Pagina delen

Subsidie 2016 St. Zutphen Promotie

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

uit de Reserve justitiediensten/stimulering werkgelegenheid een bedrag van € 100.000 extra ter beschikking te stellen voor de subsidie 2016 aan de Stichting Zutphen Promotie conform bijgevoegde begrotingswijziging.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het Forum van 14 december 2015 heeft de voorzitter van Stichting Zutphen Promotie een presentatie verzorgd over het Marketingplan van Stichting Zutphen Promotie welke goed werd ontvangen.

De hoofddoelstelling van de stichting is de stad Zutphen te promoten. Dat gebeurt door de stad als een merk te behandelen en te positioneren. Daarbij spelen de (economische) doelstellingen van de stad zelf een belangrijke rol zoals het aantrekken van meer bezoekers, bewoners en bedrijven.

Beoogd effect

Een stevige Stichting Zutphen Promotie met voldoende middelen om Zutphen sterker te positioneren, die de krachten bundelt van alle betrokkenen en die bijdraagt aan de volgende ambities:

  • Een positief vestigingsklimaat;
  • Goed economisch klimaat;
  • Vergroten kansen en mogelijkheden toeristische sector;
  • Versterken woonklimaat;
  • Duurzame, toekomstbestendige en innovatieve economie.

Argumenten

1.1  De stichting gebruikt het budget voor voorheen gemeentelijke taken op het gebied van stadsmarketing, gastheerschap en informatievoorziening zoals gepresenteerd in hun marketingplan

De werkzaamheden van de stichting passen goed in een tijd waarin de gemeente een beroep doet op het zelforganiserend vermogen, initiatieven vanuit de samenleving en het bundelen van krachten. De stichting helpt ons de gemeentelijke ontwikkeling en profilering van de gemeente te versterken. Een stevige promotie van Zutphen en coördinatie van evenementen is grotendeels afhankelijk van vaste krachten die verbinden, coördineren en regelen. Daarvoor is een aanzienlijk bedrag nodig. In het Marketingplan van de stichting wordt nader ingegaan op de uitvoering van genoemde zaken.

1.2  De stichting exploiteert een VVV

Sinds 2014 exploiteert de stichting een Toeristisch Informatiepunt (TIP) aan de Houtmarkt. Sindsdien is deze een vaste waarde gebleken. Met ingang van 1 februari 2016 geeft de stichting weer invulling aan een VVV-licentie. Tot en met 2012 exploiteerde de gemeente nog zelf een VVV.
In de gemeentelijke subsidiebeschikking wordt aangegeven dat de stichting een bedrag van minimaal

€ 66.500 inzet voor de exploitatie van de VVV.

1.3  Op de Reserve justitiediensten/stimulering werkgelegenheid is in 2015 beperkt beroep gedaan

In de dekking van de subsidie 2015 aan de stichting was een bedrag van € 80.000 opgenomen vanuit de Reserve justitiediensten. Op die reserve is in 2015 maar beperkt beroep gedaan. Via de BURAP 2 is uiteindelijk € 52.500 niet uit die reserve gegaan, maar € 22.500 ten laste gebracht van het Stadscontract en € 30.000 ten laste van het ISV 2 budget. Dit biedt ruimte om het voor 2016 begrote bedrag van € 110.200 voor de stichting met een bedrag van € 50.000 te verhogen. Het college zal er op sturen dat er aandacht wordt besteed aan deze twee punten.

1.4  De raad heeft eerder aangegeven bereid te zijn om in 2016 € 50.000 uit de Reserve justitiediensten ter beschikking te stellen aan de Stichting Zutphen Promotie

In het raadsvoorstel ‘budget Stichting Zutphen Promotie’ van 9 maart 2015 heeft uw raad aangegeven bereid te zijn om in 2016 een bedrag van € 50.000 ter beschikking te stellen aan de stichting vanuit de Reserve justitiediensten, daarbij aangevend dat dit zou passen in het bestedingsbeleid van genoemde reserve.

1.5 De raad heeft zijn vertrouwen uitgesproken in het Marketingplan van de stichting

In het Forum van 14 december 2015 heeft de voorzitter van de stichting het marketingplan gepresenteerd. Deze werd met veel enthousiasme en vertrouwen ontvangen. Het college heeft bij memo van 26 november 2015 aangegeven dat zij bij voldoende enthousiasme en vertrouwen bij uw raad voornemens was om het begrote subsidiebedrag van € 110.200 te verhogen met een bedrag van in totaal € 100.000 vanuit genoemde reserve.

Kanttekeningen

1.1  De begroting 2016 van de stichting is naar beneden toe bijgesteld

Het aanvankelijke subsidieverzoek van de stichting bedroeg € 250.000 Op basis van dit bedrag is het Marketingplan ook door de stichting opgesteld. Dit betekent dat voor een bedrag van circa € 40.000 minder kan worden uitgevoerd. Over de precieze gevolgen worden nog besprekingen met de stichting gevoerd; vooralsnog denkt de stichting te kunnen besparen door het in 2016 niet uitvoeren van plannen ten aanzien van acquisitie voor de bedrijventerreinen.

1.2 Financiering van de stichting voor de lange termijn (2017 e.v.) is nog onzeker

Er is nog geen zicht op voldoende (co)financiering van de stichting voor ná 2016. In de gemeentelijke begroting is voor 2017 nu € 81.500 begroot. Op grond van de doelstelling en de daaruit voortvloeiende activiteiten van de stichting is substantiële structurele financiering van essentieel belang. Dit zal moeten worden afgewogen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017.

1.3 De raad heeft vragen gesteld over het hebben van zowel voldoende focus als voldoende verbinding door de SZP

Tijdens de presentatie van het Marketingplan in het Forum op 14 december 2015 vroegen enkele fracties zich af of de SZP wel voldoende focus had bij de veelheid aan plannen. De SZP heeft in haar antwoord hierop aangegeven dat ze bewust heeft gekozen voor het basisscenario. De reden daarvoor is dat de SZP meent dat ze zich eerst moet bewijzen en niet meteen teveel tegelijk te willen. Zoals ook bij kanttekening 1.1 aangegeven, heeft de SZP haar uitvoeringsplan tevens iets naar beneden bijgesteld.

Daarnaast vroegen sommige raadsleden zich af of de SZP wel voldoende verbindingen had gelegd met andere partijen. In haar reactie daarop gaf de SZP aan dat in de lange aanloop naar de totstandkoming van het Marketingplan veel gesprekken zijn gevoerd en ondernemersplatformen geïnterviewd. Met veel stakeholders zijn contacten gelegd. Vanuit de SZP blijft de uitnodiging staan aan eenieder die dat wil om mee te denken. Het college zal er op sturen dat er aandacht wordt besteed aan deze twee punten.

Risico’s

De uitvoering van voorheen (deels) gemeentelijke taken vindt plaats door een externe partij, namelijk de Stichting Zutphen Promotie. Dit betekent dat de regie zich niet langer in gemeentelijke handen bevindt.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na besluitvorming wordt dit voorstel in een persgesprek nader toegelicht.

Rapportage/evaluatie 

Op gezette tijden vindt zowel bestuurlijk (portefeuillehouder Bosch) als ook ambtelijk overleg plaats met de stichting. Uw raad wordt op nog nader te bepalen momenten in 2016 geïnformeerd over de voortgang van de diverse projecten en activiteiten.

Financiën

Voor 2016 is € 110.200 begroot voor de Stichting Zutphen Promotie.

Vanuit de Reserve justitiediensten/stimulering werkgelegenheid wordt aanvullend € 100.000 ter beschikking gesteld; daarvan is de ene helft afkomstig van niet gebruikte middelen vanuit genoemde reserve voor de subsidie 2015 aan de stichting, en de andere helft zoals reeds aangegeven in het Raadsvoorstel van 9 maart 2015. Hiermee komt de totale gemeentelijke subsidie 2016 aan de stichting op totaal € 210.200.

Na aftrek van de € 100.000 bedraagt het saldo van genoemde reserve afgerond € 666.300.

In 2016 zijn nog geen andere beschikkingen over deze reserve begroot.

Voor 2017 is € 81.500 begroot voor de stichting.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2016-06.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0024

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 10 februari 2016 met nummer 72973b e s l u i t :

uit de Reserve justitiediensten/stimulering werkgelegenheid een bedrag van € 100.000 extra ter beschikking te stellen voor de subsidie 2016 aan de Stichting Zutphen Promotie conform bijgevoegde begrotingswijziging.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 29 februari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In het Forum van 14 december 2015 is een presentatie gegeven over het Marketingplan van Stichting Zutphen Promotie. De hoofddoelstelling van de stichting is de stad Zutphen te promoten door de stad als een merk te behandelen en te positioneren.

Voor 2016 is in de begroting een bedrag van ruim € 110.000 opgenomen als subsidie aan de stichting. Het college stelt voor om dit bedrag te verhogen met € 100.000 en dit als volgt te dekken:

  1. € 50.000 uit de reserve Justitiediensten/stimulering werkgelegenheid (in het raadsvoorstel d.d. 09 maart 2015 is opgenomen dat een een putting van dit bedrag uit de reserve mogelijk is; de raad heeft niet besloten hiertoe bereid te zijn zoals in voorliggend voorstel staat vermeld);
  2. € 50.000 als gevolg van onderuitputting over 2015. Hierbij wordt opgemerkt dat de geldende beleidslijn is dat deze onderuitputting terugvloeit in het rekeningresultaat 2015. Via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2015 of als integrale afweging bij de Voorjaarsnota kan het college voorstellen om opnieuw € 50.000 beschikbaar te stellen aan de stichting. Het voorliggende voorstel loopt daarop derhalve vooruit.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 29-02-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
D66W.M. Voorham
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPM.J. ten Broeke
StadspartijJ. Boersbroek
BurgerbelangH.J.M Verschure
CDAG.H. Brunsveld
PvdAF.J.M. Heitling
VVDB. van der Veen
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft eerst het college het woord.

College: Memoreert dat op 14 december 2015 het forum is geïnformeerd door de Stichting Zutphen Promotie (SZP). Het forum heeft toen vertrouwen uitgesproken in het plan van SZP. Dat was voor het college aanleiding voor het voorstel om nu € 100.000 extra subsidie beschikbaar te stellen.

Christen Unie: Eens met het voorstel, maar hoe is de relatie met de Stichting HIZ. HIZ heeft ook € 50.000 beschikbaar voor promotie. Waar gaat SZP prioriteit leggen?

GroenLinks: De presentatie in december was prima en de ambitie is groot. De scenario’s die zijn geschetst, zijn gebaseerd op € 500.000 en € 700.000. Er is echter minder beschikbaar. Wat gaat het college aan sturing doen? Welke verbindingen worden gelegd met de creatieve kleine ondernemers? Is het wel verstandig nu al € 50.000 ten laste van de jaarrekening 2015 te brengen, voordat zeker is dat de jaarrekening met een positief resultaat zal worden afgesloten?

D66: De fractie heeft het geld er wel voor over, maar wel moet duidelijk zijn waaraan het geld besteed wordt. Focus moet vooral door college en raad worden aangebracht.

VVD: Sluit zich bij de opmerkingen van GroenLinks aan. Welke afspraken zijn te maken over de te bereiken effecten voor Zutphen als retail stad. Nu lijkt het erg veel op toerisme gericht.

Burgerbelang: Het plan ziet er goed uit, maar de continuïteit vereist dat we verder moeten kijken dan 2017.

Stadspartij: Het voorstel gaat over een eenmalige financiering; er is onzekerheid over toekomstige cofinanciering. Betaalt “De Mars” ook mee?

CDA: Naast de subsidie ontvangt SZP uit reclame belasting € 50.000 van SOBZ en nog eens € 50.000 van de St. HIZ. Op welke manier kunnen nog andere fondsen worden aangeboord?

College: In de presentatie op 14 december zijn duidelijk de doelen verwoord en is ook verteld welke verbindingen worden gelegd. Deze hebben onder andere betrekking op de organisatie van evenementen, zoals het cellofestival en het Beethoven festival. De doelen staan in het marketingplan genoemd.

D66: Die festivals worden ondersteund, maar zouden zonder dat ook wel georganiseerd worden. Er zou meer focus aangebracht moeten worden, bijvoorbeeld op het borgen van de informatievoorziening door TIP. De doelstellingen zijn nu erg ruim geformuleerd.

College: De focus wordt door SZP zelf gelegd. Daarin heeft het college vertrouwen.

GroenLinks: Wat geeft het college zelf mee aan SZP, bijvoorbeeld in het betrekken van kleine, creatieve ondernemers.

College: De VVV is nieuw leven ingeblazen. Daar gaat € 70.000 naartoe. Er werken veel vrijwilligers, maar het is de bedoeling meer te professionaliseren. Dat is de rode draad.

Christen Unie: Mis de concrete focus. Het gevaar bestaat dat het college volgend jaar met eenzelfde lijstje komt.

PvdA: Marketing heeft een zekere mate van wolligheid. In het marketingplan staan ambities en voorspellingen, die waarschijnlijk niet allemaal gehaald zullen worden, maar die nu ook niet als volstrekt onhaalbaar aan te merken zijn.

Christen Unie: Daarin heeft de PvdA tot op zekere hoogte gelijk, maar dat neemt niet weg dat het college de nadruk zou kunnen leggen op een aantal punten.

CDA: Sluit zich hierbij aan.

PvdA: Wellicht biedt het opstellen van een marketingkalender tot en met 2017 soelaas.

D66: Voelt meer voor het aangeven van een richting voor de activiteiten die SZP moet ondernemen. Daarmee stuurt het college. Om bijvoorbeeld de toename van werkgelegenheid te bevorderen is veel meer geld nodig dan nu beschikbaar is.

College: SZP houdt rekening met het lagere budget en probeert daarmee toch zo veel mogelijk te bereiken. Er is een samenhang met de economische agenda die inzet op meer bedrijven in de binnenstad, promotiemateriaal, koppeling met de ondernemerskringen en inzet op sociale media.

D66: Er is een binnenstadsmanager en de gemeente heeft een bedrijfscontactfunctionaris in dienst, welke rol is er dan nog voor SZP op dit terrein weggelegd?

College: Het forum vraagt om verbindingen; dit is er een onderdeel van.

D66: Twijfelt er aan of de inzet leidt tot het binnenhalen van bedrijven. Welke taak heeft SPZ daarin? Wat de fractie betreft zou de focus meer gelegd moeten worden op het aantrekken van bezoekers en het verbeteren van het woonklimaat.

VVD: Valt D66 bij. Er is een discrepantie tussen het gevraagde en het te verlenen budget. Desondanks wil SZP zoveel mogelijk uitvoeren. Het is de vraag wat we mogen verwachten. De fractie wil zicht op de effecten. Daarom is het aanbrengen van focus noodzakelijk.

College: Het is spijtig dat dit in december niet zo is gevraagd. Toen is in meerderheid vertrouwen uitgesproken in SZP.

VVD: Die vragen zijn toen wel gesteld. SZP kan zeker bijdragen, maar niet op het zelfde niveau alsof 7 ton beschikbaar is.

College: De focus ligt op ontwikkeling van de VVV, de economische ontwikkeling van de binnenstad en bedrijventerreinen en bezoekers in de stad.

Stadspartij: In december heeft SZP gezegd dat de ontwikkeling van de VVV voor het beschikbare budget kan, maar de rest niet.

College: De economische agenda is veel breder. Daarin speelt SZP ook een rol. Uit het beschikbare budget kan de VVV worden geprofessionaliseerd en kunnen de organisatiekosten van evenementen, website en campagnes worden betaald. Aandacht wordt niet alleen geschonken aan toerisme, maar ook aan de detailhandel. Effecten van de binnenstadsmanager zijn merkbaar door de relatief geringe leegstand van 7%; dat is lager dan het landelijk gemiddelde. Voorstellen over continuering van de subsidie na 2017 zullen worden meegenomen met de VJN. Het college heeft niet de intentie de subsidie te stoppen.

Burgerbelang: De subsidie 2017 is veel lager dan voor 2016; moet de rest van de ondernemers komen?

College: We verwachten veel van SZP. Ook het binnenhalen van sponsorgelden biedt mogelijkheden. Het college wil niet op voorhand toezeggingen doen.

Burgerbelang: Het is maar zeer de vraag of sponsorgelden binnengehaald kunnen worden; het college zou er verstandig aan doen geld te reserveren.

College: Na twee jaar is bekend welke resultaten SZP boekt. Dan kan een afweging worden gemaakt. In de VJN komt het college erop terug.

PvdA: Het is moeilijk aan te geven hoe je een stad promoot en wat daarvan de effecten precies zijn. Het marketingplan is voldoende concreet, maar indien alleen gefocust wordt op toerisme verlies je de verbinding met de economische agenda.

Christen Unie: Het gaat niet op precieze getallen, maar de doelstellingen zijn nu wel erg breed geformuleerd.

GroenLinks: Kan niet geheel meegaan met PvdA. Er is sturing nodig vanuit het college. Nu heeft de fractie daarin onvoldoende vertrouwen.

VVD: Hoe kijkt de PvdA aan tegen de nu voorgestelde subsidie tegenover de drie door SZP geschetste scenario’s. Het is vervelend om teveel uit te geven, maar het is nog vervelender te weinig uit te geven, zonder dat er enig resultaat uit voortvloeit.

College: Er staan vijf doelstellingen in het voorstel; daarmee is al een redelijke opdracht neergelegd bij SZP. Ook de te behalen effecten zijn verwoord. In overleg met SZP zullen deze meer worden toegespitst.

D66: De focus is nog te gering. Daardoor ontstaat het gevaar dat resultaten niet worden behaald.

VVD: SZP heeft in december een ander verhaal verteld, gebaseerd op budgetten die twee- tot driemaal hoger waren. De fractie heeft de zorg dat de geschetste effecten niet behaald zullen worden. Het is dus de vraag wat ingeleverd wordt door het geringere budget.

Voorzitter: Kan het voorstel door naar de raad, indien het college nog een schriftelijke toelichting geeft op de aan te brengen focus in relatie tot het beschikbare budget? Hij concludeert dat de fracties en het college hiermee instemmen.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 14 maart 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-03-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend