Pagina delen

Subsidie programma Rivier in de Stad

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Kennis te nemen van de herziene beschikking van de provincie Gelderland van 10 september 2019 voor verwerving en herinrichting van de Groene Dorpsrand De Teuge voor 31 december 2021.
  2. Het Waterschap Rijn en IJssel te verzoeken om voorfinanciering van het gemeentelijk aandeel ad € 1.436.669 in de subsidie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in 2026.
  3. De HWBP subsidie, als uitzondering op het bestaande financieel kader, in te zetten voor het programma Rivier in de Stad.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2019 werden we geconfronteerd met forse onvoorziene investeringslasten voor het programma Rivier in de Stad. U besloot op 23 september 2019 om de scope van het programma bij te stellen binnen de beschikbare middelen. Hierdoor kon onder andere de verbinding tussen de IJsselkade en Noorderhaven niet worden uitgevoerd als gepland. Bijlage 1 beschrijft de aanpassing van het programma, zoals besloten in september 2019.  

U besloot ook om een voorstel tegemoet te zien over eventueel aanvullende middelen voor het programma. Inmiddels is er zicht op aanvullende middelen:

  • Via een beschikking van 10 september 2019 heeft de provincie Gelderland de subsidiebeschikking Groene Dorpsranden De Hoven ad € 950.000 herzien waardoor naast verwerving ook inrichting van de dorpsrand De Teuge hiermee kan worden gefinancierd en de uitvoeringstermijn is verlengd tot 31 december 2021

Nu de provincie haar grondtransacties voor de rondweg in dit gebied heeft afgerond, kan de gemeente in contact treden over verwerving van gronden voor de groene dorpsrand, en op basis van beschikbare gronden, de dorpsrand ontwerpen.

  • Via een Beschikking van 12 maart 2020 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) is een subsidie verleend voor de IJsselkade fase 1 ter hoogte van € 1.865.927, waarbij uitkering plaatsvindt in 2026. Van deze subsidie betreft € 1.436.669 kosten voor rivierveiligheid die door de gemeente Zutphen zijn gemaakt. 

De gemeente heeft bij de herinrichting van IJsselkade fase 1 € 1.436.669 geïnvesteerd in de verkenning, planvorming en realisatie van dijkverbetering. De forse overschrijding op de begroting van onder andere IJsselkade fase 1, was aanleiding om het programma Rivier in de Stad in 2019 te versoberen. De verbinding tussen de IJsselkade en Noorderhaven kon niet meer worden uitgevoerd zoals gepland. Nu de gemeentelijke investering in rivierveiligheid alsnog in aanmerking komt voor subsidie, willen we fase 2 IJsselkade weer uitvoeren zoals eerder voorzien.

In een bestuurlijk overleg op 19 juni 2020 met de heemraad van Waterschap Rijn en IJssel is besproken dat € 1.436.669 van de, aan WRIJ in 2026 toegekende subsidie, ten gunste van de gemeente Zutphen zou moeten komen. Partijen betreuren dat de HWBP middelen beschikbaar komen in 2026, enkele jaren na afronding van het programma Rivier in de Stad voor 31 december 2023. In het overleg kwam de suggestie naar voren om het Waterschap Rijn en IJssel te vragen om voorfinanciering van de in 2026 toegekende subsidie.

Beoogd effect

Goede uitvoering van het programma Rivier in de Stad.

Argumenten

1.1 De subsidie ad € 950.000 was niet meegenomen in het raadsvoorstel tot versobering van het programma in 2019, omdat er geen zekerheid was over medewerking van de provincie aan herziening van de scope en de uitvoeringstermijn.

Met de zekerheid over deze subsidie én nu de provincie de verwerving van gronden voor de rondweg heeft afgerond, kunnen we de haalbaarheid van grondverwerving onderzoeken en de dorpsrand ontwerpen. De termijn tot 31 december 2021 is erg kort, we zijn gestart met voorbereiding direct nadat er zekerheid was over de afronding van provinciale grondtransacties voor de rondweg De Hoven. Ook de eerder gemaakte kosten voor de dorpsrand brengen we ten laste van deze subsidie.

2.1 De door de gemeente gemaakte kosten voor verkenning, planuitwerking en realisatie van IJsselkade fase 1 komen in aanmerking voor financiering door het hoogwaterbeschermingsprogramma.

De opdracht van de gemeenteraad was aanleiding tot verder onderzoek naar subsidiemogelijkheden. In nauwe samenwerking met ons, heeft het Waterschap Rijn en IJssel een verzoek ingediend tot financiering van gemaakte kosten voor dijkverbetering via het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 2021 - 2026. Het waterschap mag de gemaakte kosten in 2026 factureren. 

2.2 Voorfinanciering door het waterschap maakt het mogelijk om de werkzaamheden aan de IJsselkade te plannen aansluitend aan de werkzaamheden in 2021.

In 2021 realiseren we IJsselkade fase 2a vanaf de Marspoortstraat tot het IJsselpaviljoen. De nieuwe verbinding met Noorderhaven is niet meer opgenomen in het programma. Een verbinding met de zelfde ruimtelijke kwaliteit is belangrijk voor de goede aansluiting van de nieuwe woonwijk met de binnenstad. Bij voorfinanciering kan deze verbinding als IJsselkade fase 2b worden uitgevoerd, na afronding van fase 2a.

3.1 Inzet van de HWBP subsidie voor Rivier in de Stad wijkt af van vastgesteld financieel beleid.

De financiële beleidslijn is dat alle inkomende middelen worden gestort in de algemene middelen en onderdeel zijn van een integrale afweging. Met dit besluit wordt hier een uitzondering op gemaakt.

De gemeenteraad droeg het college in september 2019 op om te zoeken naar aanvullende middelen om de noodzakelijke versobering van het programma te niet te doen. De besteding van deze middelen aan het programma Rivier in de Stad sluit aan bij uw eerdere besluit. De forse inspanning van zowel gemeente als waterschap in de verwerving van deze subsidie, was ingegeven door uw opdracht en de intentie samen de herinrichting van de IJsselkade tot een goed einde te brengen.

Kanttekeningen

3.1 De overdracht van de bijdrage van HWBP aan de gemeente Zutphen moet nog formeel worden uitgewerkt.

Het waterschap Rijn en IJssel heeft een beschikking ontvangen voor een HWBP bijdrage in 2026. In overleg met het waterschap is vastgesteld dat € 1.436.669 van deze vergoeding betrekking heeft op door de gemeente gemaakte kosten. We moeten nog de afspraken met het waterschap formaliseren over de overdracht van deze middelen aan de gemeente. Op basis van uw besluit, kunnen we het overleg met WRIJ hierover vervolgen.

Risico’s

Groene dorpsrand

Risico's bij uitvoering van de groene dorpsrand zijn het niet kunnen verwerven van de benodigde gronden en het niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden binnen de subsidietermijn tot 31 december 2021. Het risico is dan dat de gemeente de subsidie moet terugbetalen. Als beheersmaatregel is besloten tot een strakke planning en de voorbereiding is inmiddels gestart.

HWBP subsidie

Bij het verzoek tot voorfinanciering van de HWBP subsidie is er een beperkt risico dat we geen overeenstemming bereiken met waterschap Rijn en IJssel over de voorwaarden tot voorfinanciering.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Groene dorpsrand

Een ontwerp voor de inrichting van de groene dorpsrand De Teuge moet eind 2020 worden afgerond waarna uitvoering in 2021 volgt.

HWBP subsidie

Indien u instemt met het verzoek en het Waterschap Rijn en IJssel besluit tot voorfinanciering van de HWBP subsidie, dan wordt een overeenkomst met het waterschap Rijn en IJssel opgesteld waarin de afspraken worden geformaliseerd. We maken een ontwerp en vragen u in 2021 een krediet voor de verbinding tussen IJsselkade en Noorderhaven. Met het oog op de risico's van uitvoering van de werkzaamheden aan de IJsselkade, willen wij de besluitvorming over toewijzing van kredieten fasegewijze plannen, steeds nadat de risico's van grote projecten teruggebracht zijn.

Rapportage/evaluatie

Via halfjaarlijkse voortgangsrapportages aan het college en via bestuurs-rapportages aan de raad.

Financiën

Groene dorpsrand

Na toevoeging van de subsidie Groene Dorpsrand De Teuge ad € 950.000 groeit het budget (voor de projecten vanaf 2019) van Programma Rivier in de Stad van € 10.385.460 naar € 11.335.460.

