Pagina delen

Toelating van dhr. F.J.M. Heitling als raadslid

Het presidium stelt voor :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen te benoemen de heer F.J.M. Heitling, wonende aan Het Horseler 37, 7232 GA Warnsveld;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Mevrouw De Jonge is op 2 december benoemd als wethouder van de gemeente Zutphen. Het wethouderschap is op grond van artikel 36b lid 1 onder 1 Gemeentewet niet verenigbaar met het lidmaatschap van de raad. Met de benoeming tot wethouder is mevrouw De Jonge's lidmaatschap van de raad opgehouden. De heer F.J.M. Heitling komt, gelet op de artikel W 1 eerste lid, van de Kieswet, thans voor benoeming in aanmerking.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die is ontstaan door benoeming van mevrouw De Jonge tot wethouder.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad.
De procedure om te komen tot een opvolger voor mevrouw De Jonge is doorlopen en de opvolger is benoemd. Deze opvolger heeft intussen de benoeming ook aangenomen, waardoor zijn geloofsbrieven onderzocht kunnen worden en de raad kan besluiten over zijn toelating als raadslid.
Wanneer de raad heeft besloten over de toelating dient de eed of belofte nog te worden afgelegd.

Stukken die ter inzage liggen

 -

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0179

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 28 november 2013 met nummer


- gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van de heer F.J.M. Heitling, wonende aan Het Horseler 37, 7232 GA Warnsveld;                                              

- overwegende, dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;

- gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;


b e s l u i t :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer F.J.M. Heitling, wonende aan Het Horseler 37, 7232 GA Warnsveld.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 16 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 16-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in