Pagina delen

Toelating van de heer A.J.A. Putker als raadslid

Het presidium stelt voor :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer A.J.A. Putker, wonende aan Heeckerenlaan 40, 7203 BD Zutphen.

Inhoud

Inleiding/Aanleiding

Mevrouw C. Oosterhoff heeft haar ontslag als raadslid ingediend omdat zij haar werk en haar gezin niet kan combineren met het lidmaatschap van de raad. 

Om in de ontstane vacature te voorzien is de voorgeschreven procedure doorlopen.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die is ontstaan door het nemen van ontslag als lid van de raad door mevrouw C. Oosterhoff.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad.

De procedure om te komen tot een opvolger voor de mevrouw Oosterhoff is doorlopen en de opvolger is benoemd. Deze opvolger heeft intussen de benoeming ook aangenomen, waardoor zijn geloofsbrieven onderzocht kunnen worden en de raad kan besluiten over zijn toelating als raadslid.

Wanneer de raad heeft besloten over de toelating dient de eed of belofte nog te worden afgelegd.

Bijlagen

  • Rapport commissie geloofsbrieven - raadslid André Putker (toegevoegd na de vergadering)

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0048

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 9 mei 2016 met nummer


  • gehoord de uitkomst van het onderzoek van de commissie onderzoek geloofsbrieven;
  • overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
  • gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;

b e s l u i t :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer A.J.A. Putker, wonende aan Heeckerenlaan 40, 7203 BD Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 9 mei 2016 (22:00 - 23:00) Naar boven

Datum 09-05-2016 Tijd 22:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in