Pagina delen

Toelating van de heer H.L.A. Bouma en de heer E. Yildirim als raadslid

Het presidium stelt voor :

1. Tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer H.L.A. Bouma en de heer E. Yildirim;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De heer J. Bloem en de heer H.J.M. Verschure zijn op 2 juni 2022 benoemd als wethouder van de gemeente Zutphen.

Het wethouderschap is op grond van artikel 36b lid 1 onder l van de Gemeentewet niet verenigbaar met het lidmaatschap van de raad.

Met het aannemen van de benoeming tot wethouder door de heer Bloem en de heer Verschure is hun lidmaatschap van de raad van rechtswege opgehouden.

Voor de fractie van PVDA komt de heer H.L.A. Bouma, gelet op artikel W1 eerste lid van de Kieswet, thans voor toelating als raadslid in aanmerking. Voor de fractie van Burgerbelang komt de heer E. Yildirim, gelet op artikel W1 eerste lid van de Kieswet, thans voor toelating als raadslid in aanmerking.

Beoogd effect

Voorzien in de vacatures die in de raad zijn ontstaan door de benoeming tot wethouder van de heer Bloem en de heer Verschure.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad

De procedure om een benoemd raadslid, die deze benoeming ook heeft aangenomen, ter toelating aan de raad voor te dragen is doorlopen. De nu benoemde raadsleden hebben deze benoeming ook aangenomen, waardoor de betreffende geloofsbrieven onderzocht kunnen worden en de raad kan besluiten over haar toelating als raadslid.

Wanneer de raad heeft besloten over de toelating, dient de eed of belofte nog te worden afgelegd.

Kanttekeningen

Geen.

Bijlagen

Rapport commissie onderzoek geloofsbrieven. (Deze rapporten worden na de raadsvergadering toegevoegd.)

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0064

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 16 juni 2022 met nummer


Gehoord de uitkomst van het onderzoek van de commissie onderzoek geloofsbrieven;

Gelet op artikel V4 en V12 van de Kieswet;


b e s l u i t :

1. Tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer H.L.A. Bouma en de heer E. Yildirim;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 1 juli 2022 Naar boven

Datum 01-07-2022 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in