Pagina delen

Sluitende aanpak verward gedrag

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De definitieve nota ‘Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag gemeente Zutphen 2018 tot en met 2021’ en de samenvatting vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Gemeenten hebben vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de opdracht om voor 1 oktober 2018 te beschikken over een sluitende, persoonsgericht en integrale aanpak voor personen met verward gedrag. Dit naar aanleiding van stijgende aantallen “overlast door verwarde personen”-meldingen in de politiesystemen, en door een aantal situaties met zeer ernstige gevolgen in Nederland waarbij sprake was van ontoereikend handelen van betrokken partijen rond iemand met verward gedrag. De gewenste sluitende aanpak dient domein overstijgend te werken en heeft als uitgangspunt de eigen kracht en leefwereld van de persoon.

De doelgroep verwarde personen is breed en omvat 4 categorieën, te weten: personen die geen overlast veroorzaken maar wel persoonlijk leed kennen; die hulp of zorg nodig hebben, overlast veroorzaken, maar niet gevaarlijk zijn; die eerder in aanraking zijn geweest met strafrecht of specialistische (gedwongen) zorg; met een strafrechtelijke titel, die nu forensische zorg nodig.

Een landelijk Aanjaagteam, later Schakelteam genoemd, faciliteert de ontwikkelingen met expertise. Ook zijn er voor pilots subsidiemogelijkheden van ZonMw (= de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).

De aanpak wordt vorm gegeven langs concrete handvatten in de vorm van bouwstenen met oplossingsrichtingen. De 9 bouwstenen hangen onderling nauw samen en vormen gezamenlijk de basis voor een goedwerkende aanpak. Gemeenten zijn voor het realiseren van deze aanpak afhankelijk van de samenwerking en medewerking van zorgaanbieders en andere partners, zoals politie of ambulancediensten. Daarom werken we in de totstandkoming van de lokale aanpak, ook samen met de gemeenten in de regio Oost-Veluwe en Midden-IJssel en met de gemeenten rondom zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Inspraakreacties in inspraaknotitie
De conceptnota ‘sluitende aanpak voor personen met verward gedrag Zutphen’ is op 3 april door het college van Zutphen vastgesteld en ter inzage gelegd voor inspraak over de periode 12 april tot 10 mei 2018. De lokale inspraakreacties op de nota zijn verzameld en weergegeven in de inspraaknotitie. In de inspraaknotitie staan ook de relevante inspraakreacties in de regiogemeenten Oost-Veluwe en Midden-IJssel, de correcties en verbeteringen en enkele actuele ontwikkelingen beschreven. Tevens is daarbij aangegeven op welke wijze dit in de definitieve nota is verwerkt.

Beoogd effect

  • Een veilige en inclusieve samenleving voor inwoners van Zutphen
  • Een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, die aansluit bij de eigen kracht en leefwereld van de persoon. Personen worden, bij voorkeur preventief, optimaal en passend ondersteund en waar nodig begeleid of behandeld
  • Crisis van personen met verward gedrag worden zoveel als mogelijk voorkomen
  • De omgeving ervaart minder overlast van personen met verward gedrag

Argumenten

1.1 Gemeenten zijn verplicht een sluitende aanpak op verward gedrag te realiseren
Gemeenten hebben vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de opdracht om voor 1 oktober 2018 te beschikken over een sluitende, persoonsgericht en integrale aanpak voor personen met verward gedrag. De gewenste sluitende aanpak dient domein overstijgend te werken en heeft als uitgangspunt de eigen kracht en leefwereld van de persoon.

1.2 De nota beschrijft de Zutphense sluitende aanpak van personen met verward gedrag
In de nota wordt aan de hand van de 9 bouwstenen toegelicht wat de landelijke opdracht is, hoe daar regionaal en lokaal vorm aan wordt gegeven, en welke acties daar uit voortvloeien. De samenvatting vormt hiervan een volledig beeld op hoofdlijnen. Voor wie meer gedetailleerd geïnformeerd wil zijn, biedt de nota meer achtergrond informatie.

1.3 De conceptnota heeft ter inzage gelegen en kan nu definitief worden vastgesteld
De conceptnota ‘sluitende aanpak voor personen met verward gedrag Zutphen’ heeft ter inzage gelegen voor inspraak over de periode 12 april tot 10 mei 2018. Veel lokale belanghebbenden waren echter al geraadpleegd vóór de conceptnota. Ook de conceptteksten onder ‘regionale en landelijke context’ waren al door de gemeente Apeldoorn besproken met de grote ketenpartners. Het platform sociaal domein Zutphen heeft in de inspraakperiode gereageerd met de opmerking, dat zij zich in de teksten herkende. Daarnaast heeft MEE Samen gereageerd en om aandacht gevraagd voor de doelgroep met een LVB (licht verstandelijke beperking).
Het beleidsterrein is volop in ontwikkeling. In de definitieve versie van de nota zijn daardoor, behalve de inspraak, ook enkele correcties aangebracht en enkele actuele ontwikkelingen vermeld. Alle inspraak en alle wijzigingen staan vermeld in de ‘inspraak notitie sluitende aanpak voor personen met verward gedrag’.

1.4 De conceptnota is op enkele plaatsen aangepast
Met enkele aanvullingen op het concept wordt er recht gedaan aan de geleverde inspraak en de tussentijdse ontwikkelingen. Daarmee kan de nota definitief worden vastgesteld. De belangrijkste aanpassingen zijn:

Toevoegen van de actiepunten:
Bevorderen kennisuitwisseling met ketenpartners inzake verslavingen en inzake niet zichtbare beperkingen; onder de aandacht brengen van landelijke instrumenten zoals SCIL test en Handelingsbank IPW; implementeren plan van aanpak wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Vermelding van de actuele ontwikkelingen:
Ontwikkelingen in de pilot 24/7 meld- en adviespunt sociaal domein en de subsidieverlening ervan, ontwikkelingen in de pilot passend vervoer, Verkenning van de trainingen in Mental Health First Aid (eerste hulp bij psychische nood).

Kanttekeningen

1 De ambities en het tempo liggen hoog
De door het Schakelteam geformuleerde doelen per bouwsteen zijn erg ambitieus te noemen. Gemeenten hebben immers geringe invloed en geen budget ontvangen om de doelen van de 9 bouwstenen te realiseren. Veel van deze doelen kunnen alleen regionaal en in samenwerking met andere organisaties worden gerealiseerd, zoals een 24/7 bereikbaar meldpunt, voldoende en juiste (crisis-) opvang GGZ, integrale triage bij de eerste melding, passend vervoer, een professioneel bemenste crisisbeoordelingslocatie, en passende forensische zorg. De lat ligt hoog en er komen daarmee veel goede ideeën en initiatieven tot ontwikkeling. Maar de keerzijde is dat er in de haast, mogelijk onvoldoende van bestaande pilots kan worden geleerd om tot structurele oplossingen te komen.
Om de ontwikkelingen de ruimte te geven maar ook op de gewenste koers te houden, zullen we de uitvoering van de actielijst sluitende aanpak monitoren, via de portefeuillehouders Zorg en Veiligheid, via jaarlijkse rapportages aan het college en via de monitor Sociaal Domein. Ook de voorbereidende regionale werkgroep blijft bijeenkomen.

2 De ontwikkelingen lopen door, ook na oktober 2018
De opgave om te komen tot een sluitende aanpak op 1 oktober 2018 heeft de ontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht. Gemeenten en partnerorganisaties koersen op deze datum, maar voorzien dat de plannen niet allemaal voor oktober 2018 gerealiseerd kunnen worden. Ook het Schakelteam erkent dat de realisatie van plannen meer tijd nodig heeft. Subsidies van ZonMw blijken ook na 2018 nog mogelijk.

3 De sluitende aanpak staat niet op zich zelf
Het inrichten van een lokale sluitende aanpak, waarbij de brede doelgroep van personen met verward gedrag zo goed mogelijk en bij voorkeur preventief wordt geholpen, lukt alleen als de plannen goed aansluiten bij de overige relevante ontwikkelingen binnen Zutphen. Relevante beleidsontwikkelingen waar deze conceptnota op aansluit zijn met name:
het Lokaal actieplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang gemeente Zutphen 2018-2022;
de plannen voor herijking toegangen sociaal domein en uitvoeringscoördinatie in het sociaal domein;
de Wmo- en ouderenzorg en het Integrale Veiligheidsplan. Door dit beleidsterrein te positioneren bij de beleidsontwikkelaar Zorg & Veiligheid wordt de samenhang tussen de beleidsvelden zoveel mogelijk geborgd.

Risico’s

1 De politie had aangegeven in oktober a.s. te zullen stoppen met het vervoer van personen met verward gedrag.
Op korte termijn is voor de regio Midden IJssel, Oost Veluwe en de Achterhoek, een regionale pilot passend vervoer ingericht en bij ZonMw subsidie aangevraagd. GGD NOG trekt deze pilot en er is inmiddels een projectplan en subsidieaanvraag ingediend met Regionaal Ambulance Vervoer Witte Kruis als vervoerder en aanvrager. De politie is betrokken bij deze pilot en stemt in met aanvang van de pilot in december 2018 in plaats van oktober 2018. Daarmee lijkt dit risico op ontbrekend vervoer op de valreep te zijn ondervangen.

2 Het ontbreken van een sluitende aanpak leidt tot persoonlijk leed en tot hogere kosten van zorg en veiligheid
Zoals gezegd zijn de gestelde ambities hoog, terwijl daar vanuit de gemeenten weinig realisatie-mogelijkheden in tijd, geld en invloed tegenover staan. De vergrijzing en de opdracht tot beperking van de behandelduur en de beddenreductie in de GGZ brengen met zich mee, dat het aantal personen met verward gedrag in de woonwijk zal toenemen. Een optimale preventieve sluitende aanpak is des te meer nodig om persoonlijk leed en overlast in woonwijken te voorkomen. Wanneer we er in de samenwerking met veel partijen niet in slagen om een sluitende aanpak te realiseren, is het risico dat er, naast veel persoonlijk leed, meer overlast gevende en onveilige situaties ontstaan in de woonwijken. Escalaties daarvan kosten uiteindelijk meer dan de investering die deze problemen voorkomt.

3 Kosten gaan voor de baten uit
De sluitende aanpak van personen met verward gedrag vereist een innovatieve werkwijze, waar nieuwe verbindingen worden aangebracht tussen zorg, welzijn en veiligheid. Met deze versterkte verbinding kan effectiever en preventiever worden gewerkt. Professionals in de wijk verbreden hiervoor hun kennis en vaardigheden. Ook vraagt het om de inrichting van nieuwe structuren, zoals het regionaal opzetten van een 24/7 meldpunt met een eerste triage. Er is een samenhang met de transformatie die gaande is in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen-aanpak. Er is kortom veel in ontwikkeling en dit vraagt inzet en investeringen. Veel is al regionaal in gang is gezet, maar er is ook lokaal werkbudget nodig om de plannen uit te voeren en daarmee preventiever en effectiever te kunnen werken. 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Om de ontwikkelingen de ruimte te geven maar ook op de gewenste koers te houden, wordt de uitvoering van de actielijst sluitende aanpak gemonitord, via de portefeuillehouders Zorg en Veiligheid en via jaarlijkse rapportages aan het college. Daarnaast wordt aangesloten bij de monitor sociaal domein.

Rapportage/evaluatie

De uitvoering van de actielijst sluitende aanpak wordt gemonitord via de portefeuillehouders Zorg en Veiligheid en via jaarlijkse rapportages aan het college. Daarnaast wordt aangesloten bij de monitor sociaal domein.

Financiën

De uitvoering van alle acties brengt kosten met zich mee. Deze bestaan uit de cofinanciering van pilot subsidies en uitvoeringskosten zoals ambtelijke tijd, communicatiemiddelen, (MHFA-) training en scholing, bemensen van de 24/7 –poule; organiseren en faciliteren van bijeenkomsten, bekostigen van specifieke instrumenten, inzet van deskundigen, gemeentelijke bijdrage gezamenlijke uitrol OZO-verbindzorg, kosten van vervoer in het kader van de coulanceregeling, verkenningen van dagbestedingsmogelijkheden et cetera.

De benodigde uitvoeringskosten over 2018 kunnen tot maximaal € 5.000 ten laste worden gebracht van budget Veiligheidszorg algemeen (6140201/438001), zonder dat dit invloed heeft op de activiteiten van dit budget.

De benodigde uitvoeringskosten over 2019 tot en met 2022 zijn aangemeld als nieuw beleid en het budget hiervoor wordt meegenomen in de MeerJarenRaming 2019-2022, die te zijner tijd door uw raad wordt vastgesteld. Geraamd is: € 20.000 in 2019, € 20.000 in 2020, € 10.000 in 2021 en € 10.000 in 2022.

Bijlagen

  • Nota sluitende aanpak voor personen met verward gedrag gemeente Zutphen 2018 tot en met 2021
  • Samenvatting sluitende aanpak
  • Inspraaknotitie sluitende aanpak

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0096

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 21 augustus 2018 met nummer 119118


 

 


b e s l u i t :

De definitieve nota ‘Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag gemeente Zutphen 2018 tot en met 2021’ en de samenvatting vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 10 september 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 10-09-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66R.G.M. Rutten
VVD
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat: “Sluitende aanpak verward gedrag”. De voorzitter geeft het woord aan de wethouder ten Broeke.

Zie verder bijlage van de Wethouder. Na de inleiding van de Wethouder kunnen de forumleden vragen stellen

PvdA: Kan het college aan de hand van een casus aan geven wat er anders zal zijn over 3 maanden dan nu? Leidt de nieuwe aanpak ook tot eerder kunnen ingrijpen als het uit de hand dreigt te lopen?

CDA: Kan het college het aspect 1 regievoerder ook meenemen in de casus die door PVDA gevraagd wordt?

SP: Er staat in het stuk dat er 24/7 ambulante zorg aanwezig zal zijn. Is er al een organisatie die er garant voor staat? Verder wordt er gesteld dat vanuit de persoon zelf zal een behandelplan worden bedacht. In hoeverre brengt dit eigen risico’s met zich mee?

College: College wil de forumleden meenemen naar de bouwstenen die vermeld staan in de aanpak. Wat volgens college verschil zal maken is de vroegtijdige signalering, bouwsteen 3. Dit zal een verbetering zijn door de samenwerkingen zoals vermeld in het stuk. Daarnaast moet de praktijk het ook uitwijzen. Wij stellen voor om na 3 of beter na 6 maanden de aanpak te evalueren.  De ambtelijk ondersteuner kan een beter inhoudelijk antwoord geven op de vraag van de CDA

Stadspartij: Een vraag nav wat de wethouder zegt over passend vervoer. In de media wordt gezegd dat de politie zich per 1 oktober terugtrekt terwijl er in het stuk 1 december wordt genoemd.

College: Het klopt. De wens is om het op 1 oktober geregeld te hebben maar dat is in dit stuk inderdaad nog niet zo afgesproken. Er wordt ondertussen wel druk overlegd om het alsnog voor elkaar te krijgen. Het laat wel zien hoe complex het is om met alle organisaties om op 1 moment alles voor elkaar te krijgen.

Ambtelijk ondersteuner: Het is ontzettend moeilijk om 1 regievoerder aan te wijzen. Het stuk gaat uit van de persoon zelf als regievoerder die van alle kanten ondersteunt wordt om zijn eigen leven vorm te geven.

CDA: Het is een nobel streven om vanuit de persoon zelf uit te gaan maar het is ook belangrijk om te kijken wie daarnaast/daarbij het woord voert namens de ondersteunde partijen om te zorgen dat alles bij elkaar blijft.

Ambtelijk ondersteuner: Zoals het nu vormgegeven is zal de gemeente in de preventief aanpak deze rol pakken maar zodra het gaat over behandeling en geneeskunde kunnen we als gemeente geen regie pakken.

Stadspartij: Is er door de gemeente nagedacht hoe ze de rol vormt geeft als regievoerder tijdens de preventieve aanpak? Je ziet dat de zorg zich verder terugtrekt en dat de mensen meer zelfstandig gaan wonen en dat begeleiding meer op afstand komt. Hoe houdt de gemeente zicht op deze categorie mensen?

College: Meerder zaken komen samen en wij zien dit probleem als college ook. Meer mensen gaan zelfstandig terwijl ze toch behoorlijke problemen hebben. Vanuit de kant van wonen en huisvesting zijn we ook hier mee bezig. We helpen/ondersteunen verhuurders van woningen zodat zij ook uit de voeten kunnen met deze categorie mensen.

Ambtelijk ondersteuner: De sociale wijkteams worden versterkt door ervaringsdeskundigen en die zoeken ze zelf ook op. Op deze manier is er in de wijk heel laagdrempelig begeleiding voor mensen die het nodig hebben.

D66: Is de begroting van 20 duizend op jaar basis toereikend voor dit complex verhaal?

College: Het bedrag is zo op gebouwd dat het nodig is voor de samenwerking tussen de organisaties. Van dit bedrag wordt niet daadwerkelijk de zorg geleverd.

D66: Maar is het bedrag voor voldoende om voor de gemeente om die schakelfunctie te kunnen vervullen?

College: Het bedrag wat u leest is een cofinanciering wat de gemeente aan de pilot besteed en daarnaast komt er van zonMW ook nog eens 20 duizend euro bij.

Stadspartij: Betekent het dat na de pilot de gemeente zelf de kosten moet gaan dragen en dat er in de meerjarenbegroting al rekening mee wordt gehouden?

College: Voor de eerste komende vier jaar is het bedrag opgenomen in de begroting. Tussentijds zullen we opnieuw kijken wat er nodig is.

GroenLinks: Hoe vang je thuislozen op? Zij vallen niet onder wijkteams.

Ambtelijk ondersteuning: In het beleidsplan beschermd wonen, staat beschreven hoe daar vorm aan wordt geven en dit hangt natuurlijk ook samen met deze aanpak.

Voor wat betreft de 24/7 ambulante zorg. Er is een 24/7 bereikbaar advies- en meldpunt. We zijn nu heel druk bezig met het oprichten van zorgteams die zorg kunnen verlenen nav een melding waar zorg nodig is.

Voorzitter: Het stuk kan naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 24 september 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 24-09-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend