Pagina delen

Subsidie vanuit Regiocontact inzetten voor een pilot lokaal aansluiten - Participatiewet en WMO

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de subsidie vanuit het Regiocontract voor het project Arbeidsmatige Dagbesteding en Beschut Werk van € 45.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de pilot Lokaal aansluiten en de begroting 2015 overeenkomstig aan te passen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken in het kader van de Participatiewet en de Wmo. Deze wettelijke veranderingen gaan gepaard met minder financiële middelen, waardoor opnieuw nagedacht moet worden over het organiseren van werk voor deze doelgroep. In de huidige situatie gaat het hierbij om het beschut werk in de sociale werkvoorziening en de arbeidsmatige dagbesteding in de WMO. De veranderingen en de financiële druk die hiermee gepaard gaan, maken dat 2014 en 2015 worden gebruikt om pilots uit te voeren voor beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding om ervaringen op te doen. Daarbij wordt gezocht naar het combineren van synergie en efficiency- mogelijkheden waarbij de begeleiding en zorg die nodig is, gehandhaafd wordt. Er wordt binnen dit project gezocht naar de aansluiting tussen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk.

Voor het project Arbeidsmatige Dagbesteding en Beschut Werk is in totaal € 250.000 beschikbaar gesteld vanuit het Regiocontract Stedendriehoek. De gemeente Zutphen heeft samen met de gemeenten Brummen, Lochem en Voorst een subsidieaanvraag van € 45.000 voor 2014 ingediend voor de pilot Lokaal aansluiten. Deze aanvraag voor 2014 is gehonoreerd. De looptijd is 2014 en 2015. De co-financiering van 50% moet door de deelnemende gemeenten zelf worden opgebracht en bestaat uit ambtelijke inzet. Voor de gemeenten Zutphen gaat het om een bedrag van € 8.529,75. De rest van de ontvangen subsidie wordt doorbetaald aan de andere gemeenten.

Als bijlage 1 is het projectplan voor de pilot lokaal aansluiten toegevoegd.

Beoogd effect

Onderzoeken en lokaal uit proberen, op welke wijze de beide doelgroepen beschut werk oude stijl en arbeidsmatige dagbesteding (die nagenoeg geen arbeidsvermogen hebben) kunnen worden gemengd en geïntegreerd met lokale zorg en welzijnsinstellingen en andere initiatieven, waarbij ze passende begeleiding krijgen tegen zo gering mogelijke kosten. Uitgangspunt is dat zij activiteiten verrichten en dus participeren dichtbij hun woonomgeving (lokaal aansluiten).

Argumenten

1.1  De pilot lokaal aansluiten sluit goed aan bij de nieuwe taken in het kader van de Participatiewet en de Wmo

De ontwikkeling om beschut werkenden zoveel mogelijk in een reguliere (werk-)omgeving te plaatsen, past goed in de eerder vastgestelde strategische koers van sociale werkvoorziening Delta en Het Plein.

Delta heeft inmiddels praktijkervaring opgedaan in de mogelijkheden en beperkingen van het buiten de werkvoorziening plaatsen van werknemers. Daarbij is waargenomen dat ongeveer een derde deel van de Sw medewerkers alleen met intensieve begeleiding of in een zeer beschermde omgeving kan functioneren. Deze deelgroep is daardoor moeilijk plaatsbaar bij reguliere werkgevers buiten de beschutte werkomgeving van het bedrijf. Qua problematiek en begeleidingsbehoefte, ligt deze groep in het verlengde van een deel van de doelgroep voor arbeidsmatige dagbesteding. Er is behoefte aan een kader, een mogelijkheid, om ervaring op te doen in het plaatsen van Sw medewerkers buiten de beschutte omgeving. Waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de buitengewone kwetsbaarheid en intensieve begeleidingsbehoefte van betreffende doelgroep.

We gaan samen met de verschillende organisaties voor (arbeidsmatige) dagbesteding en beschut werk de kaders voor een integrale benadering van deze doelgroepen doorontwikkelen (op basis van de lokale beleidsplannen participatiewet en Wmo). Dit traject loopt van juli 2014 – december 2015.

1.2  Delta en Het Plein zijn nauw betrokken bij het uitvoeren van de pilot

Daarmee is de samenhang met bredere de ontwikkelingen in het sociaal domein maar ook in het kader van de samenvoeging van Delta en Het Plein geborgd.

1.3  Er is een goede samenwerking met de gemeenten Brummen, Lochem en Voorst waardoor we van elkaar kunnen leren.

De gemeente Zutphen heeft samen met de gemeenten Brummen, Lochem en Voorst de subsidie aangevraagd. Gemeente Zutphen heeft hierbij een coördinerende rol. Wij zorgen voor de financiële verantwoording. De afspraak is dat de gemeente Voorst (het grootste deel van de) inhoudelijke verantwoording voor zijn rekening neemt.

De pilot bestaat uit twee onderdelen:
- Doorontwikkelen van kaders voor integrale benadering arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk
- Ervaring opdoen met plaatsen van SW medewerker buiten de beschutte omgeving

De omschrijving van de pilot lokaal aansluiten is de kapstok waaronder alle vier de gemeenten aan de slag zijn met de pilot. De lokale situaties in de 4 gemeenten verschillen. In bijvoorbeeld gemeente Voorst ligt de nadruk meer op het tweede punt. In Zutphen meer op het eerste onderdeel. Maar we trekken nauw samen op om ervaringen te delen.

De leerpunten/te verwachten resultaten uit de pilot zijn voor alle gemeenten hetzelfde, nl :

 • een reductie in de vervoerskosten door de lokale plaatsing van deelnemers i.p.v. in het gebouw van de werkvoorziening
 • een reductie in de kosten van voorzieningen (gebouwen) door het plaatsen van kleine groepjes bij bestaande organisaties en mogelijk enkele sociale werkgevers
 • inzicht in de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om deze kwetsbare groepen succesvol lokaal te plaatsen
 • inzicht in de mogelijkheden om deelnemers vanuit verschillende doelgroepen te mengen
 • inzicht in de vereiste vorm en omvang van noodzakelijke begeleiding
 • inzicht in de meest optimale vorm van communicatie, met betrokkenen en met betrokkenheid van bestuurders en OR
 • optimale participatie van de deelnemers aan de samenleving dichtbij hun woonomgeving
 • een handreiking van do’s en don’ts op basis van ervaring
 • op basis van deze handreiking, een efficiënte werkwijze om participatie van kwetsbare doelgroepen nabij hun woonomgeving optimaal mogelijk te maken, oftewel ‘lokale aansluiting’ vorm te geven.

1.4 De cofinanciering van gemeenten is gedekt

De co-financiering van 50% moet door de deelnemende gemeenten zelf worden opgebracht en is gedekt        door ambtelijke inzet.

Kanttekeningen

1.1  De uitvoering van de pilot is gestart maar er is nog geen goedkeuring van de raad om de programmabegroting te wijzigen

De subsidiebeschikking vanuit het regiocontract is binnen. Inhoudelijke uitvoering van de pilot is gestart omdat het past binnen de gemeentelijke werkzaamheden binnen het sociale domein. Aanvullende middelen uit deze pilot zijn nodig om ook de extra werkzaamheden van oa Delta te kunnen dekken.

1.2. Bij de verdeling van de subsidiemiddelen is niet de verdeelsleutel conform GR Delta gehanteerd.
In september 2014 was er een projectvoorstel klaar. De nadruk lag toen nog op vooral op het tweede      onderdeel; Ervaring opdoen met plaatsen van SW medewerkers buiten de beschutte omgeving. En daar was Voorst op dat moment het verste mee, nl met de Kruidentuin. Het voorstel gaat er vanuit dat we leren van elkaars aanpak. Later zou de aanpak uitgebreid worden naar de andere drie gemeenten. De middelen zouden alleen gaan naar de daadwerkelijke begeleiding van de SW-er naar dagbestedingsorganisatie, dus uren van Delta en van de ‘ontvangende’ dagbestedingsorganisatie.
De tweede helft van 2014 hebben we het projectvoorstel breder geschreven; Onderdeel 1: Doorontwikkelen van integrale benadering arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk is toen toegevoegd.  Inmiddels waren wij in Zutphen ook bezig met de werkgroep (arbeidsmatige) dagbesteding/ beschut werk. Door de toevoeging van onderdeel 1 kan ook gemeente Zutphen aanspraak maken op de middelen.

De verdeling van de middelen is toen als volgt afgesproken:

 • Delta heeft veel uren gestoken in de daadwerkelijke plaatsing van SW-ers bij de Kruidentuin (€ 10.881 in 2014). De resultaten/leerpunten hiervan komen ten goede van alle 4 gemeenten.
 • Het resterende bedrag is verdeeld over de vier gemeenten (€ 8.529,75 per gemeente). De afspraak is dat elke gemeente zelf bepaalt of de subsidie wordt ingezet op onderdeel 1 of onderdeel 2 of een combi daarvan.

Risico’s

Het risico bestaat dat de ontvangen subsidie wel wordt uitgegeven, maar dat het gewenste doel niet wordt gehaald.
 

Rapportage/evaluatie

Inhoudelijke rapportage en financiële verantwoording over de pilot Lokaal aansluiten vindt eind van 2015 plaats.

Financiën

De subsidie van € 45.000 is als volgt verdeeld:

€ 10.881 voor Delta;Delta werkt voor de 4 gemeenten samen aan daadwerkelijk plaatsen van SW medewerkers in een beschutte omgeving.

€ € 8.529,75 voor gemeente Zutphen; Het voorstel is om het bedrag voor de gemeente Zutphen in te zetten voor doorontwikkelen van kaders voor integrale benadering arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk (de ondersteuning van de werkgroep Dagbesteding)

€ € 8.529,75 voor gemeenten Brummen

€ € 8.529,75 voor gemeente Lochem

€ € 8.529,75 voor gemeente Voorst

Gemeente Zutphen zorgt voor doorbetaling naar de drie andere gemeenten.

Bijlagen

- Projectplan pilot lokaal aansluiten

- Begrotingswijziging 2015-28

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0162

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 oktober 2015 met nummer 69009b e s l u i t :

de subsidie vanuit het Regiocontract voor het project Arbeidsmatige Dagbesteding en Beschut Werk van € 45.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de pilot Lokaal aansluiten en de begroting 2015 overeenkomstig aan te passen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 16 november 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

In het kader van de nieuwe gemeentelijke taken inzake de Participatiewet en de Wmo worden 2014 en 2015 gebruikt om pilots uit te voeren voor beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding. Voor Dagbesteding en Beschut Werk is in totaal € 250.000 beschikbaar gesteld vanuit het Regiocontract Stedendriehoek. De gemeente Zutphen heeft samen met de gemeenten Brummen, Lochem en Voorst een subsidieaanvraag van € 45.000 ingediend voor de pilot 'Lokaal aansluiten'. De co-financiering van 50% moet door de deelnemende gemeenten zelf worden opgebracht en bestaat uit ambtelijke inzet. De raad wordt voorgesteld de subsidie vanuit het Regiocontract voor het project Arbeidsmatige Dagbesteding en Beschut Werk van €45.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de pilot Lokaal aansluiten en de begroting 2015 overeenkomstig aan te passen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

 
Datum 16-11-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis en K.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college verwijst naar de brief van gemeenten over financiën, waar al veel publiciteit over is geweest. Daar komt morgen een vervolg op. Een afvaardiging van de wethouders Financiën, waaronder wethouder Bosch, is bij de behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken aanwezig. Op deze manier kunnen zij hopelijk extra druk uitoefenen.

Het college meldt dat de gesprekken tussen COA en GGNet over een tijdelijke opvanglocatie in een afrondende fase zijn. Naar verwachting ondertekenen zij binnenkort een intentieverklaring. Het gaat om opvang van maximaal 400 mensen voor een periode van maximaal 5 jaar. Zodra hierover meer bekend is wordt de raad geïnformeerd en meegenomen in het proces. Daarna gaat het college aan de slag met de bestuursovereenkomst en het meenemen van de omgeving.

4. Aankondiging moties en amendementen

De SP kondigt aan samen met GroenLinks en PvdA en motie in te dienen over afschaffing van het jeugdloon.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 16 november 2015

Het college kondigt aan morgen een samenvattende lijst met toezeggingen te behandelen in het college. Daarna kan de lijst worden opgeschoond.

Er zijn geen vragen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 16 november 2015

Er zijn geen vragen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Subsidie vanuit Regiocontact inzetten voor een pilot lokaal aansluiten - Participatiewet en WMO

Geen opmerkingen. Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Benoeming dhr. J.E. Nijkamp als loco griffier en bepaling volgorde locogriffierschap

Geen opmerkingen. Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Proces en taakverdeling bij meerdimensionale dossiers

D66 geeft aan zich te kunnen vinden in de aanbevelingen. Wel roept het stuk een aantal vragen op. Kan dit onderwerp terugkeren in een forum om het dan uitgebreider te bespreken?

Het college hecht er belang aan om nu van het forum te vernemen of men in grote lijnen in kan stemmen met het voorstel, zodat hiermee bij grote projecten of processen ervaring kan worden opgedaan. Het kan dan ook worden aangehaakt bij de leergang. Tevens wil het college graag de toezegging nakomen om met een standpunt over het rapport Dijkstra te komen. Het college wil de discussie daarom niet uitstellen, maar er wel later op terugkomen zodat we van de ervaringen kunnen leren.

D66 kan hiermee instemmen. De vraag die opkomt is waarom het voorbeeld van de cultuurnota is gekozen en wat het college hiermee wil laten zien.

Het college geeft aan dat de cultuurnota een dossier is met veel onderwerpen en het een voorbeeld schetst van hoe je daarmee om kunt gaan. Het proces kent veel verschillende onderwerpen en de vraag is hoe je die bij elkaar brengt en in samenhang presenteert, zonder dat je het tegelijkertijd te klein maakt. In het proces is er voor gekozen het onderwerp afwisselend te verbreden en te verkleinen. De cultuurnota loopt al een tijd en er is dus ervaring mee opgedaan. Zo is het college bijvoorbeeld tegen de vraag aangelopen of hoe de discussie over de Hanzehof zich verhoudt tot het proces van de cultuurnota; hoort dit in het breder proces thuis of moet dit apart worden behandeld met een eigen dynamiek. De ervaringen zijn mede aanleiding geweest voor de aanbevelingen, bijvoorbeeld over de rol- en taakverdeling. Een voorbeeld hiervan is dat een beeldvormende vergadering aan het begin van het proces werd gemist.

D66 vraagt hoe het college nu terugkijkt op de keuze om de Hanzehof uit de cultuurnota te halen.

Het college is met name ook benieuwd hoe de raad daar tegenaan kijkt en wil daar graag over doorpraten op 30 november. Het college geeft aan dat het nu denkt dat dit er niet uit zou moeten zijn gehaald.

GroenLinks zegt graag mee te gaan met de aanbeveling. De fractie vindt het wel een ingewikkeld document en vraagt of het nu gaat om de vraag of er een pilot wordt gehouden met de economische agenda. Daarnaast is de vraag in hoeverre de gedachten verwerkt worden in bredere zin, leergangen e.d.

Het college geeft aan dat tijdens het proces hierin een aanpassing heeft plaatsgevonden. Eerst werd gedacht de cultuurnota als pilot te gebruiken, maar dat proces is al een tijd op weg en dan mis je het startmoment. Daarom wordt nu voorgesteld te kiezen voor de sportnota. Het is de bedoeling hiermee te proberen interactie op gang te brengen, ervaring op te doen en daar lessen uit te trekken. Er is over de startfase geconstateerd dat er weinig beeldvormende vergaderingen worden gehouden; dit moeten we met elkaar ontwikkelen en hoe we hier vervolgens mee omgaan. De politiek plaatst onderwerpen op de agenda en daar moeten maatschappelijke actoren bij betrokken worden.

Burgerbelang is van mening dat er juist vanuit de samenleving voortellen moeten kunnen komen. Het is volgens Burgerbelang nu nog te veel top-down op basis van de strategische agenda en het collegeakkoord. Er zijn ook onderwerpen die tussentijds opborrelen.

Het college wijst er op dat de agendering van onderwerpen door raad en college voortkomt uit wat er in de samenleving speelt. Dit staat niet los van elkaar en het zou vreemd zijn wanneer hier gesproken wordt over onderwerpen die geen binding hebben met wat er in de samenleving speelt. Het college refereert aan het voorbeeld van de cultuurnota, wat voortkomt uit een beweging in de samenleving over het Hof van Heeckeren en de opgave om 100.000 euro te vinden. Daarnaast heeft dit betrekking op het intrekken van verschillende subsidies voor culturele instellingen en de discussie over de Hanzehof leeft ook in de samenleving.

Burgerbelang erkent dat de geagendeerde onderwerpen uit de samenleving komen, maar mist ruimte voor opborrelende onderwerpen.

Het college is benieuwd aan welke onderwerpen dan moet worden gedacht; dergelijke onderwerpen hoeven niet altijd meerdimensionaal te zijn. Op meerdimensionale dossiers is de vraag hoe dit in totale omvang met elkaar en met de samenleving te bespreken.

D66 ziet in het houden van beeldvormende vergaderingen mogelijkheden om een vorm te vinden waarbij de samenleving betrokken kan worden.

GroenLinks constateert dat het met dit onderwerp heel erg gaat over rolopvatting en dit moet een plek krijgen in de leergang. Daarbij kan ook het betrekken van de samenleving bij de agendering van onderwerpen worden betrokken.

De VVD geeft aan de aanbevelingen te onderschrijven.

Conclusie: Voldoende besproken.

8. Motie: Aangepaste regelgeving afsteken van consumentenvuurwerk

De Stadspartij geeft aan dat zij regelmatig signalen krijgt van instellingen die enorme overlast ervaren van vuurwerk. Daarom heeft de Stadspartij een motie ingediend om de regelgeving hiervoor aan te passen. Deze motie is ook ingediend om een discussie op gang te brengen. De Stadspartij geeft aan niet tegen vuurwerk te zijn, maar dat het gaat om overlast tegen te gaan rondom zorginstellingen voor meervoudig gehandicapten of om plekken waar dieren verblijven.

De VVD wijst er op dat voor het handhaven van het verbod geld nodig is. De vraag is waar de Stadspartij dit geld vandaan denkt te halen. Verder vraagt de VVD waar nu de nadruk van de motie op ligt; is dit het op gang brengen van een discussie of het daadwerkelijk aanwijzen van vuurwerkvrije zones.

De Stadspartij antwoordt dat een gebiedsverbod zichzelf handhaaft door sociale controle. Bovendien is het duidelijker om een beperkt gebied te moeten controleren. Het maakt gerichter controleren mogelijk.

Burgerbelang herkent in de motie wat leeft bij de bevolking. Maar daarbij moet wel in het oog worden gehouden wat dit betekent voor de handhaving en de vraag te stellen of het dan reëel is om de APV aan te passen. Daarbij is er landelijk reeds een wijziging van de regels voor het afsteken van vuurwerk geweest waardoor er een flinke beperking is.

