Pagina delen

Strategische Agenda 2016-2019 - Programmabegroting 2016

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de Strategische Agenda 2016-2019 tevens programmabegroting 2016-2019 vast te stellen;

het investeringsplan 2016 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor u ligt de Strategische Agenda/Programmabegroting 2016-2019. Deze Strategische Agenda hebben wij gebaseerd op de Visie Zutphen 2025, ons collegeakkoord, de bijstellingsnota en de uitkomsten van het voorjaarsgesprek met uw raad op 19 juni 2015.

De opzet van de Strategische Agenda/programmabegroting is dit jaar aangepast. De nadruk ligt op de politieke hoofdlijnen en minder op de reguliere uitvoering. Hierdoor ontstaat een compact document waarin ook het aantal programma’s is gereduceerd. De Strategische Agenda/programmabegroting bestaat naast de inleiding, uit 5 programma’s, een overzicht Algemene dekkingsmiddelen, 8 paragrafen en een financiële begroting.

Beoogd effect

Vaststellen van de inhoudelijke koers en het bijbehorende financiële kader, door het accorderen van de Strategische Agenda 2016-2019, tevens programmabegroting 2016.

Vaststellen van een sluitende begroting 2016.

Argumenten

1.1.Voor het begrotingsjaar 2016 is de programmabegroting sluitend.

De Strategische Agenda toont een sluitende begroting voor 2016. De jaren daarna laten een tekort zien van circa 1,5 miljoen in 2017, oplopend naar € 2,4 miljoen in 2019.

De meicirculaire leidde tot een negatieve bijstelling van het financieel perspectief. Als gevolg van korting op de BUIG-gelden en een herverdeling van de algemene uitkering, ontstaat een geraamd begrotingstekort voor het jaar 2016 van € 4.000.000,-. De verwachting is dat dit tekort in de komende jaren verder oploopt.

Om de begroting voor 2016 sluitend te krijgen, is een pakket van maatregelen verwerkt in de Strategische agenda/programmabegroting.

1.2.In deze Strategische Agenda is het resultaat van het voorjaarsgesprek 2015 verwerkt.

Op 19 juni 2015 vond het voorjaarsgesprek plaats met uw raad. De boodschap die we van u hebben meegekregen, hebben wij als volgt verwoord: Inzetten op waar we sterk in zijn, het creëren van werkgelegenheid (lokaal en regionaal) en het realiseren van (sneller) meer mensen aan het werk.

Thema’s en vraagstukken waar nog nader overleg voor nodig was, hebben wij op 9 en 10 juli 2015 verder doorgesproken. Aan het einde van deze tweedaagse hebben we de volgende koers met elkaar vastgesteld:

 • De groeiende tweedeling, tussen mensen die wel en niet volwaardig mee kunnen, stoppen en verkleinen
 • Inzetten op grote sociale vraagstukken
 • Werk maken van werk

2.1       Voor het beschikbaar stellen van de in de begroting opgenomen kredieten zijn geen afzonderlijke raadsbesluiten meer nodig.

De investeringen worden jaarlijks in een meerjareninvesteringsplan voor de komende vier jaar opgenomen. Tegelijk met het vaststellen van de strategische agenda/programmabegroting, stelt u de investeringen uit de eerste jaarschijf van het meerjareninvesteringsplan beschikbaar. U kunt besluiten om specifieke investeringen, die voor 2016 zijn gepland, afzonderlijk te behandelen.

Kanttekeningen

1.2. In de Strategische agenda/programmabegroting worden voorstellen gedaan voor formatie uitbreiding, terwijl de taakstelling hierop nog niet in zijn geheel is gerealiseerd.

Na de bezuinigingen op formatie is geen ruimte voor de uitvoering van extra taken. Een formatie impuls is dus nodig om de ambitie en doelstellingen te realiseren. Het voorstel is om de  nieuwe formatie te beschouwen, als een extra impuls. De oorspronkelijke formatiereductie van 64 fte blijft intact, conform de in gang gezette lijn.

1.2 De septembercirculaire is niet integraal doorgerekend.

Half september is de laatste hand gelegd aan deze Strategische Agenda. De publicatie van de septembercirculaire waarin o.a. de uitkering uit het Gemeentefonds is opgenomen vindt in september plaats en komt daarmee te laat voor doorrekening in deze Strategische Agenda.

Risico’s

Als gevolg van het niet realiseren van de gewenste besparingen en inkomstenverhogingen bestaat de kans dat de voorgenomen maatregelen onvoldoende opleveren. Daardoor kan in 2016 een tekort ontstaan. Mocht dit het geval zijn, dan moeten we dit opvangen binnen de bestaande begroting.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Uitvoering

U ontvangt de strategische agenda 2016-2019/programmabegroting 2016-2019 op 30 september 2015. Gelijktijdig vindt de openbare bekendmaking plaats en de verzending naar de pers.

Van 30 september tot en met 5 oktober 2015 kunnen raads- en fractieleden schriftelijk hun technische vragen indienen. Op 8 oktober 2015 (eind van de middag) komen de antwoorden op de vragen digitaal beschikbaar voor publicatie via de raadsite.

Bespreking in het oordeelsvormend forum is gepland voor 12 oktober 2015. Besluitvorming door uw raad vindt vervolgens plaats op 2 november 2015. Toezending aan de provincie geschiedt kort daarna, in elk geval voor 15 november 2015.

Het bijlagenboek met achtergrondinformatie komt op 30 september 2015 digitaal beschikbaar.

Rapportage/evaluatie

Rapportage vindt plaats conform de planning & control cyclus. Gedurende het begrotingsjaar gebeurt dit via de Bestuursrapportages (Burap); na afloop vindt verantwoording plaats via de jaarrekening en het jaarverslag.

Financiën

In de programmabegroting 2016-2019 worden de - voor de verschillende programma's - de budgettaire kaders vastgelegd die voor het komende jaar gelden. Uw raad autoriseert deze budgetten op programmaniveau.

Samengevat ziet het financieel meerjarenperspectief er als volgt uit:

 

2016

2017

2018

2019

Strategische agenda 2015

-26

1.593

2.823

2.823

Stand perspectief BURAP 1 (2015)

300

1.690

2.680

2.650

Stand perspectief voorjaarsgesprek 19 juni 2015

4.007

5.397

6.387

6.357

Saldo Strategische agenda 2016

0

1.508

2.205

2.390

(bedragen x € 1.000,-)

Bijlagen

Strategische Agenda 2016-2019/programmabegroting 2016-2019.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0148

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 september 2015 met nummer 67962b e s l u i t :

de Strategische Agenda 2016-2019 tevens programmabegroting 2016-2019 vast te stellen;

het investeringsplan 2016 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 12 oktober 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Tijdens het forum vindt de politieke behandeling van de Programmabegroting 2016 en de Strategische Agenda 2016-2019 plaats. Tevens wordt de tweede Bestuursrapportage van het jaar behandeld. De Programmabegroting en de Strategische Agenda zijn het gevolg van de uitkomsten van het Voorjaarsgesprek, dat in juni van dit jaar plaatsvond. Daarin werd door de raad gediscussieerd over de beleidskaders van de gemeente. In de Programmabegroting en de Strategische Agenda wordt ingegaan op het financiële plaatje dat daarbij hoort.

De Programmabegroting 2016 en de Strategische Agenda 2016-2019 zijn vanaf 30 september beschikbaar op de website van de raad. Er is dan tot 5 oktober de tijd om technische vragen te stellen. Deze worden vóór 8 oktober door het college beantwoord. Op 12 oktober wordt er derhalve een echt politieke discussie gevoerd.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 12-10-2015 Tijd 20:00 - 22:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers en R.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog en M.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham en R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem en F.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink en C. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd en G.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk en H.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld en K.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp en A. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen en T. Marks

Verslag van de vergadering

Aanwezig:

Lijst van Vliet: F. van Vliet

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De concrete aanleiding voor dit Forum betreft de Strategische Agenda en de Programmabegroting 2016. Deze documenten vloeien voort uit het voorjaarsgesprek, waarbij een discussie heeft plaatsgevonden over de gemeentelijke beleidskaders. De bespreking van heden is gericht op de politieke discussie. De vaststelling van de genoemde beleidsdocumenten is voorzien op 2 november 2015.

De behandeling van de tweede bestuursrapportage start met een presentatie door het College. Daarna kunnen vragen door de raad worden gesteld ter verheldering.

Ten behoeve van de behandeling van de Strategische Agenda en de Programmabegroting 2016 is een aantal discussiepunten door de fracties aangeleverd. Deze punten zijn in een vijftal thema’s gerubriceerd, welke achtereenvolgens worden besproken.

 

 1. Presentatie bestuursrapportage

Het College presenteert de bestuursrapportage, uitgaande van de hoofdlijnen. De tweede bestuursrapportage geeft de situatie tot en met augustus 2015 weer. Bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage is de verwachting uitgesproken, dat de financiële situatie zal verslechteren. Uit de tweede bestuursrapportage blijkt dat deze verwachting terecht was. De eerste prognose van de jaarrekening 2015 ziet er dan ook niet bepaald gunstig uit. Aan de andere kant zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden. In de presentatie wordt hierop ingegaan en voorts zal worden toegelicht wat de begrotingswijziging inhoudt. Met de vaststelling van deze begrotingswijziging in november bestaat de verwachting dat voor 2015 op nihil wordt uitgekomen.

Een aantal posten is nog niet verwerkt in deze bestuursrapportage en in de Strategische Agenda. Deze zullen pas worden verwerkt aan de hand van de septembercirculaire.

 

Het College is blij met de uitvoering van de aanbevelingen van adviseur Dijkstra. Voorts is het College blij met het visiedocument Zutphen 2025, met de uitvoering van stads- en regiocontracten en met de groeiende rol van Zutphen in de Stedendriehoek. Het College maakt zich wel zorgen over de positie van Zutphen als samenwerkingspartner. Het rapport Sterk Bestuur heeft het College tot nadenken gestemd en de rol van Zutphen als samenwerkingspartner verdient nadrukkelijk aandacht. Ten aanzien van dit aspect is de heer Van Netten ingehuurd om een strategische verkenning uit te voeren.

Momenteel wordt heel veel energie gestoken in het behoud van de werkgelegenheid.

 

Het College gaat in op de aanpak van nul- tot zes jarigen. Dit betreft een belangrijk aandachtspunt in de strategische agenda. Er wordt momenteel gewerkt aan een planmatige aanpak, gericht op gelijkwaardige ontwikkelingskansen voor alle kinderen in Zutphen.

Het College is in gesprek met het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs, waarbij wordt gezocht naar een meer actieve rol van de gemeente - naast het onderwijs - in het ontwikkelen van een nieuwe strategie. Het is belangrijk om naast kwantiteit ook meer aandacht te ontwikkelen voor kwaliteit van schoolgebouwen en voor multifunctioneel en meervoudig gebruik van gebouwen.

De raad zal worden bericht over de stand van zaken met betrekking tot het sociaal domein. De status quo tot en met augustus 2015 zal ter kennisname aan de raad worden gestuurd.

Tijdens de geplande vergadering op 2 november 2015 zal worden ingegaan op de uitvoeringskosten. In oktober en november vinden gesprekken plaats met de uitvoeringsorganisaties over de benodigde uitvoeringskosten. Dit zal leiden tot een uitwerking voor de begroting 2016.

Bij Plein kan sprake zijn van een wijziging op de begroting 2016.

 

Het College gaat in op de ontwikkelingen rond vluchtelingen en AZC’s. Het College maakt zich zorgen over het draagvlak in de samenleving en wil blijvend investeren in opvang voor mensen die het nodig hebben. Noodzakelijk voor het creëren en behouden van draagvlak is heldere communicatie met alle betrokkenen. Met name bij kwetsbare onderwerpen en kwetsbare personen is heel veel aandacht nodig voor heldere communicatie en zuivere rollen. Dit moet leiden tot het aangaan van goede partnerschappen.

Een belangrijk punt van zorg voor het College betreft de ontwikkelingen rondom de BUIG [1]en beschut werk.

Er is veel te doen rond geldstromen. De gemeente Zutphen heeft een aanvraag ingediend voor compensatie over het jaar 2014. Tegelijkertijd loopt er een aanvraag voor de vangnetregeling 2015.

De voorlopige cijfers 2016 wat betreft de BUIG laten een positief beeld zien, maar het risico is nog te groot om dit voordeel op dit moment al te kunnen kapitaliseren.

De bijdrage aan het Plein wordt minder snel doorgevoerd dan beoogd. Dit heeft te maken met de verwachting dat de instroom in uitkeringen minder snel zal verlopen dan aan het begin van 2015 werd verwacht.

In Zutphen blijft het aantal personen met een uitkering hoog. Hiertoe zal een Taskforce Werk worden ingesteld.

 

Vervolgens wordt de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van statushouders toegelicht. In 2015 dienen nog dertig personen een woning toegewezen te krijgen.

Een punt van zorg is betaalbaar wonen. De nieuwe Woningwet brengt veranderingen met zich mee, welke op een later moment aan de raad zullen worden toegelicht. Nu de woningmarkt weer aantrekt, wordt bezien hoe de gemeente zo goed mogelijk kan faciliteren op het gebied van nieuwbouw.

Het College maakt zich zorgen over de 129 zieke kastanjebomen in de gemeente. Het is moeilijk dit groen aan te vullen.

Bij het beheer van de openbare ruimte wordt gezocht naar nog meer mogelijkheden om nòg meer mensen mee te laten doen. Er wordt hard aan gewerkt om de omgeving leefbaar te houden.

Het College is blij met de projecten die momenteel in Zutphen worden uitgevoerd, zoals de Pelikaanstraat, de Marspoortstraat en de Groenmarkt. Ook vanuit de omgeving wordt positief gereageerd op de huidige aanpak.

Het College maakt zich zorgen over de prognose van de jaarrekening 2015. Hiertoe zal een begrotingswijziging worden voorgesteld. Spreker licht toe dat op een budget van 160 miljoen euro slechts veertig procent beïnvloedbaar is.

Eind 2016 vindt de oplevering van parkeergarage De Mars plaats. Dit project loopt naar wens. De subsidies zijn inmiddels aangevraagd en de contacten met ProRail en RWS zijn goed.

Het College zal in 2015 en 2016 sterk inzetten op de economische agenda. Voorts wordt ten aanzien van de financiële verhoudingen een krachtige lobby gevoerd richting het Rijk.

Het College hoopt op instemming van de raad met de voorgestelde formatie.

 

Vragen door de raad naar aanleiding van de presentatie

De SP vindt dat er veel energie moet worden gestoken in de lobby naar het rijksniveau, om duidelijk te maken dat er te weinig geld is om de problemen in Zutphen op te lossen. De SP vraagt hoe de positie van Zutphen is in de gezamenlijke lobby van de 32 gemeenten en wil weten of de speciale positie van Zutphen voldoende voor het voetlicht wordt gebracht.

 

Het College antwoordt dat tweehonderd gemeenten meewerken aan de lobby richting het Rijk. Ook Zutphen levert daar input voor. Eind oktober wordt een brief in Den Haag aangeboden. Waarschijnlijk wordt een bijeenkomst belegd in verband met deze brief en mogelijk is er dan profilering mogelijk. Spreker denkt echter dat het niet beter werkt om als individuele gemeente op te treden in deze lobby.

 

De VVD verwijst naar het gebruik van de termen “blij” en “niet blij” en pleit er voor in de formuleringen toch iets meer afstand te nemen.

 

Burgerbelang informeert naar de financiële risico’s voor het sociaal domein.

 

Het College antwoordt dat het grootste risico zit in de vaststelling van het verdeelmodel op de BUIG. In 2015 was Zutphen in het nadeel. In 2016 lijkt Zutphen er juist veel op vooruit te gaan. Hier valt als gemeente niet op te sturen en in de brief aan het Rijk wordt ook nadrukkelijk aandacht voor dit aspect gevraagd.

Daarnaast is er een inhoudelijk probleem, namelijk de hoge werkeloosheid. De gemeente doet er alles aan om hierin bij te sturen.

Voorts bestaan er risico’s op het gebied van de jeugd en de Wmo. De tussenrapportage laat nog steeds geen tekorten zien, maar er is nog een aantal onzekerheden. Begin 2016 kan pas een goed overzicht van 2015 worden gegeven.

Er is een voorstel in voorbereiding ten aanzien van regionale risicospreiding.  

 

PvdA vraagt hoe het tekort voor de jaarrekening 2015 kan worden teruggebracht naar nul.

 

Het College licht toe dat dit tekort via een begrotingswijziging ten laste van de algemene reserves zal worden gebracht.

 

D66 constateert dat sprake is van een nieuwe manier van presenteren van de bestuursrapportage. De presentatie is overzichtelijk, maar roept bij een aantal portefeuilles ook veel vragen op. D66 vraagt of de gepresenteerde zorgpunten de belangrijkste zijn. De fractie informeert naar de oplossingen en vraagt zich af welke invloed de gemeente daarop heeft. De fractie geeft aan in de presentatie veel oplossingen te missen en verwijst als voorbeeld naar het onderdeel woningbouw.

Het College geeft aan, dat het zoeken naar oplossingen een voortdurend proces is. Op het gebied van woningbouw is de gemeente in gesprek met vier woningcorporaties. In elk overleg wil het College vorderingen zien. De bevordering van woningbouw heeft ook alles te maken met het aanbod aan mooie kavels en daar is de gemeente volop mee aan het werk. Als initiatiefnemers met plannen komen, staat de gemeente daar voor open.

D66 vraagt zich af hoe de zorgen ten aanzien van de realisatie van woningbouw kunnen worden weggenomen.

 

Het College antwoordt dat het economisch herstel zich voorzichtig inzet. Spreker zou dit liever wat krachtiger zien.

 

De ChristenUnie verwijst naar de doorstroom van statushouders naar woningen. Dit aantal is nu teruggebracht tot dertig, maar de vraag is wat de gemeente gaat doen als de vraag sterk toeneemt.

 

Het College geeft aan dat alle mogelijkheden worden bekeken. Alle panden die huisvestingsmogelijkheden bieden, worden in ogenschouw genomen. Het College belooft zo snel mogelijk concrete plannen op tafel te leggen.

 

Burgerbelang verwijst naar het tekort op de jaarrekening 2015, dat via de dekking vanuit de algemene middelen tot nihil wordt teruggebracht. Spreker vraagt of dat in 2016 is verwerkt in de begroting.

 

Het College beantwoordt bevestigend.

 

 

 1. Strategische agenda 2016-2019 en programmabegroting 2016

De ChristenUnie vindt voorliggende stukken goed leesbaar. Deze bieden een overzichtelijke en feitelijke weergave van de financiële situatie van Zutphen.

Het gaat in dit stadium om de grote kaders. Voor 2016 is een gesloten jaarbalans gepresenteerd. Kijkend naar het weerstandsvermogen in combinatie met een aantal ontwikkelingen, die moeilijk zijn in te schatten, is het de vraag hoe groot het financiële tekort is dat gaat ontstaan.

Een opvallend element in de begroting betreft het weerstandsvermogen, dat voor een belangrijk deel wordt bepaald door onbenutte belastingcapaciteit, namelijk de OZB. Deze loopt dertig procent achter op de toegestane belastingcapaciteit. Met dit gegeven in het achterhoofd is het tekort voor de komende vier jaren niet zo groot als werd verondersteld en zou het ‘gat’ vrij eenvoudig kunnen worden gedicht.

De ChristenUnie meent dat binnen het voorliggende kader prima kan worden geopereerd.

 

D66 constateert dat de begroting de komende jaren steeds verder in de rode cijfers komt. De fractie is van mening dat het probleem niet via belastingverhoging kan worden opgelost, maar de problemen hierdoor juist naar voren worden geschoven.

 

De ChristenUnie is het daarmee eens, maar stelt dat het kader ruimte genoeg biedt om het op deze manier vast te stellen. De fractie ziet het meer als een back up.

 

De SP vindt het prettig dat er een discussie over dit onderwerp gaat plaatsvinden.

 

De VVD is blij met de behapbare omvang van de documenten. De fractie heeft wel de indruk dat er nog wel een slag te maken is. De afsluiting van ieder onderwerp geeft toch te weinig zicht op wat er in totaliteit gaande is. Met name ten aanzien van alle veranderingen in verband met de transities heeft de fractie behoefte aan meer inzicht. Via de stukken die door het College zijn toegezegd, hoopt de fractie dit inzicht te krijgen.

Burgerbelang kijkt iets anders aan tegen de Strategische Agenda. Het College wil iets meer risico’s gaan lopen. De fractie wenst dat de financiën op orde zijn en pleit nadrukkelijk voor een sluitende begroting.

Het CDA is positief over de nieuwe opzet van de Strategische Agenda.

 

PvdA complimenteert met de helderheid van voorliggend document. De fractie is blij met de nuancering die de ChristenUnie aangeeft. De fractie vindt het positief dat het College werk wil maken van werk en hoopt dat de taskforce, die hiervoor wordt ingesteld, voldoende borging krijgt.

Na 2016 staat de gemeente Zutphen voor fundamentele keuzes. De PvdA is bereid op alle fronten de discussie aan te gaan.

GroenLinks heeft begrepen dat dit niet per definitie het geval hoeft te zijn en dat het na 2016 ook nog kan meevallen. De huidige lijn is om het bestaande voorzieningenniveau te handhaven in de veronderstelling dat het beter gaat met de conjunctuur.

 

D66 is verontrust over de begroting en de strategische plannen. De tekorten en keuzes worden vooruitgeschoven. Er worden ambitieuze plannen gemaakt, maar ook deze worden vooruit geschoven.

Er wordt een taskforce gecreëerd om werk te creëren. D66 ziet daar geen heil in. De fractie wil liever ambitieus zijn en concreet “dingen doen waar de gemeente dat kan”. De gemeente is niet in staat werk te genereren. Afstemming tussen onderwijs, stages en werkgevers beschouwt de fractie als inzet op de instroom en uitstroom.

D66 ziet dat in de begroting kunstgrepen worden toegepast om de begroting zo ver mogelijk in de goede richting te krijgen. In risicobeheersing blinkt de gemeente niet uit, maar het College denkt de risico’s nu beter te kunnen beheersen. De fractie denkt dat het verstandig is om concreter en realistischer te zijn en de geformuleerde ambities zo concreet mogelijk te formuleren.

 

GroenLinks is benieuwd welke fundamentele keuzes de fractie voorstelt.

D66 wil op het gebied van werk veel meer inzetten op instroom en uitstroom.

Op het gebied van cultuur zijn de middelen beperkt en toch wordt er weer een commissie ingesteld. Het bevreemdt D66 dat niet reeds bekend is voor welke keuzes de gemeente staat. Daar is - volgens de fractie - geen nieuwe commissie voor nodig. De fractie stelt dat al jaren wordt gepraat, maar op enig moment moeten er toch keuzes worden gemaakt.

 

PvdA vraagt wat D66 anders zou willen zien.

 

D66 wenst meer snelheid in de totstandkoming en uitvoering van nota’s in plaats van zaken naar voren te schuiven.

 

ChristenUnie sluit zich bij deze laatste opmerking aan. Spreker vraagt wat D66 anders zou doen dan het College om de begroting technisch zoveel mogelijk sluitend te krijgen.

 

De voorzitter schuift deze vraag door naar het volgende onderdeel ‘risico’s in de begroting’.

 

BewustZW is het eens met de inleidende woorden van de ChristenUnie.

De fractie vindt dat anders moet worden omgegaan met de inflatiecorrectie en zal daar op een later moment op terugkomen. De fractie wil inzetten op het vastgoed van de gemeente. Een verhoging van de OZB is voor BewustZW niet in beeld.

 

 

Ingebrachte discussiepunten

 

 1. Risico’s in de begroting

 

De Stadspartij: andere manier van afschrijven, dekking extra formatie

De grootste bezuiniging in de begroting 2016 moet worden gerealiseerd door minder af te schrijven. Het College is voorts van mening om scherper te begroten, zodat tegenvallers beperkt worden of helemaal niet meer voorkomen.

De fractie maakt zich zorgen hoe dat ‘scherper aan de wind zeilen’ wordt geïmplementeerd en vraagt zich af of deze zorg ook door andere fracties wordt gedeeld.

Voorgesteld wordt de formatie uit te breiden met 6,5 fte en de structurele dekking daarvoor pas bij de begroting 2017 in de uitvoeringsbudgetten voor het fysieke terrein te zoeken. De fractie wenst nu alvast zicht op de financiering.

Voorts is de fractie niet tevreden over het antwoord op gestelde technische vragen ten aanzien van de bezuinigingen in het fysieke terrein. De Stadspartij benadrukt de positieve invloed van een groene omgeving, maar vindt het belangrijker om eerst tot een verantwoorde financiering van de extra ambtelijke kosten te komen.

 

Het CDA: precario

Het CDA is niet tegen de heffing van precariorechten. De bewoners van Zutphen betalen reeds circa twintig euro aan precario. Echter, dit geld komt niet in Zutphen terecht. De omzichtigheid waarmee deze heffing gepaard gaat, baart het CDA wel zorgen. Het idee om de opbrengst van de precariorechten in een bestemmingsreserve te storten, spreekt de fractie niet aan. Het CDA wil het bedrag liever in 2015 en 2016 gebruiken. De fractie is erg benieuwd welke ideeën D66 hierover heeft.

 

D66: precario

D66 vindt het niet de juiste weg om de rekening bij de burger leggen zonder eerst de eigen begroting op orde te hebben.  

 

Reacties w.b. risico’s in de begroting

Burgerbelang kan zich in de meeste voorstellen van het College vinden. Dit geldt in principe ook voor de heffing van precariorechten. Echter, de fractie wil het geld pas gebruiken als het ook echt binnen is.

Dat geldt ook voor de verwachte bezuiniging op het Plein ad € 800.000,=. Ook deze besparing wil Burgerbelang pas inzetten als het geld binnen is.

Voor het dekken van het tekort ziet de fractie eerder een oplossing in het gebruiken van de BUIG.

GroenLinks is van mening dat de inkomsten uit de precariorechten veel zekerder zijn dan die uit de BUIG. De suggestie van Burgerbelang acht de fractie merkwaardig. Als het bedrag van één miljoen euro uit de precarioheffing niet mag worden uitgegeven, dan zal ergens anders moeten worden bezuinigd.

 

Burgerbelang stelt dat de BUIG een toezegging vanuit het Rijk betreft. De fractie wil de inkomsten uit de precarioheffing wel gebruiken, maar pas als het geld binnen is.

De ChristenUnie stelt dat zowel de BUIG en de algemene uitkering niet zijn meegenomen in de vaststelling van het financiële plaatje.

 

De PvdA stelt dat het vooral gaat om het vertrouwen dat de begroting een solide basis vormt. De fractie denkt dat dit inderdaad het geval is. In de begroting wordt altijd uitgegaan van een aantal veronderstellingen. Wat betreft de BUIG, wil de PvdA niet te veel vooruitlopen op zaken die nog niet zeker zijn en volgt daarin de lijn van het College.

De fractie adviseert uit te gaan van de hetgeen in juni jl. door het Rijk is gecommuniceerd. Het College geeft aan, door € 800.000,= minder uit te geven, vertrouwen te hebben in het beleid om mensen aan het werk te helpen. Voor 2017 is echter nog wel sprake van een tekort en de PvdA stelt dat daar nog een goede fundamentele discussie over moet worden gevoerd. De PvdA wil meer inzicht in hoe het College dit proces denkt te gaan inrichten. De fractie vindt het een te groot risico om te hopen op meevallers.

De SP stelt dat de precarioheffing een lastenverzwaring voor de burgers betekent, waar de gemeente geen invloed op kan uitoefenen. Spreker ziet niet op welke andere manier bezuinigd kan worden om de begroting sluitend te maken. Voor een volgende behandeling zou het makkelijker zijn als er meerdere keuzes worden voorgelegd.

 

De Stadspartij stelt dat de inwoners in Zutphen al precarioheffing betalen voor andere gemeenten in de regio. Op landelijk niveau wordt gekeken of de precariorechten wel geheven mogen worden. Voorts zegt het College dat er weinig andere keuzemogelijkheden zijn om de begroting sluitend te krijgen. Alleen als de raad uitvoerig inzicht zou hebben in de begroting, dan zou zij zelf alternatieven aan kunnen dragen. De fractie zou de discussie eigenlijk anders willen voeren, namelijk op basis van meer keuzemogelijkheden.

 

GroenLinks spreekt waardering uit voorde suggestie van de PvdA, om als de conjunctuur tegen valt, volgend jaar alsnog de discussie aan te gaan. Spreker acht dit een goede insteek. De fractie wil weten wanneer duidelijk is op welk moment die discussie gevoerd zal moeten worden.

De VVD stelt - in reactie op het onderwerp ‘risico’s in de begroting’ - dat de reserves worden gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. De raad heeft dit middels begrotingswijzigingen goedgekeurd.

De fractie wenst in het vervolg bij begrotingswijzigingen meer zicht te krijgen op de lasten die aan de orde zijn en de betekenis hiervan voor de reserves.

Burgerbelang vindt de opmerking van GroenLinks dat de begroting sluitend is erg eenvoudig gesteld. Er dienen immers wel maatregelen te worden genomen om de begroting sluitend te maken. Voor die maatregelen zijn fundamentele keuzes nodig.

 

Reactie College

De voorzitter verzoekt het College in te gaan op de fundamentele keuze om een voorstel aan de raad voor te leggen waar eigenlijk geen keuzeruimte meer in zit voor de raad.

 

Het College licht toe dat het aantal programma’s in de begroting is teruggebracht van dertien naar vijf. Een aantal fracties geeft aan daardoor een beetje de aansluiting te missen tussen de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016. Het College verwijst naar de opmerking van Stadsbelang, ten aanzien van het scherper sturen en begroten en stelt dat het College er juist aan de voorkant op tijd bij wil zijn en bij wil kunnen sturen op het moment iets verkeerd gaat. Het College stuurt daarbij ook op budgetten door regelmatig de ontwikkelingen tegen het licht te houden. Het College heeft een andere mening ten aanzien van de risico’s die worden genomen. In de ogen van het College is sprake van verantwoorde risico’

s. Bij elk collegevoorstel zal voortaan een risicoanalyse worden gevoegd, zodat tijdig kan worden bijgestuurd / ingegrepen.

Burgerbelang verwijst naar het document waarin staat dat het College bewust meer risico neemt. Nu lijkt het College dat tegen te spreken.

 

Het College antwoordt dat er meer risico wordt genomen, maar wel op een verantwoorde manier. Er volgt nog een Forum over dit onderwerp.

 

De Stadspartij heeft begrepen dat besluitvorming al in de volgende raadsvergadering plaats moet vinden. De raad moet er dan wel achter staan. Het College stelt dat er weinig risico is. Feit is wel, dat de combinatie van alle tegenvallers dit jaar leiden tot een begrotingstekort van 2,7 miljoen euro leiden. De fractie acht dit een behoorlijk risico. Spreker vraagt wat het College eraan gaat doen om te voorkomen dat dit weer gebeurt.

 

Het College geeft aan dat de gemeente ongeveer 35 procent van de begroting zelf kan beïnvloeden. Voor het overige deel is de gemeente afhankelijk van het landelijke politieke niveau.

Het College geeft vervolgens aan, dat met deze Strategische Agenda een politiek-inhoudelijke keuze aan de raad wordt voorgelegd.

Er kan worden geconstateerd dat er een tweedeling gaande is in de samenleving. De gemeente wil de koers verleggen om die tweedeling te verkleinen. Dat leidt tot een aantal investeringen en extra inzet op een aantal dossiers. Een aantal zaken wil het College op dit moment ook niet aantasten.

Dit alles bij elkaar vormt de fundamentele basis voor de Strategische Agenda en de begroting. Dit heeft geleid tot het besluit van het College om in deze begroting niet scherp te gaan bezuinigen, maar om een aantal maatregelen voor te stellen met als doel de koers te verleggen. Dat is noodzakelijk om de tweedeling effectief aan te pakken. Het College ziet dit als een politiek-inhoudelijke keuze. Als deze tweedeling niet wordt aangepakt, zullen de problemen alleen maar groter worden. De discussie die nu wordt gevoerd over risico’s en dergelijke is meer technisch van aard.

Ten aanzien van de risico’s, merkt het College op, dat voortgaan met begroten op de oude manier betekent dat er ‘gesneden’ moet worden in een aantal beleidsterreinen. De keuze die het College nu maakt, betekent dat er strak moet worden begroot, waarmee het risico wat hoger wordt. Toch vindt het College dit verantwoord, mede gezien het weerstandsvermogen van de gemeente. Het weerstandsvermogen heeft zich gunstig ontwikkeld en daarom kiest het College er liever voor om bij de jaarrekening de balans te moeten opmaken dan nu al te gaan ‘snijden’ in een aantal begrotingsposten.

 

GroenLinks geeft aan het met deze insteek eens te zijn.

 

 

 1. Aantrekkelijke gemeente

 

CDA: Aantrekkelijke gemeente

Het CDA stelt dat Zutphen een aantrekkelijke gemeente moet blijven en zich daarin verder moet ontwikkelen. Het CDA vindt dat met name op het gebied van toerisme weinig aanzetten zijn te vinden in de Strategische Agenda.

Een ander belangrijk punt bij dit thema is het hoge percentage mensen dat afhankelijk is van een uitkering. Daar wordt door de gemeente veel inzet op gepleegd. Anderzijds moet Zutphen ook aantrekkelijk blijven voor het deel van de bevolking dat geen uitkering krijgt. De fractie maakt zich daar zorgen over. Er wordt namelijk fors bezuinigd op cultuur en openbare ruimte; het CDA wil daar kritisch naar kijken.

Onderzoek heeft aangetoond dat het veel efficiënter en effectiever is om in te zetten op bestaande inwoners in plaats van op nieuwe inwoners.

Het CDA geeft desgevraagd aan, dat de groep met en de groep zonder uitkering geen tegengestelde belangen hebben. De focus van de gemeente ligt nu wel héél sterk op het deel met een uitkering.

 

SP: Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen is een basisbehoefte voor inwoners. Er zijn veel rapporten over geschreven en het College is “goed bezig” om belemmeringen op dit gebied weg te nemen. Het gaat daarbij niet alleen om het huis “in stenen” en een betaalbare woning, maar om veel meer. Als wordt geïnvesteerd in betaalbare woningen heeft dat een positief effect op veel meer zaken. Als de volkshuisvesting goed is geregeld, is het heel goed mogelijk dat er minder geld hoeft te worden uitgegeven in het sociaal domein. Bepaalde problemen in de samenleving kunnen een gedeelde oorzaak hebben, waaronder het niet hebben van een woning.

 

GroenLinks: Woongemeente ?

De fractie is blij met de Strategische Agenda; dit ook omdat de fractiespeerpunten hierin worden herkend. GroenLinks hoopt dat Zutphen dé fijne plek wordt om te wonen. De vraag is of de focus meer moet liggen op Zutphen als woongemeente of op Zutphen als werkgemeente. Het liefst wil iedereen beide, maar het is beter om wat werk betreft te focussen op werkgelegenheid in de regio, waarbij het belangrijk is dat Zutphen zich wel nadrukkelijk positioneert.

GroenLinks stelt voorts dat Zutphen de enige gemeente is in de regio waar de zwaarste milieucategorie bedrijven zich kan vestigen. De fractie vraagt hoe dit kan worden uitgebuit.

GroenLinks wenst in te zetten op Zutphen als woongemeente met werkgelegenheid in de regio.

 

Lijst van Vliet: Inzet ondergrondse gangen en kelders op toeristisch gebied en maaibeleid

De werkgelegenheid neemt in Zutphen fors af. Anderzijds is Zutphen een schitterende stad met veel oude gebouwen en heeft veel te bieden op toeristisch gebied. De pleit voor onderzoek naar ondergrondse gangen, waarmee ook werkgelegenheid kan worden gecreëerd en het toerisme wordt gestimuleerd.

 

Reacties:

Burgerbelang heeft diverse malen gehoord dat Zutphen een aantrekkelijke gemeente is. Uit de Woonagenda blijkt echter, dat Zutphen - wat aantrekkelijkheid betreft - op de laatste plaats staat. Spreker vraagt zich af of de raad zichzelf niet voor de gek houdt. De vraag is belangrijk voor wie Zutphen aantrekkelijk is of moet zijn. Het is belangrijk om na te denken hoe Zutphen aantrekkelijk kan worden gemaakt voor anderen en niet voor de raad zelf. Burgerbelang meent dat het moeilijk is om te sturen in woonaangelegenheden. Betaalbaar wonen is een mooi streven, maar daar moet wel geld voor zijn. Dit zal van de corporaties moeten komen. Dit vereist goed overleg, maar de invloed van de gemeente is beperkt.

 

De SP verwijst als voorbeeld naar de gemeente Assen, waar de gemeente zelf het initiatief heeft genomen om een aantal woningen te bouwen. De fractie roept op om te kijken naar de mogelijkheden.

D66 is blij met pleidooi van GroenLinks voor een aantrekkelijke woongemeente. D66 vraagt wat dit betekent voor de keuzes die de fractie maakt voor de toekomst.

GroenLinks stelt dat het bieden van hulp om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen ook bijdraagt aan een aantrekkelijke woongemeente. De fractie wil voorkomen dat de gemeente zoveel mogelijk in wil zetten op àlles. Werkgelegenheid voor inwoners van Zutphen kan immers ook in de regio zijn.

 

D66 zegt - in reactie op GroenLinks - dat overal verbindingen kunnen worden gelegd, maar dat toch duidelijke keuzes zullen moeten worden gemaakt. D66 is het er mee eens dat werkgelegenheid in de regio ook voldoet, maar dan zou deze taak wellicht bij de Stedendriehoek kunnen worden neergelegd, zodat Zutphen zich meer kan richten op de woonomgeving.

Het CDA stelt - in reactie op Burgerbelang - dat er meerdere rapporten zijn waaruit blijkt dat Zutphen wel degelijk een aantrekkelijke gemeente is.

 

Burgerbelang bevestigt dat Zutphen aantrekkelijkheden heeft. De vraag is echter hoe anderen tegen Zutphen aankijken en kunnen worden “binnengehaald”. De fractie is geschrokken van het onderzoek, waaruit blijkt dat Zutphen in een lijstje van zeven gemeenten in de regio op de laatste plaats staat.

 

 1. Werk

 

GroenLinks: Aanpak 22% werkeloosheid

GroenLinks verwijst naar eerdere opmerkingen over dit thema.

 

SP: Taskforce

De SP stelt dat iedereen het erover eens is, dat iets aan de hoge werkloosheid moet worden gedaan. Dat is het idee achter de Taskforce Werk. Het is echter nog niet helder wat er precies gedaan gaat worden. De SP wenst graag een toelichting op de opdracht van de taskforce.

 

D66 zegt in reactie op de SP dat de fractie de taskforce niet ziet als een praatgroep, maar denkt dat de inzet van de taskforce toch weinig zal bijdragen. D66 zet liever in op de dingen waard de gemeente wel een bijdrage aan kan leveren, zoals op de in- en uitstroom.

PvdA is het niet met D66 eens. De fractie is het ermee eens dat de gemeente zelf geen banen kan scheppen maar zij kan wel faciliteren middels beleid, bijvoorbeeld door ondernemers te faciliteren. De PvdA vindt het belangrijk om de ambitie uit te spreken dat je als gemeente wil werken aan werk. Een taskforce kan daar een goede bijdrage aan leveren.

