Pagina delen

Toelaten mevrouw M.W. Wesselink als raadslid gedurende de periode van ontslag wegens ziekte van de heer J. Boersbroek

Het presidium stelt voor :

voor de periode tot het aflopen van het tijdelijk ontslag wegens ziekte van dhr. Boersbroek tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten mevrouw M.W. Wesselink, wonende aan De Genestetplein 19, 7204 DE te Zutphen.

Inhoud

Inleiding/Aanleiding

De heer Boersbroek is wegens ziekte niet in staat het raadslidmaatschap uit te oefenen en heeft op zijn verzoek tijdelijk ontslag verleend gekregen voor 16 weken conform artikel X10 van de Kieswet.

Om in de ontstane vacature te voorzien is de voorgeschreven procedure doorlopen.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die is ontstaan door het tijdelijk ontslag van de heer Boersbroek.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad.

De procedure om te komen tot een vervanger van de heer Boersbroek is doorlopen en de opvolger, mevrouw M.W. Wesselink, is benoemd. Mevrouw Wesselink heeft de benoeming aangenomen en haar geloofsbrieven zijn onderzocht. De raad besluit over haar toelating als raadslid.

Wanneer de raad heeft besloten over de toelating zal mevrouw Wesselink de belofte afleggen.

Bijlagen

Rapport commissie geloofsbrieven - raadslid M.W. Wesselink (toegevoegd na de vergadering)

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0160

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 20 november 2017 met nummer


  • gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van mevrouw M.W. Wesselink, wonende De Genestetplein 19, 7204 DE te Zutphen;
  • overwegende, dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
  • gelet op de artikelen X12, V4 en V12 van de Kieswet;

b e s l u i t :

voor de periode tot het aflopen van het tijdelijk ontslag wegens ziekte van dhr. Boersbroek tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten mevrouw M.W. Wesselink, wonende aan De Genestetplein 19, 7204 DE te Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 4 december 2017 (21:00 - 23:00) Naar boven

Datum 04-12-2017 Tijd 21:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Het voorstel is bij acclamatie aangenomen. Mw. Wesselink heeft de belofte afgelegd.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 4 december 2017 (20:00 - 20:30) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 04-12-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support