Pagina delen

Toelating van mevrouw M. Dolfing als raadslid

Het presidium stelt voor :

1. tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten mevrouw M. Dolfing.

 

Inhoud

Inleiding/Aanleiding

Mevrouw L. de Jong heeft haar ontslag als raadslid ingediend omdat zij haar gezin niet kan combineren met het lidmaatschap van de raad. 

Om in de ontstane vacature te voorzien is de voorgeschreven procedure doorlopen.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die is ontstaan door het nemen van ontslag als lid van de raad door mevrouw L. de Jong.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad.

De procedure om te komen tot een opvolger voor de mevrouw De Jong is doorlopen en de opvolger is benoemd. Deze opvolger heeft intussen de benoeming ook aangenomen, waardoor haar  geloofsbrieven onderzocht kunnen worden en de raad kan besluiten over haar toelating als raadslid.

Wanneer de raad heeft besloten over de toelating dient de eed of belofte nog te worden afgelegd.

Bijlagen

  • Rapport commissie geloofsbrieven - raadslid Mirjam Dolfing (toegevoegd na de vergadering)

Stukken die ter inzage liggen

-

 

 

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0030

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 6 mei 2019 met nummer


  • gehoord de uitkomst van het onderzoek van de commissie onderzoek geloofsbrieven;
  • overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
  • gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;

b e s l u i t :

  1. tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten mevrouw M. Dolfing.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 6 mei 2019 Naar boven

Datum 06-05-2019 Tijd 19:00 - 19:15
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in