Pagina delen

Toelaten dhr. A.J.A Putker als raadslid

Het presidium stelt voor :

tijdelijk, voor een periode van maximaal zestien weken, tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer A.J.A. Putker, wonende aan de Heeckerenlaan 40, 7203 BD te Zutphen

Inhoud

Inleiding/Aanleiding

Mw. Luesink (GroenLinks) heeft wegens zwangerschap tijdelijk ontslag verleend gekregen als raadslid voor 16 weken conform artikel X10 lid 2 van de Kieswet. Om in de ontstane vacature te voorzien is de voorgeschreven procedure doorlopen.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die is ontstaan door het tijdelijk ontslag van mw. Luesink.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad.

De procedure om te komen tot een opvolger voor mw. Luesink is doorlopen en de opvolger, de heer A.J.A. Putker, is benoemd. De heer Putker heeft de benoeming aangenomen en zijn geloofsbrieven zijn onderzocht. De raad besluit over zijn toelating als raadslid.

Wanneer de raad heeft besloten over de toelating zal de heer Putker de eed of belofte afleggen.

Bijlagen

  • Rapport commissie onderzoek geloofsbrieven (wordt toegevoegd na de vergadering).

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0016

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 15 februari 2016 met nummer


gelezen het voorstel van het presidium van 01 februari 2016;

  • gehoord het rapport van de commissie betreffende het onderzoek geloofsbrieven van de heer A.J.A Putker, wonende Heeckerenlaan 40, 7203 BD te Zutphen;
  • overwegende, dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
  • gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;

b e s l u i t :

tijdelijk, voor een periode van maximaal zestien weken, tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer A.J.A Putker, wonende aan de Heeckerenlaan 40, 7203 BD te Zutphen.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 15 februari 2016 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Doordat mw. Luesink tijdelijk ontslag is verleend in verband met zwangerschap, is een vacature ontstaan. De Kieswet bepaalt hoe in deze vacature dient te worden voorzien en dit voorstel strekt daartoe.

Raadsadviseur:

Datum 15-02-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en H.J.M Verschure
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld en K.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Ik open deze technisch Blokvergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Morgen wordt de aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van een basisschool op AZC terrein aangevraagd.

College: TSN staat op het punt om failliet te gaan. In veel gemeenten wordt TSN overgenomen door buurtzorg. Buurtzorg heeft Zutphen geen aanbieding gedaan. Via een spoedaanbestedingsprocedure zal de komende maanden opnieuw worden aanbesteed.

PVDA: Naar aanleiding van een opmerking van de bestuursvoorzitter van TSN willen wij weten of het geen problemen gaat geven als de gemeente een andere zorgaanbieder meer geld gaat geven?

College: Juist daarom gaan we niet in onderhandeling met Buurtzorg maar gaan we opnieuw aanbesteden.

SP: Kunnen cliënten hun eigen verzorger houden bij overname door Buurtzorg of bij opnieuw aanbesteden?

College: Dat kunnen we niet garanderen; dit zal de komende weken in een bestek worden uitgewerkt.

Stadspartij: Wij begrijpen niet waarom andere zorgaanbieders TSN niet kunnen overnemen; doen zij dat bij opnieuw aanbesteden wel?

CDA: Is er aandacht voor communicatie?

College: Ja, daar is aandacht voor.

SP: Doet Buurtzorg niet mee in de aanbesteding?

College: Zij doen wel mee. De aanbesteding is open voor iedereen, ook voor Buurtzorg, en zal leiden tot hogere tarieven.

GroenLinks: Het is aantrekkelijk als mensen hun eigen zorg kunnen houden, wij willen dat dit als voorwaarde in de aanbesteding wordt meegenomen. Wij willen hierover een heldere afweging terugzien.

College: Dat wordt gedeeld, dat is een aandachtspunt bij de uitwerking van de voorwaarden. Maar het past niet bij een spoedprocedure om daarover van te voren te informeren. Graag hebben wij met spoed uw instemming.

GroenLinks: Daarom geef ik het nu aan zodat u het kunt meenemen. Het Forum reageert hier instemmend op.

College: Er zal serieus naar worden gekeken maar het kan niet als hard criterium worden meegenomen. Wel zal er achteraf geïnformeerd worden.

PVDA: Wat betekent dit financiëel?

College: Dat kan nu nog niet worden ingeschat. Zodra hierover informatie is zal ik dat u laten weten. Een eventueel tekort kan worden gedekt uit de reserve WMO.

4. Aankondiging moties en amendementen

PVDA: Vanavond willen wij de motie "Toegankelijkheid de NORM, ontoegankelijk de uitzondering" indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 15 februari 2016

ChristenUnie: Bij toezegging 15-11 staat dat er een voorstel zal komen, maar volgens ons is dat al geregeld.

College: De tillift is al wel geregeld, maar de speelattributen nog niet.

Voorzitter: Deze toezegging kan nog op de lijst blijven staan.

5b. Toezeggingenlijst Raad 15 februari 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Benoeming van mevr. A. Verwoort als Forumvoorzitter

Voorzitter: Voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de Raad.

6b. Benoeming van dhr. H.B. Demoed als Forumlid voor de VVD ter opvolging van mevr. Siebelink en mevrouw S. Uenk als Forumlid voor GroenLinks ter opvolging van de heer A. Putker

Voorzitter: Voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de Raad.

6c. Toelaten dhr. A.J.A Putker als raadslid

Voorzitter: Voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de Raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 15 februari 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 februari 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 01-02-2016

Vastgesteld, inclusief de voorgestelde wijziging van de fractie Burgerbelang.

10. Sluiting

Voorzitter: Ik dank u voor uw aanwezigheid en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 15 februari 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-02-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend