Pagina delen

Toelating van dhr. M.J. ten Broeke als raadslid

Het presidium stelt voor :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten dhr. M.J. ten Broeke, wonende aan de Tollenstraat 20, 7204 CX te Zutphen;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zijn de gekozen raadsleden benoemd. Omdat één van de benoemde raadsleden de benoeming niet heeft aangenomen ontstond een vacature. Om in deze vacature te voorzien is de voorgeschreven procedure doorlopen.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die is ontstaan door het na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 niet aannemen van de benoeming tot raadslid door mevrouw P. van Veen - Gijsbertsen.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad.
De procedure om een benoemd raadslid die deze benoeming ook heeft aangenomen ter toelating aan de raad voor te dragen is doorlopen. Dit nu benoemde raadslid heeft deze benoeming ook aangenomen, waardoor zijn geloofsbrieven onderzocht kunnen worden en de raad kan besluiten over zijn toelating als raadslid.
Wanneer de raad heeft besloten over de toelating dient de eed of belofte nog te worden afgelegd.

Bijlagen

  • Rapport commissie onderzoek geloofsbrieven (Dit rapport komt beschikbaar nadat het onderzoek is uitgevoerd.)

Stukken die ter inzage liggen

 -

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0050

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 27 maart 2014 met nummer


- gehoord de uitkomst van het onderzoek van de commissie onderzoek geloofsbrieven;

- gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;


b e s l u i t :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten dhr. M.J. ten Broeke, wonende aan de Tollenstraat 20, 7204 CX te Zutphen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 27 maart 2014 (19:30 - 21:00) Naar boven

Datum 27-03-2014 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in