Pagina delen

Structurele subsidie Stichting Zutphen Promotie

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. met ingang van 2017 structureel een bedrag van € 250.000,- en incidenteel een bedrag van € 50.000,- in 2017 en 2018 beschikbaar te stellen voor subsidie aan de Stichting Zutphen Promotie;
  1. zowel de extra structureel beschikbaar te stellen bedragen als de eenmalige subsidie in 2017 en 2018 ten laste te brengen van het focustraject;
  1. het 4R model toe te passen als onderlegger voor de sturing op de prestatieafspraken.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de Strategische Agenda is reeds een structurele subsidie opgenomen voor Stichting Zutphen Promotie (SZP) ter hoogte van € 94.000. In 2015 en 2016 was dit bedrag eenmalig verhoogd tot € 199.000,- in 2015 en

€ 210.000,- in 2016 om Stichting Zutphen Promotie een basis te geven voor haar taken.

Op basis van dit voorstel wordt de structurele subsidie opgehoogd van € 94.000,- naar € 250.000,- en wordt voor 2017 en 2018 tevens een incidentele extra subsidie toegekend van € 50.000,-.

De stichting is een belangrijke partner in het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen, waarbij zij zich onder meer richt op de volgende zaken: een goed economisch klimaat, een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een duurzame, toekomstbestendige en innovatieve economie, vergroten kansen en mogelijkheden van de toeristische sector, versterken van het woonklimaat. In het raadsvoorstel “budget Stichting Zutphen Promotie” van 9 maart 2015 is meer achtergrondinformatie te vinden over de doelstellingen van de SZP.

Een structurele bijdrage is nodig om de stichting toe te rusten voor haar taken. Naast de gemeentelijke subsidie zal de stichting ook bijdragen van derden (ondernemers, afnemers) ontvangen.

In het Forum van 10 oktober is dit voorstel van het college besproken en aangehouden. Ons college heeft toen toegezegd het voorstel dusdanig aan te passen, dat blijkt dat er voldoende regie op het dossier blijft, er sturing wordt gegeven aan realistische doelen op basis van gesprekken met de Stichting Zutphen Promotie en dat er een aanzet met de prestatieafspraken is gemaakt.

In dit nu voorliggende en aangepaste voorstel zijn die drie punten verwerkt. Daarbij wordt voorgesteld om aansluiting te zoeken bij de weg die eerder met andere instellingen is ingeslagen. Met de Stichting Perspectief is indertijd gekozen voor het zogeheten ‘4R model’; zo is onlangs deze weg ook ingeslagen voor de cultuurinstellingen – het voornemen om dat te doen is opgenomen in de Cultuurnota. Het 4R model is vooral outputgericht. Het voorstel is om ook met de SZP de weg in te gaan van toepassing van dit model.

Het is goed om zoveel mogelijk eenheid te brengen in de sturing met behulp van het subsidie-instrument. Meer hierover leest u in bijlage 2 waar voor de onderdelen “bewoners”, “bezoekers” en “bedrijven” telkens is aangegeven wat de richting, ruimte, rekenschap en resultaten moeten zijn. In de eerste helft van 2017 wordt samen met de SZP invulling gegeven aan verdieping en verbetering van dit instrument teneinde een basis te leggen voor een meerjarige (subsidie)relatie.

Beoogd effect

De Stichting Zutphen Promotie een financiële basis te bieden om haar taken te kunnen uitvoeren op het gebied van (toeristische) informatievoorziening en productontwikkeling en haar taken op het gebied van citymarketing (bewoners, bezoekers en bedrijven).

Argumenten

1.1 Een jaarlijkse subsidie van € 250.000 is nodig om de taken van Stichting Zutphen Promotie te kunnen verrichten.

De werkzaamheden en werkwijze van de Stichting Zutphen Promotie sluiten goed aan bij het gemeentelijke beleid. De stichting verbindt ondernemers, inwoners en initiatieven en zorgt voor profilering van de gemeente. De Stichting Zutphen Promotie ontvangt naast de gemeentelijke subsidie ook jaarlijks een bijdrage van ondernemers via de reclamebelasting. Daarnaast verwerft de stichting inkomsten via de verkoop van toeristische producten en diensten.  De meerjarenbegroting is als bijlage 1 bijgevoegd. 