GroenLinks sluit zich aan bij de woorden van de PvdA. GroenLinks kan zich ook niet voorstellen dat D66 het promoten van Zutphen voor bedrijven niet zinvol vindt.

De VVD verwijst naar de uitgesproken zorgen over de Rechtbank. De VVD vindt dat de gemeente niet alleen aanwezig moet zijn aan de onderhandelingstafel om dit soort instellingen of bedrijven te behouden, maar ook moet nadenken over een plan B of C. Hierin kan de Taskforce Werk zeker een goede bijdrage leveren.

De VVD wenst voorts kritisch te kijken of de huidige manier waarop het Plein functioneert de meest geëigende constructie is. Het Plein staat nu nog behoorlijk op afstand. De raad wordt door de wethouder wel geïnformeerd, maar heeft zelf niet heel veel mogelijkheden om te sturen. In het totaalbeeld van “het helpen van mensen aan werk” zou de VVD dit aspect graag meegenomen zien.

 

GroenLinks doet de suggestie om dit in het gesprek over governance een rol te geven.

 

De VVD stelt dat governance een belangrijk item is in de fase van fusie tussen Delta en het Plein, maar governance ligt op een hoger vlak en lost niet het gat op waar de fractie op doelt.

Burgerbelang maakt zich grote zorgen over het Plein en vraagt zich af voor wie deze gemeenschappelijke regeling eigenlijk is bedoeld. Spreker verwijst ook naar de enorme bedrijfslasten die hiermee zijn gemoeid. Burgerbelang vraagt zich af of in deze vorm met het Plein moet worden doorgegaan. De fractie overweegt hiertoe een motie in te dienen.

 

De Stadspartij kan de zorgen over bepaalde onderdelen van het Plein goed begrijpen, maar spreker wil voorkomen dat de enorme ervaring en het aanwezige netwerk worden ‘weggegooid’.

 

Reactie College

Het College stelt, dat het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom een fundamentele taak is van de gemeente. Het College komt nog terug met een aantal maatregelen in het kader van de vangnetregeling die binnen het bestaande beleid kunnen worden gepast. Het College heeft echter de indruk dat er méér mogelijk is. Da gaat het over vraagstukken als ‘Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar?’ en “Waar zitten de gaten?”

Er is een grote vraag naar technisch geschoold personeel. Middels het aanbieden van onderwijsprogramma’s kunnen technisch geschoolde mensen met een uitkering worden bijgeschoold, zodat zij weer aan de slag kunnen.

Het doel van de Taskforce Werk is om hierin grote slagen te maken.

Daarmee wil het College niet het beeld wekken dat de focus van het College grotendeels ligt op mensen zonder werk. Het gaat om de leefbaarheid in de samenleving in haar volle breedte. Het College benadrukt dat de focus niet op de totale 22 procent van de beroepsbevolking zonder werk ligt. De helft van deze groep is namelijk duurzaam arbeidsongeschikt en dat is niet groep waar de focus van de gemeente op ligt. De taskforce concentreert zich op het verder beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom, door te kijken hoe een goed ondernemersklimaat kan worden gecreëerd zodat er meer werkgelegenheid komt en blijft. Het College is het eens met de stelling van de PvdA dat inzetten op hetgeen er reeds is, de grootste kans biedt op succes. Inzetten op hetgeen je hebt, moet echter ook gepaard gaan met uitbouwen en verdieping, want dat maakt het aantrekkelijk voor derden om zich te vestigen.

Het College zegt een voorstel toe over de wijze waarop de taskforce wordt ingericht en de concrete opdracht van de taskforce.

 

De voorzitter wijst op het late tijdstip en meldt het voornemen om de vergadering te schorsen. Hij vraagt de leden waar hun voorkeur ligt wat betreft de behandeling van de rest van de agenda en concludeert, na overleg met de griffier, dat er een parallelle vergadering zal zijn op 2 november, voorafgaand aan de raadsvergadering, waar de rest van dit agendapunt kan worden besproken.

De voorzitter schorst de vergadering om 22.16 uur.

 

 

De vergadering wordt geschorst.

De rest van de agenda wordt verdaagd naar de parallelle vergadering op 2 november a.s.

 

 

De hierna volgende onderdelen komen dus op 2 november aan bod.

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De concrete aanleiding voor dit Forum betreft de Strategische Agenda en de Programmabegroting 2016. Deze documenten vloeien voort uit het voorjaarsgesprek, waarbij een discussie heeft plaatsgevonden over de gemeentelijke beleidskaders. De bespreking van heden is gericht op de politieke discussie. De vaststelling van de genoemde beleidsdocumenten is voorzien op 2 november 2015.

De behandeling van de tweede bestuursrapportage start met een presentatie door het College. Daarna kunnen vragen door de raad worden gesteld ter verheldering.

Ten behoeve van de behandeling van de Strategische Agenda en de Programmabegroting 2016 is een aantal discussiepunten door de fracties aangeleverd. Deze punten zijn in een vijftal thema’s gerubriceerd, welke achtereenvolgens worden besproken.

 

 1. Presentatie bestuursrapportage

Het College presenteert de bestuursrapportage, uitgaande van de hoofdlijnen. De tweede bestuursrapportage geeft de situatie tot en met augustus 2015 weer. Bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage is de verwachting uitgesproken, dat de financiële situatie zal verslechteren. Uit de tweede bestuursrapportage blijkt dat deze verwachting terecht was. De eerste prognose van de jaarrekening 2015 ziet er dan ook niet bepaald gunstig uit. Aan de andere kant zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden. In de presentatie wordt hierop ingegaan en voorts zal worden toegelicht wat de begrotingswijziging inhoudt. Met de vaststelling van deze begrotingswijziging in november bestaat de verwachting dat voor 2015 op nihil wordt uitgekomen.

Een aantal posten is nog niet verwerkt in deze bestuursrapportage en in de Strategische Agenda. Deze zullen pas worden verwerkt aan de hand van de septembercirculaire.

 

Het College is blij met de uitvoering van de aanbevelingen van adviseur Dijkstra. Voorts is het College blij met het visiedocument Zutphen 2025, met de uitvoering van stads- en regiocontracten en met de groeiende rol van Zutphen in de Stedendriehoek. Het College maakt zich wel zorgen over de positie van Zutphen als samenwerkingspartner. Het rapport Sterk Bestuur heeft het College tot nadenken gestemd en de rol van Zutphen als samenwerkingspartner verdient nadrukkelijk aandacht. Ten aanzien van dit aspect is de heer Van Netten ingehuurd om een strategische verkenning uit te voeren.

Momenteel wordt heel veel energie gestoken in het behoud van de werkgelegenheid.

 

Het College gaat in op de aanpak van nul- tot zes jarigen. Dit betreft een belangrijk aandachtspunt in de strategische agenda. Er wordt momenteel gewerkt aan een planmatige aanpak, gericht op gelijkwaardige ontwikkelingskansen voor alle kinderen in Zutphen.

Het College is in gesprek met het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs, waarbij wordt gezocht naar een meer actieve rol van de gemeente - naast het onderwijs - in het ontwikkelen van een nieuwe strategie. Het is belangrijk om naast kwantiteit ook meer aandacht te ontwikkelen voor kwaliteit van schoolgebouwen en voor multifunctioneel en meervoudig gebruik van gebouwen.

De raad zal worden bericht over de stand van zaken met betrekking tot het sociaal domein. De status quo tot en met augustus 2015 zal ter kennisname aan de raad worden gestuurd.

Tijdens de geplande vergadering op 2 november 2015 zal worden ingegaan op de uitvoeringskosten. In oktober en november vinden gesprekken plaats met de uitvoeringsorganisaties over de benodigde uitvoeringskosten. Dit zal leiden tot een uitwerking voor de begroting 2016.

Bij Plein kan sprake zijn van een wijziging op de begroting 2016.

 

Het College gaat in op de ontwikkelingen rond vluchtelingen en AZC’s. Het College maakt zich zorgen over het draagvlak in de samenleving en wil blijvend investeren in opvang voor mensen die het nodig hebben. Noodzakelijk voor het creëren en behouden van draagvlak is heldere communicatie met alle betrokkenen. Met name bij kwetsbare onderwerpen en kwetsbare personen is heel veel aandacht nodig voor heldere communicatie en zuivere rollen. Dit moet leiden tot het aangaan van goede partnerschappen.

Een belangrijk punt van zorg voor het College betreft de ontwikkelingen rondom de BUIG en beschut werk.

Er is veel te doen rond geldstromen. De gemeente Zutphen heeft een aanvraag ingediend voor compensatie over het jaar 2014. Tegelijkertijd loopt er een aanvraag voor de vangnetregeling 2015.

De voorlopige cijfers 2016 wat betreft de BUIG laten een positief beeld zien, maar het risico is nog te groot om dit voordeel op dit moment al te kunnen kapitaliseren.

De bijdrage aan het Plein wordt minder snel doorgevoerd dan beoogd. Dit heeft te maken met de verwachting dat de instroom in uitkeringen minder snel zal verlopen dan aan het begin van 2015 werd verwacht.

In Zutphen blijft het aantal personen met een uitkering hoog. Hiertoe zal een Taskforce Werk worden ingesteld.

 

Vervolgens wordt de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van statushouders toegelicht. In 2015 dienen nog dertig personen een woning toegewezen te krijgen.

Een punt van zorg is betaalbaar wonen. De nieuwe Woningwet brengt veranderingen met zich mee, welke op een later moment aan de raad zullen worden toegelicht. Nu de woningmarkt weer aantrekt, wordt bezien hoe de gemeente zo goed mogelijk kan faciliteren op het gebied van nieuwbouw.

Het College maakt zich zorgen over de 129 zieke kastanjebomen in de gemeente. Het is moeilijk dit groen aan te vullen.

Bij het beheer van de openbare ruimte wordt gezocht naar nog meer mogelijkheden om nòg meer mensen mee te laten doen. Er wordt hard aan gewerkt om de omgeving leefbaar te houden.

Het College is blij met de projecten die momenteel in Zutphen worden uitgevoerd, zoals de Pelikaanstraat, de Marspoortstraat en de Groenmarkt. Ook vanuit de omgeving wordt positief gereageerd op de huidige aanpak.

Het College maakt zich zorgen over de prognose van de jaarrekening 2015. Hiertoe zal een begrotingswijziging worden voorgesteld. Spreker licht toe dat op een budget van 160 miljoen euro slechts veertig procent beïnvloedbaar is.

Eind 2016 vindt de oplevering van parkeergarage De Mars plaats. Dit project loopt naar wens. De subsidies zijn inmiddels aangevraagd en de contacten met ProRail en RWS zijn goed.

Het College zal in 2015 en 2016 sterk inzetten op de economische agenda. Voorts wordt ten aanzien van de financiële verhoudingen een krachtige lobby gevoerd richting het Rijk.

Het College hoopt op instemming van de raad met de voorgestelde formatie.

 

Vragen door de raad naar aanleiding van de presentatie

De SP vindt dat er veel energie moet worden gestoken in de lobby naar het rijksniveau, om duidelijk te maken dat er te weinig geld is om de problemen in Zutphen op te lossen. De SP vraagt hoe de positie van Zutphen is in de gezamenlijke lobby van de 32 gemeenten en wil weten of de speciale positie van Zutphen voldoende voor het voetlicht wordt gebracht.

 

Het College antwoordt dat tweehonderd gemeenten meewerken aan de lobby richting het Rijk. Ook Zutphen levert daar input voor. Eind oktober wordt een brief in Den Haag aangeboden. Waarschijnlijk wordt een bijeenkomst belegd in verband met deze brief en mogelijk is er dan profilering mogelijk. Spreker denkt echter dat het niet beter werkt om als individuele gemeente op te treden in deze lobby.

 

De VVD verwijst naar het gebruik van de termen “blij” en “niet blij” en pleit er voor in de formuleringen toch iets meer afstand te nemen.

 

Burgerbelang informeert naar de financiële risico’s voor het sociaal domein.

 

Het College antwoordt dat het grootste risico zit in de vaststelling van het verdeelmodel op de BUIG. In 2015 was Zutphen in het nadeel. In 2016 lijkt Zutphen er juist veel op vooruit te gaan. Hier valt als gemeente niet op te sturen en in de brief aan het Rijk wordt ook nadrukkelijk aandacht voor dit aspect gevraagd.

Daarnaast is er een inhoudelijk probleem, namelijk de hoge werkeloosheid. De gemeente doet er alles aan om hierin bij te sturen.

Voorts bestaan er risico’s op het gebied van de jeugd en de Wmo. De tussenrapportage laat nog steeds geen tekorten zien, maar er is nog een aantal onzekerheden. Begin 2016 kan pas een goed overzicht van 2015 worden gegeven.

Er is een voorstel in voorbereiding ten aanzien van regionale risicospreiding.  

 

PvdA vraagt hoe het tekort voor de jaarrekening 2015 kan worden teruggebracht naar nul.

 

Het College licht toe dat dit tekort via een begrotingswijziging ten laste van de algemene reserves zal worden gebracht.

 

D66 constateert dat sprake is van een nieuwe manier van presenteren van de bestuursrapportage. De presentatie is overzichtelijk, maar roept bij een aantal portefeuilles ook veel vragen op. D66 vraagt of de gepresenteerde zorgpunten de belangrijkste zijn. De fractie informeert naar de oplossingen en vraagt zich af welke invloed de gemeente daarop heeft. De fractie geeft aan in de presentatie veel oplossingen te missen en verwijst als voorbeeld naar het onderdeel woningbouw.

Het College geeft aan, dat het zoeken naar oplossingen een voortdurend proces is. Op het gebied van woningbouw is de gemeente in gesprek met vier woningcorporaties. In elk overleg wil het College vorderingen zien. De bevordering van woningbouw heeft ook alles te maken met het aanbod aan mooie kavels en daar is de gemeente volop mee aan het werk. Als initiatiefnemers met plannen komen, staat de gemeente daar voor open.

D66 vraagt zich af hoe de zorgen ten aanzien van de realisatie van woningbouw kunnen worden weggenomen.

 

Het College antwoordt dat het economisch herstel zich voorzichtig inzet. Spreker zou dit liever wat krachtiger zien.

 

De ChristenUnie verwijst naar de doorstroom van statushouders naar woningen. Dit aantal is nu teruggebracht tot dertig, maar de vraag is wat de gemeente gaat doen als de vraag sterk toeneemt.

 

Het College geeft aan dat alle mogelijkheden worden bekeken. Alle panden die huisvestingsmogelijkheden bieden, worden in ogenschouw genomen. Het College belooft zo snel mogelijk concrete plannen op tafel te leggen.

 

Burgerbelang verwijst naar het tekort op de jaarrekening 2015, dat via de dekking vanuit de algemene middelen tot nihil wordt teruggebracht. Spreker vraagt of dat in 2016 is verwerkt in de begroting.

 

Het College beantwoordt bevestigend.

 

 

 1. Strategische agenda 2016-2019 en programmabegroting 2016

De ChristenUnie vindt voorliggende stukken goed leesbaar. Deze bieden een overzichtelijke en feitelijke weergave van de financiële situatie van Zutphen.

Het gaat in dit stadium om de grote kaders. Voor 2016 is een gesloten jaarbalans gepresenteerd. Kijkend naar het weerstandsvermogen in combinatie met een aantal ontwikkelingen, die moeilijk zijn in te schatten, is het de vraag hoe groot het financiële tekort is dat gaat ontstaan.

Een opvallend element in de begroting betreft het weerstandsvermogen, dat voor een belangrijk deel wordt bepaald door onbenutte belastingcapaciteit, namelijk de OZB. Deze loopt dertig procent achter op de toegestane belastingcapaciteit. Met dit gegeven in het achterhoofd is het tekort voor de komende vier jaren niet zo groot als werd verondersteld en zou het ‘gat’ vrij eenvoudig kunnen worden gedicht.

De ChristenUnie meent dat binnen het voorliggende kader prima kan worden geopereerd.

 

D66 constateert dat de begroting de komende jaren steeds verder in de rode cijfers komt. De fractie is van mening dat het probleem niet via belastingverhoging kan worden opgelost, maar de problemen hierdoor juist naar voren worden geschoven.

 

De ChristenUnie is het daarmee eens, maar stelt dat het kader ruimte genoeg biedt om het op deze manier vast te stellen. De fractie ziet het meer als een back up.

 

De SP vindt het prettig dat er een discussie over dit onderwerp gaat plaatsvinden.

 

De VVD is blij met de behapbare omvang van de documenten. De fractie heeft wel de indruk dat er nog wel een slag te maken is. De afsluiting van ieder onderwerp geeft toch te weinig zicht op wat er in totaliteit gaande is. Met name ten aanzien van alle veranderingen in verband met de transities heeft de fractie behoefte aan meer inzicht. Via de stukken die door het College zijn toegezegd, hoopt de fractie dit inzicht te krijgen.

Burgerbelang kijkt iets anders aan tegen de Strategische Agenda. Het College wil iets meer risico’s gaan lopen. De fractie wenst dat de financiën op orde zijn en pleit nadrukkelijk voor een sluitende begroting.

Het CDA is positief over de nieuwe opzet van de Strategische Agenda.

 

PvdA complimenteert met de helderheid van voorliggend document. De fractie is blij met de nuancering die de ChristenUnie aangeeft. De fractie vindt het positief dat het College werk wil maken van werk en hoopt dat de taskforce, die hiervoor wordt ingesteld, voldoende borging krijgt.

Na 2016 staat de gemeente Zutphen voor fundamentele keuzes. De PvdA is bereid op alle fronten de discussie aan te gaan.

GroenLinks heeft begrepen dat dit niet per definitie het geval hoeft te zijn en dat het na 2016 ook nog kan meevallen. De huidige lijn is om het bestaande voorzieningenniveau te handhaven in de veronderstelling dat het beter gaat met de conjunctuur.

 

D66 is verontrust over de begroting en de strategische plannen. De tekorten en keuzes worden vooruitgeschoven. Er worden ambitieuze plannen gemaakt, maar ook deze worden vooruit geschoven.

Er wordt een taskforce gecreëerd om werk te creëren. D66 ziet daar geen heil in. De fractie wil liever ambitieus zijn en concreet “dingen doen waar de gemeente dat kan”. De gemeente is niet in staat werk te genereren. Afstemming tussen onderwijs, stages en werkgevers beschouwt de fractie als inzet op de instroom en uitstroom.

D66 ziet dat in de begroting kunstgrepen worden toegepast om de begroting zo ver mogelijk in de goede richting te krijgen. In risicobeheersing blinkt de gemeente niet uit, maar het College denkt de risico’s nu beter te kunnen beheersen. De fractie denkt dat het verstandig is om concreter en realistischer te zijn en de geformuleerde ambities zo concreet mogelijk te formuleren.

 

GroenLinks is benieuwd welke fundamentele keuzes de fractie voorstelt.

D66 wil op het gebied van werk veel meer inzetten op instroom en uitstroom.

Op het gebied van cultuur zijn de middelen beperkt en toch wordt er weer een commissie ingesteld. Het bevreemdt D66 dat niet reeds bekend is voor welke keuzes de gemeente staat. Daar is - volgens de fractie - geen nieuwe commissie voor nodig. De fractie stelt dat al jaren wordt gepraat, maar op enig moment moeten er toch keuzes worden gemaakt.

 

PvdA vraagt wat D66 anders zou willen zien.

 

D66 wenst meer snelheid in de totstandkoming en uitvoering van nota’s in plaats van zaken naar voren te schuiven.

 

ChristenUnie sluit zich bij deze laatste opmerking aan. Spreker vraagt wat D66 anders zou doen dan het College om de begroting technisch zoveel mogelijk sluitend te krijgen.

 

De voorzitter schuift deze vraag door naar het volgende onderdeel ‘risico’s in de begroting’.

 

BewustZW is het eens met de inleidende woorden van de ChristenUnie.

De fractie vindt dat anders moet worden omgegaan met de inflatiecorrectie en zal daar op een later moment op terugkomen. De fractie wil inzetten op het vastgoed van de gemeente. Een verhoging van de OZB is voor BewustZW niet in beeld.

 

 

Ingebrachte discussiepunten

 

 1. Risico’s in de begroting

 

De Stadspartij: andere manier van afschrijven, dekking extra formatie

De grootste bezuiniging in de begroting 2016 moet worden gerealiseerd door minder af te schrijven. Het College is voorts van mening om scherper te begroten, zodat tegenvallers beperkt worden of helemaal niet meer voorkomen.

De fractie maakt zich zorgen hoe dat ‘scherper aan de wind zeilen’ wordt geïmplementeerd en vraagt zich af of deze zorg ook door andere fracties wordt gedeeld.

Voorgesteld wordt de formatie uit te breiden met 6,5 fte en de structurele dekking daarvoor pas bij de begroting 2017 in de uitvoeringsbudgetten voor het fysieke terrein te zoeken. De fractie wenst nu alvast zicht op de financiering.

Voorts is de fractie niet tevreden over het antwoord op gestelde technische vragen ten aanzien van de bezuinigingen in het fysieke terrein. De Stadspartij benadrukt de positieve invloed van een groene omgeving, maar vindt het belangrijker om eerst tot een verantwoorde financiering van de extra ambtelijke kosten te komen.

 

Het CDA: precario

Het CDA is niet tegen de heffing van precariorechten. De bewoners van Zutphen betalen reeds circa twintig euro aan precario. Echter, dit geld komt niet in Zutphen terecht. De omzichtigheid waarmee deze heffing gepaard gaat, baart het CDA wel zorgen. Het idee om de opbrengst van de precariorechten in een bestemmingsreserve te storten, spreekt de fractie niet aan. Het CDA wil het bedrag liever in 2015 en 2016 gebruiken. De fractie is erg benieuwd welke ideeën D66 hierover heeft.

 

D66: precario

D66 vindt het niet de juiste weg om de rekening bij de burger leggen zonder eerst de eigen begroting op orde te hebben.  

 

Reacties w.b. risico’s in de begroting

Burgerbelang kan zich in de meeste voorstellen van het College vinden. Dit geldt in principe ook voor de heffing van precariorechten. Echter, de fractie wil het geld pas gebruiken als het ook echt binnen is.

Dat geldt ook voor de verwachte bezuiniging op het Plein ad € 800.000,=. Ook deze besparing wil Burgerbelang pas inzetten als het geld binnen is.

Voor het dekken van het tekort ziet de fractie eerder een oplossing in het gebruiken van de BUIG.

GroenLinks is van mening dat de inkomsten uit de precariorechten veel zekerder zijn dan die uit de BUIG. De suggestie van Burgerbelang acht de fractie merkwaardig. Als het bedrag van één miljoen euro uit de precarioheffing niet mag worden uitgegeven, dan zal ergens anders moeten worden bezuinigd.

 

Burgerbelang stelt dat de BUIG een toezegging vanuit het Rijk betreft. De fractie wil de inkomsten uit de precarioheffing wel gebruiken, maar pas als het geld binnen is.

De ChristenUnie stelt dat zowel de BUIG en de algemene uitkering niet zijn meegenomen in de vaststelling van het financiële plaatje.

 

De PvdA stelt dat het vooral gaat om het vertrouwen dat de begroting een solide basis vormt. De fractie denkt dat dit inderdaad het geval is. In de begroting wordt altijd uitgegaan van een aantal veronderstellingen. Wat betreft de BUIG, wil de PvdA niet te veel vooruitlopen op zaken die nog niet zeker zijn en volgt daarin de lijn van het College.

De fractie adviseert uit te gaan van de hetgeen in juni jl. door het Rijk is gecommuniceerd. Het College geeft aan, door € 800.000,= minder uit te geven, vertrouwen te hebben in het beleid om mensen aan het werk te helpen. Voor 2017 is echter nog wel sprake van een tekort en de PvdA stelt dat daar nog een goede fundamentele discussie over moet worden gevoerd. De PvdA wil meer inzicht in hoe het College dit proces denkt te gaan inrichten. De fractie vindt het een te groot risico om te hopen op meevallers.

De SP stelt dat de precarioheffing een lastenverzwaring voor de burgers betekent, waar de gemeente geen invloed op kan uitoefenen. Spreker ziet niet op welke andere manier bezuinigd kan worden om de begroting sluitend te maken. Voor een volgende behandeling zou het makkelijker zijn als er meerdere keuzes worden voorgelegd.

 

De Stadspartij stelt dat de inwoners in Zutphen al precarioheffing betalen voor andere gemeenten in de regio. Op landelijk niveau wordt gekeken of de precariorechten wel geheven mogen worden. Voorts zegt het College dat er weinig andere keuzemogelijkheden zijn om de begroting sluitend te krijgen. Alleen als de raad uitvoerig inzicht zou hebben in de begroting, dan zou zij zelf alternatieven aan kunnen dragen. De fractie zou de discussie eigenlijk anders willen voeren, namelijk op basis van meer keuzemogelijkheden.

 

GroenLinks spreekt waardering uit voorde suggestie van de PvdA, om als de conjunctuur tegen valt, volgend jaar alsnog de discussie aan te gaan. Spreker acht dit een goede insteek. De fractie wil weten wanneer duidelijk is op welk moment die discussie gevoerd zal moeten worden.

De VVD stelt - in reactie op het onderwerp ‘risico’s in de begroting’ - dat de reserves worden gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. De raad heeft dit middels begrotingswijzigingen goedgekeurd.

De fractie wenst in het vervolg bij begrotingswijzigingen meer zicht te krijgen op de lasten die aan de orde zijn en de betekenis hiervan voor de reserves.

Burgerbelang vindt de opmerking van GroenLinks dat de begroting sluitend is erg eenvoudig gesteld. Er dienen immers wel maatregelen te worden genomen om de begroting sluitend te maken. Voor die maatregelen zijn fundamentele keuzes nodig.

 

Reactie College

De voorzitter verzoekt het College in te gaan op de fundamentele keuze om een voorstel aan de raad voor te leggen waar eigenlijk geen keuzeruimte meer in zit voor de raad.

 

Het College licht toe dat het aantal programma’s in de begroting is teruggebracht van dertien naar vijf. Een aantal fracties geeft aan daardoor een beetje de aansluiting te missen tussen de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016. Het College verwijst naar de opmerking van Stadsbelang, ten aanzien van het scherper sturen en begroten en stelt dat het College er juist aan de voorkant op tijd bij wil zijn en bij wil kunnen sturen op het moment iets verkeerd gaat. Het College stuurt daarbij ook op budgetten door regelmatig de ontwikkelingen tegen het licht te houden. Het College heeft een andere mening ten aanzien van de risico’s die worden genomen. In de ogen van het College is sprake van verantwoorde risico’

s. Bij elk collegevoorstel zal voortaan een risicoanalyse worden gevoegd, zodat tijdig kan worden bijgestuurd / ingegrepen.

Burgerbelang verwijst naar het document waarin staat dat het College bewust meer risico neemt. Nu lijkt het College dat tegen te spreken.

 

Het College antwoordt dat er meer risico wordt genomen, maar wel op een verantwoorde manier. Er volgt nog een Forum over dit onderwerp.

 

De Stadspartij heeft begrepen dat besluitvorming al in de volgende raadsvergadering plaats moet vinden. De raad moet er dan wel achter staan. Het College stelt dat er weinig risico is. Feit is wel, dat de combinatie van alle tegenvallers dit jaar leiden tot een begrotingstekort van 2,7 miljoen euro leiden. De fractie acht dit een behoorlijk risico. Spreker vraagt wat het College eraan gaat doen om te voorkomen dat dit weer gebeurt.

 

Het College geeft aan dat de gemeente ongeveer 35 procent van de begroting zelf kan beïnvloeden. Voor het overige deel is de gemeente afhankelijk van het landelijke politieke niveau.

Het College geeft vervolgens aan, dat met deze Strategische Agenda een politiek-inhoudelijke keuze aan de raad wordt voorgelegd.

Er kan worden geconstateerd dat er een tweedeling gaande is in de samenleving. De gemeente wil de koers verleggen om die tweedeling te verkleinen. Dat leidt tot een aantal investeringen en extra inzet op een aantal dossiers. Een aantal zaken wil het College op dit moment ook niet aantasten.

Dit alles bij elkaar vormt de fundamentele basis voor de Strategische Agenda en de begroting. Dit heeft geleid tot het besluit van het College om in deze begroting niet scherp te gaan bezuinigen, maar om een aantal maatregelen voor te stellen met als doel de koers te verleggen. Dat is noodzakelijk om de tweedeling effectief aan te pakken. Het College ziet dit als een politiek-inhoudelijke keuze. Als deze tweedeling niet wordt aangepakt, zullen de problemen alleen maar groter worden. De discussie die nu wordt gevoerd over risico’s en dergelijke is meer technisch van aard.

Ten aanzien van de risico’s, merkt het College op, dat voortgaan met begroten op de oude manier betekent dat er ‘gesneden’ moet worden in een aantal beleidsterreinen. De keuze die het College nu maakt, betekent dat er strak moet worden begroot, waarmee het risico wat hoger wordt. Toch vindt het College dit verantwoord, mede gezien het weerstandsvermogen van de gemeente. Het weerstandsvermogen heeft zich gunstig ontwikkeld en daarom kiest het College er liever voor om bij de jaarrekening de balans te moeten opmaken dan nu al te gaan ‘snijden’ in een aantal begrotingsposten.

 

GroenLinks geeft aan het met deze insteek eens te zijn.

 

 

 1. Aantrekkelijke gemeente

 

CDA: Aantrekkelijke gemeente

Het CDA stelt dat Zutphen een aantrekkelijke gemeente moet blijven en zich daarin verder moet ontwikkelen. Het CDA vindt dat met name op het gebied van toerisme weinig aanzetten zijn te vinden in de Strategische Agenda.

Een ander belangrijk punt bij dit thema is het hoge percentage mensen dat afhankelijk is van een uitkering. Daar wordt door de gemeente veel inzet op gepleegd. Anderzijds moet Zutphen ook aantrekkelijk blijven voor het deel van de bevolking dat geen uitkering krijgt. De fractie maakt zich daar zorgen over. Er wordt namelijk fors bezuinigd op cultuur en openbare ruimte; het CDA wil daar kritisch naar kijken.

Onderzoek heeft aangetoond dat het veel efficiënter en effectiever is om in te zetten op bestaande inwoners in plaats van op nieuwe inwoners.

Het CDA geeft desgevraagd aan, dat de groep met en de groep zonder uitkering geen tegengestelde belangen hebben. De focus van de gemeente ligt nu wel héél sterk op het deel met een uitkering.

 

SP: Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen is een basisbehoefte voor inwoners. Er zijn veel rapporten over geschreven en het College is “goed bezig” om belemmeringen op dit gebied weg te nemen. Het gaat daarbij niet alleen om het huis “in stenen” en een betaalbare woning, maar om veel meer. Als wordt geïnvesteerd in betaalbare woningen heeft dat een positief effect op veel meer zaken. Als de volkshuisvesting goed is geregeld, is het heel goed mogelijk dat er minder geld hoeft te worden uitgegeven in het sociaal domein. Bepaalde problemen in de samenleving kunnen een gedeelde oorzaak hebben, waaronder het niet hebben van een woning.

 

GroenLinks: Woongemeente ?

De fractie is blij met de Strategische Agenda; dit ook omdat de fractiespeerpunten hierin worden herkend. GroenLinks hoopt dat Zutphen dé fijne plek wordt om te wonen. De vraag is of de focus meer moet liggen op Zutphen als woongemeente of op Zutphen als werkgemeente. Het liefst wil iedereen beide, maar het is beter om wat werk betreft te focussen op werkgelegenheid in de regio, waarbij het belangrijk is dat Zutphen zich wel nadrukkelijk positioneert.

GroenLinks stelt voorts dat Zutphen de enige gemeente is in de regio waar de zwaarste milieucategorie bedrijven zich kan vestigen. De fractie vraagt hoe dit kan worden uitgebuit.

GroenLinks wenst in te zetten op Zutphen als woongemeente met werkgelegenheid in de regio.

 

Lijst van Vliet: Inzet ondergrondse gangen en kelders op toeristisch gebied en maaibeleid

De werkgelegenheid neemt in Zutphen fors af. Anderzijds is Zutphen een schitterende stad met veel oude gebouwen en heeft veel te bieden op toeristisch gebied. De pleit voor onderzoek naar ondergrondse gangen, waarmee ook werkgelegenheid kan worden gecreëerd en het toerisme wordt gestimuleerd.

 

Reacties:

Burgerbelang heeft diverse malen gehoord dat Zutphen een aantrekkelijke gemeente is. Uit de Woonagenda blijkt echter, dat Zutphen - wat aantrekkelijkheid betreft - op de laatste plaats staat. Spreker vraagt zich af of de raad zichzelf niet voor de gek houdt. De vraag is belangrijk voor wie Zutphen aantrekkelijk is of moet zijn. Het is belangrijk om na te denken hoe Zutphen aantrekkelijk kan worden gemaakt voor anderen en niet voor de raad zelf. Burgerbelang meent dat het moeilijk is om te sturen in woonaangelegenheden. Betaalbaar wonen is een mooi streven, maar daar moet wel geld voor zijn. Dit zal van de corporaties moeten komen. Dit vereist goed overleg, maar de invloed van de gemeente is beperkt.

 

De SP verwijst als voorbeeld naar de gemeente Assen, waar de gemeente zelf het initiatief heeft genomen om een aantal woningen te bouwen. De fractie roept op om te kijken naar de mogelijkheden.

D66 is blij met pleidooi van GroenLinks voor een aantrekkelijke woongemeente. D66 vraagt wat dit betekent voor de keuzes die de fractie maakt voor de toekomst.

GroenLinks stelt dat het bieden van hulp om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen ook bijdraagt aan een aantrekkelijke woongemeente. De fractie wil voorkomen dat de gemeente zoveel mogelijk in wil zetten op àlles. Werkgelegenheid voor inwoners van Zutphen kan immers ook in de regio zijn.

 

D66 zegt - in reactie op GroenLinks - dat overal verbindingen kunnen worden gelegd, maar dat toch duidelijke keuzes zullen moeten worden gemaakt. D66 is het er mee eens dat werkgelegenheid in de regio ook voldoet, maar dan zou deze taak wellicht bij de Stedendriehoek kunnen worden neergelegd, zodat Zutphen zich meer kan richten op de woonomgeving.

Het CDA stelt - in reactie op Burgerbelang - dat er meerdere rapporten zijn waaruit blijkt dat Zutphen wel degelijk een aantrekkelijke gemeente is.

 

Burgerbelang bevestigt dat Zutphen aantrekkelijkheden heeft. De vraag is echter hoe anderen tegen Zutphen aankijken en kunnen worden “binnengehaald”. De fractie is geschrokken van het onderzoek, waaruit blijkt dat Zutphen in een lijstje van zeven gemeenten in de regio op de laatste plaats staat.

 

 1. Werk

 

GroenLinks: Aanpak 22% werkeloosheid

GroenLinks verwijst naar eerdere opmerkingen over dit thema.

 

SP: Taskforce

De SP stelt dat iedereen het erover eens is, dat iets aan de hoge werkloosheid moet worden gedaan. Dat is het idee achter de Taskforce Werk. Het is echter nog niet helder wat er precies gedaan gaat worden. De SP wenst graag een toelichting op de opdracht van de taskforce.

 

D66 zegt in reactie op de SP dat de fractie de taskforce niet ziet als een praatgroep, maar denkt dat de inzet van de taskforce toch weinig zal bijdragen. D66 zet liever in op de dingen waard de gemeente wel een bijdrage aan kan leveren, zoals op de in- en uitstroom.

PvdA is het niet met D66 eens. De fractie is het ermee eens dat de gemeente zelf geen banen kan scheppen maar zij kan wel faciliteren middels beleid, bijvoorbeeld door ondernemers te faciliteren. De PvdA vindt het belangrijk om de ambitie uit te spreken dat je als gemeente wil werken aan werk. Een taskforce kan daar een goede bijdrage aan leveren.

GroenLinks sluit zich aan bij de woorden van de PvdA. GroenLinks kan zich ook niet voorstellen dat D66 het promoten van Zutphen voor bedrijven niet zinvol vindt.

De VVD verwijst naar de uitgesproken zorgen over de Rechtbank. De VVD vindt dat de gemeente niet alleen aanwezig moet zijn aan de onderhandelingstafel om dit soort instellingen of bedrijven te behouden, maar ook moet nadenken over een plan B of C. Hierin kan de Taskforce Werk zeker een goede bijdrage leveren.

De VVD wenst voorts kritisch te kijken of de huidige manier waarop het Plein functioneert de meest geëigende constructie is. Het Plein staat nu nog behoorlijk op afstand. De raad wordt door de wethouder wel geïnformeerd, maar heeft zelf niet heel veel mogelijkheden om te sturen. In het totaalbeeld van “het helpen van mensen aan werk” zou de VVD dit aspect graag meegenomen zien.

 

GroenLinks doet de suggestie om dit in het gesprek over governance een rol te geven.

 

De VVD stelt dat governance een belangrijk item is in de fase van fusie tussen Delta en het Plein, maar governance ligt op een hoger vlak en lost niet het gat op waar de fractie op doelt.

Burgerbelang maakt zich grote zorgen over het Plein en vraagt zich af voor wie deze gemeenschappelijke regeling eigenlijk is bedoeld. Spreker verwijst ook naar de enorme bedrijfslasten die hiermee zijn gemoeid. Burgerbelang vraagt zich af of in deze vorm met het Plein moet worden doorgegaan. De fractie overweegt hiertoe een motie in te dienen.

 

De Stadspartij kan de zorgen over bepaalde onderdelen van het Plein goed begrijpen, maar spreker wil voorkomen dat de enorme ervaring en het aanwezige netwerk worden ‘weggegooid’.

 

Reactie College

Het College stelt, dat het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom een fundamentele taak is van de gemeente. Het College komt nog terug met een aantal maatregelen in het kader van de vangnetregeling die binnen het bestaande beleid kunnen worden gepast. Het College heeft echter de indruk dat er méér mogelijk is. Da gaat het over vraagstukken als ‘Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar?’ en “Waar zitten de gaten?”

Er is een grote vraag naar technisch geschoold personeel. Middels het aanbieden van onderwijsprogramma’s kunnen technisch geschoolde mensen met een uitkering worden bijgeschoold, zodat zij weer aan de slag kunnen.

Het doel van de Taskforce Werk is om hierin grote slagen te maken.

Daarmee wil het College niet het beeld wekken dat de focus van het College grotendeels ligt op mensen zonder werk. Het gaat om de leefbaarheid in de samenleving in haar volle breedte. Het College benadrukt dat de focus niet op de totale 22 procent van de beroepsbevolking zonder werk ligt. De helft van deze groep is namelijk duurzaam arbeidsongeschikt en dat is niet groep waar de focus van de gemeente op ligt. De taskforce concentreert zich op het verder beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom, door te kijken hoe een goed ondernemersklimaat kan worden gecreëerd zodat er meer werkgelegenheid komt en blijft. Het College is het eens met de stelling van de PvdA dat inzetten op hetgeen er reeds is, de grootste kans biedt op succes. Inzetten op hetgeen je hebt, moet echter ook gepaard gaan met uitbouwen en verdieping, want dat maakt het aantrekkelijk voor derden om zich te vestigen.

Het College zegt een voorstel toe over de wijze waarop de taskforce wordt ingericht en de concrete opdracht van de taskforce.

 

De voorzitter wijst op het late tijdstip en meldt het voornemen om de vergadering te schorsen. Hij vraagt de leden waar hun voorkeur ligt wat betreft de behandeling van de rest van de agenda en concludeert, na overleg met de griffier, dat er een parallelle vergadering zal zijn op 2 november, voorafgaand aan de raadsvergadering, waar de rest van dit agendapunt kan worden besproken.

De voorzitter schorst de vergadering om 22.16 uur.

 

 

De vergadering wordt geschorst.

De rest van de agenda wordt verdaagd naar de parallelle vergadering op 2 november a.s.

 

 

De hierna volgende onderdelen komen dus op 2 november aan bod.

 

3. Werk (vervolg)

D66: taskforce werk, best practices, middelen, doelstelling, instroom/uitstroom

 

 1. Rol gemeente

CDA: inzet van bewoners

GroenLinks: loslaten of rol pakken

VVD: netwerkspeler

 

 1. Zorg

LvV: aanbesteden per wijk, zorg dicht bij de mensen

 

Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (Wet BUIG)

 

3. Werk (vervolg)

D66: taskforce werk, best practices, middelen, doelstelling, instroom/uitstroom

 

 1. Rol gemeente

CDA: inzet van bewoners

GroenLinks: loslaten of rol pakken

VVD: netwerkspeler

 

 1. Zorg

Lijst van Vliet: aanbesteden per wijk, zorg dicht bij de mensen

 

Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (Wet BUIG)

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 2 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Dit voorstel is eerder besproken in het Forum van 12 oktober 2015. Omdat toen onvoldoende tijd beschikbaar was om alle ingebrachte onderwerpen te bespreken is de vergadering geschorst. De nog openstaande onderwerpen betreffen 'Rol van de gemeente' (ingebracht door CDA, GroenLinks en de VVD) en 'Zorg dicht bij de mensen' (ingebracht door de Lijst Van Vliet).

Omdat jaarlijks voor 15 november de behandeling van de begroting (Strategische Agenda) dient plaats te vinden om deze tijdig bij de Provincie aan te leveren, staat hij ook geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 november 2015.

Het is de bevoegdheid van de raad om de begroting voor het komende jaar vast te stellen en daarmee de kaders te stellen voor het uit te voeren beleid.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 02-11-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters en E. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham en R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling en J. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff en L. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDW.P. van Stockum en H. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. In de vergadering van heden wordt de discussie vervolgd over de Strategische Agenda en de programmabegroting; het eerste deel van deze discussie heeft op 12 oktober plaatsgevonden. Twee gespreksonderwerpen zijn doorgeschoven naar de vergadering van heden, zijnde de rol van de gemeente en de zorg.

Voorts is tussentijds een amendement van Burgerbelang ontvangen. Ook dit amendement wordt in de discussie opgenomen.

De VVD constateert dat een groot deel van het gemeentelijk budget naar verbonden partijen gaat. Hieruit kan worden afgeleid dat de gemeente steeds meer een netwerkspeler is geworden. College en Raad hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid. De vraag is hoe je voeling houdt met de uitvoering door verbonden partijen zodat sturing naar gewenste resultaten mogelijk blijft.

De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over gemeenschappelijke regeling, GR, het Plein en hoopt op spoedige beantwoording.

Dankzij de nieuwe structuur wat betreft de belastingzaken kunnen de werkzaamheden scherper en meer efficiënt worden uitgevoerd. De VVD heeft de wens uitgesproken dat het college in 2016 meer PIOFACH-taken behandelt. Met name op het gebied van automatisering wil de VVD graag de voornemens van het College kennen, rekening houdend met het feit dat automatisering een van de grootste kostenposten in de begroting betreft. Voorts informeert de fractie naar de voorgenomen schaal: alleen met Lochem of in Stedendriehoekverband?

GroenLinks wijst op het voornemen om de ambtelijke formatie uit te breiden. Spreker verwijst - in aansluiting op de inbreng van de VVD - naar de veranderende rol van de gemeente. Deze rolverandering leidt er toe dat in de toekomst ambtenaren met een ander profiel nodig zijn dan de strikt inhoudelijke ambtenaren. GroenLinks steunt het voorstel dan ook op dit punt en adviseert om te kiezen voor generieke ambtenaren met (aan)sturende kwaliteiten.

Het CDA vraagt aandacht voor de wenselijkheid om de inwoners van de gemeente Zutphen te bereiken en bij de inhoud te betrekken. De vraag is hoe dit gerealiseerd moet worden.

Het College richt zich in diens beantwoording op de algemene bestuurlijke context. In navolging van het rapport ‘Sterk bestuur in Gelderland’ maakt het College onderscheid tussen de manier van samenwerken en het niveau van samenwerking, waarbij onderscheid kan worden tussen samenwerking op strategisch, tactisch of operationeel niveau. Daarnaast is aan het samenwerken een specifiek doel verbonden en worden de belangen van meerdere partners in de samenwerkingsorganisatie gebundeld. Deze omstandigheid vraagt bereidheid om bij afwegingen breder te kijken dan het eigen belang. Bestuurlijk betekent dit, dat je enerzijds de ‘boodschapper’ vanuit de eigen organisatie bent, maar tegelijkertijd als bestuurder vanuit het gezamenlijk belang besluiten neemt en deze vervolgens uitlegt aan de eigen achterban.

In bepaalde samenwerkingsrelaties heeft de gemeente geen vrije keus tot aansluiting, maar deze vloeien voort uit een wettelijke verplichting om bepaalde taken samen met andere actoren te vervullen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Veiligheidsregio. De rol van de gemeente is ook afhankelijk van de wijze waarop zaken intern – binnen de eigen gemeente – zijn georganiseerd. In vervolg op de aanbevelingen van de heer Dijkstra heeft het college over dit onderwerp een tekst uitgewerkt over gemeentelijk functioneren in relatie tot meerdimensionale onderwerpen. Hierover zal een beeldvormende sessie plaatsvinden. Ook het betrekken van ‘de buitenwereld’ komt in dit kader aan de orde.

De burgemeester kan zich vinden in de opmerking van GroenLinks inzake ambtelijke competenties. Deze moet immers wel kunnen functioneren in het krachtenveld waarvan de gemeente deel uitmaakt.

Het College gaat in op de vraag inzake GR Het Plein. Gelijktijdig met het Forum inzake de strategische agenda vindt een ander Forum plaats over de samenvoeging van Het Plein en Delta. Daarbij komt ook de governancestructuur aan de orde. Hierover zijn schriftelijke vragen gesteld.

De verwachting dat de extra personeelsformatie met name zal worden ingevuld op het taakveld ‘Energie’ is niet juist. Energie is wel één van de beleidsterreinen waarop wordt bezien of méér van partijen in de samenleving kan worden gevraagd. In het verlengde hiervan wordt met netwerkpartners gesproken over de vraag hoe zij meer verantwoordelijkheid kunnen krijgen. Zij zijn vaak beter in staat om de samenleving te betrekken. Zodoende kan meer slagkracht worden gegenereerd en is versnelling mogelijk in realisatie tot geformuleerde ambities.

Het College denkt dat extra inzet nodig is op het gebied van werk, jeugd en veiligheid en de economische agenda. De vormgeving van de extra inzet verschilt per beleidsterrein. Wel is het streven om nòg meer samen te werken met ‘de buitenwereld’ om zodoende tot een kwalitatief beter resultaat, maar vooral ook beter gedragen resultaat te komen.

Het College geeft aan dat continu – ook bij de buurgemeenten - wordt gezocht naar mogelijkheden tot automatisering van de PIOFACH-taken. Dit is dus doorlopend een aandachtspunt. Relevant is wel, dat op het gebied van automatisering eerder contracten zijn aangegaan en veranderingen daardoor niet altijd ad hoc mogelijk zijn. Voorts wordt gestreefd naar beperking van het aantal systemen binnen de organisatie. Dat geldt ook voor de buurgemeenten waarmee wordt samengewerkt of in de toekomst mogelijk zal worden samengewerkt.

 

Tweede termijn

GroenLinks verwijst naar pagina 8 van de Strategische Agenda, waar toegelicht wordt op welke wijze ambities en doelstellingen gerealiseerd gaan worden en de extra inzet die hiertoe nodig is. In de toelichting op genoemde pagina wordt ook over de milieu-agenda gesproken. De bedoeling is blijkbaar om generieke ambtenaren aan te stellen die de verschillende beleidsvelden kunnen ‘bedienen’. GroenLinks vindt dit een goede gedachte.

D66 vraagt waarom de PIOFACH-samenwerking zo moeilijk op gang komt. Dit wordt aangegeven in de Strategische Agenda. De fractie wil graag helder krijgen welke problemen zich hierbij voordoen.

Het College legt uit dat met name langlopende contractuele verplichtingen bij gemeenten een blokkade vormen. De looptijd van de bestaande contracten varieert. Daarnaast is sprake van veel diversiteit in systemen en moet bereidheid bestaan om voor iets nieuws te kiezen, dan wel een keuze voor een van de bestaande systemen te maken.

D66 meende dat in het kader van PIOFACH reeds gezamenlijk voor een nieuw systeem is gekozen.

Het College antwoordt dat vanaf 1 januari 2016 gebruik wordt gemaakt van één systeem onder de noemer Tribute Samenwerking. Ook het interne belastingsysteem is inmiddels overgezet en vanaf 2016 wordt volledig op één systeem gewerkt. PIOFACH omvat echter méér dan alleen de belastingen.

De SP realiseert zich dat het moeilijk is om de systemen op elkaar af te stemmen en tot één systeem te komen. De fractie hecht er aan om bij het opstarten van nieuwe samenwerkingsverbanden als raad vroegtijdig betrokken te worden en sowieso regelmatig te worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in de PIOFACH samenwerking.

Het College erkent dat de raad eerder geïnformeerd had moeten worden inzake Tribute. Ook voor het College geldt dit als een leerproces. Ontwikkelingen aangaande samenwerking en detachering van personeel zullen worden gemeld. Op dit moment zijn er geen verhuizingen in beeld van medewerkers.

De Stadspartij meldt dat de fractie zeer tevreden is met het voorliggende stuk. Er zal een amendement volgen inzake de dekking van de extra formatie. De afschrijvingssystematiek wordt door het College ingezet voor de financiële meevallers. Er wordt echter een instrument gemist om eventuele tegenvallers op te vangen. Het argument dat heldere doelen worden gesteld, voegt weinig toe. Er mag van uitgegaan worden dat dit altijd gebeurt. De Stadspartij vraagt wat het College in 2016 gaat veranderen om te voorkomen dat er tegenvallers ontstaan.

Het College antwoordt dat het bewaken van inkomsten en uitgaven een continue proces is. Er wordt aan gewerkt om dit proces verder te verbeteren, zodat sneller sturingssignalen in beeld komen. Mochten er tegenvallers zijn, dan zal de raad hierover worden geïnformeerd en hierbij zal het College een maatregel voorstellen.

GroenLinks legt uit dat de vraag niet zozeer is gericht op het informatiemoment, maar op het voorkomen van tegenvallers teneinde begrotingsproblemen te voorkomen. Als de situatie zich eenmaal heeft voorgedaan, resteert voor de raad niets anders dan het oplossen van het ontstane probleem.

Het College legt uit dat eerst binnen de programma’s wordt bezien wat de bijsturingsmogelijkheden zijn. Als tegenvallers van dien aard zijn dat deze aan de raad moeten worden gemeld, wordt hiernaar gehandeld en zo nodig, krijgt de raad een voorstel voorgelegd om het ontstane probleem op te lossen. Afhankelijk van ontwikkelingen die zich voordoen en die van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke financiën, zoals de ontvangst van een meicirculaire, zal hierover binnen het College en met de ambtelijke organisatie worden gesproken en kan de overlegfrequentie toenemen.

Het College memoreert zijn reactie vier weken geleden. Het College is enerzijds scherp op het voorkomen van financiële tegenvallers, maar mocht bij de jaarrekening blijken dat de realisatie niet helemaal aansluit op de begroting, dan biedt de reservepositie wel enige ruimte om een overschrijding op verantwoorde te kunnen opvangen. Als het de wens is om veel scherper op de begroting te sturen om dergelijke risico’s te voorkomen, dan ontstaat de uitdaging om op een aantal fronten in de begroting verdergaande bezuinigingen aan te geven. Zowel voor meevallers, als tegenvallers geldt dat deze niet altijd voorzien kunnen worden. De huidige balans van de reservepositie is zodanig dat hierin een verantwoord risico mogelijk is. Boekhoudkundig is het echter niet toegestaan om middelen uit de reserves voor de structurele begroting aan te wenden, maar bij het opmaken van de rekening mag wel op deze middelen worden teruggevallen.

D66 geeft aan dat je in de privé-situatie je uitgaven zo nodig bijstelt. Ze vraagt zich af of het niet verstandiger is om eerst het gemeentelijk huishoudboekje op orde te brengen.

Het College geeft aan dat het beeld niet correct is, dat het gemeentelijk huishoudboekje niet op orde zou zijn.

D66 stelt dat het wel een “greepuit de reserves” vraagt om het huishoudboekje sluitend te krijgen.

Het College repareert dat ook de reserves deel uitmaken van het huishoudboekje.

D66 vraagt om éérst te bezien om een financieel probleem zonder de reserves op te lossen.

Het CDA geeft aan dat zo nodig uit de reserves wordt geput met instemming van de raad. Bijvoorbeeld is dit nodig voor instandhouding van het Warnshuus. Hij vraagt zich af op welk moment dit voor D66 bezwaarlijk zou zijn.

De PvdA vraagt D66 waarvoor – naar mening van D66 - reserves zijn bedoeld.

D66 lijkt aanwending van reserves bezwaarlijk als voorbij wordt gegaan aan het treffen van maatregelen die kunnen voorkomen dat reserves worden aangesproken.

De PvdA vraagt aan D66 om een concreet voorstel voor te leggen.

D66 legt uit dat de fractie het een kernpunt acht om voor meerdere jaren over een evenwichtige begroting te kunnen beschikken. Er worden in de periode 2016-2019 tekorten opgebouwd tot twaalf miljoen euro. Deze bedragen worden vervolgens uit de reserves gehaald, waarmee de reserve snel daalt. Als de reserves hoog genoeg blijven, hoeft aanwending hiervan voor de uitvoering van beleid niet bezwaarlijk te zijn. Het huishoudboekje van de gemeente Zutphen toont echter door grote tekorten in de komende jaren.

De VVD stelt dat de begroting 2016 weliswaar een ‘doorkijkje’ naar 2019 biedt, maar het voorbarig is om op dit moment reeds te gaan spreken over de tekorten in 2019. Er is nog tijd om hierin bij te kunnen sturen. Het College heeft aangegeven dat er in 2016 bezuinigingsvoorstellen aan de raad zullen worden voorgelegd teneinde grote tekorten te voorkomen en tegelijkertijd een verantwoord beleid te kunnen blijven voeren. De raad heeft besloten om de Wmo-reserve structureel in te zetten voor het te voeren beleid. Dit vloeit voort uit de constatering dat de Wmo-reserve op het moment van besluitvorming groter was dan nodig. Er moet echter wel ‘vinger aan de pols worden gehouden’. De VVD wil graag weten of deze structurele uitname in 2016 ook op dit moment nog verantwoord is en vraagt welke ontwikkeling er voor kan zorgen dat deze onttrekking niet hoeft plaats te vinden, dan wel dat de Wmo-reserve op een andere manier wordt aangevuld. De overige reserves dienen gewoon het betreffende doel waarvoor deze zijn ingesteld.

GroenLinks hoort graag wat D66 ziet als mogelijke bezuinigingen. Op de korte termijn is de begroting in ieder geval sluitend.

D66 heeft ingezet op het toetsen van de bestaande bezuinigingsideeën. Hiertoe worden ook gesprekken aangegaan met andere partijen en met de ambtelijke organisatie. Het is nog te vroeg om dit in een amendement te presenteren. De fractie hoopt dat de intentie bestaat om een financieel verantwoord beleid te voeren. Die intentie is ook het uitgangspunt van de gesprekken die D66 momenteel voert.

De PvdA zou het waarderen wanneer D66 de overige fracties meeneemt in de denkrichting. Vooralsnog hoort spreker alleen algemeenheden.

GroenLinks stelt dat geld voor een overheid geen doel is, maar een middel. Sturen op een sluitende begroting mag nooit het doel zijn. De door de belastingbetaler afgedragen middelen dienen om gestelde doelen te realiseren.

D66 deelt deze gedachte, zij het dat het ook een uitgangspunt is, dat de uitgaven de inkomsten niet mogen overschrijden.

GroenLinks erkent dat de begroting - conform de eisen van hogere overheden - voor het eerstkomende jaar sluitend is. In het komende jaar moet worden toegewerkt naar een sluitende begroting voor het volgende jaar. Die druk wordt door alle fracties gevoeld. Vanzelfsprekend bestaat interesse in de voorstellen waar D66 mee bezig is.

D66 vindt dat er nog steeds geen helder toekomstbeeld ontstaat en vraagt waarom zo lang wordt getreuzeld om tot concrete beleidsvoornemens te komen.

De PvdA stelt vast, dat het debat niet tot concrete wijzigingsvoorstellen voor de begroting leidt en daarom op dit moment niet relevant is.

De fractie lijkt het belangrijk om minder afhankelijk te zijn van het ‘tekort’ op verstrekking van uitkeringen. De PvdA acht dit het grootste risico in de begroting. Wat dit betreft, kunnen maatregelen worden getroffen die ècht het verschil kunnen maken en eraan bijdragen om de begroting in evenwicht te houden. Door zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden aan het werk te brengen, kan dit verschil worden gemaakt. In de Strategische Agenda zet het College hierop in en de PvdA is blij met deze koers.

Burgerbelang wijst op het amendement, dat een concreet voorstel biedt voor een andere invulling.

De voorzitter geeft aan, dat het amendement nog aan bod komt. Hij wijst het College op de openstaande vraag van de VVD inzake de Wmo-reserve.

Het College bevestigt dat de Wmo-reserve goed in de gaten gehouden moet worden. Het College denkt dat de ruimte er is om de huidige werkwijze in de komende jaren voort te zetten. Tegelijkertijd is bij allen bekend dat er financiële risico’s bestaan op de uitvoering van de Wmo-taken en de taken in het kader van de jeugdzorg. Het College is er alert op, dat de Wmo-reserve op voldoende peil blijft. Mocht hier verandering in komen, dan zal hierover met de raad van gedachten worden gewisseld.

De voorzitter stelt vast voor om eerst het amendement van Burgerbelang te behandelen en vraagt de indiener de strekking van het amendement toe te lichten.

 

Toelichting amendement

Burgerbelang legt uit dat de fractie zich weliswaar in bepaalde maatregelen kan vinden, maar pleit voor een andere invulling om de begroting 2016 sluitend te maken. Hierbij wordt gedacht aan precarioheffing en een bezuiniging van acht ton op Het Plein. De fractie heeft behoefte aan een uitvoerige discussie over zaken als uitbesteding en detachering.

De voorzitter nodigt de fracties om te reageren op voorliggend amendement.

 

Reactie fracties

De Stadspartij deelt de zorg voor de lange termijn dekking van de extra formatie. De fractie pleit voor een overleg hierover op een later moment. Tijdens dat overleg kan worden bepaald hoe dit geregeld moet worden en daarna zal pas besluitvorming plaatsvinden. Het is niet verstandig om verplichtingen aan te gaan zonder dat deze discussie heeft plaatsgevonden en zonder de zekerheid of deze verplichtingen financieel haalbaar zijn.

Burgerbelang hecht aan een reactie van het College op het amendement.

 

Reactie College

Het College constateert dat het amendement aanstuurt op maatregelen om de begroting sluitend te maken. Het College ziet geen noodzaak om de inkomstenkant te benoemen en hierin als het ware een splitsing aan te brengen. Het amendement suggereert dat twijfel bestaat over het ontvangen van de precarioheffing. Die twijfel acht de wethouder niet nodig aangezien bekend is hoe andere gemeenten en de nutsbedrijven hiermee omgaan.

De SP vraagt een nadere toelichting wat betreft de precarioheffing en verwijst naar de reactie van de adviseur om deze middelen niet direct te besteden.

Het College stelt, dat niet is geadviseerd om deze middelen te gaan reserveren. De bedoeling is om de gelden aan te wenden ter dekking van de begroting. Als het geld niet nodig is, is reservering mogelijk. Er bestaat zijns inziens zekerheid dat dit geld binnenkomt. Het bedrag van 1,4 miljoen euro van het bijstandsbudget is daarentegen niet zeker. Gezien de protesten van de VNG kan het Kabinet hier nog anders in beschikken.

De voorzitter concludeert dat Burgerbelang beoogt meer zekerheid aan te brengen, maar de portefeuillehouder daarentegen stelt dat het amendement tot meer onzekerheid leidt.

Burgerbelang wijst op het feit dat de nutsbedrijven de precarioheffing aanvechten en landelijk wat dit betreft wetgeving in de maak is. Deze precariogelden kunnen vooralsnog niet als zekere inkomsten worden aangemerkt. Het bijstandsbudget kan naar boven of beneden enigszins afwijken, maar het effect daarvan is minder groot dan het alsnog wegvallen van de precario-inkomsten.

De VVD informeert bij het College naar de technische kant van het amendement c.q. de doorwerking van de gevraagde tekstuele aanpassingen. Naar mening van de VVD is de aanpassing niet van invloed op het gevraagde budget.

Het College verwijst naar pagina 2. Het hier genoemde bedrag van tien miljoen euro is niet correct.

Burgerbelang erkent deze omissie. Dit wordt gecorrigeerd.

Het College geeft aan dat instemming met de Strategische Agenda tot een overschot van 1,4 miljoen euro in 2016 leidt, zijnde het bijstandsbudget.

De ChristenUnie geeft aan dat het amendement weinig nieuws voorstelt. In feite gaat het over dezelfde budgetten. De essentie van het amendement is eigenlijk het uitstel van de investering in extra personele capaciteit. Spreker benadrukt dat eigenlijk de capaciteitsvraag het discussiepunt zou moeten zijn.

Het College legt uit dat de extra formatie nodig is voor de uitvoering van de economische agenda en de structurele invulling hiervan, maar ook ingezet wordt voor het realiseren van toekomstbestendig onderwijs, het op peil brengen van de vastgoedformatie, uitvoering van de Sport- en Spelnota, uitvoering van de Kunst- en Cultuurnota, informatiebeveiliging en invoering van vennootschapsbelasting. Als de raad voor uitstel kiest, dan is dat een besluit met grote betekenis, dat een negatieve doorwerking zal hebben op de uitvoering van het Collegeprogramma.

Het College wijst aanvullend op de forse bezuiniging op de ambtelijke organisatie, terwijl tegelijkertijd een kwaliteitsimpuls aan medewerkers wordt gegeven die competenties hebben die in de toekomst nodig zijn. Het is van belang om de formatie-impuls op zo kort mogelijke termijn te kunnen inzetten.

Het College meldt dat het College voorliggend amendement afraadt.

Burgerbelang licht toe, dat de fractie de organisatieverandering niet afwijst, maar er wel aan hecht dat hieraan voorafgaand een goede discussie plaatsvindt. Gezien de hoogte van de bedragen, is een discussie op een later moment gerechtvaardigd. De koppeling van de formatie-impuls aan de Strategische Agenda zonder een voorafgaande discussie gaat voor Burgerbelang te snel.

D66 informeert naar de stand van zaken wat betreft het formuleren van nieuw beleid in vervolg op de bijstellingsnotitie. Met name wat betreft de Sportnota bestaat er geen duidelijk beeld van de voortgang.

De ChristenUnie steunt de vraag van D66. De voorgestelde inhoudelijke bespreking is wenselijk, maar hoeft niet plaats te vinden bij de huidige vaststelling van het financiële kader. Spreker neemt aan dat het voor iedereen duidelijk is, dat na het besluit om € 600.000,= te investeren nog wel iets moet gebeuren. De ChristenUnie deelt het gevoel dat de personele investering wel wat plots in het financiële kader wordt verwerkt, terwijl eigenlijk wordt bezuinigd. De behoefte aan meer uitleg kan over veertien dagen invulling krijgen en hoeft de vaststelling van de Strategische Agenda niet te vertragen.

De Stadspartij vraagt de ChristenUnie om hun voorstel toe te lichten. De Stadspartij wil voorkomen dat arbeidscontracten worden aangeboden en deze medewerkers vervolgens weer ontslagen moeten worden vanwege het ontbreken van financiële dekking op de lange termijn. Voor de Stadspartij zou het structurele karakter onderwerp van gesprek moeten zijn.

De ChristenUnie verwijst naar de stelling van het College dat er financiëleruimte is, die verantwoord kan worden aangewend. Op basis van de Strategische Agenda heeft hij de verwachting dat continuering mogelijk is. De fractie maakt zich op basis hiervan geen zorgen over de financiële dekking. Wél is de fractie ervan overtuigd dat er wel iets moet gaan gebeuren om verder oplopende kosten te voorkomen. Dit zou in een vervolgbespreking onderwerp van gesprek moeten zijn. Ook na het vaststellen van het financiële kader kan hierin nog worden gestuurd.

De Stadspartij verwijst naar voorliggende cijfers. Hieruit kan zij alleen maar afleiden dat het begrotingstekort oploopt. Ze vraagt zich af waar de ChristenUnie het idee op baseert “dat het wel goed komt op de lange termijn”.

De ChristenUnie verwijst naar het weerstandvermogen en de onderuitputting van de WOZ. Dit betekent dat het niet nodig is om direct zorgen te maken. Dit geeft de ruimte om scherpe bezuinigingskeuzes te maken, waarmee spreker niet wil inzetten op verhoging van de WOZ, maar wel de begroting in balans wil brengen. De ChristenUnie pleit er voor om deze keuzes in het voorjaar te maken.

Het College zegt toe om over twee weken inzicht te bieden in de behoefte aan extra formatie en de invulling van de bijstellingsnota.

De voorzitter wijst op de aansluitende raadsbehandeling, waar besluitvorming volgt. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 2 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 02-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Het ingediende amendement is ingetrokken. De Stadspartij heeft een stemverklaring afgelegd.
Amendement(en) ingediend maar niet aangenomen

Amendement(-en):