Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers

Onderwerp Toelating van de...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers

Onderwerp Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers
Programma01. Bestuur
ForumHamerstuk
Portefeuillehouder J.A. Gerritsen
Inlichtingen bij G.A.J. Winters Griffie
587979 g.winters@zutphen.nl
Soort bevoegdheidOverig
BeleidsvrijheidBeperkt
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het presidium stelt voor :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen te benoemen de heer H. Brouwer, wonende aan de Coehoornsingel 86, 7201 AE Zutphen;

Inhoud

Inleiding/Aanleiding

De heer Remmers is wegens zijn ziekte nog niet in staat het raadslidmaatschap weer te gaan uitoefenen en heeft op zijn verzoek een tweede periode van tijdelijk ontslag verleend gekregen voor 16 weken conform artikel X10 lid 2 van de Kieswet.

Om in de ontstane vacature te voorzien is de voorgeschreven procedure doorlopen.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die is ontstaan door de tweede periode van tijdelijk ontslag van de heer Remmers.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad.

De procedure om te komen tot een opvolger voor de heer remmers is doorlopen en de opvolger is benoemd. deze opvolger heeft intussen de benoeming ook aangenomen, waardoor zijn geloofsbrieven onderzocht kunnen worden en de raad kan besluiten over zijn toelating als raadslid.

Wanneer de raad heeft besloten over de toelating dient de eed of belofte nog te worden afgelegd.

Bijlagen

- rapport onderzoek commissie geloofsbrieven (wordt als bijlage toegevoegd nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden.)

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Rapport commissie geloofsbrieven - raadslid Huibert Brouwer 2e periode vervanging

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0003

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 18 januari 2016 met nummer ;


 • gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van de heer H. Brouwer, wonende Coehoornsingel 86, 7201 AE Zutphen;
 • overwegende, dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
 • gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;


b e s l u i t :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer H. Brouwer, wonende aan Coehoornsingel 86, 7201 AE Zutphen

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Technisch Blok 18 januari 2016 (20:00 - 20:30)


Toelichting griffie:
Aan de heer Remmers is in september 2015 voor een eerste termijn tijdelijk ontslag verleend omdat hij wegens gezondheidsredenen niet in staat was het raadslidmaatschap te vervullen. In de vacature die toen is ontstaan, is voorzien volgens de procedure die de Kieswet voorschrijft. Gebleken is dat de heer Remmers door gezondheidsredenen nog niet in staat is zijn raadslidmaatschap weer uit te oefenen. Aan de heer Remmers wordt derhalve voor een tweede termijn in deze raadsperiode tijdelijk ontslag verleend. De Kieswet bepaalt hoe in deze vacature dient te worden voorzien en dit voorstel strekt daartoe.
Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: De Tillift in zwembad de IJsselslag komt er. Het AZC heeft vertraging opgelopen: het zal om en nabij mei 2016 worden dat vluchtelingen daadwerkelijk gehuisvest kunnen worden. Omwonenden van het AZC worden deze week geïnformeerd. De tussenstand voor de situatie met betrekking tot de huishoudelijke hulp is als volgt: op landelijk niveau wordt besproken om TSN over te nemen door buurtzorg.

4. Aankondiging moties en amendementen

Voorzitter: Willen partijen hiervan gebruik maken?

GroenLink: Kan de Motie Snel internet buitengebied vanavond in de Raad behandeld worden? Er is hier een meerderheid voor.

CDA: Dit komt bij agendapunt 7 aan de orde.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 18 januari 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 18 januari 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek

Voorzitter: Voldoende besproken, hamerstuk in de raad.

6b. Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers

Voorzitter: Voldoende besproken, hamerstuk in de raad.

7 Motie: Snel internet in het buitengebied

GroenLinks: Mag deze motie door naar de Raad van vanavond? Of zijn er nog vragen?

ChristenUnie: Hoe staat het college daar tegenover?

College: Wij zijn het ermee eens dat deze motie vanavond in de Raad wordt behandeld. Er is al een brief naar de gemeente Bronckhorst gestuurd om bij hun aan te sluiten.

PVDA: Een brief naar de gemeente Bronckhorst? Wij zouden toch aansluiten bij de provincie?

College: Zeker, maar de gemeente Bronckhorst is hiermee al verder.

CDA: Wij hebben een vraag aan de Stadspartij: Waarom staat er op deze motie een kruis door het logo van jullie partij en door de naam van jullie raadslid? waarom zijn jullie niet mede indiener?

Stadspartij: De tekst van de motie luidde eerst anders, deze is nu aangepast. Nu zijn wij wel akkoord.

GroenLinks: Jullie zijn het er nu wel mee eens?

Stadspartij: Ja.

SP: Wij hebben deze motie ook niet ondertekend, maar zijn het er ook mee eens. Als de Stadspartij ondertekent, zijn wij de enige partij die niet hebben ondertekend. Wij ondertekenen dan ook.

VVD: Deze motie wordt vanavond in de Raad behandeld, daar vindt dan ook de beraadslaging plaats.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 18 januari 2016

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 januari 2016

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 14-12-2015

Voorzitter: Vastgesteld.

10b. Forumverslag 15-12-2015

Voorzitter: Er is door de VVD (Antje van Dijk) een wijziging op het verslag aangedragen. Aan de verwerking hiervan is nog niet toegekomen. Daarom wordt niet nu het verslag vastgesteld maar in de volgende technisch blokvergadering.

11. Sluiting

Voorzitter: Ter gelegenheid van het afscheid van Willem van Stockum van de VVD in de raadsvergadering, zal in de hal tijdens het koffiedrinken Zjusst (jeugdtoneel) een voorstelling geven. Hiermee sluit ik de vergadering.


Bijlagen:
Inspreekreactie de heer Menkveld Motie verheven park, parkeerruimte Houtwal en brug
Inspreekreactie De heer Slootje Motie verheven park, parkeerruimte Houtwal en brug
Inspreekreactie dhr van der Ploeg brug visppoortgracht 18 januari 2016.pages

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad


Raad 18 januari 2016 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 18 januari 2016

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

 • a
 • a
 • a
 • tekstgrootte

Behandeld in

 • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
 • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
 • Telefoon: 140575
 • Email: info@zutphen.nl