2.1 De Stichting Zutphen Promotie levert bijdragen aan de speerpunten van het gemeentelijk focustraject en daarmee aan de doelen van de Strategische Agenda en daartoe is aanvullend in 2017 en 2018 € 50.000 per jaar nodig.

De gemeente hecht aan de Stichting Zutphen Promotie als zelfstandige organisatie voor de toeristische informatievoorziening en productontwikkeling én de promotie van de stad voor bewoners, bezoekers en bedrijven. De stichting kan publieke doelen goed verbinden met ondernemers en initiatiefnemers van evenementen en innovatieve projecten in Zutphen. Daarmee heeft de stichting betekenis voor de uitvoering van de Strategische Agenda en daarbinnen voor het focustraject om het gemeentelijk sociaal economisch profiel te versterken. De aanvullende incidentele bijdragen van € 50.000,- in 2017 en 2018 zijn bedoeld als extra inzet (versnelling) op de speerpunten  binnen het focustraject. Zie ook bijlage 1.

3.1 Met de inzet van het 4R model wordt een goede eerste aanzet gegeven als onderlegger voor de prestatieafspraken

Het zogeheten ‘4R model’ (zie bijlage 2) zal worden gebruikt als onderlegger voor de prestatieafspraken met de SZP. Op basis van dat model houdt de gemeente voldoende regie op het dossier en kan voldoende sturing worden gegeven aan realistische doelen op basis van gesprekken met de SZP. De verdere uitwerking van de subsidieovereenkomst wordt vervolgens gepland in het eerste halfjaar 2017.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De subsidie aan de Stichting Zutphen Promotie wordt verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2017.

Nu we een structurele subsidierelatie aangaan is het zaak de prestaties over en weer vast te leggen. Hiertoe zullen wij in de eerste helft van 2017 samen met de SZP invulling geven aan verdieping en verbetering van de nadere afspraken rond de subsidieverlening op basis van het 4R model teneinde een basis te leggen voor een meerjarige (subsidie)relatie.

Rapportage/evaluatie

Met de SZP is het volgende overeengekomen (zie ook bijlage 2):

-  de meerjarenafspraken met de SZP worden via de gemeentelijke p&c cyclus (Burap) gevolgd;

-  regelmatige ambtelijke afstemming;

-  viermaandelijks bestuurlijk overleg;

-  eenmaal per jaar wordt door de SZP schriftelijk verslag uitgebracht aan het college over uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten

   en wordt daarover door de SZP een toelichting gegeven aan de raad.

Financiën

 

2017

2018

2019 e.v.

Bestaande structurele subsidie

94.000

94.000

94.000

Structurele verhoging uit speerpuntenbudget

156.000

156.000

156.000

Tijdelijk extra uit speerpuntenbudget

50.000

50.000

 

TOTAAL

300.000

300.000

250.000

Bijlagen

  1. begroting Stichting Zutphen Promotie 2017 & 2018
  2. afspraken rond de structurele subsidie aan Stichting Zutphen Promotie

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0156

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 november 2016 met nummer 90287b e s l u i t :

  1. met ingang van 2017 structureel een bedrag van € 250.000,- en incidenteel een bedrag van € 50.000,- in 2017 en 2018 beschikbaar te stellen voor subsidie aan de Stichting Zutphen Promotie;
  1. zowel de extra structureel beschikbaar te stellen bedragen als de eenmalige subsidie in 2017 en 2018 ten laste te brengen van het focustraject;
  1. het 4R model toe te passen als onderlegger voor de sturing op de prestatieafspraken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 19 december 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In het Forum van 10 oktober 2016 is het voorstel 'Subsidie Stichting Zutphen Promotie' (SZP) besproken. Tijdens de bespreking is gebleken dat de raad een beter beeld wil krijgen over de sturing op de SZP en aan het eind van het Forum is geconcludeerd dat het voorstel niet besluitrijp is voor de raad. Het college heeft toegezegd met een gewijzigd voorstel te komen waaruit dat er voldoende regie op het dossier blijft, er sturing wordt gegeven aan realistische doelen op basis van gesprekken met de SZP en dat er een aanzet met de prestatieafspraken is gemaakt. Het voorstel wordt nu voor besluitvorming doorgestuurd aan de raad. In het nu voorliggende en aangepaste voorstel zijn die punten verwerkt.

De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over het voorstel.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 19-12-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SP
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het college het woord om de wijzigingen in het raadsvoorstel toe te lichten.

College: in het voorliggende raadsvoorstel is invulling gegeven aan de opmerkingen uit het Forum van 10 oktober 2016 waarin onder andere aandacht is gevraagd voor sturing en (borging van) prestatieafspraken en de oproep om verder te kijken dan alleen naar de binnenstad. De te maken afspraken worden geborgd in subsidiebeschikking aan de stichting. In de eerste helft van 2017 zal samen met stichting worden gekomen tot verdere invulling van de prestatieafspraken.

ChristenUnie: waardering voor het voorstel al had het op onderdelen meer SMART geformuleerd kunnen worden. Op welk niveau wordt gestuurd/gemanaged?

GroenLinks: blij dat in oktober is gevraagd om een meer uitgewerkt voorstel. De 4 R's geven meer inzicht. Met betrekking tot 'Ruimte' wordt gememoreerd aan de Rol van de stichting. In de laatste nieuwsbrief van de stichting zijn namelijk uitspraken met een politiek karakter gedaan over De Mars. Het college wordt om een reactie gevraagd omdat één van de Rollen van de stichting is om een verbindende rol te spelen tussen ondernemers en initiatieven.   

D66: de informatie in de nieuwsbrief gaat inderdaad buiten de verantwoordelijk van de stichting om. Eens met de intentie om meerjarige subsidieafspraken te maken met de stichting. De gepresenteerde begroting is een minimale variant en bevat veel personeelskosten. D66 ziet liever  minder vaste mensen en meer gebruik van aanwezige kennis in de stad of inhuur. Verder heeft het 4R model nog niet geleid tot heldere resultaatafspraken. Er staan veel resultaten opgenomen maar een groot deel vindt nu ook al plaats. Wat draagt de stichting bij aan het resultaat? Voor het organiseren van marketingcampagnes wordt geadviseerd om externe kennis in te huren die al aanwezig is. Tot slot betekent het overhevelen van middelen van SOBZ naar de stichting niet dat daarmee ook het draagvlak onder ondernemers is toegenomen.

BewustZW: de door GroenLinks en D66 ingebrachte punten wegen ook zwaar voor BewustZW. Daarover wordt opheldering gevraagd. Ook is het de vraag hoe het college goed (in)zicht houdt op de controle en processen zodat we niet te maken gaan krijgen met een faillissement?
 
Pvda: is blij met stuk. De stichting moet een kans krijgen. Het voorstel heeft steun.
 
VVD: het voorstel is verbeterd maar het had nog scherper gekund. Er wordt nog teveel gekeken naar alleen de binnenstad. De stichting moet niet de 'kruiwagen' van de ondernemers worden. Daarnaast moet de stichting het gemeentelijk beleid volgen maar geen gemeentelijke taken uitvoeren (of dingen dubbel gaan doen zoals de Denktank Wonen).
 
Burgerbelang: een aantal door de fracties gemaakte opmerkingen wordt gedeeld. Forum heeft eerder uitgesproken dat er geloof is in de stichting en dat er bepaalde resultaten worden verwacht. Dat wordt behoorlijk neergezet in het voorstel al dient er meer helderheid te komen in de prestatieafspraken. Wordt raad betrokken bij de richting van inzet van de subsidie? De raad éénmaal per jaar informeren is (vooralsnog) te weinig. Gevraagd wordt om na een half jaar een tussenbalans op te stellen. Voor de beeldvorming is het gebruik van de term algemeen directeur niet goed. Is er volledig commitment en draagvlak bij de betrokken partijen voor dit voorstel?
 
CDA: er dient te worden gewaakt voor een verschuiving in rollen in planvorming en uitvoering. Voor politieke statements blijft de raad aan zet.
 
College: er ligt een doortimmerd plan. Sommige punten kunnen inderdaad scherper en beter worden neergezet maar niet alles dient te worden dichtgetimmerd. De stichting moet ruimte houden. Over de juiste invulling van de Rollen vindt nog overleg plaats en dat dient nog te worden vastgelegd. Dit wordt in de eerste helft van 2017 opgepakt. Begroting is minimaal al staat per activiteit wel aangegeven wat de stichting zou willen doen. Omdat we in de beginfase zitten dient een aantal zaken echter wel verder te worden ontwikkeld. Voor een deel wordt daarvoor externe hulp ingehuurd. 
 
D66: zou liever beter geïnformeerd worden met een begroting. Er wordt voor vier functies ingehuurd; is er daarnaast voldoende werkbudget voor inhuur ten behoeve van campagnes?
 
College: inhuur voor vier functies wil niet zeggen dat er vier personen worden ingehuurd.
 
Burgerbelang: met de inhuur van marketeer is voor de zomer ingestemd.
 
D66: er wordt meer ingehuurd dan alleen een marketeer. Dat geeft verbazing.
 
College: er is volledig commitment over activiteiten die gedurende het jaar worden georganiseerd. De vraag 'wat doe je nu eigenlijk' is moeilijk meetbaar. Het is wel zichtbaar in de activiteiten in het kader van Zutphen Promotie in de media e.d.
 
D66: zou willen weten wat de stichting gaat bijdragen naast bestaande voorzieningen als VVV en stadswandelingen. Het voorstel roept daarover vragen op. 
 
Pvda: het stuk kan inderdaad vragen oproepen maar we moeten de schouders eronder zetten en de stichting een kans te geven. 
 
D66: de intentie is er om door te gaan met de stichting en in te stemmen met meerjarige afspraken. 
 
College: er moet nog veel gebeuren. We gaan kijken of het mogelijk is om over een half jaar te komen met een tussenbalans. Voorstel dat er ligt is basis, van daaruit verder werken en slagen gaan maken (onder andere verbeteren van de begroting). Ook zaken als Rollen, verschuiving en commitment komen dan aan de orde.
 
CDA: informeer de raad over ontwikkelingen die gaande zijn, ook als het goed gaat.
 
D66: is geen tegenstander van de stichting maar is teleurgesteld over de infovoorziening en verwacht dat dit beter gaat in de toekomst.
 
Stadspartij: vindt het zorgelijk dat van de investering van € 0,3 mln. door de gemeente, € 80.000 in het promotiefonds wordt gestoken. Die verhouding is scheef. De begroting dient uitgebreider te worden opgesteld dan de versie zoals die nu is aangeleverd.
 
College: doet een dringende oproep om het voorstel te steunen, zeker ook omdat toezeggingen voor verbeteringen zijn gedaan. 
 
D66: is geneigd om in te stemmen maar het is een lastige afweging. Een aantal vragen is echter nog niet beantwoord (bijvoorbeeld de vraag of naast de kosten van inhuur van personeel nog voldoende budget aanwezig is om campagnes te voeren).  
 
Burgerbelang: is constructief al wordt meegevoeld met een aantal gemaakte opmerkingen. Het proces verloopt wel stroperig en dient te worden versneld. De toegezegde informatie dient eerder beschikbaar te zijn dan in de loop van 2017.
 
College: de informatie komt begin 2017. Er gebeurt al veel op het gebied van marketing, ook in Duitsland en België.
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is besproken en rijp is voor besluitvorming door de raad. 
 
BewustZW: de vraag of het voorstel rijp is voor besluitvorming dient te worden voorgelegd aan het Forum.
 
De voorzitter geeft aan dat dit niet het geval is maar dat de voorzitter een advies geeft (aan het presidium) over de verdere procedure.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 januari 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 16-01-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend