Pagina delen

Toelating van de heer A.J.A. Putker als tijdelijk raadslid ter vervanging van mevrouw M. Dolfing

Het presidium stelt voor :

1. Tijdelijk, voor een periode van maximaal zestien weken vanaf 9 november 2021, tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer A.J.A. Putker

Inhoud

Inleiding/Aanleiding

Mw. Dolfing (GroenLinks) heeft wegens medische redenen tijdelijk ontslag verleend gekregen als raadslid voor 16 weken conform artikel X10 lid 2 van de Kieswet. Om in de ontstane vacature te voorzien is de voorgeschreven procedure doorlopen.

Beoogd effect

Voorzien in de tijdelijke vacature die is ontstaan door het tijdelijk ontslag van mevrouw Dolfing.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad.

De procedure om te komen tot een tijdelijke opvolger voor mevrouw Luesink is doorlopen en de opvolger, de heer A.J.A. Putker, is benoemd. De heer Putker heeft de benoeming aangenomen en zijn geloofsbrieven zijn onderzocht. De raad besluit over zijn toelating als raadslid.

Wanneer de raad heeft besloten over de toelating zal de heer Putker de belofte afleggen.

Bijlagen

  • Rapport commissie onderzoek geloofsbrieven van de heer A.J.A Putker (wordt toegevoegd na de vergadering).

Stukken die ter inzage liggen

-Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0119

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 9 november 2021 met nummer


  • gehoord het rapport van de commissie betreffende het onderzoek geloofsbrieven van de heer A.J.A Putker;
  • overwegende, dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
  • gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;

b e s l u i t :

1. Tijdelijk, voor een periode van maximaal zestien weken vanaf 9 november 2021, tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer A.J.A. Putker

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 15 november 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-11-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

 

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in