Pagina delen

Toelating van dhr. M.G.S. Siemes als raadslid

Het presidium stelt voor :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer M.G.S. Siemes wonende aan de Achterhoven 64a, 7205 AN te Zutphen;

Inhoud

Inleiding/Aanleiding

De heer R.C.M. Sueters is benoemd tot wethouder. De heer R.C.M. Sueters heeft aangegeven deze benoeming aan te nemen. Hij vervult daarmee een betrekking die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad op grond van artikel 36b lid 1 onder l van de Gemeentewet.

Om in de ontstane vacature te voorzien is de voorgeschreven procedure doorlopen.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die is ontstaan door het benoemen van de heer R.C.M. Sueters tot wethouder en het aannemen van de heer R.C.M. Sueters van deze benoeming.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad.

De procedure om te komen tot een opvolger voor de heer Sueters is doorlopen en de opvolger is benoemd. Deze opvolger heeft intussen de benoeming ook aangenomen, waardoor zijn geloofsbrieven onderzocht kunnen worden en de raad kan besluiten over zijn toelating als raadslid.

Wanneer de raad heeft besloten over de toelating dient de eed of belofte nog te worden afgelegd.

Bijlagen

-

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0188

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 19 november 2015 met nummer


  • gehoord de uitkomst van het onderzoek van de commissie onderzoek geloofsbrieven;
  • Overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
  • gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;

b e s l u i t :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer M.G.S. Siemes wonende aan de Achterhoven 64a, 7205 AN te Zutphen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 30 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in