De Stadspartij geeft aan los van de discussie of dit reëel of uitvoerbaar is, het hen erom gaat dat de discussie wordt gevoerd. De Stadspartij noemt het voorbeeld van cliënten in zorginstellingen in Leesten die drie dagen lang last hebben van vuurwerkoverlast.

Het CDA merkt op dat zij problemen hebben met het verplaatsen van handhavingsverantwoordelijkheid naar sociale controle. Degene die een ander aanspreekt op deze overtredingen loopt het risico zelf een vuurwerkbom in de bus te krijgen.

De PvdA vindt het niet het juiste moment om de discussie op gang te brengen, zo vlag voor de jaarwisseling. Dit had ook in het voorjaar gekund. De PvdA vindt verder dat het handhaven van de regels niet aan sociale controle kan worden overgelaten; het kan niet zonder inzet van toezichthouders.

Het college geeft aan dat hierover reeds gesproken is in het overleg tussen burgemeester en teamchef politie en op basis daarvan besluitvorming in het college reeds werd voorbereid. De motie kwam hier tussendoor. Het onderwerp staat morgen op de agenda. Daaruit geeft het college aan reeds bevoegd te zijn om gebieden aan te wijzen en dat hier de APV dus niet voor hoeft te worden gewijzigd. Op grond van landelijke wet- en regelgeving is het afsteken van vuurwerk toegestaan en het college kan dus alleen gemotiveerd gebieden aanwijzen waar dit verboden is. Een vuurwerkvrije zone heeft verder alleen betrekking op de periode 18.00 uur tot 2.00 uur op oudjaarsdag; op andere tijdstippen is het afsteken van vuurwerk immers reeds verboden. Uit evaluaties van de afgelopen jaarwisselingen is gebleken dat deze relatief rustig verloopt. Daarin is ook geen aanleiding gezien dit eerder te agenderen. De instellingen hebben bij het college geen verzoek ingediend. Daarnaast moet een verbod ook worden gehandhaafd en dan kunnen de mensen beter ingezet worden op de tijdstippen die meer als overlastgevend worden ervaren. Als kanttekening noemt het college de brandgevaarlijkheid in historische binnensteden. Het aanwijzen van de binnenstad als vuurwerkvrij gebied zou echter een grote wissel trekken op de handhavingscapaciteit. Het voorstel is om geen verbod in te stellen, wel een vinger aan de pols te houden en na de jaarwisseling te evalueren.

De Stadspartij is blij dat er reeds een bevoegdheid is om zones in te stellen en concludeert dat zij instellingen op moet roepen om hun klachten te melden bij de gemeenten. Dit biedt overigens verder ook geen oplossing op het afval dat blijft liggen.

Het college wijst er op dat er wel degelijk klachten over vuurwerkoverlast binnenkomen, maar dat zorginstellingen niet een verzoek hebben gedaan om een vuurwerkvrij gebied in te stellen. Over de suggestie een opruimplicht in te stellen zegt het college zich daar wat meer bij te kunnen voorstellen waar het gaat om sociale controle, maar dat er reeds een redelijk succesvol initiatief loopt om het inzamelen van vuurwerkafval te stimuleren door hier per ingeleverde zak € 0,50 voor te bieden. Dit was voorheen Pak de Zak en wordt nu uitgevoerd onder de vlag van Circulus-Berkel Milieu.  Dit is wat het college betreft ook een meer sociaal wenselijke aanpak.

9. Lijst ingekomen stukken Raad 16 november 2015

Geen opmerkingen.

10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 16 november 2015

Geen opmerkingen.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 02-11-2015

Geen opmerkingen. Verslag vastgesteld.

11b. Forumverslag 02-11-2015 Besloten deel

Geen opmerkingen. Verslag vastgesteld.

11c. Forumverslag 05-11-2015

Geen opmerkingen. Verslag vastgesteld.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 16 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 16-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend