Pagina delen

Toelating dhr. G.J.H. Pelgrim als raadslid ter opvolging van mevr. M. Wesselink

Het presidium stelt voor :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer G.J.H. Pelgrim.

Inhoud

Inleiding/Aanleiding

Mevrouw M. Wesselink heeft haar ontslag als raadslid ingediend omdat zij binnenkort verhuist naar de gemeente Lochem. Omdat zij na de verhuizing geen inwoner meer van de gemeente Zutphen is voldoet ze dan niet meer aan de wettelijke vereisten die gesteld zijn aan het raadslidmaatschap.
Mevrouw Wesselink heeft er voor gekozen om nu kort voor haar verhuizing zelf al ontslag te nemen, zodat de procedure om in haar opvolging te voorzien al in gang kon worden gezet.

Om in de ontstane vacature te voorzien is de voorgeschreven procedure doorlopen.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die is ontstaan door het nemen van ontslag als lid van de raad door mevrouw M. Wesselink.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad.

De procedure om te komen tot een opvolger voor mevrouw Wesselink is doorlopen en de opvolger is benoemd. Deze opvolger heeft intussen de benoeming ook aangenomen, waardoor zijn geloofsbrieven onderzocht kunnen worden en de raad kan besluiten over zijn toelating als raadslid.

Wanneer de raad heeft besloten over de toelating dient de eed of belofte nog te worden afgelegd.

Bijlagen

  • Brief met ontslagverzoek van mevr. Wesselink
  • Rapport commissie geloofsbrieven - raadslid G.J.H. Pelgrim (toegevoegd na de vergadering)

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0046

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 20 mei 2019 met nummer


  • gehoord de uitkomst van het onderzoek van de commissie onderzoek geloofsbrieven;
  • overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
  • gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;

b e s l u i t :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer G.J.H. Pelgrim.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 20 mei 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-05-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in