HWBP subsidie

In fase 1 van de IJsselkade is een bedrag van € 1.436.669 besteed aan dijkverbetering.
Via het HWBP ontvangt het Waterschap in 2026 een bedrag ter compensatie van deze door de gemeente gemaakte kosten in fase 1.
Het voorstel is dat het Waterschap dit bedrag via voorfinanciering eerder uitbetaalt aan de gemeente en de gemeente dit bedrag inzet voor het Programma Rivier in de Stad.

Bijlagen

  1. Overzicht aanpassing programma Rivier in de Stad per september 2019.
  2. Beschikking provincie Gelderland d.d. 10-9-2019.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0081

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 september 2020 met nummer 90893b e s l u i t :

  1. Kennis te nemen van de herziene beschikking van de provincie Gelderland van 10 september 2019 voor verwerving en herinrichting van de Groene Dorpsrand De Teuge voor 31 december 2021.
  2. Het Waterschap Rijn en IJssel te verzoeken om voorfinanciering van het gemeentelijk aandeel ad € 1.436.669 in de subsidie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in 2026.
  3. De HWBP subsidie, als uitzondering op het bestaande financieel kader, in te zetten voor het programma Rivier in de Stad.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 5 oktober 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 05-10-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal bij deze vergadering van het Technisch Blok.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Stadspartij: Wij werken aan een motie om deel te nemen aan een “Coalition of the Willing”. We komen hierop terug in het Presidium van aanstaande vrijdag.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 5 oktober 2020

D66: De toezegging over fraude in de zorg (nummer 19-08) is afgewikkeld. We constateren met vreugde dat er geen overtredingen zijn geconstateerd.

4b. Toezeggingenlijst Raad 5 oktober 2020

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Herbenoeming dhr. A.B.M. Gloerich extern lid van de rekenkamercommissie

Voorzitter: Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Subsidie programma Rivier in de Stad

D66: We hebben een subsidie gekregen en volgens onze eigen regels moeten we die in beginsel in de algemene reserve stoppen. We pleiten ervoor deze stap eerst in een Forum te bespreken.

PvdA: Het onderwerp is nu juist als bespreekpunt geagendeerd. Laten we daarvan gebruik maken.

BewustZW: Het betreft een langlopend traject, dit is een vervolgstap die past bij eerder door de raad genomen besluiten.

D66: We hebben ook andere belangen af te wegen.

College/ De Jonge: Door een eerdere overschrijding op dit project hebben we moeten versoberen. Tegelijk zijn we op zoek gegaan naar aanvullende subsidie. Het Waterschap Rijn en IJssel wil voorfinancieren als het geld wordt ingezet voor de aanpak ruimte voor de rivier. Anders komt het bedrag pas in 2026. Op deze manier kunnen we onze eerdere ambities toch waarmaken.

D66: Stelt het waterschap de voorwaarde dat we het daaraan besteden?

College: Zo is de relatie met het waterschap niet. Wanneer we echter anders handelen zou dat de relatie wel degelijk beschadigen.

Burgerbelang: Wanneer we niet akkoord gaan, ontvangen we pas in 2026 dit bedrag? Kunnen we dan niet door met het project?

College: Wanneer we hiervan geen gebruik maken, gaat het project versoberd door. In 2026 ontvangen we dan een subsidie voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Wanneer we er wel gebruik van maken, kunnen we onze eerder geformuleerde ambities waarmaken.

BewustZW: Dit is een verstandige aanpak van het college. Hoe houden we dit project, buiten de reikwijdte van de huidige meerjarenbegroting, in beeld?

College: Bij instemming van de raad maakt dit onderdeel uit van het programma Rivier in de stad. Hierover ontvangt u ieder half jaar een update en een eindrapportage als het project wordt voltooid.

VVD: We zijn akkoord, maar hebben nog één vraag. Er wordt melding gemaakt van de verwachtingen van een exploitant aan de IJsselkade. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

College: Het IJsselpaviljoen is als stakeholder betrokken geweest bij de eerdere planvorming. Er waren plannen om de IJsselkade door te trekken richting Noorderhaven, voor de exploitant zeer interessant. Door de versobering van het project is dit niet doorgegaan.

CDA: Twee vragen met betrekking tot “de overkant”, de groene dorpsrand en de Teuge. Hoe worden inwoners betrokken bij de vervolgstappen en lukt het tijdig de benodigde gronden te verwerven?

Voorzitter: Deze onderdelen maken geen onderdeel uit van het voorstel, maar misschien kan de wethouder toch antwoord geven.

College: We gaan zeker in gesprek met de bewoners en betrekken hen zoals we dat in een eerdere fase ook hebben gedaan. Het risico dat we de gronden niet tijdig kunnen verwerven is vooral theoretisch.

PvdA: Complimenten voor het college. Hierdoor kunnen we toch zonder tekorten dit project realiseren.

Voorzitter: Alle vragen zijn beantwoord. Kan het voorstel als hamerstuk naar de raad?
Ik zie dat u daarmee instemt. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

7. Concept regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan 2021-2024 VNOG

BewustZW: Op pagina 41 zie ik dat 20 stuks aan materieel wordt afgestoten in 2021. Dit is echt een piek in het beeld over de jaren. Waarom juist nu?

College: Dit antwoord heb ik niet paraat. Daar kom ik op terug.

BewustZW: Dan graag in de raad, voordat we een besluit nemen.

Voorzitter: Dan blijft dit voorstel een bespreekstuk in de raad.

Burgerbelang: We kunnen er ook een hamerstuk van maken. Het college kan bij de actieve informatievoorziening het antwoord geven.

Voorzitter: Het lijkt me praktisch dat het voorstel als bespreekstuk op de agenda blijft staan. Ik stel voor dat u dit verder overlaat aan de agendacommissie.

8. Vaststellen beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed

ChristenUnie: Het verkopen van vastgoed is nodig voor de financiering. Hoe gaat de wethouder om met dat risico?

College/ Werger: Hoe het zich terugverdiend komt later aan de orde. Voor de financiering van het onderhoud is een minimaal bedrag nodig, dat we op deze manier willen regelen. Op enig moment hebben we minder te verkopen en moeten we weer bezien hoe we verder gaan. In het afgelopen jaar is overigens voor 300.000 euro verkocht.

BewustZW: Dit onderwerp heeft onze bijzondere aandacht, zoals bekend. In het beheerplan staat dat we het onderhoud op niveau 3 willen houden. Hoe verhouden de buurthuizen, niet altijd in goede staat, zich met het vastgoed en dit beheerplan?

College: Door de indeling in verschillende portefeuilles, een Meerjaren Onderhoudsprogramma (MOP) en Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) hebben we grip op de zaak gekregen. Het vastgoed waar wij zelf over gaan, willen we op niveau 3 hebben. En wanneer dat een enkele keer niet zo is, moet je voor een pand in mindere staat een mindere prijs accepteren. De reserves zijn op dit moment onvoldoende om het onderhoud op peil te houden. We moeten een inhaalslag maken en ook steeds slim afwegen of onderhoud nodig is of nog iets uitgesteld kan worden.

D66: We halen geld op door panden te verkopen. We hebben afgesproken dat Waarom gaan we nu op deze afwijkende manier te werk?

College: Wanneer de reserve wordt niet gevuld, kan bijna letterlijk het dak hier naar beneden vallen. We hebben in de afgelopen jaren bezuinigd, maar moeten nu handelen en ook doteren voor de toekomst. Als we nu de opbrengst van verkocht vastgoed in de reserve stoppen, moeten we later alsnog bij de raad aankloppen voor het onderhoud. Daarom gaan we op deze manier te werk.

Voorzitter: Alle vragen zijn beantwoord. Kan het voorstel als hamerstuk naar de raad?
Ik constateer dat u daarmee instemt. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

9. Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2020

BewustZW: Er worden reststroken of snippergroen verkocht van maximaal 150 m2. Wanneer de overheid (on)roerende gronden in bezit heeft, zijn er ook kosten. Moet die 150 m2 als maximum blijven gelden?

College/ Werger: De maximale omvang is staand beleid. Voor grotere percelen geldt een ander regime.

BewustZW: Komen er aanvragen binnen van boven de maximale 150 m2?

College: Nee, dat is niet het geval. De aanvragen betreffen veel kleinere oppervlakten.

Voorzitter: Kan het voorstel als hamerstuk naar de raad?
Ik constateer dat u daarmee instemt. Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

10. Lijst ingekomen stukken Raad 12 oktober 2020

BewustZW: Bij brief 01 “Opheffen Platform Sociaal Domein Zutphen” vragen wij ons af of de expertise van deze mensen kan worden behouden.

College: We hebben nu de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD), zij adviseren het college gevraagd en ongevraagd.

BewustZW: Heeft de BASD wel in de volle breedte de expertise die het Platform had?

College: Wij denken van wel. Er zijn momenteel wel enkele aanvullingen nodig. De mensen uit de BASD zitten heel goed in de verschillende netwerken in de stad.

Voorzitter: Er zijn verder geen opmerkingen. De lijst kan conform de gedane afhandelingsadviezen door naar de raad.

11. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 5 oktober 2020

Voorzitter: De heer Wanrooij heeft zich als inspreker aangemeld. Zijn bijdrage gaat over het ontwerp bestemmingsplan Kattenhavestraat (collegestuk nummer 06).

De bijdrage van de inspreker is als bijlage bij het verslag gevoegd.

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage. Zijn er vragen aan de heer Wanrooij?

BewustZW: Het is bijna niet voor te stellen dat u niet op de hoogte bent geraakt over het ontwerp bestemmingsplan. Hoe kan dat?

Inspreker: Vanaf 2012 hebben wij vergeefs bij de gemeente geïnformeerd. Toen we een Wob-verzoek in voorbereiding in 2017, konden we pas de plannen inzien. Drie maanden later hebben we een zienswijze ingestuurd. Deze is nooit beantwoord.

D66: Is er geen participatie van de omwonenden geweest?

Inspreker: Er zijn vanaf 2012/2014 ontwikkelingen, maar het was lang wachten op enige communicatie. Steeds is door de gemeente gezegd dat het ging om een privaatrechtelijke kwestie en is verwezen naar de ontwikkelaar.

CDA: De heer Wanrooij stelt in zijn bijdrage dat deze casus zich leent voor een samenwerking nieuwe stijl, zoals de Omgevingswet die straks van ons vraagt. Hoe ziet u dat voor u?

Inspreker: Wanneer het definitieve bestemmingsplan straks door de raad zou worden verworpen, kan een open proces volgen met de omwonenden.

College/ Werger: Dit proces loopt al lang. Inmiddels hebben we te maken met een andere ontwikkelaar en gaat het niet meer om 24 appartementen, maar om 4 grondgebonden woningen. Momenteel loopt de fase van ter inzage legging. De zienswijzen die worden ingediend, worden door het college beantwoord. Deze beantwoording wordt tegelijk met het definitief bestemmingsplan aangeboden aan de raad, zodat de raad een oordeel kan vellen.

GroenLinks: Het lijkt ons goed ook aan deze locatie eens een Forum te besteden. IJsselfase 1 is gerealiseerd, daarnaast Berkel in de stad en de samenwerking nieuwe stijl zoals de Omgevingswet die voorschrijft. We komen hierop terug in het Presidium.

BewustZW: Wij steunen het voorstel van GroenLinks en ook de woorden van de wethouder. Wellicht is het goed om met het Presidium nog eens na te denken over de manier waarop we met bestemmingsplannen omgaan.

College: Het is voor het college een wettelijke plicht om een ontwerp bestemmingsplan aan te bieden. De raad gaat zelf over de wijze waarop zij de informatie ter kennis brengt.

BewustZW: Dat klopt, daarom bespreek ik de procedure graag eens in het Presidium.

GroenLinks: Met mijn opmerking heb ik zeker niet op de stoel van de wethouder willen plaatsnemen.

Voorzitter: Ik constateer dat er verder geen opmerkingen zijn over de ter inzage liggende stukken.

12. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad - in bewerking

Voorzitter: De lijst is momenteel in bewerking. Een verzoek om bespreking van een bepaald onderwerp kunt u in Presidium doen.

13. Vaststellen forumverslag(en)

13a. Forumverslag 09-07-2020

Het Forumverslag van 9 juli 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

13b. Forumverslag 07-09-2020

Het Forumverslag van 7 september 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

13c. Forumverslag 08-09-2020

Het Forumverslag van 8 september 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

14. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage vanavond, de vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 13 oktober 2020 (18:30 - 19:00) Naar boven

Datum 13-10-2020 Tijd 18:30 - 19:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

;
Datum 13-10-2020 Tijd 18:30 - 19:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 12 oktober 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-10-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings