Pagina delen

Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Kennis te nemen van de definitieve businesscase ‘Sport en accommodatiebedrijf gemeente Zutphen’.
 2. Te besluiten om het beheer en de exploitatie van gemeentelijke (sport-) accommodaties onder te brengen in een gemeentelijk sport- en accommodatiebedrijf.
 3. Het college op te dragen dit verder privaatrechtelijk vorm te geven binnen de kaders zoals deze zijn opgenomen in de Businesscase.
 4. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente(raad) vast te leggen in een prestatieovereenkomst, een governance code en een huur- en exploitatieovereenkomst met de in dit raadsvoorstel opgenomen uitgangspunten m.b.t. de opdracht aan het Sport- en Accommodatiebedrijf, de financiën en zeggenschap, openstelling, activiteitenaanbod, tarifering en informatievoorziening. 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De gemeente Zutphen heeft vele sportaccommodaties in eigendom die ten dienste staan aan scholen, sportverenigingen en andere sportaanbieders. Het beheer van de accommodaties is op dit moment zeer versnipperd: accommodaties worden geëxploiteerd door derden (stichting of commerciële aanbieder) of door de gemeente zelf. Dit betekent dat verschillende partijen een rol hebben in het beheer en er geen eenduidige werkwijze is. Bovendien blijkt de exploitatie door stichtingen (Stichting Sportaccommodaties Zutphen exploiteert zwembad De IJsselslag) zeer onstabiel, omdat er geen vrijwillige bestuursleden gevonden worden.

Hierdoor ontstaat verlies aan effectiviteit en efficiëntie, is er onduidelijkheid voor gebruikers en een moeilijk te beheersen (financieel) risico voor de gemeente als eigenaar van de accommodaties.

In mei 2020 heeft de gemeenteraad de ‘Visie Sport en bewegen gemeente Zutphen’ vastgesteld. In het beleidsplan zijn de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sport en bewegen verwoord in vier doelen:

 1. Het versterken van de samenwerking tussen sport en het sociaal domein en gezondheid
 2. Het vitaliseren van verenigingen
 3. Het ontwikkelen van plannen voor de binnensportaccommodaties zodat we op langere termijn een toekomstbestendige sportinfrastructuur hebben in de gemeente Zutphen
 4. Meer grip en regie op de exploitatie van sportaccommodaties waar de gemeente aan bijdraagt

De doelen zijn nader uitgewerkt in 16 ‘ontwikkelvoorstellen’. Eén van de ontwikkelvoorstellen bij doelstelling 4 is te komen tot de inrichting van een lokaal sport- en accommodatiebedrijf. Hiervoor is een businesscase opgesteld die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd. De businesscase geeft een uitwerking van de beheer- en exploitatiemogelijkheden en -effecten voor de gemeente Zutphen, de stichtingen van zwembad De IJsselslag en Wijkcentrum ’t Warnshuus, sporthal de Hanzehal en de gemeentelijk geëxploiteerde voorzieningen (15 gymzalen, sportparken). Op verzoek van de Raadswerkgroep Sport is in de businesscase ook een vergelijking gemaakt met volledig gemeentelijk beheer en het verschil tussen een Stichting of een BV als rechtsvorm.

Beoogd effect

Beheer en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties vindt door de oprichting van een Sport- en Accommodatiebedrijf Zutphen met als rechtsvorm een OverheidsBV, op een meest effectieve en efficiënte wijze plaats binnen door de gemeenteraad gestelde kaders.

Argumenten

1.1 De businesscase beschrijft hoe beheer en exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties effectiever en efficiënter uitgevoerd kunnen worden;
Het beheer van gemeentelijke (sport-)accommodaties is op dit moment erg ‘versnipperd’. Door dit meer te centraliseren ontstaat meer synergie en efficiënte en kunnen sporters en (sport-)verenigingen beter worden bediend.

2.1 Exploitatie van ’t Warnshuus wordt voortgezet;
Exploitatie van ’t Warnshuus wordt op dit moment gedaan door een stichting. De stichting heeft echter geen bestuur meer (op dit moment ad interim ingevuld). Met het onderbrengen van de exploitatie in het sport- en accommodatiebedrijf wordt de toekomstbestendigheid vergroot en de bestuurlijke kwetsbaarheid opgeheven, waardoor er garanties worden verkregen dat de inwoners van Warnsveld gebruik kunnen blijven maken van de faciliteiten van ‘t Warnshuus.

2.2 Exploitatie van zwembad De IJsselslag wordt voortgezet;
Exploitatie van zwembad De IJsselslag wordt op dit moment gedaan door een stichting. In de afgelopen jaren is het bestuur ad interim ingevuld door (betaalde) professionals. De kosten hiervan drukken op de gemeentebegroting.

2.3 Professionalisering van beheer en exploitatie zorgt voor betere facilitering van ‘de sport’;
Alle vormen van het huidige beheer hebben risico’s en nadelen. Gemeentelijk beheer betekent minder flexibiliteit (die in de sport wel wordt gevraagd), minder maatschappelijk ondernemerschap en hogere kosten. Beheer door een stichting is kwetsbaar en zorgt voor minder gemeentelijke invloed op de exploitatie, terwijl het (financiële) risico wel bij de gemeente ligt. Dat laatste geldt ook bij exploitatie door een commerciële (markt-)partij.

2.4 Onderbrengen in een gemeentelijk bedrijf geeft de gemeente de meeste controle op de uitvoering;
Wanneer beheer en exploitatie worden ondergebracht in een gemeentelijk sport- en accommodatiebedrijf heeft de gemeente de meeste controle op de uitvoering, zowel in haar rol als eigenaar van de accommodaties (via huurovereenkomsten), als opdrachtgever (via een dientverleningsovereenkomst met prestatieafspraken) en als eigenaar van het bedrijf.

2.5 Oprichting van een sport- en accommodatiebedrijf past binnen de sportvisie;
In de in 2020 vastgestelde sportvisie is de ambitie opgenomen om te komen tot een gemeentelijk sport- en accommodatiebedrijf om te komen tot verdere professionalisering van beheer en exploitatie van de Zutphense sportaccommodaties.

2.6 Oprichting van een gemeentelijk sport- en accommodatiebedrijf is niet nieuw of ongebruikelijk;
Veel gemeenten in Nederland hebben de laatste 20 jaar het besluit genomen om het beheer- en exploitatie in een gemeentelijk sportbedrijf onder te brengen door de combinatie van maatschappelijk ondernemerschap en een integrale uitvoering van het gemeentelijke beleid op deze manier te organiseren.

2.7 Een overheidsBV heeft de minste financiële nadelen van de BTW-maatregelen van de overheid;
De consequenties van de huidige Btw-regels rond de exploitatie van sportaccommodaties zijn in een Sportbedrijf met als rechtsvorm een OverheidsBV gunstiger. De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) adviseert de oprichting van een OverheidsBV om de nadelige effecten van de gewijzigde regelgeving te verminderen. Gemeentelijke exploitatie en exploitatie door een Stichting worden naar verwachting minder gecompenseerd voor deze financiële nadelen.

3.1 De raad stelt de kaders vast, het college voert uit;
Vanuit zijn publieksrechtelijke verantwoordelijkheid is het aan de gemeenteraad om de kaders vast te stellen waarbinnen het college de exploitatie van de gemeentelijke (sport-)accommodaties uitvoert. De kaders zijn opgenomen in de businesscase ‘Sport- en accommodatiebedrijf gemeente Zutphen’ en zijn in de volgende argumenten verder geconcretiseerd.

4.1. Door de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op deze manier vast te leggen is duidelijk afgebakend wat de opdracht van het Sport- en Accommodatiebedrijf (SAZ) is;

Het Sport- en Accommodatiebedrijf Zutphen is verantwoordelijk voor:

