Pagina delen

Toelaten de heer H. Brouwer als raadslid gedurende de derde periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers

Het presidium stelt voor :

tijdelijk, voor een periode van maximaal zestien weken, tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer H. Brouwer, wonende aan de Coehoornsingel 86, 7201 AE te Zutphen

Inhoud

Inleiding/Aanleiding

De heer Remmers is wegens ziekte niet in staat het raadslidmaatschap uit te oefenen en heeft op zijn verzoek voor een derde termijn tijdelijk ontslag verleend gekregen voor 16 weken conform artikel X10  van de Kieswet.

Om in de ontstane vacature te voorzien is de voorgeschreven procedure doorlopen.

Beoogd effect

Voorzien in de vacature die is ontstaan door het tijdelijk ontslag van de heer Remmers.

Argumenten

1.1 De Kieswet streeft naar een voltallige raad.

De procedure om te komen tot een opvolger voor de heer Remmers is doorlopen en de opvolger is benoemd. deze opvolger heeft intussen de benoeming ook aangenomen, waardoor zijn geloofsbrieven onderzocht kunnen worden en de raad kan besluiten over zijn toelating als raadslid.

Wanneer de raad heeft besloten over de toelating dient de eed of belofte nog te worden afgelegd.

Bijlagen

  • Rapport commissie geloofsbrieven - raadslid Huibert Brouwer (toegevoegd na de vergadering)

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0059

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 10 mei 2016 met nummer


  • gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van de heer H. Brouwer, wonende Coehoornsingel 86, 7201 AE Zutphen;
  • overwegende, dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
  • gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;

b e s l u i t :

tijdelijk, voor een periode van maximaal zestien weken, tot lid van de raad van de gemeente Zutphen toe te laten de heer H. Brouwer, wonende aan de Coehoornsingel 86, 7201 AE te Zutphen

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:



de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 23 mei 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-05-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in