Statutenwijziging De Onderwijsspecialisten

Onderwerp Statutenwijziging...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Statutenwijziging De Onderwijsspecialisten

Onderwerp Statutenwijziging De Onderwijsspecialisten
Programma04. Een vitale samenleving, iedereen doet mee
ForumHamerstuk
Portefeuillehouder M. ten Broeke
Inlichtingen bij Guido Pletzers
06-81425283 G.Pletzers@zutphen.nl
Soort bevoegdheidControlerend
BeleidsvrijheidBeperkt
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De statutenwijziging van stichting De Onderwijsspecialisten waardoor een fusie van de drie stichtingen die onder het schoolbestuur vallen mogelijk wordt, goed te keuren.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Stichting ter bevordering van basisonderwijs, speciaal onderwijs, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aan leerlingen met een beperking (verkort: De Onderwijsspecialisten) wil een statutenwijziging doorvoeren. Binnen De Onderwijsspecialisten werken drie stichtingen al jarenlang samen in een personele unie. Deze stichtingen willen nu gaan fuseren.

In de (huidige) statuten van De Onderwijsspecialisten is in artikel 15 lid 2 bepaald dat de gemeenteraden van de gemeenten (Zutphen en Deventer), waarin scholen gevestigd zijn waar openbaar onderwijs wordt gegeven, met deze wijziging moeten instemmen. In Zutphen gaat het om de Anne Flokstraschool.

Beoogd effect

Na instemming met de statutenwijziging die de fusie van de drie afzonderlijke stichtingen die onder het schoolbestuur vallen mogelijk maakt, kan de wijziging van de statuten formeel door De Onderwijsspecialisten gerealiseerd worden.

Argumenten

De Onderwijsspecialisten wil fuseren
Onder de naam De Onderwijsspecialisten werken drie afzonderlijke stichtingen samen. Een fusie was eerder vanwege onderwijsregelgeving niet mogelijk. Nu de fusietoets is opgeheven voor het PO en VO wordt het wel mogelijk een fusie door te voeren. Een fusie heeft praktische voordelen, vooral op het beheersmatige vlak.

In een brief van het College van Bestuur wordt aangegeven dat deze fusie ‘inhoudelijk gezien’ geen consequenties heeft. Er worden geen scholen samengevoegd, het onderwijsaanbod blijft in tact en er gaan geen banen verloren. Tevens vraagt het College van Bestuur om een snelle afwikkeling van de gemeentelijke besluitvorming.

Kanttekeningen

Kan de gemeente dit tegenhouden?
In artikel 15 lid 2 van de statuten is bepaald dat de gemeenteraden hun goedkeuring slechts kunnen onthouden indien door de voorgenomen statutenwijziging de wettelijk vereiste invloed (van gemeenten), voor zover het openbaar onderwijs betreft, niet langer verzekerd is. Door de statutenwijziging verandert de invloed van de gemeente op het onderwijs niet.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten wordt per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad.

Bijlagen

1. verzoek om instemming statutenwijziging dd. 15 juli 2019

2. concept-statuten van stichting De Onderwijsspecialisten na fusie

3. artikelsgewijze toelichting wijzigingen conceptstatuten na fusie

4. huidige statuten van De Onderwijsspecialisten van 27 december 2011.

Bijlagen

1. verzoek om instemming statutenwijziging dd. 15 juli 2019
2. concept-statuten van stichting De Onderwijsspecialisten na fusie
3. artikelsgewijze toelichting wijzigingen conceptstatuten na fusie
4. huidige statuten van De Onderwijsspecialisten van 27 december 2011
146159RH 2019_BW_00427

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0085

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 augustus 2019 met nummer 146159;


gelet op het besluit van het college van burgemeester & wethouders van (datum) met nummer


b e s l u i t :

De statutenwijziging van stichting De Onderwijsspecialisten waardoor een fusie van de drie stichtingen die onder het schoolbestuur vallen mogelijk wordt, goed te keuren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Technisch Blok 9 september 2019


Toelichting griffie:

De Stichting ter bevordering van basisonderwijs, speciaal onderwijs, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aan leerlingen met een beperking (verkort: De Onderwijsspecialisten) wil een statutenwijziging doorvoeren. Binnen De Onderwijsspecialisten werken drie stichtingen al jarenlang samen in een personele unie. Deze stichtingen willen nu gaan fuseren.

In de (huidige) statuten van De Onderwijsspecialisten is in artikel 15 lid 2 bepaald dat de gemeenteraden van de gemeenten (Zutphen en Deventer), waarin scholen gevestigd zijn waar openbaar onderwijs wordt gegeven, met deze wijziging moeten instemmen. In Zutphen gaat het om de Anne Flokstraschool.