 1. Het in gebruik geven van sportaccommodaties en wijkcentra en het realiseren van een optimale verhuur en exploitatie van sportzalen, zwemwater, sportvelden en wijkcentra in Zutphen;
 2. De accommodaties zijn veilig, schoon en heel en voldoen aan de wettelijke eisen en zijn ingericht om diverse sport- en beweegactiviteiten uit te voeren ten behoeve van onderwijs, (sport)verenigingen, maatschappelijk gebruik en particuliere verhuur;
 3. Kennisorganisatie op het gebied van sport, spel en beweegvormen ter ondersteuning van verenigingen, onderwijs en georganiseerde en niet georganiseerde individuele beweegvormen;
 4. Uitvoerder van het gemeentelijk sport- en gezondheidsbeleid;
 5. Verbinder van sport, onderwijs, cultuur, welzijn en zorg;
 6. Bij de start van het SAZ zijn de volgende onderdelen opgenomen: Zwembad De IJsselslag, ’t Warnshuus, Gymzalen en sportzaal, Buitensport, De Hanzehal (in de loop van 2021/2022) en de buursportcoaches (gefaseerd vanaf 2021);
 7. Uitbreiding van gebruikersgroepen, ook eventueel buiten de gemeentegrenzen, is toegestaan;
 8. Het SAZ opereert marktgericht binnen de door de gemeente vastgestelde (maatschappelijke) kaders. Het SAZ heeft voldoende beleidsvrijheid binnen de wettelijke kaders om zich als maatschappelijk ondernemer te kunnen ontplooien en commerciële activiteiten te ontwikkelen.

4.2 Door de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op deze manier vast te leggen is duidelijk afgebakend wat de financiële kaders zijn;

Het gaat om de volgende (financiële) afspraken:

 1. De financiële exploitatie van het SAZ dient te passen binnen de huidige begroting van de gemeente Zutphen;
 2. Het SAZ legt verantwoording af te leggen aan de gemeente over geleverde prestaties, productenaanbod en de financiële exploitatie;
 3. Het SAZ heeft binnen de financiële kaders de ruimte voor vergroting van het aanbod, innovatie en productontwikkeling;
 4. Het SAZ en de gemeente hebben, na een aanloopperiode van 2 jaar, een meerjarige overeenkomst voor een werkpakket met bijbehorende maatschappelijke en financiële prestaties afgesloten;
 5. Er wordt een financiële reserve opgebouwd (dan wel de mogelijkheid geboden) in de vorm van een egalisatiereserve om tegenvallers in de exploitatie te kunnen opvangen. Afspraken rond de hoogte van deze financiële reserve worden in de op te stellen exploitatieovereenkomst vastgelegd;
 6. De gemeenteraad stelt de hoogte van de exploitatiebijdrage en het maximum percentage van de te vormen financiële buffer vast;
 7. De buffer is bestemd voor het opvangen van fluctuaties in de exploitatie van het SAZ. Indien de buffer groter wordt dan het contractueel bepaalde maximum vloeien deze middelen naar de Algemene Reserve van de gemeente Zutphen.

4.3 Door de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op deze manier vast te leggen is duidelijk hoe ver de zeggenschap de gemeente Zutphen reikt;

De gemeente heeft 3 manieren om invloed uit te oefenen op (de exploitatie van) het Sport- en Accommodatiebedrijf:

1. als eigenaar van de accommodaties;
2. als 100% aandeelhouder van de overheidsBV;
3. als opdrachtgever via de huur- en exploitatieovereenkomst.

Deze zeggenschap is groter dan bij een Overheidsbedrijf met een Stichting als rechtsvorm.

     Vanuit haar opdrachtgeversrol bepaalt de gemeente de kaders voor:

 1. Openstelling;
 2. Activiteitenaanbod;
 3. Maatschappelijke tarieven.

4.4. Door de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op deze manier vast te leggen is duidelijk welke afspraken over informatievoorziening worden gemaakt;

   Het Sport- en Accommodatiebedrijf informeert de gemeente door middel van: 

