Pagina delen

Startnotitie RES (regionale energie strategie) Cleantech Regio 2020-2030

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De definitieve startnotitie RES Cleantech Regio 2020-2030 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de RES maakt de Cleantechregio een plan voor de ruimtelijke inpassing van duurzame energie. Stap 1 van dat plan is de startnotitie. Het college heeft de concept-startnotitie op 25 maart 2019 besproken met het forum. Ook de raadsleden van de andere gemeenten uit de regio hebben de concept-startnotitie besproken en van commentaar voorzien. De notitie is naar aanleiding daarvan aangepast.

Voor u ligt nu de definitieve startnotitie. De Stuurgroep RES biedt deze notitie aan aan zeven gemeenten, de provincie Gelderland, twee waterschappen en de regio (zie bijlage 1, de aanbiedingsbrief)). De startnotitie zelf vindt u in bijlage 2. Bijlage 3 ten slotte geeft aan wat de wijzigingen zijn tussen de concept-startnotitie en de definitieve versie (naar aanleiding van de bespreking in de gemeenteraden).

Beoogd effect

Als u de startnotitie vaststelt:

- dan kunnen we beginnen met het opstellen van de RES,

- dan kunnen we ateliers organiseren (werkoverleggen met stakeholders) en

- dan wordt langzamerhand duidelijk hoe de Cleantechregio (en dus ook Zutphen) in 2030 energieneutraal kan zijn.

Argumenten

1 Er ligt een strak tijdsschema

Het opstellen van een RES is niet vrijblijvend. Er ligt een strak tijdsschema. Een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord moet er een concept-RES liggen. Van groot belang is dat er aandacht is voor participatie, zodat er draagvlak ontstaat.

2 De startnotitie geeft richting

De startnotitie geeft aan wat we in de RES gaan doen, waar de RES over gaat. Eén van de belangrijkste passages is de ambitie: we willen in 2030 energieneutraal zijn. De RES gaat aangeven hoe we dat doel bereiken.

3 Men staat in de startblokken

De afgelopen maanden is een organisatie ontstaan die klaar staat om tot actie over te gaan. De bestuurders spreken elkaar iedere maand over de RES, er is een (ambtelijke) kern- en coördinatiegroep, er is al een kick-off geweest voor de ateliers en ook is de eerste regionale raadsavond al achter de rug. Met een vastgestelde (definitieve) startnotitie ligt er straks een goede basis om concreet stappen te zetten.

Kanttekeningen

1. Het blijft zoeken naar consensus

Binnen de Cleantechregio doen diverse organisaties mee aan het opstellen van een RES: zeven gemeenten, twee waterschappen, één provincie, een netwerkbedrijf en de Strategische Board van de regio. Al deze organisaties hebben een eigen belang, ambitie en doelstelling. Het zal de komende tijd een flinke klus zijn om op één lijn te blijven.

2. De doelstelling is ambitieus

Energieneutraal in 2030 is een ambitieuze doelstelling. We moeten - met anderen - alle zeilen bijzetten om dit te halen.

3. Draagvlak is essentieel

Juist om draagvlak te creëren heeft het Rijk (met de koepels) de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de RES bij de regio's neergelegd. Dit is echter geen garantie dat er dan ook draagvlak ontstaat. Veel mensen willen geen windmolen of zonne-akker in hun achtertuin.

4. Er zijn veel onduidelijkheden

Vrijwel elke dag staat er een bericht in de krant over een nieuwe duurzame techniek. Maar is die techniek ook grootschalig toe te passen en betaalbaar? In het RES-proces zullen we met onduidelijkheden moeten omgaan. Gelukkig wordt de RES iedere twee jaar herzien. Op die manier kunnen we nieuwe technieken en inzichten een plek geven.

Risico’s

In de RES doen we uitspraken over de inpassing van nieuwe windmolens en zonnevelden. In het omgevingsbeleid (het RO-spoor dus) moet de aanleg van die nieuwe duurzame energie uiteindelijk vastgelegd worden. Oftewel: de raad moet de komende jaren nog diverse omgevingsplannen gaan vaststellen voor meer wind en zon. De ervaring met de drie nieuwe windturbines van IJsselwind leert ons dat vaak zienswijzen ingediend worden over zulke plannen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het is de verwachting dat rond deze zomer de gemeenten, provincie en waterschappen instemmen met de startnotitie. Daarna gaan we de concept-RES opstellen. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de ateliers. Uit die werkoverleggen met stakeholders moet duidelijk worden waar de zoekgebieden liggen voor nieuwe windmolens en zonnevelden. Ook wordt dan in kaart gebracht hoe het staat met de vraag en het aanbod van warmte in de regio. De concept-RES moet een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord gereed zijn. De definitieve RES wordt een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord opgeleverd.

Rapportage/evaluatie

Zie hierboven. Iedere twee jaar gaan we de RES herzien. We gaan dan beoordelen of er nieuwe technieken zijn bijgekomen die van invloed zijn. En we gaan beoordelen of we op schema liggen richting een energieneutraal 2030.

Financiën

Er zijn geen kosten verbonden voor de gemeente aan het opstellen van de startnotitie. Vanuit het Rijk en de provincie zijn diverse financiële bijdragen voor de regio. Daarvan worden projectleiders en ontwerpburo’s ingehuurd om het gehele RES-proces te ondersteunen. Vanuit Zutphen zijn we richting de regio steeds kritisch geweest over onze financiële (on)mogelijkheden om bij te dragen aan het opstellen van een RES.

