Pagina delen

Subsidie Stichting Zutphen Promotie

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. met ingang van 2017 structureel een bedrag van € 250.000,- en incidenteel een bedrag van € 50.000,- in 2017 en 2018 beschikbaar te stellen voor subsidie aan de Stichting Zutphen Promotie;

2. de extra structureel beschikbaar te bestellen bedragen te financieren uit de ten behoeve van het focustraject gerealiseerde ombuiging vanaf 2017, waarbij:

- € 135.000 ten laste komt van het speerpunt Investeren in de binnenstad;

- € 10.000 ten laste komt van het speerpunt Inzetten op Cleantech, en

- € 10.000 ten laste komt van het speerpunt Versterken woonklimaat;

3. eenmalig subsidie in 2017 en 2018 ten laste te brengen van het focustraject, waarbij:

- € 10.000 ten laste komt van het speerpunt Investeren in de binnenstad;

- € 20.000 ten laste komt van het speerpunt Inzetten op Cleantech, en

- € 20.000 ten laste komt van het speerpunt Versterken woonklimaat;

4. via de 1e begrotingswijziging 2017 dienovereenkomstig de begroting te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de huidige Strategische Agenda is een structurele subsidie opgenomen voor Stichting Zutphen Promotie ter hoogte van € 95.000. In 2015 en 2016 is dit bedrag eenmalig verhoogd tot € 199.000 in 2015 en € 210.000 in 2016 om Stichting Zutphen Promotie een basis te geven voor haar taken.

De stichting is een belangrijke partner in het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Een structurele bijdrage is nodig om de stichting toe te rusten voor haar taken. Naast de gemeentelijke subsidie zal de stichting ook bijdragen van derden (ondernemers, afnemers) ontvangen.

Beoogd effect

De Stichting Zutphen Promotie een financiële basis te bieden om haar taken te kunnen uitvoeren op het gebied van (toeristische) informatievoorziening en productontwikkeling en haar taken op het gebied van citymarketing (bewoners, bezoekers en bedrijven).

Argumenten

1.1 Een jaarlijkse subsidie van € 250.000 is nodig om de taken van Stichting Zutphen Promotie te kunnen verrichten.

De werkzaamheden en werkwijze van de Stichting Zutphen Promotie sluiten goed aan bij het gemeentelijke beleid. De stichting verbindt ondernemers, inwoners en initiatieven en zorgt voor profilering van de gemeente. De Stichting Zutphen Promotie ontvangt naast de gemeentelijke subsidie ook jaarlijks een bijdrage van ondernemers via de reclamebelasting. Daarnaast verwerft de stichting inkomsten via de verkoop van toeristische producten en diensten.  De meerjarenbegroting en input speerpuntenprogramma Stichting Zutphen Promotie zijn als bijlagen 1 en 2 bijgevoegd. 

2.1 en 3.1 De Stichting Zutphen Promotie levert bijdragen aan de speerpunten van het gemeentelijk focustraject en daarmee aan de doelen van de Strategische Agenda en daartoe is aanvullend in 2017 en 2018 € 50.000 per jaar nodig.

De gemeente hecht aan de Stichting Zutphen Promotie als zelfstandige organisatie voor de toeristische informatievoorziening en productontwikkeling én de promotie van de stad voor bewoners, bezoekers en bedrijven. De stichting kan publieke doelen goed verbinden met ondernemers en initiatiefnemers van evenementen en innovatieve projecten in Zutphen. Daarmee heeft de stichting betekenis voor de uitvoering van de Strategische Agenda en daarbinnen voor het focustraject om het gemeentelijk sociaal economisch profiel te versterken. De aanvullende incidentele bijdragen van € 50.000,- in 2017 en 2018 zijn bedoeld als extra inzet (versnelling) op de speerpunten  binnen het focustraject. Zie ook bijlagen 1 en 2.

Kanttekeningen

1.1 Er is op dit moment geen prestatieovereenkomst afgesloten met de Stichting Zutphen Promotie.

De begroting van de stichting en de afspraken die het college heeft gemaakt over de bijdrage die de stichting levert aan de Strategische Agenda (met name de speerpunten binnenstad, cleantech en wonen) bieden voldoende zekerheid over de prestaties van de stichting. De uitwerking van de subsidieovereenkomst kan worden gepland na de behandeling van de Strategische Agenda in het eerste halfjaar 2017.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Uw intentie over de subsidie aan de Stichting Zutphen Promotie wordt verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2017.

Nu we een structurele subsidierelatie aangaan is het zaak de prestaties over en weer vast te leggen. Hiertoe zullen wij in het eerste halfjaar van 2017 een subsidieovereenkomst afsluiten met de Stichting Zutphen Promotie.

Rapportage/evaluatie

De subsidieafspraken worden (tenminste 3 x per jaar) gevolgd middels een apart overleg tussen de wethouder en het bestuur van de Stichting Zutphen Promotie.

Financiën

Strategische Agenda 2016:                                                €  95.000

Strategische Agenda 2017:

- ten laste van speerpunt Investeren in de binnenstad          € 135.000

- ten laste van speerpunt Verbeteren woonklimaat               €  10.000

- ten laste van speerpunt Inzetten op cleantech                    €  10.000

Opnemen in de concept Strategische Agenda 2017:              € 250.000  structureel

 

Incidenteel in 2017 en 2018 t.b.v. extra inzet / versnelling:

- ten laste van speerpunt Investeren in de binnenstad          €  10.000

- ten laste van speerpunt Verbeteren woonklimaat               €  20.000

- ten laste van speerpunt Inzetten op cleantech                    €  20.000

Opnemen in de concept Strategische Agenda 2017:              € 50.000  incidenteel

Bijlagen

  1. begroting Stichting Zutphen Promotie 2017 & 2018
  2. input van Stichting Zutphen Promotie op het gemeentelijk speerpuntenprogramma

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0122

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 23 september 2016 met nummer 90287b e s l u i t :

1. met ingang van 2017 structureel een bedrag van € 250.000,- en incidenteel een bedrag van € 50.000,- in 2017 en 2018 beschikbaar te stellen voor subsidie aan de Stichting Zutphen Promotie;

2. de extra structureel beschikbaar te bestellen bedragen te financieren uit de ten behoeve van het focustraject gerealiseerde ombuiging vanaf 2017, waarbij:

- € 135.000 ten laste komt van het speerpunt Investeren in de binnenstad;

- € 10.000 ten laste komt van het speerpunt Inzetten op Cleantech, en

- € 10.000 ten laste komt van het speerpunt Versterken woonklimaat;

3. eenmalig subsidie in 2017 en 2018 ten laste te brengen van het focustraject, waarbij:

- € 10.000 ten laste komt van het speerpunt Investeren in de binnenstad;

- € 20.000 ten laste komt van het speerpunt Inzetten op Cleantech, en

- € 20.000 ten laste komt van het speerpunt Versterken woonklimaat;

4. via de 1e begrotingswijziging 2017 dienovereenkomstig de begroting te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 10 oktober 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de huidige Begroting is een subsidie opgenomen voor St. Zutphen Promotie ter hoogte van € 95.000 structureel. In 2015 en 2016 is dit bedrag eenmalig verhoogd tot € 199.000 in 2015 en € 210.000 in 2016 om daarmee de stichting een basis te geven voor haar taken. De stichting is een belangrijke partner in het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Om de stichting goed toe te rusten op haar (toekomstige) taken stelt het college voor de bijdrage aan de stichting met ingang van 2017 structureel vast te stellen op een bedrag van € 250.000 en incidenteel een bedrag van € 50.000 in 2017 en 2018 beschikbaar te stellen.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met dit voorstel.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 10-10-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

Voorzitter: ik open hierbij deze forumvergadering. Ik heet alle forumleden en raadsleden welkom, het college, de mensen op de publieke tribune en alle andere aanwezigen. Aan de orde is de subsidie voor de Stichting Zutphen Promotie waarbij het gaat om structurele en incidentele financiering. Dan geef ik eerst het woord aan het college.

Inleiding door het college

College: Wij willen de bijdrage aan de Stichting Zutphen Promotie structureel maken en ophogen. De Stichting Zutphen Promotie speelt een belangrijke rol bij de drie speerpunten: Investeren in de binnenstad, Cleantech en Versterken woonklimaat. Er zijn nog geen prestatieafspraken gemaakt: de gemeente ontwikkelt zich nog steeds door. De prestatieafspraken gaan er wel komen en daar zal de raad bij betrokken worden.

Debat

PVDA: Het is een goede zaak dat er structurele financiële mogelijkheden voor de Stichting Zutphen Promotie komen om hun werkzaamheden uit te kunnen oefenen. Ik had een vraag over de prestatieafspraken maar die is inmiddels door het college beantwoord.

VVD: Ik ben trots en blij met betrekking tot een aantal ontwikkelingen die we in Zutphen een aantal jaren vergeten zijn te doen. Daar is nu weer aandacht voor en dat is positief. Het is voor ons allen belangrijk. Het ontbreken van prestatieafspraken is voor ons een punt van zorg. De gemeente denkt er nog over na en is nog in beweging. Dat ik dit nu pas hoor is onbevredigend. Voor 2 à 3 ton per jaar verwacht ik geen wonderen, want er is een paar jaar niets aan gedaan. Wat kunnen we wel verwachten?

CDA: Het is goed dat er nu wat gebeurd. Wat gaat er mis als we eerst wachten op de prestatieafspraken. Eerst reële afspraken.

SP: Er wordt verzocht structureel €250.000,-- aan de Stichting Zutphen Promotie te geven. Wij hebben twijfels over waaraan het geld wordt uitgegeven.

Burgerbelang: Ik sluit me aan bij wat mijn voorgangers al hebben gezegd. Het is positief dat dit soort initiatieven zich ontwikkelen. In maart 2016 heb ik aangegeven te kijken naar structurele financiering; ik ben hier blij mee. Tevens heb ik toen ook  aangegeven dat voor de zomer gezien moet laten worden wat er gebeurd met die geldstromen. Op de lijst ter inzage liggende stukken van 4 juli 2016 heeft een memo gestaan. Deze informatieverstrekking moet veel zorgvuldiger. Er wordt structureel en incidenteel geld gevraagd. Er moet wel een grens zijn, zodat je er als raadslid zicht op kan houden. Inzichtelijk moet worden gemaakt hoe geldstromen in elkaar steken.

GroenLinks: Hier sluit ik me bij aan. Prestatieafspraken achteraf zijn niet voldoende. Wij willen vooraf kunnen sturen. Wij hebben behoefte aan meer informatie.

D66: Wij vinden het bestaan van de Stichting Zutphen Promotie goed, maar vinden het ook een flinke verhoging. Hoe wordt aan de raad duidelijk gemaakt dat deze verhoging effectief is? Wat willen jullie bereiken en hoe merkt de raad dat?

Stadspartij: In 2015 en 2016 is bij elkaar al een half miljoen aan de Stichting Zutphen Promotie gegeven. Wat nu te zien is, is erg mager. Het college geeft minimaal 3 overlegmomenten aan. Is dat voldoende voor de raad om haar controlerende taak te kunnen uitoefenen?

College: Ik ervaar veel steun voor het voorstel, waarvoor dank. Ook hoor ik vragen over waar jullie rol zit en waar jullie kunnen sturen. Dat er nog geen prestatieafspraken zijn, heeft te maken met de tijd waarin we nu zitten. Bij het behandelen van de Strategische Agenda geeft u aan waar we nu zitten en waar we naar toe gaan. Het maken van prestatieafspraken vergt een intensief gesprek: wat moet er wel in, wat moet er niet in. Daarnaast heeft de Stichting Zutphen Promotie zich nu zo ontwikkeld dat ze gesprekken kan voeren, de gemeente moet nu ook nog komen. Het is logisch dat de raad toegang krijgt tot de gemaakte afspraken. Dat gebeurt op het moment dat dit op papier staat.

VVD: Ik voel ongeduld: het is al langere tijd onduidelijk wat de Stichting Zutphen Promotie kan brengen. De Stichting Zutphen promotie heeft al eerder aangegeven wat haar meerwaarde is. Raar dat dat nog niet is uitgekristalliseerd.

College: Op basis van plannen zijn er afspraken gemaakt over subsidiëring. Waaraan kan de Stichting bijdragen als wij de focus aanbrengen. Deze focus zijn de eerder genoemde drie speerpunten. De Stichting kan hieraan bijdragen door draagvlak te creëren.

VVD: Wij willen geen discussie voeren over de Stichting Zutphen Promotie. Wij willen als raadslid controleren hoe het college de regie voert over het dossier Stichting Zutphen Promotie. Hoe gaat deze Stichting ons helpen bij het realiseren van de genoemde drie speerpunten? Waar schort het aan de kant van de gemeente om richting te geven aan deze Stichting?

College: Bedoelt u of het college richting geeft? Wij waren nog niet zo ver. Wel voor vermarkting, maar niet voor het uitwerken van de speerpunten. Er ligt nu een stuk bij het college over de uitwerking van de speerpunten. Deze ziet u terug in de Strategische Agenda.

VVD: Dit antwoord valt me tegen, want er is al een aantal keren hierover vrij stevig gesproken. Hoeveel geld maakt niet uit, als maar duidelijk is wat het oplevert. Dat is nog steeds niet duidelijk. Het wordt tijd om richting te geven.

College: Dat er geen richting wordt gegeven wil ik corrigeren: het kostte tijd om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. Ook het creëren van draagvlak kostte tijd. Er zijn al veel activiteiten uitgevoerd, maar strategisch gezien had het tijd nodig om duidelijk te krijgen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het college gelooft in de bijdrage die de Stichting Zutphen Promotie kan leveren en wil daarom geld beschikbaar stellen.

Burgerbelang: In het voorjaar is al aangegeven dat er op een later moment overleg zal plaatsvinden. Dit gaat stroperig en traag.

GroenLinks: waarom komt het voorstel nu al op tafel, wat gaat er mis als we eerst wachten op de prestatieafspraken?

College: Wij willen het nu al voorleggen omdat de Stichting Zutphen Promotie anders geen meerjarenafspraken kan maken met derden.

GroenLinks: Zijn er strakke deadlines, brandt er iets af? Ik merk dat dit bij iedereen speelt.

VVD: Ik kan me amper voorstellen dat leveranciers een groot probleem hebben als we het voorstel een maand laten wachten, tot het moment dat er prestatieafspraken liggen.

College: Ik denk niet dat het mogelijk is om binnen een maand met prestatieafspraken te kunnen komen. Wat wel kan is er een start mee maken. Ik wil voorstellen om het voorstel aan te houden en over een maand opnieuw te agenderen.

VVD: Een andere vraag betreft de meerjarenafspraken met leveranciers. Wij willen meer geïnformeerd worden. Als afspraken net nagekomen kunnen worden moeten we makkelijk af kunnen komen van degenen met wie de afspraken zijn gemaakt.

College: Dat is begrijpelijk. We willen de meerjarenafspraken via de p&c-cyclus laten verlopen. Het is logisch dat je niet strikt gebonden wil zijn aan de meerjarenafpsraken. Anderzijds zijn we wel gebonden aan het traject voor het versterken van het sociaal economische profiel. We moeten uitzoeken hoe zich dit tot elkaar verhoudt. Dat heeft niet alleen betrekking op dit dossier.

Burgerbelang: Volgen kan dus via de p&c-cyclus. Het college heeft toegezegd om minstens één keer per jaar een forum te geven waarin de raad wordt meegenomen in de ontwikkelingen. Dat is te breed: wat ga je in de tweede helft van dat jaar doen? Wij willen een inzichtelijk tijdspad.

CDA: De raad gaat zelf over zijn eigen agenda: wij kunnen ook op eigen initiatief een forum plannen. Een tijdspad is wel wenselijk. Het moet voor de raad helder zijn in afspraken wat er ligt bij de stichting en wat bij de gemeente. De raad heeft een controlerende functie: er moeten afspraken komen over hoe we kunnen controleren en wat we kunnen controleren.

College: Daar ben ik het volkomen mee eens: dat moet de kern van de prestatieafspraken zijn. De prestatieafspraken moeten strategisch van aard zijn, niet operationeel van aard.  Zo kan op een goede manier bijgedragen worden aan de doelen die de gemeente wil realiseren, zodat de gemeente kan controleren wat de Stichting doet. Ik zeg toe iets op papier te zetten waaruit blijkt dat er voldoende regie op het dossier blijft, er sturing wordt gegeven aan realistische doelen op basis van gesprekken met de Stichting Zutphen Promotie en dat er een aanzet met de prestatieafspraken is gemaakt.

D66: Heeft het college ideeën over deze zoektocht?

Burgerbelang: Wij verzoeken om het memo wat op 4 juli 2016 op de lijst met ter inzage liggende stukken heeft gestaan opnieuw ter info naar de raad te sturen.

Sluiting

Voorzitter:  Het voorstel wordt nu voor besluitvorming doorgestuurd aan de raad. Bij het nakomen van de toezegging door het college zal het onderwerp aan de hand van een nieuw voorstel worden geagendeerd.

De vergadering wordt vervolgens gesloten.

 

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in