 1. Eerste 2 jaar per kwartaal een voortgangsrapportage;
 2. Jaarlijks financieel jaarverslag + maatschappelijk jaarverslag + goedkeurende accountantsverklaring;
 3. De rapportage die het Sportbedrijf jaarlijks dient te leveren bevat onder meer:
  i. De aard en omvang van de activiteiten waarvoor een bijdrage van de gemeente werd verleend.
  ii. De realisatie van de verschillende te leveren prestaties gerelateerd aan de bijbehorende strategische, tactische en operationele doelen van het gemeentelijke sport-, beweeg- en gezondheidsbeleid.
  iii. Daarnaast is inzicht in maatschappelijk rendement, efficiency en effectiviteit belangrijk bij de beoordeling van de gemeente over de producten evenals de mate van realisatie van de doelstellingen.
 4. Er wordt, naast de feitelijke prestaties, inzicht gegeven in:
  i. Benutting en bezettingsgraad.
  ii. Exploitatie algemeen.
  iii. Bezoekers/personele bezetting per activiteitenuur en per openstellingsuur.
  iv. Opbrengst/kosten/resultaat per activiteit per bezoek en kostendekking.
  v. Opbrengst/kosten/resultaat per activiteit per uur en op jaarbasis.
  vi. Kengetallen ten behoeve van een vergelijking in de tijd en/of met andere activiteiten.
 5. Het Sportbedrijf doet tweejaarlijks onderzoek naar de klanttevredenheid.

Kanttekeningen

3.1 De businesscase vormt de basis, uitwerking vindt plaats in de fasen van oprichting en inrichting;
In de businesscase is een aantal onderwerpen nog niet ingevuld. Zaken als de Raad van Commissarissen, de governance code en de exploitatie-overeenkomst worden in de fase van oprichting en inrichting nader ingevuld, evenals de uiteindelijke huurovereenkomst voor de gebouwen en velden tussen gemeente en Sport- en accommodatiebedrijf.

3.2 Het college is bevoegd de verdere concretisering van de bedrijfsvoeringsaspecten aan te sturen;
Het privaatrechtelijke besluit om te komen tot de oprichting van een sport- en accommodatiebedrijf is een bevoegdheid van het college. De raad stelt de publiekrechtelijke kaders vast waarbinnen het college dient te opereren. Het college houdt de raad middels kwartaalrapportages/raadsmemo’s de eerste 2 jaar op de hoogte van de voortgang van de het SAZ.

Risico’s

Indien de raad niet besluit tot de oprichting van een sport- en accommodatiebedrijf lossen we het probleem rond het Zwembad en ’t Warnshuus niet op;
Zwembad De IJsselslag en ’t Warnshuus worden beiden geëxploiteerd door een stichting. De stichtingen hebben op dit moment een interim-bestuur, omdat er geen (vrijwillige) bestuursleden konden worden gevonden. De opdracht van de interim-besturen eindigt na het collegebesluit over de businesscase en de oprichting van het Sport- en Accommodatiebedrijf Zutphen.
Als er géén Sport- en Accommodatiebedrijf komt waar de exploitaties in kunnen worden ondergebracht is er geen sprake van een toekomstbestendig beheer en exploitatie van zowel het zwembad als ’t Warnshuus. Dit heeft negatieve consequenties voor de personeelsleden van beide accommodaties en het voortbestaan van deze voorzieningen voor de stad.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Nadat de raad de kaders voor het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties heeft vastgesteld in een publiekrechtelijk besluit gaat het college over tot de volgende fase van oprichting en inrichting van het Zutphens Sport- en accommodatiebedrijf.

Het college informeert de gemeenteraad per kwartaal over de stand van zaken.

Rapportage/evaluatie

De raad besluit over de opdracht aan het Sport- en Accommodatiebedrijf Zutphen en de hoogte van het bijbehorende budget. Vervolgens ontvangt de raad elk kwartaal een voortgangsrapportage over de uitvoering van de opdracht en vindt jaarlijks verantwoording plaats door middel van een maatschappelijk en financieel jaarverslag.

Financiën

De exploitatie van de gemeentelijke accommodaties vindt plaats binnen de huidige bedragen die beschikbaar zijn in de meerjarenbegroting 2021-2024 van de gemeente Zutphen.

