Pagina delen

Tekorten (2015 en 2016) Stichting Sportaccommodaties Zutphen en enkele andere zaken zwembad

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Een bedrag van € 189.887,-- beschikbaar te stellen voor de tekorten over de jaren 2015 (€ 82.483,--) en 2016 (€ 107.404,--) van het zwembad en dit te dekken uit de reserve vrij besteedbare middelen.
 2. Kennis te nemen van de uitputting van/verplichtingen frictiekosten en suppletiekosten.
 3. Een bedrag van € 71.380,-- ter beschikking te stellen voor niet gepleegde afschrijvingen en deze te dekken uit de reserve vrij besteedbare middelen.
 4. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) heeft het financiële beeld over de jaren 2015 en 2016 geschetst. Wij hoopten de officiële goedgekeurde jaarrekeningen aan u voor te kunnen leggen maar die liggen er om een aantal redenen nog niet. Wij willen niet langer wachten met u het financiële beeld te schetsen en gelet op de liquiditeitspositie van het zwembad moet er een besluit over de tekorten genomen worden.

Het scherp krijgen van het financiële beeld en het opstellen van de jaarrekeningen heeft op zich laten wachten omdat de nieuwe programmatuur binnen het zwembad en die van Sportfondsen Nederland, die de financiële stukken voor het zwembad opmaakt, niet goed op elkaar aansloten. Verder is er enige tijd overheen gegaan in verband met overleg met de accountant over een nieuw toetsingselement voor de accountant en of SSAZ/het zwembad daaraan voldoet en de sluiting van begin van dit jaar. Verder hebben wij de SSAZ en accountant gevraagd de verantwoording uit te splitsen in reguliere exploitatie en naar wat er met de door u (langjarig) beschikbaar gestelde suppletiekostenvergoeding is/wordt gedaan. 

Bij raadsbesluit van 4 juli 2016 heeft u het subsidie voor het zwembad vastgesteld en bedragen voor gemaakte frictiekosten en te maken suppletiekosten op personeelsvlak beschikbaar gesteld. Die zaken vielen/vallen buiten de normale exploitatie. Voor het totaalbeeld schetsen wij u wat daarmee is en nog wordt gedaan.

Kortom wij willen u de financiële aspecten goed schetsen en vragen tekorten aan te vullen.

Beoogd effect

De tekorten over 2015 en 2016 en voor niet gepleegde afschrijvingen te dekken zodat het zwembad kan blijven draaien.

Argumenten

1.1 Het zwembad heeft drie jaar nodig om tot een stabiele exploitatie te komen.

Bij de besluitvorming over de bouw van een nieuw zwembad hebben wij u geschetst dat het zwembad/de beheersstichting een periode van drie jaar nodig zal hebben om tot een stabiele exploitatie te komen. Wij hebben destijds een volgens ons haalbare exploitatie geschetst. In september 2015 is het nieuwe bad geopend. 2016 is het eerste volledige exploitatiejaar van het nieuwe bad geweest. SSAZ heeft nog tekorten over 2015 en 2016 van € 82.483,--, respectievelijk € 107.404,--. Bij een besluit om deze tekorten te dekken zijn de gemeentelijke uitgaven aan het zwembad nog steeds fors minder dan de uitgaven die de gemeente aan het oude bad had.

Redenen voor de tekorten zijn onder andere: in overleg met de gemeente is de huur voor verenigingen naar beneden bijgesteld, de opbrengst uit de horeca blijft nog achter, de personeelslasten zijn nog niet voldoende teruggebracht, er was langdurige ziekte van SW’ers waardoor extra (dure) personeelsinzet nodig was en het aantal banen-, recreatief- en leszwemmers blijft nog achter bij de ramingen.

Een andere reden is dat wij als gemeente in 2013 en 2015 het subsidie voor SSAZ niet hebben geïndexeerd in de gemeentebegroting. Dat had invloed op het resultaat van 2015. Vanaf 2016 geldt voor het nieuwe zwembad een veel lager nieuw vastgesteld subsidie.

1.2 SSAZ doet er van alles aan om tot een sluitende exploitatie te komen.

SSAZ timmert aan de weg. Zo is de IJsselslag eind 2016 begonnen met het aanbieden van ‘nat gymmen’ aan scholen, zet men echt in op het aantrekken van meer zwemlessers en wordt toegewerkt naar een passend personeelsbestand/lagere personeelslasten.

1.3 Uit een oogpunt van het bevorderen van bewegen en daarmee de volksgezondheid is het van belang een zwembad te hebben en tekorten op de exploitatie te dekken.

Als gemeente vinden wij dat iedereen de mogelijkheid moet kunnen krijgen om te bewegen/sporten en dat daarmee de volksgezondheid wordt bevorderd. Zwemmen is een goede vorm van bewegen voor veel personen/doelgroepen. Tevens is het leren zwemmen door kinderen zeer belangrijk. Tot op heden heeft u daarom altijd tekorten op het gemeentelijke bad gedekt. In het door u in 2012 vastgestelde projectplan tot nieuwbouw hebben wij samen geconcludeerd dat de gemeente uit het oogpunt van algemeen belang bij welke beheervorm dan ook altijd tekorten zou moeten bijleggen.

2.1 U heeft in 2016 gelden voor specifieke doelen ter beschikking gesteld.

Op 4 juli 2016 heeft u € 146.300,-- voor met de overgang van het oude naar het nieuwe bad gemaakte frictiekosten ter beschikking gesteld. Ook heeft u voor een periode van vijf jaar een totaalbedrag van €450.000,-- toegezegd voor suppletiekosten (alle kosten die personeelsgebonden zijn (direct of indirect) en buiten de gewenste exploitatie vallen en tot doel hebben binnen de gewenste exploitatie te komen). Deze kosten staan dus los van de dagelijkse exploitatie en zijn apart verantwoord.

Frictiekosten zijn destijds gemaakt conform het toen geschetste beeld en daarmee is het ter beschikking gestelde bedrag helemaal opgegaan.

Aan suppletiekosten zijn kosten gemaakt en verplichtingen aangegaan overeenkomstig een voor u bij de stukken gevoegde bijlage. Er resteert nog een klein bedrag om de komende jaren verder in te zetten om personeelskosten terug te brengen en de organisatie te professionaliseren. Een kanttekening bij het overzicht is de opgenomen post ‘vrijwilligerswerk/IJsselmeeuwen’. Dat lijkt reguliere exploitatie. Maar het zwembad heeft deze meerkosten moeten maken in verband met niet uitgevoerd vrijwilligerswerk. Om dat in beeld te brengen heeft SSAZ dat in ieder geval in dit overzicht opgenomen.

3.1 Er is niet afgeschreven op inventaris, daardoor dreigt een toekomstig tekort en dat zou afgedekt moeten worden.

Bij het financieel doorlichten is gebleken dat het zwembad zowel ten tijde van het Graaf Ottobad als nu bij het nieuwe bad niet heeft afgeschreven op/geen reserveringen heeft gepleegd voor inventaris. Waren die reserveringen wel gepleegd dan waren de exploitaties in het verleden negatiever uitgevallen.

Er is een inventarisatie opgesteld. Voor een recht zetten over al die jaren in 2018 is een bedrag van € 71.380,-- nodig. Wij stellen u voor dit bedrag ter beschikking te stellen.

Kanttekeningen

 1. De accountant heeft geen goedkeuringsverklaring op de jaarrekeningen afgegeven.

Per 2016 hebben accountants de verplichting om bij hun beoordeling het continuïteitsvereiste te toetsen. Dit houdt in toetsen of een entiteit haar activiteiten in de voorzienbare toekomst voort kan zetten. Omdat het zwembad over de jaren 2015 en 2016 tekorten heeft kan de accountant (van Sportfondsen Nederland) geen goedkeuringsverklaringen afgeven. Hij heeft overigens wel aangegeven dat de rekening 2015 en het beeld over 2016 cijfermatig lijken te kloppen. De accountant had de goedkeurende verklaring wel kunnen afgeven als ons college had aangegeven dat de gemeente die tekorten zou dekken. Wij konden daar niet toe overgaan omdat de beslissing om de tekorten te dekken aan u is. Als u besluit om de tekorten te dekken kan de accountant achteraf alsnog zijn goedkeuringsverklaringen afgeven.

