Pagina delen

Toelating van dhr. H. Hissink als raadslid ter opvolging van dhr. Van der Veen

Het presidium stelt voor :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer H. Hissink, wonende aan de Vordenseweg 1, 7231 PA te Warnsveld.

Inhoud

Inleiding/Aanleiding

De heer B. van der Veen heeft zijn ontslag als raadslid ingediend. Om in de ontstane vacature te voorzien is de in de Kieswet voorgeschreven procedure doorlopen. De heer H. Hissink is benoemd verklaard om in de ontstane vacature te voorzien en heeft aangegeven de benoeming aan te nemen.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die is ontstaan door het nemen van ontslag als lid van de raad door de heer B. van der Veen.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad.

De procedure om te komen tot een opvolger voor de heer Van der Veen is doorlopen en de opvolger is benoemd. Deze opvolger heeft intussen de benoeming ook aangenomen, waardoor zijn geloofsbrieven zijn onderzocht en de raad kan besluiten over zijn toelating als raadslid.

Wanneer de raad heeft besloten over de toelating zal de heer Hissink de eed of de belofte nog dienen af te leggen.

Bijlagen

Rapport van de commissie geloofsbrieven (toegevoegd na de vergadering).

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0001

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 3 januari 2017 met nummer


  • gehoord de uitkomst van het onderzoek van de commissie onderzoek geloofsbrieven;
  • overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
  • gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;

b e s l u i t :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer H. Hissink, wonende aan de Vordenseweg 1, 7231 PA te Warnsveld.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 30 januari 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-01-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in