Bijlagen

Businesscase ‘Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen’
Overzicht vragen en antwoorden m.b.t. de businesscase

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0028

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 maart 2021 met nummer 153714b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van de definitieve businesscase ‘Sport en accommodatiebedrijf gemeente Zutphen’.
 2. Te besluiten om het beheer en de exploitatie van gemeentelijke (sport-) accommodaties onder te brengen in een gemeentelijk sport- en accommodatiebedrijf.
 3. Het college op te dragen dit verder privaatrechtelijk vorm te geven binnen de kaders zoals deze zijn opgenomen in de Businesscase.
 4. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente(raad) vast te leggen in een prestatieovereenkomst, een governance code en een huur- en exploitatieovereenkomst met de in dit raadsvoorstel opgenomen uitgangspunten m.b.t. de opdracht aan het Sport- en Accommodatiebedrijf, de financiën en zeggenschap, openstelling, activiteitenaanbod, tarifering en informatievoorziening.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 22 maart 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Het Forum kan als volgt worden ingevuld:

20.30 uur
Opening door Forumvoorzitter Frans Manders

20.30- circa 20.50 uur
Spreekrecht - bijdragen insprekers en vragen Forum

20.50-21.20 uur
Gelegenheid voor meningen, vragen, opmerkingen, aandachtspunten en adviezen vanuit het Forum

21.20-21.30 uur
Beantwoording en reactie door wethouder Laura Werger

21.30-21.45 uur
Een tweede termijn voor het Forum, desgewenst spreken fracties zich uit over de vraag of het voorstel rijp is voor behandeling en besluitvorming in de raad

21.45-21.55 uur
Beantwoording en reactie door wethouder Laura Werger

21.55-22.00 uur
Afronding door de voorzitter. Is het voorstel rijp voor behandeling en besluitvorming in de raad?

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 22-03-2021 Tijd 20:30 - 22:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
J Kerkhof
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ.H. Weststrate
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Er hebben zich vijf insprekers gemeld voor dit onderwerp.

De voorzitter geeft het woord aan de insprekers.

De heer Hulleman (denktank Warnshuus/dorpsraad Warnsveld): Zij zijn unaniem voorstander van het oprichten van het sport- en accommodatiebedrijf. Het biedt oplossingen op organisatorisch/bestuurlijk vlak: het Warnshuus heeft nu geen bestuur en dat kan door een sport- en accommodatiebedrijf professioneel worden ingevuld. Dat is ook goed voor de kwaliteit van het bestuur. Daarnaast zijn er synergievoordelen te behalen door deel uit te maken van een groter geheel. Er worden nu veel kansen niet benut voor het Warnshuus. De verwachting is dat deze met een sport- en accommodatiebedrijf wel benut kunnen worden. Ook verwachten is te verwachten dat dit een gunstig effect heeft op het exploitatiebudget.

BurgerBelang: Ziet de denktank Warnshuus mogelijkheden om dankzij het onderbrengen bij het sport- en accommodatiebedrijf het Warnshuus op een betere en mooiere manier open te houden?

De heer Hulleman: Daar zien wij zeker voordelen in. We zien al synergievoordelen en het biedt mogelijkheden om meer reuring te krijgen en dat is positief.

Mevrouw Hobbelen (Zwembad De IJsselslag): De medewerkers van het zwembad zien een meerwaarde bij het onderbrengen bij het sport- en accommodatiebedrijf. Er wordt nu gewerkt met een vrijwillig bestuur. Een professionele organisatie verdient ook een professioneel bestuur. Ten aanzien van de financiën wordt opgemerkt dat er een duidelijk stijgende lijn is sinds januari 2018. Ondanks een slechte start weten steeds meer mensen het zwembad te vinden. We zien de toekomst rooskleurig in.

De heer Steinvoort (’t Warnshuus): Sluit zich aan bij de woorden van de heer Hulleman. Het is een must voor het Warnshuus om onderdeel uit te maken van het sport- en accommodatiebedrijf. Er wordt nu gewerkt met een interim bestuur en dat is niet wenselijk. Het is moeilijk om goede mensen te krijgen. Hij hoopt dat hiermee ontlast te worden, zodat de mensen zich meer kunnen richten op het daadwerkelijk exploiteren van het Warnshuus. Hij ziet geen alternatieven voor het voortzetten van de exploitatie van het Warnshuus. Er is ook absoluut geen sprake van druk om hieraan deel te nemen.

De heer Van der Linden (Basketbalvereniging Hanzestars): Er wordt veel over de beheersmatige kant van het sport- en accommodatiebedrijf gesproken. Dhr. Van der Linden wil ook de inhoudelijke kant belichten die hier voor de binnensportverenigingen een rol speelt. Zeker in tijden van corona is gebleken dat het van belang is om samen te zoeken naar een bredere samenwerking in het sportaanbod. Het sport- en accommodatiebedrijf biedt hierin kansen door synergievoordelen. De diversiteit in accommodaties is groot; een gemeenschappelijk sport- en accommodatiebedrijf leidt tot veel meer betrokkenheid tussen binnen- en buitensportaccommodaties. Het geeft ook betere ondersteuningsmogelijkheden. Daarbij moet ook in het oog worden gehouden dat sport een belangrijke rol kan spelen als preventiemiddel. Bundeling in kennis en expertise zorgt voor een professionaliseringsslag. Een sport- en accommodatiebedrijf is niet alleen een beheerder van bakstenen. De organisatie moet ook de tijd krijgen om te groeien en de visie op sport waar te maken.

CDA: Wat verwacht u van het sport- en accommodatiebedrijf?

De heer Van der Linden: Inventarisatie van de behoeften bij de verenigingen. Duidelijke kanalen en een loketfunctie. Het sport- en accommodatiebedrijf heeft daarbij kennis van sport, beleving en de doelen van de gemeente. Kennis die de individuele verenigingen niet hebben. De faciliterende functie is heel belangrijk voor de binnensportverenigingen.

KiesLokaal: Kunt u een toelichting geven op uw opmerking over de locatie De Mene?

Dhr. Van der Linden: In De Mene maken wij gebruik van een basketbalzaal die net voldoet aan de vereisten om landelijk te spelen. Wij hebben daarbij geen voorzieningen voor clubs die van elders uit het land hier komen om te spelen. Ook moeten wij rekening houden met de gevolgen van activiteiten van anderen die voor ons van de zaal gebruik hebben gemaakt. We kunnen daar mee omgaan, maar het is wel een contrast met de accommodaties waar sommige andere verenigingen over beschikken.

De heer Bloemenkamp (Be Quick): Namens de voetbalverenigingen hebben we eerder aangegeven niet overtuigd te zijn van de meerwaarde van een sport- en accommodatiebedrijf. De bedenkingen hadden met name betrekking op de financiële kant. Op 16 maart hebben we een presentatie en duidelijke toelichting gekregen van Barry Leenders en Paul Louwerse. Dat heeft veel duidelijkheid gegeven en we denken nu dat de gevolgen voor de buitensportverenigingen zeer beperkt zijn. Voor ons is van belang dat de buitensportverenigingen niet aansprakelijk zijn voor tekorten elders. Wel hadden we als voetbalverenigingen graag eerder betrokken willen zijn. Belangrijke voorwaarde is wel dat de huurcontracten er komen. We hopen op een goede manier te kunnen deelnemen.

BurgerBelang: Is nu alle kou uit de lucht en omarmen jullie het initiatief?

De heer Bloemenkamp: De kou is uit de lucht. Voor de buitensportverenigingen zit er niet veel voordeel aan het sport- en accommodatiebedrijf, maar ook niet veel nadeel. Het is wel van belang in het brede belang voor de binnensportverenigingen. De buitensportverenigingen zijn blij dat het onderhoud bij de gemeente blijft. We zijn gerustgesteld.

CDA: Ziet u wel voordeel in een loketfunctie?

De heer Bloemenkamp: Die voordelen zien we wel. De eerdere brief die de sportverenigingen hebben gestuurd zag met name op de financiële aspecten.

Bewust ZW: Zijn de afspraken van het overleg van 16 maart vastgelegd? Het is van belang dat we met elkaar helder hebben welke afspraken we met elkaar hebben gemaakt. Om te voorkomen dat daar later misverstanden en discussie over ontstaat.

De heer Louwerse: Er is geen verslag gemaakt van de bespreking zelf. De vragen zijn wel beantwoord in de brief aan de sportverenigingen en verwerkt in de businesscase.

College: In aanvulling hierop wordt gemeld dat nog een verslag wordt gemaakt. De raad kan er echter vanuit gaan dat een groot deel van wat daar is besproken is verwerkt in de businesscase en tevens is verwerkt in de beantwoording van de vragen.

Het college heeft uitgebreide informatie ter beschikking gesteld bij de stukken. We zijn hierbij zo volledig mogelijk geweest: er is een businesscase uitgewerkt, er is een conceptraadsvoorstel met alle kaders bijgevoegd, er is een overzicht met alle vragen van raadsleden en de beantwoording daarvan, er is specifieke juridische expertise geraadpleegd, er is een benchmark uitgevoerd met een vergelijking van de praktijk in gemeenten in heel Nederland en de best en worst practices. Er bestaat overigens veel belangstelling voor: we zijn gevraagd door de Vereniging Sport en Gemeente van de VNG om een webinar te organiseren om gemeenten over ons proces te informeren.

BurgerBelang: We mogen er trots op zijn dat dit initiatief zo breed gedragen wordt. Een compliment aan de wethouder hoe dit is aangepakt. Het is goed dat de voetbalverenigingen er nu ook achterstaan. We moeten hier nu unaniem achter gaan staan.

ChristenUnie: Waarom staat onduidelijkheid over maatschappelijk ondernemen als risico genoemd. Dat hoeft toch geen risico te zijn als daar vooraf goede afspraken over zijn gemaakt?

D66: De zorgen die D66 had zijn voor een deel weggenomen met de beantwoording van de vragen. D66 is dan ook voor een deel opgeschoven richting het voorstel. Er zijn echter nog wel een paar bedenkingen. Probeer aan de voorkant zaken heel goed te regelen. Uit de financiële stukken blijkt dat het zwembad de afgelopen jaren gemiddeld € 920.000,- uitgaf. In de begroting nemen we echter maar € 550.000,- op. Het zelfde geldt voor de Hanzehal, waarbij het gaat om respectievelijk € 220.000,- in de afgelopen jaren ten opzichte van € 145.000,- begroot. Dat zijn grote verschillen. D66 is voorstander om bij de huidige besluitvorming een egalisatiereserve te betrekken en dit nu al te reserveren om de risico’s af te dekken. D66 vindt het onverstandig om één van de huurders van het zwembad te bevoordelen. Dit moet aan de voorkant worden geregeld en daar moet de nieuwe organisatie daar niet mee moet worden belast.

GroenLinks: We vinden het bijzonder dat juist nu een B.V. moet worden opgericht. We maken ons zorgen over de democratische legitimiteit. De raad komt meer op afstand te staan. Daarom de volgende vragen: Kan de raad besluiten te stoppen met de B.V. als de maatschappelijke ontwikkelingen daar aanleiding voor geven? Hoe worden de prestatieafspraken aan de raad voorgelegd: ter goedkeuring of de gelegenheid voor wensen en bedenkingen? Welk moment in de jaarlijkse cyclus is het meest geschikt voor een forumspecial en welke onderwerpen kunnen daarin aan bod komen?

VVD: De VVD is positief dat de versnippering wordt aangepakt. Het sport- en accommodatiebedrijf brengt grootste efficiency en synergie. De vraag gaat over een exploitatie van 5 jaar, waarbij na 2 jaar gewijzigd wordt. Hoe zit dat precies. De VVD zal zeker instemmen met het voorstel.

Stadspartij: We hebben bedenkingen bij de financiële onderbouwing. Er wordt uitgegaan dat we door efficiëntie de investeringen in drie tot vijf jaar terugverdienen, maar we zijn bang dat dit gebaseerd is op wensdenken. Ook is het de vraag of een sport- en accommodatiebedrijf de oplossing is voor de problematiek die we hebben. Dat het Warnshuus en het zwembad geen bestuur hebben kan ook op een andere manier worden opgelost. De binnensport- en buitensportaccommodaties hebben weinig problemen, dus waar doen we dit voor? Hoe worden de financiële risico’s afgedekt? Er wordt gesproken over contracten van 2 jaar en van 5 tot 10 jaar. Hoe zit dit en hoe lang zitten we hier aan vast?

CDA: We zijn heel enthousiast. Het is een breed gedragen plan en daar doen we het voor. Naar de toekomst hebben wij de vraag of er ook aansluiting is voorzien voor andere buurt- en wijkcentra.

KiesLokaal: Staat achter het voorstel voor een sport- en accommodatiebedrijf.

College: We hebben afgesproken dat we alle risico’s in kaart zouden brengen. Dat hebben we zo transparant mogelijk gedaan en daarbij ook aangegeven wat we doen om ervoor te zorgen dat het risico zich niet voordoet. De opmerkingen over de verschillen tussen de uitgaven en de begroting: we hebben in beeld gebracht het totaal dat we als gemeente aan kosten hebben voor deze accommodaties. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook ambtelijke uren. Dat is wat anders dan de individuele exploitatie van het zwembad of Hanzehal. Ten aanzien van het zwembad geldt dat we het eigen verdienmodel van het zwembad vanaf het begin niet goed opgezet hadden. Dat hebben we inmiddels verbeterd door het exploitatievoorziening met € 100.000,- te verhogen waardoor de grote tekorten zich niet meer voordoen. Het zwembad moet nu kunnen draaien op basis van dit exploitatiebudget. We werken ook aan een gelijkwaardig speelveld door een nieuwe, passende tariefstructuur die voor alle partijen die gebruik maken van het zwembad geldt. Dat kan door de kwartiermaker nu verder worden voortgezet. Het beschikbaar stellen van een reserve is misschien een goed idee. Het college denkt wel dat de voorgestelde budgetten toereikend zouden moeten zijn. Het college stelt voor om de raad gedurende het proces naar de oprichting van het sport- en accommodatiebedrijf te melden wanneer zich daarin onvoorziene kosten voordoen en mee te nemen in wat nodig is. Per kwartaal hebben we hierover overleg, zodat de raad dit proces kan blijven volgen. De raad kan ook altijd besluiten om te stoppen als men vindt dat het niet goed gaat. Prestatieafspraken worden met meer partijen gemaakt; daarvan wordt de raad op de hoogte gesteld en in dit geval kan de raad daarbij zijn wensen/bedenkingen geven. Voorgesteld wordt verder om 1 keer per jaar een forumspecial te houden over dit onderwerp. Het lijkt het college goed dat daarbij directeur, aandeelhouder, portefeuillehouder en een lid van de raad van commissarissen aan tafel zitten, zodat de raad daarmee in gesprek kan. Het meest logische moment hiervoor lijkt te zijn met de jaarrekening. Het kan ook in september plaatsvinden, zodat er op tijd aanpassingen kunnen worden gedaan. De exploitatie wordt voor vijf jaar aangegaan, waarbij na twee jaar een evaluatie wordt gehouden. Er worden dan meerjarige afspraken gemaakt. Wel moet er jaarlijks verantwoording worden afgelegd, inclusief accountantsverklaring. De raad blijft in de positie om dan aanpassingen te doen of om te besluiten te stoppen. Dat het instellen van een sport- en accommodatiebedrijf geen oplossing zou zijn voor een probleem, doet geen recht aan de positie van de binnensportverenigingen en veel buitensportverenigingen. Dit gaat om mensen die een fatsoenlijke werkgever moeten hebben, medewerkers die een stapje extra moeten zetten en problemen hebben de boekhouding te organiseren, verhuuroptimalisatie in de volle breedte van de gemeentelijke sportaccommodaties. Op termijn zouden ook andere accommodaties onder dit bedrijf kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld kan gedacht worden aan De Kei; daarvan loopt het contract met Optisport in 2029 af. Op de langere termijn kan gedacht worden aan de Hanzehof of De Uitwijk of andere accommodaties.

D66: We horen het college toezeggen dat een gelijk speelveld wordt geregeld bij oprichting van het sport- en accommodatiebedrijf. Ten aanzien van de egalisatiereserve acht de fractie het van belang dat de organisatie bij het begin beschikt over een reserve. Anders moet de organisatie bij tegenslag meteen bij de gemeente aankloppen.

Het college vindt het niet verkeerd om een dergelijke reserve ter beschikking te stellen. Gedacht kan worden van een bedrag van ca. € 100.000,-, maar wel met beperkingen. Het is niet de bedoeling dat de organisatie een grote reserve op gaat bouwen; als er teveel wordt opgebouwd moet dit terug naar de gemeente. Een gelijk speelveld wordt zo goed mogelijk nu aan de voorkant geregeld. De gesprekken hierover vinden al plaats.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en rijp is voor behandeling in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 29 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
Amendement(en) aangenomen

Amendement(-en):