De accountant zag nog weer later (met de huidige kennis van zaken: niet aan SSAZ vergoeden door de gemeente van door de sluiting geleden schade en inzicht in hoe 2017 nu loopt) nieuwe belemmeringen. Hij stelt daarom het officiële jaarverslag 2016 nog niet op. De sluitingskwestie is een afzonderlijke kwestie met een juridische achtergrond en hoort niet bij de verslaglegging en afrekening over 2015 en 2016 betrokken te worden. Wij hebben gesprekken met de accountant en de SSAZ gevoerd. Maar dat heeft nog niet geleid tot het voorhanden hebben van definitieve jaarrekeningen 2015 en 2016. Wij willen niet langer wachten met dit voorstel aan u. Wij willen u het financiële beeld schetsen en een besluit over het dekken van de tekorten is nodig omdat het zwembad door de tekorten over 2015 en 2016 in de liquiditeitsproblemen komt. En zoals gezegd maakt een besluit van u om de tekorten te dekken het voor de accountant mogelijk om daarna zijn goedkeuringsverklaring af te geven.

 1. Het is van belang scherp te krijgen of het voor het zwembad bepaalde subsidie toereikend is.

Voor alle betrokkenen is het van belang om scherp te krijgen of het voor het zwembad bepaalde (langjarige) subsidie voldoende is. Een te krap vastgesteld subsidie kan op allerlei vlak wrijvingen geven. Wij hebben hier al met het stichtingsbestuur naar gekeken. Maar om dat beeld scherper te krijgen moeten ook besluiten over een aantal issues genomen worden. Wij willen dit verder met het interim-bestuur oppakken en willen daar zo spoedig mogelijk bij u op terug komen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

 1. Na uw besluit zullen wij het bedrag van € 261.267,-- (€ 82.483,-- + € 107.404,-- + € 71.380,--) aan SSAZ over maken. Omdat afwikkeling van de jaarrekeningen zo lang geduurd heeft hebben wij SSAZ uitstel van betaling van de huur verleend om liquiditeitsproblemen bij de stichting te voorkomen. SSAZ maakt de achterstallige huur dan per omgaande aan ons over. Wij willen het op deze manier doen omdat verrekenen over en weer de nodige boekhoudkundige beslommeringen oplevert.
 1. Wij hadden het tekort mede willen dekken door het restant bouwbudget ad € 55.500,-- daar voor in te zetten. Dat is echter investeringsgeld met jaarlijkse afschrijving dus dat kan niet. Vanuit de gemeenteraad is in het verleden gevraagd het restant bouwbudget in te zetten om het zwembad recreatief aantrekkelijker te maken. De richting daarbij was het aanschaffen van speelattributen. Maar recent komen er meer vragen vanuit uw raad over het realiseren van een glijbaan tot het ombouwen van het zwembad tot recreatiebad met glijbaan en een buitenbad. Over de aanschaf van attributen hadden wij al overleg met het zwembadbestuur. Verder is met het  bestuur besproken om in de zomerperiode met de buurtsportcoach meer activiteiten in het zwembad te organiseren. Na het aantreden van het nieuwe interim-bestuur zullen in januari/februari 2018 op een interactieve manier de behoeften en de beschikbare/benodigde middelen in beeld worden gebracht, die nodig zijn om het zwembad aantrekkelijker te maken. Daarbij worden gesprekken met het personeel, de gebruikers en de raadsfracties georganiseerd. Aan de raad zal daarna een formeel besluit worden voorgelegd.

Financiën

De concept-jaarrekening van 2015 laat een tekort zien van € 82.483,-- en voor 2016 is de verwachting dat het tekort op € 107.404,-- gaat uitkomen. Daar bovenop komt het bedrag van € 71.380,-- voor niet gepleegde afschrijvingen inventaris. Het benodigde bedrag om de tekorten af te dekken is totaal € 261.267,--.

Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit de reserve vrij besteedbare middelen (saldo per heden € 2,8 miljoen).

Bijlagen

 1. Concept jaarrekening 2015 van Stichting Sportaccommodaties Zutphen. (2016 is er dus nog niet!).
 2. Overzicht aanwending suppletiekosten.
 3. Begrotingswijziging.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0169

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 29 november 2017 met nummer 16296b e s l u i t :

 1. Een bedrag van € 189.887,-- beschikbaar te stellen voor de tekorten over de jaren 2015 (€ 82.483,--) en 2016 (€ 107.404,--) van het zwembad en te dekken uit de reserve vrij besteedbare middelen.
 2. Kennis te nemen van de uitputting van/verplichtingen frictiekosten en suppletiekosten.
 3. Een bedrag van € 71.380,-- ter beschikking te stellen voor niet gepleegde afschrijvingen en deze te dekken uit de reserve vrij besteedbare middelen.
 4. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 18 december 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) heeft het financiële beeld over de jaren 2015 en 2016 geschetst. Het scherp krijgen van het financiële beeld en het opstellen van de jaarrekeningen heeft om een aantal redenen lang op zich laten wachten. Ondanks dat de jaarrekeningen over beide jaren nog niet officieel zijn goedgekeurd, wil het college niet langer wachten met het schetsen aan de raad van het financiële beeld.

Bij de besluitvorming over de bouw van een nieuw zwembad is aangegeven dat het zwembad/de beheersstichting een periode van drie jaar nodig zal hebben om tot een stabiele exploitatie te komen. Toentertijd is een door het college haalbare exploitatie geschetst. Over 2015 en 2016 is inmiddels duidelijk dat een tekort is ontstaan van € 82.483, respectievelijk € 107.404.

Voorts is gebleken dat het zwembad niet heeft afgeschreven op/geen reserveringen heeft gepleegd voor, inventaris. Voor het recht zetten daarvan over al die jaren is een bedrag van € 71.380 nodig.

De raad wordt gevraagd een bedrag beschikbaar te stellen van € 189.887 en € 71.380.

In ditzelfde Forum informeert het college de raad over de onderstaande ontwikkelingen:

 1. de stand van zaken m.b.t. het aanstellen van een interim- bestuur
 2. de voortgang bij het organiseren van het extern onderzoek, zoals onlangs door de raad per motie op 20 november aangenomen
 3. actuele ontwikkelingen

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 18-12-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom iedereen bij deze vergadering.

De Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) heeft het financiële beeld over de jaren 2015 en 2016 geschetst. Het scherp krijgen van het financiële beeld en het opstellen van de jaarrekeningen heeft om een aantal redenen lang op zich laten wachten. Ondanks dat de jaarrekeningen over beide jaren nog niet officieel zijn goedgekeurd, wil het college niet langer wachten met het schetsen aan de raad van het financiële beeld.

Bij de besluitvorming over de bouw van een nieuw zwembad is aangegeven dat het zwembad/de beheersstichting een periode van drie jaar nodig zal hebben om tot een stabiele exploitatie te komen. Toentertijd is een door het college haalbare exploitatie geschetst. Over 2015 en 2016 is inmiddels duidelijk dat een tekort is ontstaan van € 82.483, respectievelijk € 107.404.

Voorts is gebleken dat het zwembad niet heeft afgeschreven op/geen reserveringen heeft gepleegd voor, inventaris. Voor het recht zetten daarvan over al die jaren is een bedrag van € 71.380 nodig.

De raad wordt gevraagd een bedrag beschikbaar te stellen van € 189.887 en € 71.380.

In ditzelfde Forum informeert het college de raad over de onderstaande ontwikkelingen:

 1. de stand van zaken m.b.t. het aanstellen van een interim- bestuur
 2. de voortgang bij het organiseren van het extern onderzoek, zoals onlangs door de raad per motie op 20 november aangenomen
 3. actuele ontwikkelingen

Er is ook een inspreker, de heer Van den Broek namens vereniging De IJsselmeeuwen. Ik geef eerst de inspreker het woord. Vervolgens kunt u de inspreker verhelderende vragen stellen. Daarna gaat het college u informeren over de stand van zaken m.b.t. het aanstellen van een interim- bestuur, de voortgang bij het organiseren van het extern onderzoek, zoals onlangs door de raad per motie op 20 november aangenomen, en over actuele ontwikkelingen. Tot slot behandelen we het raadsvoorstel.

De heer Van den Broek krijgt het woord. Zie hiervoor bijgevoegde inspreek tekst.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen voor de heer Van den Broek.

BewustZW: Wat betekent een te kort?

De heer Van den Broek: Contracten worden eenzijdig opgezegd, én er is een rechtszaak aangespannen door het voormalige bestuur SSAZ tegen de IJsselmeeuwen. Indien de rechtszaak doorgaat en de rechter geeft het voormalig bestuur SSAZ gelijk, dan zijn de IJsselmeeuwen failliet.

Bewust ZW: Is dit eigenlijk een oproep aan de raad om zich sterk te maken om de IJsselmeeuwen te behouden?

De heer Van den Broek: Ja.

PVDA: Wat is het globale bedrag?

De heer van den Broek: €60.000,--

GroenLinks: Klopt het beeld dat de relatie met de gemeente niet goed is?

De heer Van den Broek: Dat is een lastige vraag. Vanaf 2015 is er niet geluisterd naar partijen die kennis en kunde hebben over het zwembad en over de omgeving. In de krant lees je berichten over tekorten en over de aangespannen rechtszaak. Dat doet zeer en komt de relatie niet ten goede. Het college heeft zich twee jaar lang afgewend van verantwoordelijkheid, zij heeft zich geschuild achter het Stichtingsbestuur.

SP: De stukken deugen niet, én het te kort blijkt nog groter. Klopt dat?

De heer Van den Broek: Ja.

SP: Ik wil graag eerst een reactie van het college.

Voorzitter: de volgorde van behandeling van dit Forum hebben we al bepaald. Het college komt straks aan de beurt.

De heer Van den Broek:Bepaalde kosten zie je niet terug in de suppletiekosten. Deze ontbrekende kosten dienen inzichtelijk te worden gemaakt. Dan zie je dat het te kort nog groter is.

Stadspartij: Enerzijds is er een te kort door vrijwilligersinzet, anderzijds moet er meer huur worden betaald. Kan het een niet tegen het ander worden weggestreept?

De heer Van den Broek: Dat gebeurt niet.

Fractie Pepers en Verwoort: Is dit voor u de eerste keer dat u een reactie richting het college geeft?

De heer van den Broek: Deze kosten niet. De reden dat wij hier zijn is om alle kosten duidelijk te krijgen. De IJsselmeeuwen zijn de beste klant van het zwembad. Je beste klant zou je niet voor de rechter moeten dag, maar daarmee zou je onenigheid samen moeten oplossen.

Voorzitter: Dan geef ik nu het college het woord om ons te informeren over de stand van zaken m.b.t. het aanstellen van een interim- bestuur, de voortgang bij het organiseren van het extern onderzoek, zoals onlangs door de raad per motie op 20 november aangenomen, en over actuele ontwikkelingen.

College: Wij willen graag de heer Van den Broek de hand geven en kijken naar zaken rondom het zwembad. Er is nu duidelijkheid over de cijfers, maar ook onduidelijkheid over de doorrekening naar 2020. Het is nu niet reëel om deze cijfers op tafel te leggen. Met een doorrekening naar 2020 is het college nu niet bezig. Wij zijn nu bezig om mensen in het zwembad te helpen. De kosten komen op een later moment.  Jammer dat u niet wilde of niet kon praten met het afgetreden bestuur.  Wij hebben op voorhand aangegeven drie jaar nodig te hebben om orde op zaken te kunnen stellen. In Nederland worden doelgroepenbaden geëxploiteerd met bedragen die door de raad zijn aangedragen. De inspreekreactie met betrekking tot de opmerking over de zwemschool en mensen met een rugzak kan ik niet plaatsen.

Verder wil ik het volgende melden. Er is veel gebeurd rondom het zwembad. Als college hebben we gemeend dat we te veel hebben gevraagd van een vrijwillig zwembadbestuur. Ook op verzoek van het vrijwillige zwembadbestuur zelf, hebben we een nieuw betaald bestuur die kijkt hoe het zwembad het beste bestuurd kan worden. Het oude bestuur zou eigenlijk aanblijven tot dat het nieuwe bestuur zou zijn aangetreden, maar door de berichtgeving in de kranten is het oude bestuur eerder afgetreden.

Ook de zwembadmanager is afgetreden. Er is een nieuwe zwembadmanager aangesteld via SRO. Bij SRO hebben ze veel kennis en kunde over zwembaden. De nieuwe zwembadmanager, de heer Remco Zuidgeest, is eerst voor een half jaar aangesteld.

BewustZW: Er wordt opgeroepen tot vertrouwen. Ook de IJsselmeeuwen moeten worden opgeroepen tot vertrouwen. Er is een traject gestart om zaken helder te maken, er is een nieuwe zwembadmanager aangesteld. Hoeveel vertrouwen moeten we nog geven? Eerst zaken helder maken en de raad regelmatig een update van de stand van zaken geven. Ik ben nu zwevend met alle informatie, maar ik moet wel richting geven.

VVD: Jammer dat er nog geen accountantverklaring is afgegeven.  De raad moet eerst verklaren om de te korten aan te vullen. Huurverlaging is vreemd, of is er toch sprake van huurverhoging? Er is twee jaar een te kort, wanneer komen de zwarte cijfers? De drie jaren respijt zijn bijna op. Hoe moeten wij vertrouwen hebben in de toekomst? Komt het goed? Wij willen graag duidelijkheid.

PVDA: Wij zijn blij met de keuze voor een interim bestuur met ervaring. Het is niet de eerste keer dat financiële cijfers te laat worden aangeleverd. Het college moet hierover afspraken maken. Ten aanzien van de nieuwbouw is de raad nooit een overzicht van daadwerkelijk gemaakte kosten aangeleverd. Ook is niet geïnformeerd over bouwfouten, zijn deze inmiddels hersteld? De raad wil graag ingelicht worden. Ook willen wij meer inzicht in de hoogte van de subsidie. Is de subsidie niet structureel te laat?

BewustZW: Hoe komt u aan de informatie dat er bouwfouten in het zwembad zouden zijn? Deze informatie heb ik niet.

PVDA: Ik zwem er al van begin af aan. Vanaf dat moment heb ik ook contact onderhouden met het bestuur over de uitvoering van het zwembad. Daarnaast heb ik de bouwfouten ook zelf gezien.

D66: Het uiteindelijke doel is een fijn zwembad met een gezonde exploitatie. Wij hebben geen moeite met subsidie. Wel moet je dit scheiden van het onvolledige financiële beeld. Er is geen volledig financieel beeld, wel moeten wij het te kort aanvullen. Hoe zit het met de sociale veiligheid: er is geen vertrouwenspersoon en er is geen personele vertegenwoordiging. De raad bevindt zicht in een lastige positie om hier iets mee te kunnen en ook voor wat betreft de sociale veiligheid.

SP:  Wij hebben toegezegd gekregen dat vandaag meer financiële duidelijkheid zou worden gegeven. Vandaag hebben niet meer duidelijkheid gekregen, wel meer vragen. Al vanaf 202 zijn we hier mee bezig. De nieuwe zwembadmanager heeft een onmogelijke klus.

Burgerbelang: Er is daadkrachtig opgetreden door het oude bestuur en de oude manager aan de kant te zetten. Het nieuwe bestuur en de nieuwe manager zijn echter wel heel erg snel gekomen, dat vinden wij wel ondoordacht. Welke plek hebben de IJsselmeeuwen nu onder het nieuwe bestuur en de nieuwe manager?

SP: Burgerbelang wilde juist snel een interimbestuur.

Burgerbelang: Wij wilden dat wel snel, maar het is nu wel heel erg snel gegaan.

ChristenUnie: Hoe loopt het traject met het interimbestuur? Is de nieuwe zwembadmanager ook interim?

Fractie Pepers en Verwoort: Kunt u iets zeggen over het onafhankelijke onderzoek wat voor 1 februari 2018 zal worden uitgevoerd?

College: Morgenvroeg hebben wij een gesprek met een onafhankelijke onderzoeker die waarschijnlijk de opdracht gaat krijgen. Binnenkort kan ik u daar meer over vertellen. De interimmanager is voor een half jaar aangesteld. Kennis over de situatie in 2002 heb ik niet, dat is ook al zo lang geleden. Het bedrag wat nu beschikbaar is zou redelijk moeten zijn als je dat vergelijkt met het bedrag wat andere doelgroepenbaden ter beschikking hebben. Over een half jaar kunnen we een update geven over het functioneren van de interimmanager. Ook kunnen we per kwartaal een inzicht geven in de cijfers. Het geven van duidelijkheid aan u vinden wij niet meer dan normaal.

SP: De wethouder geeft aan geen kennis van het verleden te hebben. Wij hebben eerder een interimmanager voor het zwembad gehad. Toen is ook al aangegeven dat er meer geld nodig was.

College: Er is nu een totaal ander zwembad dan bij het oude Graaf Otto bad. Wij hebben nu een doelgroepenbad. Dat was het oude bad niet. Het nieuwe bestuur is niet te snel aangesteld: over het aanstellen van het nieuwe bestuur is al een maand geleden contact geweest met het oude bestuur. Deze situatie is te veel voor een vrijwillig bestuur. De SRO heeft veel ervaring en komt bij andere baden ook tot mooie resultaten.

Burgerbelang: Het oude bestuur had geen goede band met de IJsselmeeuwen. Hoe zit dat met het nieuwe bestuur?

College: Het nieuwe bestuur is een professionele club. Zij kijken wat er kan.

Burgerbelang: Worden de IJsselmeeuwen nu actief betrokken?

College: Er wordt gekeken wat kan de komende maanden. Het tekort over 2016 is niet geheel duidelijk: de cijfers die er nu liggen zijn cijfers. De claim van de IJsselmeeuwen is niet toegezegd. De cijfers over 2017 komen er ook aan. De cijfers over 2016 zijn voor mij waarheidsgetrouw, dit wordt beaamd door de accountant. Personele vertegenwoordiging is belangrijk en ook een vertrouwenspersoon is van groot belang. Ik zal dit overleggen met het nieuwe bestuur.

Fractie Pepers en Verwoort: De inspreker geeft veel punten. U heeft een andere kijk op de zaak. Kunt u in een memo reageren op de uiteenzetting van de inspreker, kunt u dat toezeggen?

College: De cijfers van de accountant zijn voor mij waarheidsgetrouw. Wij zijn in gesprek met de heer Van den Broek.

SP: Wij steunen het verzoek van de fractie Pepers en Verwoort. Voor ons dient eerst het verzochte memo er te komen voordat wij akkoord geven op het voorliggende raadsvoorstel.

College: Dan gaan we het wel uitsplitsen: de kosten die de heer Van den Broek noemt zijn kosten van 2017 tot 2020. Nu praten we over de kosten van 2015 en 2016.

GroenLinks: Er hangt een spanningsveld tussen de mening van het college en de mening van de heer Van den Broek. Wij sluiten ons aan bij het standpunt van de Fractie Pepers en Verwoort en de SP.

Lijst van Vliet: Wij sluiten ons aan bij het standpunt van de Fractie Pepers en Verwoort, de SP, en GroenLinks.

VVD: Ook wij zijn akkoord met verzocht memo. Wij trekken de cijfers niet in twijfel.

SP: Wij vragen enkel een reactie op de inbreng van de inspreker te geven.

GroenLinks: Wij delen het standpunt in deze van de SP, maar wij willen wel duidelijkheid over de cijfers.

BewustZW: Het is de verantwoordelijkheid van de wethouder om duidelijkheid te geven over de cijfers. De accountant is beëdigd. Hij moet de juiste cijfers geven. Daar mogen wij op vertrouwen.

College: Wij zeggen toe dat wij de gevraagde duidelijkheid zullen geven via een memo. De genoemde bouwfouten zijn niet herkenbaar, maar dat zal worden gecheckt. Uitgezocht zal worden of structurele subsidie voldoet. Over de werkelijke kosten van de nieuwbouw van het zwembad het volgende. in de stukken staat een kostenpost van €55.000,- wat over zou zijn. Dit bedrag kan echter boekhoudkundig niet makkelijk worden overgeven naar een andere post om zo in de zwarte cijfers te kunnen komen. Hoe we in de zwarte cijfers gaan komen volgt zo spoedig mogelijk. Heb vertrouwen in de toekomst: wij hebben gekozen voor mensen met kennis van zaken om het zwembad te besturen. We gaan regelmatig een update geven. Het punt over huurverlaging zal door de ambtelijke ondersteuning worden toegelicht.

Ambtelijk ondersteuning: Voor wat betreft het te kort over de jaarrekening 2015: in het verleden heeft het college afspraken gemaakt over de huur: er is een korting verleend aan de IJsselmeeuwen, daarmee is de exploitatie beïnvloed.

SP: De nieuwe manager krijgt een  onmogelijke klus. Wanneer komt de jaarrekening over 2016?

College: De accountant heeft deze nog niet goedgekeurd.  De accountant wil weten of de gemeente garant staat voor tekorten. Wellicht kan er wel een concept jaarrekening komen.

SP: graag.

GroenLinks: De rechtszaak is aangespannen door het afgetreden bestuur SSAZ. Het oude bestuur werd aangestuurd door de gemeente. Hoe kijkt u er tegen aan?

College: Wij hebben diot afgeraden.

Burgerbelang: Je zou het aanspannen van de rechtszaak nog krachtiger hebben moeten afraden.

Voorzitter: Dit onderwerp kan vanavond door naar de raad, waar het debat verder kan plaatsvinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 18 december 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 18-12-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend