Pagina delen

Tijdelijke subsiedieregeling voor culturele instellingen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Een bedrag van € 283.500 beschikbaar te stellen voor de Tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen COVID-19 gemeente Zutphen 2022 en dit te dekken uit de reserve coronamaatregelen;
  2. Het overschot van € 88.200 uit de Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen 2020 beschikbaar te stellen voor de Tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen COVID-19 gemeente Zutphen 2022 en dit te dekken uit de reserve coronamaatregelen;
  3. Een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen als eenmalige compensatie in 2022 voor de taakstelling opgelegd aan de stichtingen Hanzehof, Muzehof centrum voor de kunsten, Graafschap bibliotheken en Musea Zutphen en dit te dekken uit de reserve coronamaatregelen.
  4. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-17).

Inhoud

Inleiding

Om de negatieve (economische) gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken heeft de

landelijke overheid de afgelopen periode diverse steunpakketten gepresenteerd met als doel liquiditeit

en werkgelegenheid bij ondernemers en organisaties op orde te houden. Ondanks de steunpakketten

van de landelijke overheid en provincie zien we nog steeds dat culturele instellingen het moeilijk

hebben. In het afgelopen jaar zijn er nieuwe ondersteuningsvragen bij ons neergelegd.

Als gemeente Zutphen hebben we wederom financiële compensatie ontvangen van het rijk om de

negatieve effecten van de coronamaatregelen (deels) te compenseren. In navolging van de eerste

tijdelijke subsidieregeling, is nu een tweede lokale tranche ontworpen.

Beoogd effect

Met de inzet van de ontvangen financiële compensatie willen we de culturele organisaties steunen in

het beperken van de negatieve effecten als gevolg van corona. Door een transparante regeling

creëren we een gelijk speelveld voor alle organisaties die aan de voorwaarden voor het verkrijgen van

subsidie voldoen.

Argumenten

1.1 We ontvingen corona-compensatie van het rijk.

Dit is een uitkering in de algemene middelen als corona-compensatie voor de lokale culturele infrastructuur. Met deze subsidieregeling reserveren we dit deel van de corona-compensatie voor culturele organisaties. Zie ook bij ‘Financiën’.

1.2 De sector draait nog lang niet op volle toeren; het herstel kost veel tijd.

Na meerdere lockdowns en andere maatregelen bleek het publiek veelal weg te blijven door onder meer aanhoudende angst voor besmetting met het coronavirus. Veel aanbod dat tijdens de crisis kwam te vervallen werd meteen daarna ingehaald. In combinatie met sterk achterblijvende bezoekersaantallen leidde dit tot ‘overprogrammering’ en blijvend vrijwel lege zalen. Het vermogen van organisaties om noodzakelijke investeringen te plegen verdampte.

2.1 Uit de vorige tranche is een restant beschikbaar.

Uit de Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen 2020 resteert € 88.240. Zie ook bij ‘Financiën’.

2.2 De financiële positie van de sector is penibel, landelijke regelingen bieden niet altijd voldoende steun.

De Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen 2020 had eveneens als voorwaarde dat eerst voorliggende landelijke regelingen moeten worden benut. De afwikkeling daarvan duurde langer, waardoor pas later bleek dat er in sommige gevallen sprake was van meer dan interen op reserves. Dit verklaart waarom uit de eerste regeling een overschot resteert en het noodzakelijk is dit overschot alsnog aan te wenden.

2.3 Culturele organisaties zijn van grote waarde voor de sociale en economische kracht van de stad.

We steunen hen daarom, waar mogelijk, om de gevolgen van de coronacrisis door te komen.

3.1 De financiële positie van de vier ‘gekorte’ culturele basisorganisaties is ernstig verzwakt.

De taakstelling is opgelegd vóór de coronacrisis, uitgaande van minstens gelijkblijvende bezoekersstromen en deelnemersaantallen. De vier culturele basisorganisaties hebben door COVID-19 ernstige financiële schade geleden. De voorgestelde eenmalige compensatie van de taakstelling is dan ook bedoeld voor herstel na corona.

Kanttekeningen

De indieningstermijn is kort (tot 14 oktober 2022 kunnen aanvragen ingediend worden), maar legitiem, want met de organisaties is sinds de vorige tijdelijke subsidieregeling besproken de tekorten goed in beeld te houden voor als de tijdelijke subsidieregeling opnieuw zou worden opengesteld.

Financiën

Een bedrag van € 283.500 is door het rijk beschikbaar gesteld in het 5e en 6e pakket van coronamaatregelen in de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit bedrag is, via de resultaatsbestemming van de jaarrekening, in de reserve coronamaatregelen gestort. Het overschot van de Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen 2020 van € 88.200 is, via de resultaatsbestemming van de jaarrekening, in de reserve coronamaatregelen gestort.

De stichtingen Hanzehof, Muzehof centrum voor de kunsten, Graafschap bibliotheken en Musea Zutphen worden in het jaar 2022 eenmalig gecompenseerd voor de aan hen opgelegde taakstelling. Deze eenmalige compensatie van in totaal € 100.000 wordt gedekt uit de reserve coronamaatregelen.

De stand van de reserve coronamaatregelen is na besluitvorming € 4.778.327.

Communicatie

De regeling wordt bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad. De culturele instellingen worden pro-actief benaderd.

Uitvoering

Na bekendmaking van de regeling kunnen aanvragen worden ingediend en in behandeling worden genomen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Evaluatie

Rapportage verloopt via de reguliere financiële verantwoording.

Bijlagen

-       Tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen COVID-19 gemeente Zutphen 2022

-       Begrotingswijziging 2022-17

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0079

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 augustus 2022 met nummer 376499


gelet op artikel(en) 189 e.v. van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

  1. Een bedrag van € 283.500 beschikbaar te stellen voor de Tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen COVID-19 gemeente Zutphen 2022 en dit te dekken uit de reserve coronamaatregelen;
  2. Het overschot van € 88.200 uit de Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen 2020 beschikbaar te stellen voor de Tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen COVID-19 gemeente Zutphen 2022 en dit te dekken uit de reserve coronamaatregelen;
  3. Een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen als eenmalige compensatie in 2022 voor de taakstelling opgelegd aan de stichtingen Hanzehof, Muzehof centrum voor de kunsten, Graafschap bibliotheken en Musea Zutphen en dit te dekken uit de reserve coronamaatregelen.
  4. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-17).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 29 augustus 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-08-2022 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Garritsen
Griffier
A.V. Dewkalie
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksJ. van Donk
BurgerbelangM. Roerdink
PvdAF.J.G.M. Manders
D66Y.J.A. ten Holder
VVDH. Hissink
SPT.R. Vallentgoed
Partij voor de DierenM.J.I. Vellema
Kies Bewust LokaalA.W. Jansen
StadspartijJ. Boersbroek
CDA
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Zie videotulen.

Fractie D66 zegt toe een motie voor te bereiden om taakstellende bezuinigingen te heroverwegen.

Wethouder Wannet zegt toe direct na 14 oktober (sluitingstermijn indiening aanvragen) de raad te informeren over ingediende aanvragen of ze voldoen aan de criteria en in hoeverre het budget toereikend is. De wethouder zal actief communiceren én monitoren dat mogelijke subsidianten voldoende tijd hebben om een aanvraag te doen.   

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 12 september 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-09-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie