Pagina delen

Toelating dhr. G.J.H. Pelgrim als raadslid

Het presidium stelt voor :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer G.J.H. Pelgrim, wonende aan de Weerdslag 41, 7206 BS te Zutphen;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De heer J.G.A. La Rose heeft per brief aan de voorzitter van de gemeenteraad kenbaar gemaakt zijn raadslidmaatschap te willen beëindigen na de raadsvergadering van 16 december 2014. De procedure om de opvolging van zijn raadslidmaatschap te bewerkstelligen is daarna in gang gezet.

De heer G.J.H. Pelgrim komt, gelet op artikel W1 eerste lid van de Kieswet, thans voor toelating als raadslid in aanmerking.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die in de raad ontstaat door de gewenste beëindiging van het raadslidmaatschap van dhr. J.G.A. La Rose.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad
De procedure om een benoemd raadslid die deze benoeming ook heeft aangenomen ter toelating aan de raad voor te dragen is doorlopen.
Het benoemde raadslid heeft deze benoeming ook aangenomen, waardoor zijn geloofsbrieven onderzocht kunnen worden en de raad kan besluiten over zijn toelating als raadslid.
Wanneer de raad heeft besloten over de toelating dient de eed of belofte nog te worden afgelegd. 

Kanttekeningen

Dhr. La Rose blijft raadslid totdat de geloofsbrief van zijn opvolger is goedgekeurd.
Artikel X6 van de Kieswet bepaalt dat dhr. La Rose -ondanks de in zijn brief genoemde einddatum- lid blijft van de raad, totdat de geloofsbrief van zijn opvolger is goedgekeurd (of totdat het centraal stembureau heeft beslist dat geen opvolger kan worden benoemd).

Bijlagen

Rapport commissie onderzoek geloofsbrieven (Dit rapport komt beschikbaar nadat het onderzoek is uitgevoerd.)

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0186

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 15 december 2014 met nummer


  • gehoord de uitkomst van het onderzoek van de commissie onderzoek geloofsbrieven;
  • gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;

b e s l u i t :

tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer G.J.H. Pelgrim, wonende aan de Weerdslag 41, 7206 BS te Zutphen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 12 januari 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 12-01-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in