Pagina delen

Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. € 372.800 beschikbaar te stellen vanuit de door het Rijk in 2020 ontvangen extra Algemene Uitkering lokale culturele voorzieningen.
  2. € 527.800 beschikbaar te stellen vanuit de door het Rijk in 2021 te ontvangen extra Algemene Uitkering cultuurmiddelen 2021.
  3. € 99.900 beschikbaar te stellen vanuit de door de provincie ontvangen Covid-19 Steun gemeenten.
  4. Een incidenteel bedrag van € 372.800 te onttrekken aan de algemene reserve.
  5. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-05).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Om de negatieve (economische) gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken heeft de landelijke overheid de afgelopen periode diverse steunpakketten gepresenteerd met als doel de liquiditeit en werkgelegenheid bij ondernemers en organisaties op orde te houden. Ondanks de steunpakketten van de landelijke overheid en provincie zien we steeds meer culturele en maatschappelijke instellingen het moeilijk krijgen en een ondersteuningsvraag bij ons neerleggen.

Als gemeente Zutphen ontvangen we een financiële compensatie van het rijk om de negatieve effecten van de coronamaatregelen (deels) te compenseren. Specifiek voor de ondersteuning van niet commerciële maatschappelijke en culturele instellingen is een tijdelijke subsidieregeling opgesteld. Met deze subsidieregeling maken we het mogelijk voor niet commerciële maatschappelijke en culturele instellingen een aanvraag te doen voor een financiële tegemoetkoming vanuit de compensatiemiddelen van het rijk.

Beoogd effect

Door een transparante regeling creëren we een gelijk speelveld voor alle organisaties die aan de voorwaarden van subsidie voldoen. Op deze manier willen we hen steunen in het beperken van de negatieve effecten als gevolg van corona.

Argumenten

1.1 Met deze subsidieregeling geven we uitvoering aan de motie Ondersteuning Cultuursector nummer M2021-0001.

1.2 We ontvangen corona-compensatie van het rijk. Dit is een uitkering in de algemene middelen.
Het rijk heeft een berekening gemaakt op basis waarvan de uitkering gebaseerd is. Deze berekening is geen automatische verdeling van de middelen en er kan daardoor ook geen bedrag geclaimd worden. Met deze subsidieregeling reserveren we een deel van de corona-compensatie voor maatschappelijke en culturele organisaties. 

2. We ontvangen corona-compensatie van de provincie Gelderland.
De besteding van de middelen past binnen de voorwaarden die de provincie stelt.

Kanttekeningen

Ook voor commerciële organisaties bieden de steunpakketten van het rijk onvoldoende financiële steun.
Dat ziet het college. We denken na over de mogelijkheden die er zijn. We kunnen de commerciële ondernemers in ieder geval zo goed mogelijk informeren en doorgeleiden naar regelingen van het rijk.

Risico’s

1. Het risico bestaat dat we niet alle organisaties die het betreft bereiken en kunnen steunen.
Echter door de middelen beschikbaar te maken via een subsidieregeling maken we dit risico zo klein mogelijk.

2. Het risico bestaat dat we op korte termijn het subsidieplafond bereiken.
Op dat moment moet opnieuw een afweging gemaakt worden over het al dan niet opnieuw extra geld ter beschikking stellen. Daartoe volgt dan een nieuw raadsvoorstel.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na publicatie van de regeling kunnen aanvragen worden ingediend en in behandeling worden genomen. Conform de motie benaderen we culturele instellingen pro-actief.

Rapportage/evaluatie

Rapportage verloopt via de reguliere financiële verantwoording.

Financiën

1. Voor de dekking van dit bedrag wordt voorgesteld € 372.800 te onttrekken aan de algemene reserve.
De stand van de algemene reserve wordt in de laatste actualisatie van de Bestuursrapportage per 31-12-2020 geschat op € 9.2 miljoen. Dit is inclusief het verwachte positieve jaarrekeningresultaat 2020.

2. Daarnaast ontvangen wij in 2021 € 527.800 doeluitkering cultuurmiddelen 2021.
Deze bedragen in totaal € 900.600 kunnen ingezet worden ter ondersteuning van culturele instellingen via deze subsidieregeling.

3. De gemeente heeft in 2020 van de provincie Gelderland € 135.868 ontvangen.
Deze subsidie mag ingezet worden voor:

o   Het realiseren van noodopvang voor kwetsbare groepen of kinderen waarvan ouders in een cruciaal beroep of vitaal proces werkzaam zijn, en/of
o   Het uitvoeren van activiteiten die tot doel hebben de sociale verbinding te versterken, en/of
o   Het verstrekken van een tegemoetkoming aan ondernemingen in de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme en aan gemeenschapsvoorziening.

In 2020 is een deel van deze subsidie ingezet als dekking voor de Corona bijdrage aan vrijwilligers organisaties en de projectleider werkgroep Sport en Corona. Het restant van € 99.900 kan ingezet worden voor deze subsidie regeling.

4. Omdat het gaat om incidentele corona gerelateerde uitgaven zijn zou het voorstel zijn dit te dekken uit de ontvangen corona gelden 2020.
Dit kan echter op dit moment nog niet, omdat deze gelden onderdeel zijn van het saldo jaarrekening 2020. Later dit jaar, bij de saldobestemming van het jaarrekening 2020 zal een voorstel volgen om de overgebleven coronagelden in 2020 toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve corona. Voorstel is om op dat moment € 372.800 terug te storten vanuit de reserve corona naar de algemene reserve”.

Bijlagen

Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen
Begrotingswijziging 2021-05

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0019

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 februari 2021 met nummer 181332b e s l u i t :

  1. € 372.800 beschikbaar te stellen vanuit de door het Rijk in 2020 ontvangen extra Algemene Uitkering lokale culturele voorzieningen.
  2. € 527.800 beschikbaar te stellen vanuit de door het Rijk in 2021 te ontvangen extra Algemene Uitkering cultuurmiddelen 2021.
  3. € 99.900 beschikbaar te stellen vanuit de door de provincie ontvangen Covid-19 Steun gemeenten.
  4. Een incidenteel bedrag van € 372.800 te onttrekken aan de algemene reserve.
  5. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-05).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 1 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage

Besluit

Aangenomen
Het voorstel is met 27 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. Er is een stemverklaring afgelegd door: GroenLinks, VVD, KiesLokaal, Stadspartij, PvdA, ChristenUnie, PvdA, SP, D66
Geen amendementen ingediend

Behandeld in