Toekomstbestendig Wonen Lening

Toelichting:De raad wordt voorgesteld de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen 2019...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toekomstbestendig Wonen Lening

Toelichting:

De raad wordt voorgesteld de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen 2019 vast te stellen en om als cofinanciering ten behoeve van het kunnen laten verstrekken van leningen aan particulieren in het kader van “Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen” tot maximaal twee miljoen euro in te leggen op een hiertoe te openen rekening courant bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

De provincie Gelderland biedt inwoners een lening met een lage rente aan waarmee zij hun koopwoning kunnen verduurzamen. De gemeente moet dan wel eerst een Verordening vaststellen en 50% cofinancieren (bijlage I). Het voorstel is om dit voor Zutphen te doen en de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen 2019 vast te stellen (bijlage II) en twee miljoen euro op een nieuw te openen rekening courant bij SVn van de gemeente Zutphen voor de “Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen” lening te storten. Het geld hiervoor leent de gemeente bij de BNG.

Met deze lening kunnen honderden inwoners van Zutphen hun woning energiezuinig en voor de toekomst klaar maken.

Op grond van artikel 149 van de Gemeentewet is het een bevoegdheid van de raad om verordeningen te maken die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt.

Het risico is dat de lening niet wordt terugbetaald waardoor de gemeente een financieel risico loopt.


Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum: 07-11-2019
Tijd: 19:30 - 20:30
Zaal: Commissiekamer
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar 
Voorzitter: Y.J.A. ten Holder
Griffier: B.M. Duizer
 

Onderwerp Toekomstbestendig Wonen Lening
Programma03. Duurzame leefomgeving
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder H. Matser
Inlichtingen bij Sabine van Galen
06-28037893 s.vangalen@zutphen.nl
Soort bevoegdheidKaderstellend, Budgetrecht
BeleidsvrijheidRuim
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :
 1. Bijgaande Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.
 2. Om als cofinanciering ten behoeve van het kunnen laten verstrekken van leningen aan particulieren in het kader van “Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen” tot maximaal twee miljoen euro in te leggen op een hiertoe te openen rekening courant bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De provincie Gelderland biedt inwoners een lening met een lage rente aan waarmee zij hun koopwoning kunnen verduurzamen. De gemeente moet dan wel eerst een Verordening vaststellen en 50% cofinancieren (bijlage I). Het voorstel is om dit voor Zutphen te doen en de VerordeningToekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen 2019 vast te stellen (bijlage II) en twee miljoen euro op een nieuw te openen rekening courant bij SVn van de gemeente Zutphen voor de “Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen” lening te storten. Het geld hiervoor leent de gemeente bij de BNG.

Inwoners kunnen dan voor hun woning een lening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aanvragen voor:
1. Energiemaatregelen;
2. Asbestsanering;
3. Levensloopbestendig maken;
4. Funderingsherstel;
5. Sloop van opstallen.

Bij de laatste vier moet ook altijd minimaal één energiemaatregel worden genomen.

In de verordening zijn vier leningsvormen opgenomen binnen de Toekomstbestendig Wonen Lening:

 1. Consumptieve lening (op basis van loan to income);
 2. Hypothecaire lening (op basis van loan to value);
 3. Verzilverlening;
 4. Maatwerklening.

Beoogd effect

Met deze lening kunnen honderden inwoners van Zutphen hun woning energiezuinig en voor de toekomst klaar maken.

Argumenten

1.1 Deze thema’s spelen in Zutphen
Om een energieneutrale gemeente te kunnen worden, moeten inwoners hun woning energiezuinig maken. Ook moeten zij hun woning anders gaan verwarmen dan met aardgas. Hoewel een verbod op asbestdaken is uitgesteld, is het toch verstandig om alvast asbest te verwijderen. Het is ook belangrijk om mensen de mogelijkheid te geven langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Met deze lening kunnen inwoners hierbij geholpen worden.

1.2 De lening is aantrekkelijk voor veel mensen
Ook inwoners die ergens anders niet kunnen lenen, kunnen met deze vorm van financieren wel lenen. Dit geldt voor mensen die alleen onder strikt toezicht mogen lenen (maatwerklening) en voor mensen die hun spaargeld in de stenen van hun woning hebben zitten, maar dit niet kunnen gebruiken om hun huis te verduurzamen (verzilverlening). Daarnaast zijn asbestsanering, het repareren van de fundering en levensloopbestendige aanpassingen natuurlijke momenten om ook aan energiebesparing te denken.

Voor gemeenten is de lening ook interessant, omdat de provincie Gelderland 50% aan elke lening bijdraagt. Zo kan er twee keer zoveel uitgeleend worden.

2.1 Door de lage rente bij de BNG is de Toekomstbestendig Wonen Lening interessant voor gemeenten
De rente die gemeenten moeten betalen voor het lenen van twee miljoen euro bij de BNG en de kosten voor de SVn, kunnen gedekt worden uit de rente die gemeenten krijgen over de uitgezette leningen bij SVn. Wel moet er rekening gehouden worden met extra formatie van ongeveer 0,5 fte in 2020 en 2021 voor het behandelen van de aanvragen voor leningen. Voor de jaren daarna is veel minder capaciteit nodig, omdat er dan veel minder geld in het gemeentelijk fonds zit.

2.2 Met twee miljoen euro kunnen honderden inwoners geholpen worden
Met twee miljoen euro cofinanciering kan voor vier miljoen euro uitgeleend worden. Dit zijn bijvoorbeeld 400 leningen van 10.000,- euro. Omdat de leningen afgelost worden, kunnen hiermee weer nieuwe leningen worden uitgegeven. Minder cofinanciering is ook mogelijk, maar de verwachting is dat dan al snel aanvragen afgewezen moeten worden.

2.3 De gemeentelijke twee miljoen euro komt weer terug door aflossing van de leningen van inwoners
Het fonds is revolverend, waarbij de meeste leningen worden terugbetaald in tien tot twintig jaar. Dit betekent dat het geld weer terugkomt in het fonds en opnieuw uitgeleend kan worden. Per saldo kost het de gemeente (en de provincie) dus geen geld.

Kanttekeningen

1.1 Inwoners kunnen toch al lenen bij het Nationaal Energiebespaarfonds?
Klopt en het Energiebespaarfonds kost gemeenten niets en zij hebben er ook geen werk aan. Het fonds van de provincie heeft echter een aantal voordelen: het werkt met lagere rentes, mensen kunnen meer geld en voor meer maatregelen lenen, en er komen meer mensen in aanmerking voor de lening. Bovendien maken mensen eerder gebruik van een lokale lening, is de ervaring.

1.2 Het kan zijn dat inwoners de lening vooral gebruiken voor andere maatregelen dan energiebesparing
Het kan gebeuren dat mensen meer geld gaan lenen voor asbestsanering, het levensloopbestendig maken van de woning, slopen of het repareren van de fundering dan voor energiemaatregelen. Als dit gebeurt, kan ons college besluiten een minimale verhouding voor te schrijven tussen de energiemaatregelen en de andere maatregelen.

2.1 Het solvabiliteitssaldo en de netto schuldquote worden slechter
Door twee miljoen euro te lenen bij de BNG, daalt het solvabiliteitssaldo van de gemeente Zutphen met 0,2% (in de jaarstukken van 2018 was deze 17,4%). Ook verslechtert hiermee de netto schuldquote met 1% (in de jaarstukken van 2018 was deze 93%). Het solvabiliteitssaldo en de netto schuldquote zijn twee van de verplichte kengetallen die in de begroting en jaarstukken worden opgenomen. Deze kengetallen zeggen iets over de (financiële) positie van de gemeente. Voor de beoordeling van de financiële positie van de gemeente maakt de provincie gebruik van deze kengetallen. Dit is niet onoverkomelijk, maar wel belangrijk om te beseffen.

2.2 Andere gemeenten kunnen ook gebruik maken van het provinciale fonds
De provincie Gelderland heeft tien miljoen euro in het fonds gestopt. Op dit moment zijn er twintig gemeenten die meedoen met dit fonds. Dit aantal zal verder stijgen. SVn verwacht medio 2020 dat het provinciale fonds leeg is. De kans is groot dat de provincie Gelderland hierna nieuwe middelen in het fonds stopt.

Risico’s

1. Het risico bestaat dat mensen hun lening niet terugbetalen
SVn verwacht dat de kans hierop klein is. SVn baseert zich hierbij op twee ervaringen: een belangrijk onderdeel van de Toekomstbestendig Wonen Lening is de Duurzaamheidslening. SVn biedt deze lening al tien jaar aan. Veel gemeenten maken hier gebruik van. Het percentage wanbetalingen is bij deze lening maar 0,05%. Er is dan een betalingsachterstand van drie maand waarvoor SVn een betalingsregeling afspreekt. Daarnaast is de maatwerklening onderdeel van de Toekomstbestendig Wonen Lening. De Maatwerklening is voor mensen die alleen onder strikt toezicht mogen lenen. Deze lening kan alleen aangevraagd worden in noodsituaties bij asbestsanering en funderingsherstel. De lening is nieuw voor SVn. Het defoltpercentage hiervan is tot nu toe maar 1%. De SVn denkt maar weinig maatwerkleningen te gaan verstrekken.

2. De rentepercentages voor de leningen kunnen veranderen
In de verordening staat welke rente bij welke leningsvorm hoort. SVn kan deze rentes veranderen. Dit hangt af van ontwikkelingen op de geldmarkt. Als de rentes hoger worden, wordt het voor inwoners duurder om te lenen en wordt het goedkoper voor gemeenten. Als de rentes lager worden, wordt het duurder voor gemeenten.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De Verordening en maatregelenlijst (bijlage III) treden in werking twee weken na bekendmaking in het elektronische Gemeenteblad. We nemen de Verordening en maatregelenlijst ook op in onze Regelingendatabank. De bekendmaking, Verordening en maatregelenlijst zijn daarna via www.overheid.nl in te zien.

Inwoners kunnen vanaf dat moment (naar verwachting op z’n vroegst vanaf 19 november 2019) een aanvraag voor een lening doen via de website van de gemeente Zutphen. Beoordeeld wordt dan of de aanvraag aan de Verordening voldoet, waarna wordt besloten of de aanvrager al dan niet een lening mag aanvragen bij SVn. Er wordt bijgehouden hoeveel geleend geld uitstaat, zodat team Control op tijd het gemeentelijke fonds bij SVn kan aanvullen (tot maximaal twee miljoen euro).

De bewoner vraagt daarna een lening bij SVn aan. SVn voert hierop een krediettoets uit en kent de aanvraag toe of wijst deze af. Bij een toekenning verstuurt SVn een offerte. Wanneer de aanvrager de offerte ondertekent, gaat de lening in.

Rapportage/evaluatie

Na een jaar zal geëvalueerd worden of we meer bekendheid aan de Toekomstbestendig Wonen Lening moeten geven of eventueel voorstellen om het fonds aan te vullen.

Financiën

1. Fonds bij SVn
Het fonds bij SVn is revolverend. Dit wil zeggen, dat de leningen die zijn uitgegeven door aflossing weer terugkomen in het fonds. De invloed hiervan op de exploitatie is nihil. Dit komt doordat het voor gemeenten gunstig is om een lening af te sluiten. Door het aangaan van leningen en daarmee financiële verplichtingen neemt de schuld van de gemeente Zutphen wel toe. Hoewel deze financiële verplichtingen in verhouding weinig risico’s in zich hebben, werkt de groei van onze schuld door in de netto schuldquote en solvabiliteit. Door twee miljoen euro te lenen, neemt de netto schuldquote met 1% toe en de solvabiliteit met zo’n 0,2% af.

De bevoegdheid om geld te lenen bij de BNG is al geregeld. Daarover hoeft niet apart besloten te worden door het college of de raad.

2. Het behandelen van aanvragen
Als we ervan uit gaan dat de vier miljoen euro in twee jaar uitgeleend wordt, hebben we in 2020 en 2021 ongeveer 0,5 fte per jaar nodig voor het behandelen van de aanvragen. Daarna zullen er veel minder leningen uitgeven worden, omdat er dan veel minder geld in het fonds zit.

Bijlagen

I Brief provincie Gelderland met toelichting over de Toekomstbestendig Wonen Lening
II Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen 2019
III Maatregelenlijst bij Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen 2019

 

Bijlagen

I Brief provincie Gelderland met toelichting over de Toekomstbestendig Wonen Lening
II Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen 2019
III Maatregelenlijst bij Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen 2019
149251RH 2019_BW_00459

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0095

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 17 september 2019 met nummer 149251;b e s l u i t :

 1. Bijgaande Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.
 2. Om als cofinanciering ten behoeve van het kunnen laten verstrekken van leningen aan particulieren in het kader van “Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen” tot maximaal twee miljoen euro in te leggen op een hiertoe te openen rekening courant bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Forum van 7 november 2019


Toelichting griffie:

De raad wordt voorgesteld de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen 2019 vast te stellen en om als cofinanciering ten behoeve van het kunnen laten verstrekken van leningen aan particulieren in het kader van “Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen” tot maximaal twee miljoen euro in te leggen op een hiertoe te openen rekening courant bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

De provincie Gelderland biedt inwoners een lening met een lage rente aan waarmee zij hun koopwoning kunnen verduurzamen. De gemeente moet dan wel eerst een Verordening vaststellen en 50% cofinancieren (bijlage I). Het voorstel is om dit voor Zutphen te doen en de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen 2019 vast te stellen (bijlage II) en twee miljoen euro op een nieuw te openen rekening courant bij SVn van de gemeente Zutphen voor de “Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen” lening te storten. Het geld hiervoor leent de gemeente bij de BNG.

Met deze lening kunnen honderden inwoners van Zutphen hun woning energiezuinig en voor de toekomst klaar maken.

Op grond van artikel 149 van de Gemeentewet is het een bevoegdheid van de raad om verordeningen te maken die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt.

Het risico is dat de lening niet wordt terugbetaald waardoor de gemeente een financieel risico loopt.


Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum: 07-11-2019
Tijd: 19:30 - 20:30
Zaal: Commissiekamer
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: Y.J.A. ten Holder
Griffier: B.M. Duizer

Deze pagina

 • a
 • a
 • a
 • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
07-11-2019Forum
 • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
 • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
 • Telefoon: 140575
 • Email: info@zutphen.nl