In een brief van het College van Bestuur wordt aangegeven dat deze fusie ‘inhoudelijk gezien’ geen consequenties heeft. Er worden geen scholen samengevoegd, het onderwijsaanbod blijft in tact en er gaan geen banen verloren. Tevens vraagt het College van Bestuur om een snelle afwikkeling van de gemeentelijke besluitvorming.

Het college stelt de raad voor te besluiten de statutenwijziging van stichting De Onderwijsspecialisten, waardoor een fusie van de drie stichtingen die onder het schoolbestuur vallen mogelijk wordt, goed te keuren.


Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum: 09-09-2019
Tijd: 19:30 - 20:30
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.W. Hissink
Griffier: B.M. Duizer
Notulist:
Genodigden:

Aanwezig namensNaam
GroenLinksH Krans
SPH.M.H. Giesen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek en M van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Portefeuillehouder(s): A. Vermeulen
Ondersteuners: A van den Engel, V van Damme, H Aarnink
Pers: ja
Publiek: 20 personen
Insprekers: ja

Verslag van de vergadering

1 Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal.

2 Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag uw aandacht voor de eerste inspreker, mevrouw Pladdet.

Zie voor de bijdrage van mevrouw Pladdet de bijlage bij het verslag.

BewustZW: Een aangrijpende noodkreet. Kan de burgemeester reageren?

College: Wat een verdrietige situatie. We doen wat er kan voor verwarde personen. Met wethouder Matser zal ik bespreken wat we eventueel extra kunnen doen voor mevrouw Pladdet en andere mensen die in dezelfde situatie verkeren.

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage mevrouw Pladdet. De tweede inspreker komt straks bij agendapunt 6c aan bod.

3 Actieve informatievoorziening vanuit het college

Geen.

4 Aankondiging moties en amendementen

Burgerbelang: Onze fractie is van plan een motie over de Horecavisie in te dienen.

5 Toezeggingenlijsten

5a Toezeggingenlijst Forum 9 september 2019

Akkoord.

5b Toezeggingenlijst Raad 9 september 2019

Akkoord.

6 Vermoedelijke hamerstukken

6a Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij collegevoorstel Rivier in de Stad

Akkoord.

6b Bestemmingsplan Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op N314

Akkoord.

6c Vaststellen bestemmingsplan "Hoveniersweg naast 7 en 12a"

Voorzitter: Bij dit onderwerp graag eerst uw aandacht voor een inspreker, de heer Everdij.

Inspreker: Ik heb een zienswijze ingediend tegen dit bestemmingsplan. Voor wat betreft de communicatie met de gemeente; eerder kreeg ik geen antwoord op mijn vragen en nu wel een tijdige reactie. Van de gemeenteraad had ik meer verwacht.
Inhoudelijk bevat het bestemmingsplan een paar fouten. Er hoeft geen exploitatieplan te worden ingediend bij de gemeente, dat is duidelijk. Er is echter geen enkel plan met uitzicht op uitvoering bekend. Waarom dan deze bestemmingsplanwijziging?
Voor de berekening van stikstof heeft de gemeente een programma gebruikt, waarvan het ministerie zegt dit nog niet te gebruiken. Hoe kan dat?
Over de inspraak wordt vermeld dat de initiatiefnemer met alle omwonenden contact heeft opgenomen. Mijn vraag is hoe dit is gebeurd. Er is geen verslag van en op deze manier wordt geen recht gedaan aan de inspraakprocedure.

PvdA: Heeft u een gesprek met de initiatiefnemer gehad?

Inspreker: Nee, hoewel ik 300 meter verderop woon. Ook andere buren hebben de initiatiefnemer niet gesproken.

BewustZW: In wet- en regelgeving is vastgelegd op welke manier de gemeente dit proces moet doorlopen. Twijfelt u eraan dat dit op een goede manier is gebeurd?

Inspreker: Ja, daar twijfel ik aan. Het is uw taak als gemeenteraad om daar een mening over te hebben.

BewustZW: Mijn fractie stelt voor dit onderwerp als bespreekpunt in de raad te agenderen.

Voorzitter: Ik zie instemmende reacties van andere fracties, dat is akkoord.

6d Budget asielzoekerskinderen jeugdhulp

BewustZW: Wat opvalt in dit stuk zijn dat de genoemde bedragen niet één op één hetzelfde zijn.

Arno van den Engel (ambtelijke ondersteuning): Dat is een afrondingskwestie. We kunnen dit aanpassen, voordat het voorstel wordt vastgesteld.

CDA: Waarom gaat het geld eerst naar de algemene reserve?

Arno van den Engel: De afspraak is dat elk voordeel via de algemene reserve loopt. In dit geval betreft het een technische exercitie, het volledige bedrag wordt doorgezet.

Burgerbelang: Om hoeveel kinderen gaat het? En hoe werkt het als kinderen naar een andere gemeente verhuizen? En is het budget toereikend?

Henrike Aarnink: Het antwoord op de eerste vragen staat op pagina 137 van het stuk. Of het budget toereikend is, is vooraf niet bekend. Dat moet goed worden gemonitord en steeds weer worden overwogen.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6e Statutenwijziging De Onderwijsspecialisten

Akkoord.

7 Tweede kwartaalrapportage over de stand van zaken van het programma Zutphen Financieel Gezond

SP: De alternatieve maatregelen in het Sociaal Domein baren mijn fractie zorgen. Voor wat betreft thema 3 (Wmo) krijg ik graag toelichting op de verschillende punten. Onze zorgen zijn dat wat op korte termijn een kleine besparing oplevert, op de lange duur tot meer armoede en behoefte aan zorg zal leiden.

D66: Een punt van orde voorzitter; kunnen we dit onderwerp en het volgende bespreekpunt (Extra bezuinigingen 2019) in een regulier Forum bespreken volgende maand?

Voorzitter: Ik zie dat er veel steun is voor uw voorstel.

CDA: Mogen we deze gelegenheid te baat nemen om toch een paar vragen te stellen? Wij zijn benieuwd of en hoe het verwachte tekort van 1,3 miljoen euro zal worden gedekt.

Vico van Damme (ambtelijke ondersteuning): Voor het resterende tekort verwachten we dat vooral de verkoop van panden nog soelaas gaat bieden.

CDA: Hoe zeker zijn deze inkomsten?

College: Het college denkt dat het realistisch is te verwachten dat met de verkoop van panden het tekort van 1,3 miljoen euro kan worden gedekt.

Voorzitter: De verdere bespreking van dit onderwerp kan in een Forum op een andere datum plaatsvinden.

8 Extra bezuinigingen 2019

Voorzitter: Ook dit onderwerp komt in een later Forum aan bod.

9 Lijst ingekomen stukken Raad 23 september 2019

Akkoord.

10 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 september 2019

PvdA: Op de volgende lijst ter inzage liggende stukken, voor 7 oktober 2019, staat een memo over Aanvullende maatregelen in het Sociaal Domein, thema’s 2, 3 en 5. Wij zouden dit onderwerp graag bespreken in de volgende Forumavond.

Voorzitter: Dit punt had goed gepast bij het volgende agendapunt dat ik zo zal toelichten, maar laten we nu kijken of er steun is voor uw voorstel. Dat is het geval. Zou dit onderwerp in een eigen Forum besproken moeten worden?

Henrike Aarnink: Het onderwerp past goed bij de eerder vanavond doorgeschoven financiële stukken. Ze kunnen m.i. samen worden geagendeerd.

Voorzitter: Goed, dan geven we dat op deze manier mee aan de agendacommissie.
De lijst is voor het overige akkoord.

11 Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad - Technisch Blok 9 september 2019

Voorzitter: Voor de eerste keer staat in het Technisch Blok ook de Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad op de agenda. Deze werd hiervoor alleen in het Presidium en de Agendacommissie besproken. Op deze lijst staan onderwerpen die door de ambtelijke organisatie of door het college zijn aangedragen, met daarbij een datum vermeld. Deze datum is vaak een indicatie, het onderwerp kan eerder of later aan bod komen. De lijst van nog te agenderen onderwerpen wordt nu ook in het Technisch Blok geagendeerd, zodat fracties makkelijker ook zelf een onderwerp kunnen aandragen. Ook kan een vraag over de voorgenomen agendering aan het college worden gesteld. Dit kunnen alleen procesvragen zijn en geen inhoudelijke vragen. Zoals bij de lijst van toezeggingen ook geldt; u kunt iets vragen, maar het hoeft niet. Zie het vooral als een mogelijkheid om de agenderende rol van de raad te versterken.

D66: We hebben de afgelopen maanden veel gehoord en gelezen over het Geelvinck museum. Onze fractie verzoekt om een Forumvergadering over dit onderwerp.

Voorzitter: Ik zie dat er steun is voor uw voorstel van andere fracties.

College: Voorzitter, ik stel voor dit agenderingsverzoek in het Presidium te bespreken.

D66: Daar kunnen wij mee instemmen.

Voorzitter: Dan is de conclusie dat dit verzoek in het Presidium wordt besproken.

12 Vaststellen forumverslag(en)

12a Forumverslag 01-07-2019

Akkoord.

12b Forumverslag 04-07-2019

Akkoord.

13 Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage, ik sluit de vergadering.


Bijlagen:
Bijdrage spreekrecht mw Pladdet

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad


Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00)

Datum: 23-09-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters
Notulist:
Genodigden:Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 23 september 2019

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl