Pagina delen

Toelating van dhr. G.J.N. Müller als raadslid

Het presidium stelt voor :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer G.J.N. Müller, wonende aan het Hellenraetplein 22, 7203 GE Zutphen.

Inhoud

Inleiding/Aanleiding

Mevrouw E. Verhoog heeft haar ontslag als raadslid ingediend omdat zij werk heeft gevonden dat zij niet te combineren acht met het lidmaatschap van de raad. 

Om in de ontstane vacature te voorzien is de voorgeschreven procedure doorlopen.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die is ontstaan door het nemen van ontslag als lid van de raad door mevrouw E. verhoog.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad.

De procedure om te komen tot een opvolger voor de mevrouw Verhoog is doorlopen en de opvolger is benoemd. Deze opvolger heeft intussen de benoeming ook aangenomen, waardoor zijn geloofsbrieven onderzocht kunnen worden en de raad kan besluiten over zijn toelating als raadslid.

Wanneer de raad heeft besloten over de toelating dient de eed of belofte nog te worden afgelegd.

Bijlagen

  • Rapport commissie geloofsbrieven - raadslid Nils Müller (toegevoegd na de vergadering)

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0195

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 26 november 2015 met nummer


  • gehoord de uitkomst van het onderzoek van de commissie onderzoek geloofsbrieven;
  • overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
  • gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;

b e s l u i t :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer G.J.N. Müller, wonende aan het Hellenraetplein 22, 7203 GE Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 14 december 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 14-12-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in