Pagina delen

Spreekrecht windmolenplan IJsselwind

Inhoud

Bijlagen

Behandeld in Forum van 2 september 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Momenteel legt het college de laatste hand aan het bestemmingsplan “Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind, gemeente Zutphen.” Besluitvorming door het college is gepland op 27 augustus. Hierna worden het bestemmingsplan, de reactienota (waarin alle ingediende zienswijzen worden beantwoord) en de milieueffectrapportage ter vaststelling aangeboden aan de raad en digitaal beschikbaar gesteld.

Conform een afspraak in het Presidium, is het Forum van 2 september gereserveerd voor het spreekrecht van inwoners en belanghebbenden. De indieners van een zienswijze zijn hiervan op de hoogte gebracht. Ook inwoners of organisaties die geen zienswijze hebben ingediend, kunnen gebruik maken van het spreekrecht in deze vergadering.

Om voldoende ruimte te bieden aan de verschillende sprekers om hun bijdrage te leveren en vragen vanuit het forum te beantwoorden, is de inhoudelijke bespreking tussen raads-, forumleden en de wethouder voorzien voor het reguliere forum van 9 september 2019. Besluitvorming in de raad kan, als het Forum dit adviseert, plaatsvinden op 23 september.

Tijdens de Forumspecial Windmolenplan IJsselwind van 4 juli 2019 hebben onder andere de projectleiding, initiatiefnemers en bewonersgroepen de raads- en forumleden via presentaties geïnformeerd. De presentaties en het verslag van deze avond zijn te raadplegen op de website.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 02-09-2019 Tijd 19:30 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Zij deelt mij dat deze avond geheel is ingeruimd voor het spreekrecht. Na iedere spreker is er voor raads- en forumleden gelegenheid vragen te stellen.

Voorzitter: Het woord is eerst aan wethouder Matser voor een mededeling over het aanleveren van aanvullende informatie.

College: Bij de afwikkeling van alle zienswijzen op het bestemmingsplan, zijn twee zienswijzen aanvankelijk over het hoofd gezien. We hebben die alsnog beantwoord en de reactie daarop aangepast. De indieners zijn hierover geïnformeerd en ook over de mogelijkheid deze avond in te spreken. De raad ontvangt een aangepaste reactienota en een aangepast raadsvoorstel.

Voorzitter: Bedankt voor deze mededeling.
Graag aandacht voor de eerste inspreker, dat is de heer Bruinink.

De heer Bruinink: 25 jaar geleden ben ik in Eefde-West komen wonen. In Eefde-West wonen veel betrokken mensen. Speciale dank aan Klaas Bron voor zijn inzet. Weegt u zijn bijdrage goed zo direct. Het gaat ons om het leefmilieu en de gezondheid. Laten we kiezen voor elkaar en samen werken aan een mooie buurt. In het optreden van de gemeente en de initiatiefnemers valt op dat argumenten worden geneutraliseerd. Het is tegenkaatsen, het plan gaat gewoon door.
Van het huidige plan ben ik tegenstander. Zonnepanelen was een betere optie geweest om duurzame energie op te wekken in dit gebied. De afspraken over vergoedingen zijn geparkeerd. Laat de mensen die last hebben van het plan profiteren. Nu zijn dat participanten.

Voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is de heer Huisintveld.

Zie de bijlage (nummer 2) voor de spreektekst van de heer Huisintveld.

BewustZW: Een algemene opmerking. Graag zie ik dat alle bijdragen van de insprekers digitaal beschikbaar komen.

Voorzitter: We zorgen ervoor dat alle overhandigde of digitaal aangeleverde teksten zo snel mogelijk beschikbaar komen.

GroenLinks: In de adviesraad wordt toch ook meegesproken over de inpassing in het landschap?

De heer Huisintveld: De gemeente Lochem heeft zich teruggetrokken en bij Fort de Pol wonen helaas te weinig mensen.

Burgerbelang: Onderneemt u nog actie richting de gemeente Lochem?

De heer Huisintveld: De gemeente heeft zich teruggetrokken en staat vrij machteloos, maar natuurlijk dringen we aan bij onze eigen gemeente. Onze strijd gaat door.

Voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is de heer Bron.

Zie de bijlage (nummer 3) voor de spreektekst van de heer Bron.

Voorzitter: Dank u wel. Dan vraag ik de heer Rommers naar voren te komen.

Zie de bijlage (nummer 4) voor de spreektekst van de heer Rommers.

Voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is mevrouw Lubberding.

Zie de bijlagen (nummers 5) voor onder andere de spreektekst van mevrouw Lubberding.

Voorzitter: Dank u wel. Dan graag uw aandacht voor de heer Lubberding.

Zie de bijlage (nummer 6) voor de spreektekst van de heer Lubberding.

Voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is de heer Brokke, van het Waterschap Rijn en IJssel.

Zie de bijlage (nummer 7) voor de spreektekst van de heer Brokke.

Voorzitter: Dank u wel. Dan de heer Hettinga, projectleider bij IJsselwind.

Zie de bijlage (nummer 8) voor de spreektekst van de heer Hettinga.

Burgerbelang: Is er een moment van twijfel geweest? Wat waren de overwegingen om toch door te gaan met dit plan?

De heer Hettinga: We moeten aan de slag om de energietransitie daadwerkelijk vorm te geven. Dit is de best mogelijke locatie voor de windturbines.

Burgerbelang: U zegt dat we klimaatdoelen moeten halen, maar de overwegingen lijken commercieel.

De heer Hettinga: We zijn een samenwerkingsverband van vier energiecoöperaties en we doen tientallen projecten, groot en klein. Om verschil te maken zijn ook grote projecten nodig, grootschalige zonnevelden of hoge windmolens. Daarbij hebben wij, anders dan commerciële investeerders, juist geen winstoogmerk.

VVD: Moeten de molens 185 meter hoog worden, of kan 150 meter hoog ook volstaan?

De heer Hettinga: De tiphoogte van circa 185 meter is nodig om het project rendabel te maken. Bij 150 meter hoogte kunnen we in het allerbeste geval net geen verlies maken. Er moet echter een solide businesscase zijn.

Voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is de heer Schlatmann.

Zie de bijlage (nummer 9) voor de spreektekst van de heer Schlatmann.

Burgerbelang: Hoe hoog zijn de drie bestaande windmolens in de Mars nu wat zou daar bij moeten komen in de toekomst?

De heer Schlatmann: De tiphoogte is nu ongeveer 120 meter, daar zou zo’n 60 meter bij moeten komen. Om een nieuwe businesscase rond te krijgen en omdat de nieuwe generatie turbines nu eenmaal hoger is.

D66: Op welke termijn denkt u een aanvraag te doen?

De heer Schlatmann: Wij kunnen snel handelen. De gemeente heeft wellicht enkele jaren nodig voor alle benodigde procedures.

BewustZW: Bent u in gesprek met het college over dit plan?

De heer Schlatmann: We zijn sinds 2011 in gesprek met diverse wethouders. Op dit moment loopt er geen actieve aanvraag.

BewustZW: Ik zou graag een inhoudelijke reactie (een memo) van de wethouder op dit punt krijgen.

Voorzitter: Graag uw aandacht voor de volgende spreker, de heer De Goede.

Zie de bijlage (nummer 10) voor de spreektekst van de heer De Goede.

Voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is de heer Suichies.

Zie de bijlage (nummer 11) voor de spreektekst van de heer Suichies.

Voorzitter: Dank u wel. Dan uw aandacht voor de heer Leerkes.

Zie de bijlagen (nummers 12) voor onder andere de spreektekst van de heer Leerkes.

Voorzitter: Dank u wel. De volgende spreker is de heer Stormink.

Zie de bijlage (nummer 13) voor onder andere de spreektekst van de heer Stormink.

Voorzitter: Dank u wel. De laatste spreker is de heer Van de Garde.

Zie de bijlagen (nummers 14) voor onder andere de spreektekst van de heer Van de Garde.

Voorzitter: Graag wil ik alle sprekers bedanken voor hun bijdrage aan deze avond. Op maandagavond 9 september gaan we als fracties met elkaar en de wethouder in debat. Dan zie ik u graag weer terug. Voor nu nog een prettige avond. Ik schors de vergadering tot volgende week.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in