Pagina delen

Strategische agenda 2015-2018 / Programmabegroting 2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de Strategische Agenda 2015-2018 tevens programmabegroting 2015, vast te stellen, omvattende:

- Programma’s 1 t/m 13;

- Paragrafen A t/m K;

- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien;

- Overzicht Nieuw Beleid;

- Overzicht Investeringen;

- Overzicht baten en lasten en resultaatbepaling;

- Mutatieoverzicht reserves;

- Overzicht meerjarenbegroting 2015-2018;

- Overzicht meerjarige incidentele baten en lasten 2015.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor u ligt de Strategische Agenda/Programmabegroting  2015-2018. Deze Strategische Agenda is gebaseerd op het bestaande beleid van 2014, actuele ontwikkelingen, de besluitvorming van de Voorjaarsnota  en de voorgenomen bezuinigingen. 

De Strategische Agenda/Programmabegroting 2015-2018 bestaat uit twee delen. In deel 1, de beleidsbegroting beschrijven we het strategisch beleid en ontwikkelingen binnen de vier overkoepelende thema’s Bestuur, Fysiek, Welzijn & Cultuur en Sociaal & Economie. Deel 2, de financiële begroting, richt zich op de financiële onderbouwing die nodig is om de inhoudelijke doelen te kunnen realiseren binnen een sluitende begroting 2015.

Beoogd effect

Vaststellen van de inhoudelijke koers en het bijbehorende financiële kader, (gebaseerd op het bestaande beleid) door het accorderen van de Strategische Agenda 2015-2018, tevens programmabegroting 2015.

Vaststellen van een structureel sluitende begroting 2015.

Argumenten

1.1 Voor het begrotingsjaar 2015 is de Strategische Agenda2015-2018 /programmabegroting structureel sluitend.

De Strategische Agenda toont een structureel sluitende begroting voor 2015 en 2016.. De jaren daarna laten vooralsnog een structureel tekort zien van ca € 1,6 mln. in 2017, oplopend naar € 2,8 mln. in 2018.

1.2 In deze Strategische Agenda is de Voorjaarsnota 2014 en de meicirculaire verwerkt.

Ondanks het uitgangspunt geen nieuw beleid  te honoreren, heeft u  in de Voorjaarsnota een uitzondering gemaakt voor een beperkt aantal projecten. Het gaat hierbij om de voorstellen om te investeren in. onderhoud van bruggen (o.a. Oude IJsselbrug)  en vervanging van openbare verlichting. Daarnaast heeft u besloten extra middelen beschikbaar te stellen om met het project Basseroord te kunnen starten.

De meicirculaire leidde tot een positieve bijstelling van het financieel perspectief. De negatieve ontwikkeling, zoals voorzien voor de komende jaren, zet zich minder snel door. U  heeft besloten de stelpost Algemene uitkering voor 2015 en 2016 voor een deel nog in stand te houden. Tegelijkertijd heeft U besloten het niet benutte deel van de stelpost in te zetten als dekking voor nieuw beleid conform de Voorjaarsnota.

1.3 In deze Strategische Agenda zijn de voorgenomen bezuinigingen verwerkt.

In de afgelopen jaren zijn besluiten genomen die moeten leiden tot bezuinigingen. De resultaten van de Kerntakendiscussie en het Koersdocument zijn verwerkt in deze Strategische Agenda/programmabegroting. Ook de maatregelen uit het bezuinigingsdocument 2015-2017 voor de jaren 2015 en 2016 zijn verwerkt; de maatregelen voor het jaar 2017 willen wij betrekken bij de bezuinigingsdialoog die wij begin 2015 met u willen voeren.

Kanttekeningen

1.1 In deze Strategische Agenda/Programmabegroting zijn de accenten uit ons collegeakkoord “Krachten bundelen” nog niet verwerkt. Dat was qua planning niet haalbaar. De koerswijzigingen en budgetverschuivingen naar aanleiding van ons collegeakkoord zijn onderdeel van de bijstellingsnotitie die wij momenteel aan het voorbereiden zijn.  

1.2 De septembercirculaire is niet integraal doorgerekend.

Half september is de laatste hand gelegd aan deze Strategische Agenda. De publicatie  van de septembercirculaire waarin o.a. de uitkering uit het Gemeentefonds is opgenomen vindt eind september plaats en komt daarmee te laat voor doorrekening in deze Strategische Agenda.

1.3 Ten opzichte van de Voorjaarsnota is een gewijzigd meerjarenperspectief ontstaan.

In de voorjaarsnota was een financieel meerjarenperspectief geschetst van een structureel tekort van
€ 0,6 miljoen in 2015 tot € 2,3 miljoen in 2018. Het tekort in 2015 werd veroorzaakt door de voorstellen nieuw beleid. Door het niet benutte deel van de stelpost algemene uitkering in te zetten voor deze voorstellen van nieuw beleid, leidt dit tot een positieve bijstelling van het financieel perspectief  in 2015.  Het resultaat van 2018 wijkt af doordat de investeringen en actualisatie van 2018 nu ook zijn verwerkt in de strategische agenda.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

In een (ambtelijke) bijeenkomst op 2 oktober is gelegenheid om technische vragen te stellen over deze Strategische Agenda/programmabegroting.

De bespreking in het oordeelsvormend forum is gepland voor 6 oktober 2014.  Formele besluitvorming vindt plaats op 3 november 2014.  Toezending aan de provincie vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats, in elk geval voor 15 november 2014.

Vervolgtraject

Wij zijn inmiddels gestart met het proces om te komen tot een bijstellingsnotitie. Het realiseren van onze ambities uit ons collegeakkoord en de in ontwikkeling zijnde strategische visie zullen gevolgen hebben voor het bestaande beleid. We willen daarom in december 2014 met u in gesprek om dit bestaande beleid bij te stellen (en dus ook de Strategische Agenda), prioriteiten anders te leggen en – indien nodig - middelen  anders te verdelen.

Rapportage/evaluatie

Rapportage vindt plaats conform de planning & control cyclus. Gedurende het begrotingsjaar gebeurt dit via de Bestuursrapportages (Burap); na afloop vindt verantwoording plaats via de jaarrekening en het jaarverslag. 

Financiën

Samengevat ziet het financieel meerjarenperspectief er als volgt uit:

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

a

Financieel perspectief meerjarenbegroting

750

526

-593

-1.823

b

Buffer i.v.m. Algemene Uitkering Gemeentefonds

-750

-500

-1.000

-1.000

c

Perspectief/te bezuinigen

0

26

-1.593

-2.823

Zie verder Strategische Agenda 2015-2018 en daarbinnen de verschillende financiële onderdelen.

Stukken die ter inzage liggen

Strategische Agenda 2015-2018, tevens programmabegroting 2015 en bijlagenboek.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0140

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 22 september 2014 met nummer 41065b e s l u i t :

de Strategische Agenda 2015-2018 tevens programmabegroting 2015, vast te stellen, omvattende:

- Programma’s 1 t/m 13;

- Paragrafen A t/m K;

- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien;

- Overzicht Nieuw Beleid;

- Overzicht Investeringen;

- Overzicht baten en lasten en resultaatbepaling;

- Mutatieoverzicht reserves;

- Overzicht meerjarenbegroting 2015-2018;

- Overzicht meerjarige incidentele baten en lasten 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 6 oktober 2014 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeentewet bepaalt dat door de raad ieder jaar een begroting voor het volgende jaar moet worden vastgesteld. Naast de door de raad vast te stellen begroting voor het komende jaar dient het college ook een financieel doorzicht te verschaffen voor tenminste de drie op het begrotingsjaar volgende jaren, waaruit blijkt dat de financiën op termijn ook sluitend zijn. De door de raad vastgestelde begroting moet binnen twee weken na vaststelling (en op uiterlijk 15 november) bij Gedeputeerde Staten zijn ingediend om in aanmerking te kunnen komen voor repressief toezicht. Repressief toezicht is de normale financiële situatie voor een gemeente, waarbij zonder voorafgaande goedkeuring van de Provincie uitgaven kunnen worden gedaan. In het Presidium zijn de volgende afspraken gemaakt over de begrotingsbehandeling: 1. Op 19 september 2014 worden per fractie twee papieren exemplaar van de Strategische Agenda 2015-2018/programmabegroting inclusief bijlagenboek op de fractiekamers neergelegd; 2. In de periode tot 27 september 2014 kunnen per e-mail technische vragen worden aangeleverd (m.groters-bronkhorst@zutphen.nl / griffie@zutphen.nl); 3. Op 1 oktober 2014 worden de gestelde vragen en de antwoorden gepubliceerd op de raadswebsite; 4. Op 2 oktober 2014 van 19:00-20:00 uur is een bijeenkomst in de Gedeputeerdenkamer in het Oude Stadhuis waarin de vragen mondeling zullen worden toegelicht en laatste verduidelijkende vragen worden beantwoord; 5. Op 6 oktober 2014 zal de behandeling in het Forum plaatsvinden aan de hand van het beproefde stramien van drie per fractie in te brengen bespreekpunten; 6. Op 3 november 2014 is besluitvorming in de raadsvergadering voorzien.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 06-10-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
Fractie JansenA.W. Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens wordt het voorliggende stuk kort toegelicht. Het bevat nog niet de accenten uit het huidige college-akkoord. Voorgesteld wordt om maximaal drie bespreekpunten per fractie in te dienen. Vervolgens krijg het college het woord.

Het college meldt dat de bijstellingsnota in de maak is. Hopelijk is deze in november gereed zodat deze in december door de raad vastgesteld kan worden.

Het college geeft aan dat de eerdere vragen van de VVD en Burgerbelang zijn beantwoord.

Het forum krijgt nu de gelegenheid om vragen te stellen aan het college.

D66 merkt op dat de bijstelling notitie volgt en wil graag weten van het college wat men verwacht van de raad.

Het college antwoordt dat de strategische agenda sowieso voor 15 november a.s. bij de provincie moet liggen. De bijstellingsnota met de doorkijk naar de bezuinigingen volgt echter pas in december als gevolg van de lange collegeonderhandelingen.

De ChristenUnie vraagt hoe men verwacht dat de provincie zal reageren op de bijstellingsnota.

Het college antwoordt dat dit geen probleem is zolang de begroting van 2015 maar sluitend is.

Stadsbelang wil graag weten wat de bevolkingsafname en de krimp in de woningbouw betekent voor de bijstellingsnota.

Groen Links vraagt wat het college als een aanvaarbaar niveau van dienstverlening beschouwt.

Daarnaast vraagt men zich af of het doel van een beter bereikbare binnenstad wel behaald wordt nu bezuinigd wordt op de derde rode loper.

Het CDA is tevreden met het stuk. Men wil weten hoe de septembercirculaire doorwerkt op de stukken.

De ChristenUnie constateert dat het weerstandsvermogen omlaag gaat . Is daar een verklaring voor. Daarnaast wil men weten wat de omvang van het aantal Boa’s gaat zijn

De SP merkt op dat de inventarisatie van de risico's bij de gemeenschappelijke regelingen niet zijn meegenomen. Dit is wel wenselijk.

Burgerbelang drinkt aan op snelle maatregelen om het na 2015 opdoemende te kort te bestrijden. Ook wil men weten wat de septembercirculaire betekent voor de strategische agenda.

D66 wacht met de inhoudelijke discussie tot de bijstellingsnota. Men heeft wel twee punten.. Allereerst is men evenals de ChristenUnie nieuwsgierig naar het dalend weerstandsvermogen.

Het tweede is de paragraaf over de verbonden partijen. Daar komt echter een notitie over.

Daarnaast roept men het college op ambitieuzer te zijn op het gebied van het aantrekken en behouden an bedrijvigheid binnen de gemeente.

De VVD is tevreden over het stuk en zou graag binnen het forum een meer inhoudelijke discussie over het stuk zien.

Men merkt op dat de planning & control cycli van het bestuur en de subsidiënten niet synchroon lopen. daarmee is het lastig te sturen.

Er is een onevenwichtigheid in de financiële structuur. De programma's 10,12 en 13 vormen nu het overgrote deel.

De nieuwe taken zijn opgenomen in de algemene middelen. Hierdoor mist sturing.

Men wil een discussie over de maatschappelijke doelen. De kaders liggen er maar de connectie met de begroting is niet altijd aanwezig.

De PvdA vraagt of de maximale kwijtscheldingsnorm inderdaad 100% is.

De Fractie Jansen is benieuwd naar de inhoudelijke bezuinigingsnota voor de periode na 2015.

D66 heeft een tweetal punten. Allereerst is men evenals de ChristenUnie nieuwsgierig naar de reden van het dalen van het weerstandsvermogen.  Het tweede is dat men meer wil weten over de verbonden partijen. Daar volgt echter een notitie over.

Het college krijgt vervolgens het woord. Men meldt dat de technische vragen niet altijd gelijk beantwoord kunnen worden. Daarom het verzoek om voor de volgende keer gebruik te maken van de mogelijkheid om vooraf de technische vragen te stellen.

Met betrekking tot de krimp en het woningcontigent worden ramingen eerst in de burap van 2015 verwerkt en later in de begroting.

Een aanvaardbaar dienstverleningsniveau is voor het college een hoog niveau. Groen Links wil weten wat de meetinstrumenten zijn.

Het college geeft aan dat er bij klantcontact vragen geregistreerd worden en hier verder worden deze verder geleid. Tevens wordt de afhandeling gevolgd. Ook bij bijvoorbeeld paspoortaanvragen vindt een monitoring plaats van bijvoorbeeld de afhandelingstermijn.

Ten aanzien van de negatieve effecten van de september circulaire geeft het college aan dat deze nog uitgewerkt moeten worden. De bijstelling zal betrekking hebben op 2015. In de bijstellingsnota wordt hier op teruggekomen.

Het dalende weerstandsvermogen gaat gelijk op met  dalende risico’s de uiteindelijke weerstandsratio blijft goed. Deze bedraagt 1.67.

De gemeenschappelijke regelingen zijn wel degelijk behandeld in de risicodoorrekening; zie p. 86. Van de strategische agenda.

Op de vraag van Burgerbelang om tijdig maatregelen te nemen om de begroting sluitend te krijgen spreekt het college het streven uit dat een sluitende meerjarenbegroting het doel is. In de bijstellingsnota volgen maatregelen.

Over de werkgelegenheid meldt het college streeft naar behoud van werkgelegenheid en dat men actief bedrijven binnen wil halen.

De planning & controlcycli lopen inderdaad niet synchroon maar er vindt afstemming plaats voor de burap met de belangrijkste partijen.

Over de vraag van de VVD over de relatie tussen de begroting en de beoogde doelen geeft het college aan hier meer aandacht aan te zullen besteden.

Op de vraag van de PvdA antwoordt het college dat de maximale kwijtscheldingsnorm inderdaad 100% bedraagt.

Het CDA vraagt waar het antwoordt blijft op de schriftelijk gestelde vraag van de kosten op het gebied van communicatie.

Het college geeft aan dat dit antwoordt in de loop van de week volgt.

D66 vraagt hoe de gemeentelijke ambities zich verhouden tot het financiële beleid. Het college verwijst naar de voorliggende strategische agenda en de komende bijstellingsnota voor de ambities. Het college wil een goede dienstverlening voor de burger met een compactere organisatie.

De voorzitter inventariseert of er nog vragen zijn. Daar deze uitblijven wordt geconcludeerd dat de strategische agenda rijp is voor behandeling in de raadsvergadering van 3 november a.s. De voorzitter sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 3 november 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 03-11-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend