Pagina delen

Statutenwijziging stichting Archipel in verband met oprichting bestuurstichting

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Besluitpunt 1

In te stemmen met de statutenwijziging van Stichting Archipel;

Besluitpunt 2

De concept-oprichtingsakte van de Stichting Archipel Bestuur voor kennisneming aan te nemen;

Besluitpunt 3

De in het concept van de oprichtingsakte van de Stichting Archipel Bestuur aan hem toegekende bevoegdheden te aanvaarden;

Besluitpunt 4

De Stichting Archipel Bestuur te benoemen als bestuurder van de Stichting Archipel Onderwijs;

Besluitpunt 5

De navolgende personen te benoemen in de Raad van Toezicht van de Stichting Archipel Bestuur:

a)      De heer Koen Stephan uit Wilp

b)      Mevrouw Gerritje Ingrid Dingemans uit Zutphen

c)      De heer Gerrit Anthony Rutgers uit Voorst

d)      Mevrouw Erica Heesen uit Zutphen

e)      De heer Dick Lykle Martin Heite uit Warnsveld.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Stichting Archipel wil samen met Stichting Educatief Centrum (SEC) een bestuurstichting (Stichting Archipel Bestuur) oprichten om beter op de toekomst voorbereid te zijn. Om dit mogelijk te maken moet Archipel haar statuten wijzigen.

In de (huidige) statuten van Stichting Archipel is in artikel 15 lid 1 bepaald dat de gemeenteraden van Brummen, Voorst en Zutphen moeten instemmen met wijziging van de statuten. Dit houdt verband met het feit dat Archipel openbaar onderwijs aanbiedt.

De gemeenten hoeven niet in te stemmen met de oprichting van de bestuurstichting alhoewel de gemeenteraad daarin wel bevoegdheden krijgt toebedeeld: benoeming van de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Archipel Bestuur (artikel 9 lid 3) en het geven van instemming op wijziging van de statuten (artikel 15 lid 1).

Op 29 januari 2018 is er een informatiebijeenkomst gehouden voor alle betrokken partijen. De drie betrokken gemeenten waren hierbij aanwezig. Verder is er een werkgroep gestart waaraan ambtenaren van Brummen en Zutphen deelnamen. Hierin zijn de diverse versies van de statuten besproken. De wethouders Onderwijs zijn bijgepraat tijdens het bestuurlijk overleg over de jaarstukken op 28 juni 2018.

Beoogd effect

Na instemming met de statutenwijziging van Stichting Archipel kan deze formeel gerealiseerd worden en kunnen vervolgens Archipel en SEC samen een bestuurstichting (Stichting Archipel Bestuur) oprichten.

Argumenten

1. Archipel wil aansluiten bij actuele ontwikkelingen

Stichting Archipel wil met SEC (na statutenwijziging geheten ‘Stichting Archipel Kinderopvang’) een antwoord geven op actuele ontwikkelingen binnen het primair onderwijs en de kinderopvang: passend onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaal. De samenwerking van Archipel en SEC past verder in de maatschappelijk (landelijk) breed gedragen wens om te komen tot één pedagogische voorziening voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Archipel krijgt ook een nieuwe naam: Stichting Archipel Onderwijs.

2. Bestuurstichting logische vervolgstap

SEC is sinds 2013 sterk gelieerd aan Archipel: beide stichtingen vormen een fiscale eenheid en de voorzitter van het college van bestuur van Archipel is tevens bestuursvoorzitter van SEC. Hiermee is echter nog geen sprake van een juridische eenheid en dat ervaren Stichting Archipel en SEC als lastig. Beide organisaties willen juridisch meer integreren, overigens met behoud van de eigen stichtingen (Stichting Archipel Onderwijs en Stichting Archipel Kinderopvang). Dat kan door de oprichting van een bestuurstichting waar beide organisaties onder komen te vallen.

De gemeente wordt gevraagd om die bestuurstichting (Stichting Archipel Bestuur) als bestuurder te benoemen van Stichting Archipel Onderwijs. Stichting Archipel Onderwijs blijft gewoon schoolbestuur met alle verplichtingen en verantwoordelijkheden die daarbij horen.

3. De raad is bevoegd om de leden van de Raad van Toezicht te benoemen

De voorgestelde kandidaten zijn ook nu al lid van de Raad van Toezicht van Stichting Archipel en moeten officieel per 1 januari 2019 opnieuw benoemd worden als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Archipel Bestuur.

Kanttekeningen

1. Kinderopvang en onderwijs zijn verschillende werelden

Archipel en SEC bewegen zich in verschillende werelden. Het onderwijs is (semi-)publiek, kent veel directe bemoeienis van de overheid en heeft te maken met specifieke wet- en regelgeving (bekostiging huisvesting en overheidstoezicht). Kinderopvang is ‘markt’, kenmerkt zich door veel vrijheid en wordt veel minder ‘gehinderd’ door specifieke regels en voorschriften. Veel instellingen voor onderwijs en opvang onderzoeken momenteel de mogelijkheden tot samenwerking en er wordt ook al daadwerkelijk samengewerkt. De VNG is hier voorstander van en ziet voor zichzelf een sturende en voortrekkende rol.

2. De gemeente verliest haar greep

De gemeentelijke betrokkenheid bij Archipel blijft grotendeels ongewijzigd maar zal anders worden ingekleurd. Zo vervalt de gemeentelijke zienswijze op begroting en jaarrekening van Archipel maar blijft het reguliere overleg tussen gemeenten en schoolbestuur gewoon gehandhaafd.

De statutenwijziging en oprichting van de bestuurstichting heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke zorgplicht met betrekking tot het onderwijs. Eventueel ingrijpen van de gemeente bij financiële problemen bij Stichting Archipel Onderwijs wordt niet moelijker of anders.

3. Er is nog geen wettelijke regeling

De minister laat de schoolbesturen veel ruimte bij het inrichten van hun samenwerkingsrelatie met andere organisaties. Stichting Archipel maakt hier gebruik van met de oprichting van de bestuurstichting en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging en heeft zich verzekerd van specialistisch juridisch advies. Mocht de minister in de toekomst komen met nieuwe wetgeving waarin andere samenwerkingsvormen worden voorgeschreven dan voorzien de statuten in een terugvaloptie naar de ‘oude’ juridische werkelijkheid.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het college van bestuur van Stichting Archipel en de gemeenten Brummen en Voorst worden per brief geïnformeerd over het besluit van het college.

Rapportage/evaluatie

Twee keer per jaar is er een bestuurlijk overleg van Stichting Archipel Onderwijs met de drie gemeenten. In dit overleg kan het reilen en zeilen van de bestuurstichting uiteraard aan de orde komen.

Bijlagen

1. mail van de voorzitter van het CvB van Stichting Archipel dd. 10 oktober 2018

2. akte van statutenwijziging van Stichting Archipel

3. akte van oprichting van Stichting Archipel Bestuur (ter informatie)

4. akte van statutenwijziging van Stichting Educatief Centrum (ter informatie)

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0130

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 november 2018 met nummer 117753b e s l u i t :

1. in te stemmen met de statutenwijziging van Stichting Archipel;

2. de concept-oprichtingsakte van de Stichting Archipel Bestuur voor kennisneming aan te nemen;

3. de in het concept van de oprichtingsakte van de Stichting Archipel Bestuur aan hem toegekende bevoegdheden te aanvaarden;

4. de Stichting Archipel Bestuur te benoemen als bestuurder van de Stichting Archipel Onderwijs;

5. de navolgende personen te benoemen in de Raad van Toezicht van de Stichting Archipel Bestuur:

a)      De heer Koen Stephan uit Wilp

b)      Mevrouw Gerritje Ingrid Dingemans uit Zutphen

c)      De heer Gerrit Anthony Rutgers uit Voorst

d)      Mevrouw Erica Heesen uit Zutphen

e)      De heer Dick Lykle Martin Heite uit Warnsveld.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 3 december 2018 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Stichting Archipel wil samen met Stichting Educatief Centrum (SEC) een bestuurstichting (Stichting Archipel Bestuur) oprichten om beter op de toekomst voorbereid te zijn. Om dit mogelijk te maken moet Archipel haar statuten wijzigen.

In de (huidige) statuten van Stichting Archipel is in artikel 15 lid 1 bepaald dat de gemeenteraden van Brummen, Voorst en Zutphen moeten instemmen met wijziging van de statuten. Dit houdt verband met het feit dat Archipel openbaar onderwijs aanbiedt.

De gemeenten hoeven niet in te stemmen met de oprichting van de bestuurstichting alhoewel de gemeenteraad daarin wel bevoegdheden krijgt toebedeeld: benoeming van de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Archipel Bestuur (artikel 9 lid 3) en het geven van instemming op wijziging van de statuten (artikel 15 lid 1).

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de statutenwijziging van Stichting Archipel; De concept-oprichtingsakte van de Stichting Archipel Bestuur voor kennisneming aan te nemen; De in het concept van de oprichtingsakte van de Stichting Archipel Bestuur aan hem toegekende bevoegdheden te aanvaarden; De Stichting Archipel Bestuur te benoemen als bestuurder van de Stichting Archipel Onderwijs; en de in het raadsbesluit genoemde personen te benoemen in de Raad van Toezicht van de Stichting Archipel Bestuur:

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 03-12-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Er hebben zich twee insprekers aangemeld. Aan hen geef ik eerst het woord.

2. Algemeen spreekrecht

De heer Remerie: zie bijgevoegde inspreekreactie.

VVD: Heeft u juridisch iets ondernomen?

BewustZW: Kunt u uw brief aan de raad sturen met het verzoek aan het college om een verhelderend memo aan de raad voor te leggen?

CDA: Bent u nog in gesprek met de gemeente?

De heer Remerie: Er is geen vervolggesprek meer gepland. De betreffende ambtenaar raadde mij aan om in te spreken.

BewustZW: Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter: Nee.

BewustZW: Dan wil ik een memo.

Voorzitter: Is genoteerd.

 

Voorzitter: Dan geef ik het woord aan mevrouw Buijs.

Mevrouw Buijs: Zie bijgevoegde inspreekreactie.

BewustZW: Uw betoog is bekend, is er nog andere informatie om mee te nemen naar het toekomstperspectief over de bibliotheek? Kunt u dat naar de raad sturen, dan kan dat door de raad worden meegenomen.

Mevrouw Buijs: Verzoek is, dat alle partijen "water bij de wijn" doen.

Voorzitter: Heeft u nog nadere informatie?

Mevrouw Buijs: Nu  niet, daarvoor moet je naar de bibliotheek en naar andere partijen.

3. Aankondiging moties en amendementen

Voorzitter: Zijn er fracties die moties en/of amendementen willen aankondigen?

D66: Wij willen in de volgende raadsvergadering de motie "Behoud faciliteiten in Warnsveld" indienen.

Groenlinks: Wij willen in de volgende raadsvergadering een motie "Kinderpardon" indienen.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 3 december 2018

Forum: Akkoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 3 december 2018

Forum: Akkoord.

5. Vermoedelijke hamerstukken

Voorzitter: Wat geen hamerstuk kan blijven maar een bespreekstuk moet worden, kan hier kenbaar worden gemaakt.

5a. Statutenwijziging stichting Archipel in verband met oprichting bestuurstichting

 Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

5b. Verordening Jeugdhulp gemeente Zutphen 2018

SP: Wij willen graag een forum over dit onderwerp, geen hamerstuk.

College: Wil je een forum over alleen de verordening Jeugdhulp, over over alle ontwikkelingen in de jeugdhulp?

SP: Ik denk het totaalpakket.

College: Deze verordening moet voor 1 januari worden vastgesteld. Als u nu de verordening vaststelt, dan komt er daarna een apart forum over alle ontwikkelingen in de jeugdhulp.

BewustZW: In het presidium heeft de SP hetzelfde gezegd als het college nu aangeeft.

Voorzitter: Blijft dit een hamerstuk of wordt dit een bespreekstuk in de raadsvergadering van 17 december 2018?

Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

5c. Verzamelbegrotingswijziging 2018-23 (incl. Burap 2018-2)

BewustZW: Wij willen dit als bespreekstuk behandelen. Naar aanleiding van een aangenomen motie willen wij graag de stand van zaken weten. Als wij daarover niet in de raad worden geïnformeerd, dan willen wij een memo.

Voorzitter: Via het college krijgt u een toelichting.

College: Het college komt met een memo, hopelijk voor 17 december 2018 en anders op 17 december 2018.

Voorzitter: Dit onderwerp wordt een bespreekstuk.

5d. Aanvullend krediet voor aanleg vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen

Burgerbelang: Dit onderwerp willen wij als bespreekstuk.

BewustZW: Dat willen wij ook.

Voorzitter: Dit wordt een bespreekstuk.

5e. Krediet voor investeringen bij de voetbalverenigingen z.v.v. AZC en Warnsveldse Boys

Burgerbelang: Dit onderwerp willen wij als bespreekstuk.

BewustZW: Dat willen wij ook.

Voorzitter: Dit wordt een bespreekstuk.

5f. Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 van de gemeente Zutphen

Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

5g. Vaststelling bestemmingsplan Huize Borro

College: Het conceptbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Naar ons idee zijn er geen zienswijzen tegen het conceptbestemmingsplan ingediend. Wij hebben dit drievoudig gecheckt, en niets gevonden. Er was nog geen hoger beroep ingesteld, in de aan u toegestuurde informatie staat dat er wel hoger beroep is ingesteld. Dit komt over als slordig van het college. Het raadsvoorstel is op 22 oktober aangeleverd, op die datum was er nog geen hoger beroep ingesteld. Na 22 oktober is er pro forma hoger beroep ingesteld, de reden is nog onbekend. Voorstel is om dit raadsvoorstel nu niet te behandelen, maar dat u eerst geïnformeerd wordt op voorgaande drie onderdelen.

BewustZW: Wanneer krijgen wij die informatie?

College: Ik hoop voor 17 december  met een verklarend memo te komen, dan kan dit raadsvoorstel in de raadsvergadering van 17 december worden behandeld als bespreekstuk.

5h. Aanvragen krediet IJsselkade 2e fase

Voorzitter: Kan dit een hamerstuk blijven?

BewustZW: Nee, moet een bespreekstuk worden.

5i. Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2019

Voorzitter: Kan dit een hamerstuk blijven?

BewustZW: Nee, moet een bespreekstuk worden.

5j. Ontslag van de heer R. Kraassenberg en benoeming van de heer A. Nijenhuis als lid Auditcommissie Zutphen

Forum: Dit kan een hamerstuk blijven.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 17 december 2018

BewustZW: Rubriek A, nummer 6: door het college is aangegeven vaker subsidie aan IJsselwind te geven. Als IJsselwind niet positief kan afronden, dan is het verlenen van subsidie voor niets geweest. Deze brief moet naar categorie E.

BewustZW: Rubriek A, nummer 18: Wordt dit pand ook meegenomen in de vastgoedopdracht?

College: Met alles bedoelen we ook alles, dus alle vastgoed in gemeentelijke handen. Indien dit pand er een uitzondering op vormt, dan krijgt u een reactie.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 december 2018

Forum: Akkoord.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 08-10-2018

Forum: Akkoord.

8b. Forumverslag 11-10-2018

Forum: Akkoord.

8c. Forumverslag 29-10-2018

Forum: Akkoord.

8d. Forumverslag 19-11-2018

Forum: Akkoord.

9. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 17 december 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 17-12-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Het lid Timmer heeft zich van stemming onthouden.
Geen amendementen ingediend