Pagina delen

Toelating van dhr. Brunsveld als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte in deze raadsperiode van dhr. J. Berger

Het presidium stelt voor :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen te benoemen de heer G.H. Brunsveld , wonende aan Dijkmate 2, 7205 GD Zutphen;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Dhr. Berger is wegens ziekte niet in staat het het raadslidmaatschap uit te oefenen en heeft op zijn verzoek tijdelijk ontslag verleend gekregen voor 16 weken conform artikel X 10 lid 2 van de Kieswet.

Om in de ontstane vacature te voorzien is de voorgeschreven procedure doorlopen.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die is ontstaan door het tijdelijk ontslag van dhr. Berger

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad.
De procedure om te komen tot een opvolger voor dhr. Berger is doorlopen en de opvolger is benoemd. Deze opvolger heeft intussen de benoeming ook aangenomen, waardoor zijn geloofsbrieven onderzocht kunnen worden en de raad kan besluiten over zijn toelating als raadslid.
Wanneer de raad heeft besloten over de toelating dient de eed of belofte nog te worden afgelegd.

Bijlagen

 -

Stukken die ter inzage liggen

 -

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0129

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 28 augustus 2013 met nummer


- gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van de heer G.H. Brunsveld, wonende aan Dijkmate 2, 7205 GD Zutphen,                                                

- overwegende, dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;

- gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;


b e s l u i t :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer G.H. Brunsveld, wonende aan Dijkmate 2, 7205 GD Zutphen

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 9 september 2013 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 09-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers

Behandeld in Raad 9 september 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-09-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters