Toelating dhr. H. Krans als raadslid ter opvolging van mevrouw L. Luesink

Onderwerp Toelating dhr. H....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toelating dhr. H. Krans als raadslid ter opvolging van mevrouw L. Luesink

Onderwerp Toelating dhr. H. Krans als raadslid ter opvolging van mevrouw L. Luesink
Programma01. Bestuur
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder A. Vermeulen
Inlichtingen bij Mariëlle van den Berg Griffie
587981 M.vandenBerg-Platzer@zutphen.nl
Soort bevoegdheidOverig
BeleidsvrijheidBeperkt
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het presidium stelt voor :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer H. Krans.

Inhoud

Inleiding/Aanleiding

Mevrouw L. Luesink  heeft haar ontslag als raadslid ingediend omdat zij haar baan niet meer kan combineren met het raadslidmaatschap.
Mevrouw Luesink heeft er voor gekozen zelf ontslag te nemen en heeft deze verleend gekregen, zodat de procedure om in haar opvolging te voorzien in gang kon worden gezet.

Om in de ontstane vacature te voorzien is de voorgeschreven procedure doorlopen.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die is ontstaan door het nemen van ontslag als lid van de raad door mevrouw L. Luesink.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad.

De procedure om te komen tot een opvolger voor mevrouw Luesink is doorlopen en de opvolger is benoemd. Deze opvolger heeft intussen de benoeming ook aangenomen, waardoor zijn geloofsbrieven onderzocht kunnen worden en de raad kan besluiten over zijn toelating als raadslid.

Wanneer de raad heeft besloten over de toelating dient de eed of belofte nog te worden afgelegd.

Bijlagen

 • Brief met ontslagverzoek van mevr. Luesink
 • Rapport commissie geloofsbrieven - raadslid H. Krans (toegevoegd na de vergadering)

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontslagbrief Liza Luesink
Rapport commissie onderzoek geloofsbrieven - H. Krans

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0070

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 21 juni 2019 met nummer ;


 • gehoord de uitkomst van het onderzoek van de commissie onderzoek geloofsbrieven;
 • overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
 • gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;


b e s l u i t :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer H. Krans.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00)

Datum: 08-07-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters
Notulist:
Genodigden:Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 8 juli 2019

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

 • a
 • a
 • a
 • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
08-07-2019Raad
 • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
 • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
 • Telefoon: 140575
 • Email: info@zutphen.nl