Bijlagen

  1. De aanbiedingsbrief van de stuurgroep RES van 4 juni 2019
  2. De definitieve startnotitie
  3. De zogenoemde Nota commentaar en wijzigingen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0068

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 juni 2019 met nummer 143822b e s l u i t :

De definitieve startnotitie RES 2020-2030 Cleantech Regio vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Deze startnotitie wordt behandeld in dezelfde forumvergadering als waarin de 'Presentatie over voortgang energietransitie 2019' wordt gegeven.

Met het raadvoorstel 'Startnotitie RES (regionale energie strategie) Cleantech Regio 2020-2030' wordt voorgesteld de definitieve startnotitie RES 2020-2030 Cleantech Regio vast te stellen.

Het doel van een startnotitie is scherp te krijgen op welke vraag de beleidstekst antwoord moet geven.

Met het vaststellen van de startnotitie wordt beoogd een begin te kunnen maken met het opstellen van de RES, het kunnen organiseren van ateliers (werkoverleggen met stakeholders), en duidelijk krijgen hoe de Cleantechregio (en dus ook Zutphen) in 2030 energieneutraal kan zijn.

De startnotitie wordt voor akkoord voorgelegd aan de gemeenteraad. Door in te stemmen met de startnotitie zijn de afspraken voor iedereen helder.

 

 

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 01-07-2019 Tijd 20:00 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Tijdens deze forumvergadering staan zowel de Startnotitie RES (regionale energie strategie) Cleantech Regio 2020-2030 als de presentatie van de ontwikkelingen op gebied van energietransitie.

De ChristenUnie wil graag weten wat de relatie is tussen beide onderwerpen. De voorzitter antwoordt dat beiden betrekking hebben op het onderwerp energie.

De heer Post verzorgt namens de ambtelijke organisatie de presentatie over de startnotitie. (bijgevoegd bij het raadsstuk)

Na afloop geeft de voorzitter de aanwezigen gelegenheid om te reageren en vragen te stellen.

Burgerbelang wil graag weten in hoeverre de raad inspraak heeft op de afspraken in regionaal verband. Post antwoordt dat het om een concept gaat en het definitief vastgesteld moet worden door de raad.

GroenLinks ziet dat de oorspronkelijke milieu ambities van de gemeente binnen de notitie naar beneden zijn bijgesteld en wil graag weten hoe het College hier tegenaan kijkt.

Het College geeft aan we pragmatisch hiermee om moeten omgaan, maar dat het einddoel blijft om in 2030 energieneutraal te zijn. Hoe de relatie met het omgevingsplan en de grootschalige inzet van zon en wind moet duidelijker worden in komende periode.

D66 is bezorgd over het karakter van een gemeenschappelijke regeling als er verschillen ontstaan in de startnotities van de verschillende deelnemende gemeentes. Het College reageert hierop dat de Zutphense raad zelf besluit en dus veel zeggenschap heeft.

De VVD wijst op belang van de samenhang met andere, landelijke ontwikkelingen als het Klimaatakkoord, Gelders Energieakkoord, RES en de wijze waarop we het in Zutphen gaan realiseren. Daarbij is het belangrijk om te voorkomen dat we teveel gaan vergaderen, en echt aan het werk gaan.

De PvdA vraagt of 2030 een harde deadline is. Kan hier vanaf worden geweken? Het College zegt dat dit deze afspraak is.

De VVD wil weten of de genoemde 5/6 fte een onderbouwing heeft. Het College antwoordt dat in praktijk slechts een 1 fte gevraagd en een 0,5 fte is geleverd door het ontbreken van financiering.

Het CDA vraagt of de levering van slechts 0,5 fte tot een reactie geleid heeft. Het College antwoordt dat de regio het jammer vond.

GroenLinks wil graag meer weten over de RES in relatie tot de lokale ambities. De voorzitter antwoordt dat dit in het latere deel aan de orde komt.

De SP plaatst een aantal kanttekeningen: zij ziet onvoldoende terug wat de concrete inspanningsverplichting is van bedrijven, en waarom er een beperking is tot zon en windenergie. Het College reageert dat het gaat om bewezen technologie maar dat andere methoden ook aan de orde komen bij het warmteplan.

Burgerbelang stelt dat er geen ruimte is in Zutphen voor grootschalige windparken, en wil meer nadruk op het gebruik warmte en uitstoot op de Mars. Het College is het eens dat grootschaligheid niet mogelijkheid is, maar dat gekeken waar en welke de mogelijkheden er wel zijn.

Het CDA vindt het belangrijk dat de plannen haalbaar en betaalbaar zijn en maakt zich zorgen over het elektriciteitsnetwerk en vraagt of Liander ook betrokken is. Deze is partij volgens het College.

De Stadspartij mist het onderwerp opslag. Het College antwoordt dat dit nog niet aan de orde is binnen deze fase.

D66 wil graag dat het onderwerp verder komt dan een kleine kring van mensen en ziet graag dat er een communicatieplan komt. Het College vindt dat in deze fase te vroeg, maar over circa 2 jaar, wanneer de plannen concreter worden, wel aan de orde. D66 is het hiermee oneens, zij vindt dat informatie beter gedeeld moet worden. De VVD vraagt zich af hoe deze er dan uit moet zien, het is immers nog abstract.

De voorzitter stelt vast dat het onderwerp voldoende besproken is en door kan gaan naar de raad ter vaststelling.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend