Pagina delen

Toelating van de heer S.G.J.G. de Groen en de heer F.J.G.M. Manders als raadslid

Het presidium stelt voor :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer S.G.J.G. de Groen, wonende aan de Tak van Poortvlietstraat 16, 7204 MV Zutphen, en de heer F.J.G.M. Manders, wonende aan de Leeuwerikstraat 31, 7203 JB Zutphen;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De heer M.J. ten Broeke en mevrouw A. de Jonge zijn op 28 mei 2018 benoemd als wethouder van de gemeente Zutphen.

Het wethouderschap is op grond van artikel 36b lid 1 onder l Gemeentewet niet verenigbaar met het lidmaatschap van de raad.

Met het aannemen van de benoeming tot wethouder door de heer Ten Broeke en mevrouw De Jonge is hun lidmaatschap van de raad van rechtswege opgehouden.

Voor de fractie van de SP komt de heer S.G.J.G. de Groen , gelet op artikel W1 eerste lid van de Kieswet, thans voor toelating als raadslid in aanmerking. Voor de fractie van de PVDA komt de heer F.J.G.M. Manders, gelet op artikel W1 eerste lid van de Kieswet, thans voor toelating als raadslid in aanmerking.

Beoogd effect

Voorzien in de vacatures die in de raad zijn ontstaan door de benoeming tot wethouder van de heer Ten Broeke en mevrouw De Jonge. 

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad
De procedure om een benoemd raadslid die deze benoeming ook heeft aangenomen ter toelating aan de raad voor te dragen is doorlopen. De nu benoemde raadsleden hebben deze benoeming ook aangenomen, waardoor haar geloofsbrieven onderzocht kunnen worden en de raad kan besluiten over haar toelating als raadslid.
Wanneer de raad heeft besloten over de toelating dient de eed of belofte nog te worden afgelegd. 

Kanttekeningen

Geen.

Bijlagen

Rapport commissie onderzoek geloofsbrieven (Deze rapporten zijn na de raadsvergadering toegevoegd.)

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0078

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 7 juni 2018 met nummer


- gehoord de uitkomst van het onderzoek van de commissie onderzoek geloofsbrieven;

- gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;


b e s l u i t :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer S.G.J.G. de Groen, wonende aan de Tak van Poortvlietstraat 16, 7204 MV Zutphen, en de heer F.J.G.M. Manders, wonende aan de Leeuwerikstraat 31, 7203 JB Zutphen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad Voorjaarsnota 2018 - 15 juni 2018 Naar boven

Datum 15-06-2018 Tijd 09:30 - 16:45
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in