Pagina delen

Subsidie programma Rivier in de Stad

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Kennis te nemen van de herziene beschikking van de provincie Gelderland van 10 september 2019 voor verwerving en herinrichting van de Groene Dorpsrand De Teuge voor 31 december 2021.
  2. Het Waterschap Rijn en IJssel te verzoeken om voorfinanciering van het gemeentelijk aandeel ad € 1.436.669 in de subsidie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in 2026.
  3. De HWBP subsidie, als uitzondering op het bestaande financieel kader, in te zetten voor het programma Rivier in de Stad.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2019 werden we geconfronteerd met forse onvoorziene investeringslasten voor het programma Rivier in de Stad. U besloot op 23 september 2019 om de scope van het programma bij te stellen binnen de beschikbare middelen. Hierdoor kon onder andere de verbinding tussen de IJsselkade en Noorderhaven niet worden uitgevoerd als gepland. Bijlage 1 beschrijft de aanpassing van het programma, zoals besloten in september 2019.  

U besloot ook om een voorstel tegemoet te zien over eventueel aanvullende middelen voor het programma. Inmiddels is er zicht op aanvullende middelen:

  • Via een beschikking van 10 september 2019 heeft de provincie Gelderland de subsidiebeschikking Groene Dorpsranden De Hoven ad € 950.000 herzien waardoor naast verwerving ook inrichting van de dorpsrand De Teuge hiermee kan worden gefinancierd en de uitvoeringstermijn is verlengd tot 31 december 2021

Nu de provincie haar grondtransacties voor de rondweg in dit gebied heeft afgerond, kan de gemeente in contact treden over verwerving van gronden voor de groene dorpsrand, en op basis van beschikbare gronden, de dorpsrand ontwerpen.

  • Via een Beschikking van 12 maart 2020 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) is een subsidie verleend voor de IJsselkade fase 1 ter hoogte van € 1.865.927, waarbij uitkering plaatsvindt in 2026. Van deze subsidie betreft € 1.436.669 kosten voor rivierveiligheid die door de gemeente Zutphen zijn gemaakt. 

De gemeente heeft bij de herinrichting van IJsselkade fase 1 € 1.436.669 geïnvesteerd in de verkenning, planvorming en realisatie van dijkverbetering. De forse overschrijding op de begroting van onder andere IJsselkade fase 1, was aanleiding om het programma Rivier in de Stad in 2019 te versoberen. De verbinding tussen de IJsselkade en Noorderhaven kon niet meer worden uitgevoerd zoals gepland. Nu de gemeentelijke investering in rivierveiligheid alsnog in aanmerking komt voor subsidie, willen we fase 2 IJsselkade weer uitvoeren zoals eerder voorzien.

In een bestuurlijk overleg op 19 juni 2020 met de heemraad van Waterschap Rijn en IJssel is besproken dat € 1.436.669 van de, aan WRIJ in 2026 toegekende subsidie, ten gunste van de gemeente Zutphen zou moeten komen. Partijen betreuren dat de HWBP middelen beschikbaar komen in 2026, enkele jaren na afronding van het programma Rivier in de Stad voor 31 december 2023. In het overleg kwam de suggestie naar voren om het Waterschap Rijn en IJssel te vragen om voorfinanciering van de in 2026 toegekende subsidie.

Beoogd effect

Goede uitvoering van het programma Rivier in de Stad.

Argumenten

1.1 De subsidie ad € 950.000 was niet meegenomen in het raadsvoorstel tot versobering van het programma in 2019, omdat er geen zekerheid was over medewerking van de provincie aan herziening van de scope en de uitvoeringstermijn.

Met de zekerheid over deze subsidie én nu de provincie de verwerving van gronden voor de rondweg heeft afgerond, kunnen we de haalbaarheid van grondverwerving onderzoeken en de dorpsrand ontwerpen. De termijn tot 31 december 2021 is erg kort, we zijn gestart met voorbereiding direct nadat er zekerheid was over de afronding van provinciale grondtransacties voor de rondweg De Hoven. Ook de eerder gemaakte kosten voor de dorpsrand brengen we ten laste van deze subsidie.

2.1 De door de gemeente gemaakte kosten voor verkenning, planuitwerking en realisatie van IJsselkade fase 1 komen in aanmerking voor financiering door het hoogwaterbeschermingsprogramma.

De opdracht van de gemeenteraad was aanleiding tot verder onderzoek naar subsidiemogelijkheden. In nauwe samenwerking met ons, heeft het Waterschap Rijn en IJssel een verzoek ingediend tot financiering van gemaakte kosten voor dijkverbetering via het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 2021 - 2026. Het waterschap mag de gemaakte kosten in 2026 factureren. 

2.2 Voorfinanciering door het waterschap maakt het mogelijk om de werkzaamheden aan de IJsselkade te plannen aansluitend aan de werkzaamheden in 2021.

In 2021 realiseren we IJsselkade fase 2a vanaf de Marspoortstraat tot het IJsselpaviljoen. De nieuwe verbinding met Noorderhaven is niet meer opgenomen in het programma. Een verbinding met de zelfde ruimtelijke kwaliteit is belangrijk voor de goede aansluiting van de nieuwe woonwijk met de binnenstad. Bij voorfinanciering kan deze verbinding als IJsselkade fase 2b worden uitgevoerd, na afronding van fase 2a.

3.1 Inzet van de HWBP subsidie voor Rivier in de Stad wijkt af van vastgesteld financieel beleid.

De financiële beleidslijn is dat alle inkomende middelen worden gestort in de algemene middelen en onderdeel zijn van een integrale afweging. Met dit besluit wordt hier een uitzondering op gemaakt.

De gemeenteraad droeg het college in september 2019 op om te zoeken naar aanvullende middelen om de noodzakelijke versobering van het programma te niet te doen. De besteding van deze middelen aan het programma Rivier in de Stad sluit aan bij uw eerdere besluit. De forse inspanning van zowel gemeente als waterschap in de verwerving van deze subsidie, was ingegeven door uw opdracht en de intentie samen de herinrichting van de IJsselkade tot een goed einde te brengen.

Kanttekeningen

3.1 De overdracht van de bijdrage van HWBP aan de gemeente Zutphen moet nog formeel worden uitgewerkt.

Het waterschap Rijn en IJssel heeft een beschikking ontvangen voor een HWBP bijdrage in 2026. In overleg met het waterschap is vastgesteld dat € 1.436.669 van deze vergoeding betrekking heeft op door de gemeente gemaakte kosten. We moeten nog de afspraken met het waterschap formaliseren over de overdracht van deze middelen aan de gemeente. Op basis van uw besluit, kunnen we het overleg met WRIJ hierover vervolgen.

Risico’s

Groene dorpsrand

Risico's bij uitvoering van de groene dorpsrand zijn het niet kunnen verwerven van de benodigde gronden en het niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden binnen de subsidietermijn tot 31 december 2021. Het risico is dan dat de gemeente de subsidie moet terugbetalen. Als beheersmaatregel is besloten tot een strakke planning en de voorbereiding is inmiddels gestart.

HWBP subsidie

Bij het verzoek tot voorfinanciering van de HWBP subsidie is er een beperkt risico dat we geen overeenstemming bereiken met waterschap Rijn en IJssel over de voorwaarden tot voorfinanciering.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Groene dorpsrand

Een ontwerp voor de inrichting van de groene dorpsrand De Teuge moet eind 2020 worden afgerond waarna uitvoering in 2021 volgt.

HWBP subsidie

Indien u instemt met het verzoek en het Waterschap Rijn en IJssel besluit tot voorfinanciering van de HWBP subsidie, dan wordt een overeenkomst met het waterschap Rijn en IJssel opgesteld waarin de afspraken worden geformaliseerd. We maken een ontwerp en vragen u in 2021 een krediet voor de verbinding tussen IJsselkade en Noorderhaven. Met het oog op de risico's van uitvoering van de werkzaamheden aan de IJsselkade, willen wij de besluitvorming over toewijzing van kredieten fasegewijze plannen, steeds nadat de risico's van grote projecten teruggebracht zijn.

Rapportage/evaluatie

Via halfjaarlijkse voortgangsrapportages aan het college en via bestuurs-rapportages aan de raad.

Financiën

Groene dorpsrand

Na toevoeging van de subsidie Groene Dorpsrand De Teuge ad € 950.000 groeit het budget (voor de projecten vanaf 2019) van Programma Rivier in de Stad van € 10.385.460 naar € 11.335.460.

HWBP subsidie

In fase 1 van de IJsselkade is een bedrag van € 1.436.669 besteed aan dijkverbetering.
Via het HWBP ontvangt het Waterschap in 2026 een bedrag ter compensatie van deze door de gemeente gemaakte kosten in fase 1.
Het voorstel is dat het Waterschap dit bedrag via voorfinanciering eerder uitbetaalt aan de gemeente en de gemeente dit bedrag inzet voor het Programma Rivier in de Stad.

Bijlagen

  1. Overzicht aanpassing programma Rivier in de Stad per september 2019.
  2. Beschikking provincie Gelderland d.d. 10-9-2019.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0081

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 september 2020 met nummer 90893b e s l u i t :

  1. Kennis te nemen van de herziene beschikking van de provincie Gelderland van 10 september 2019 voor verwerving en herinrichting van de Groene Dorpsrand De Teuge voor 31 december 2021.
  2. Het Waterschap Rijn en IJssel te verzoeken om voorfinanciering van het gemeentelijk aandeel ad € 1.436.669 in de subsidie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in 2026.
  3. De HWBP subsidie, als uitzondering op het bestaande financieel kader, in te zetten voor het programma Rivier in de Stad.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 13 oktober 2020 (18:30 - 19:00) Naar boven

Datum 13-10-2020 Tijd 18:30 - 19:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

;
Datum 13-10-2020 Tijd 18:30 - 19:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 5 oktober 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 05-10-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer

Behandeld in Raad 12 oktober 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-10-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings