Pagina delen

Situatie Atelier3D en De Kaardebol

Behandeld in Forum van 18 januari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Op 14 december 2015 heeft het college aan de raad gemeld dat er financiële problemen zijn bij Atelier3D. Medio december heeft het college gesprekken gevoerd met coöperatie Atelier3D en huidige huurders over de actuele situatie en de knelpunten die er zijn ontstaan. In januari vinden verdere gesprekken plaats over de financiële en juridische afwikkeling en over de toekomst van coöperatie Atelier3D. Het college heeft tevens gesproken met  een vertegenwoordiging van de huurders over de oprichting van een huurdersvereniging en de mogelijkheden om de huurovereenkomst over te nemen. Doel is om eind januari een totaalbeeld te hebben van financiële zekerheden, kansen en risico's en van de potentie om de Kaardebol / de Kas te behouden en verder te ontwikkelen als duurzaamheidscentrum.

De raad is (via mail) medio december geinformeerd over de ontwikkelingen rondom Atelier3D en De Kaardebol en wordt medio januari aanvullend geinformeerd. Zowel vanuit de raad als door het college is verzocht het onderwerp als informerend te agenderen voor bespreking in het Forum.

Raadsadviseur:

Datum 18-01-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld en G.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent het Forum. Er heeft zich één inspreker gemeld.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan de inspreker, de heer J. Verheijden.

De heer Verheijden spreekt in. Zijn inspreekreactie zit in de bijlage bij dit verslag.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen aan de heer Verheijden.

BewustZW: het geschetste beeld is een ander beeld dat in de media naar voren komt. Hoe komt dit?

De heer Verheijden: Atelier3D is niet de bron geweest. Wellicht via de gemeente?

SP: er zit maar één huurder in het gebouw. Dit is mede oorzaak van de financiële problemen. Is er zicht op meer huurders?

De heer Verheijden: Er zijn veel nieuwe kanshebbers. Het pand is alleen nog niet beschikbaar. Daarom zijn deze nog niet ingestapt. Het gaat om zo’n 10 wat kleinere partijen. Daarmee zou de Kas een heel eind komen. De horeca is vooralsnog een pijnpunt. De huurprijs ligt op 200 m2. Dit ligt boven de reguliere marktprijs voor horeca in de binnenstad.

Stadspartij: ziet verschillen in beeldvorming tussen gemeente en Atelier3D. Een voorbeeld is het financiële plaatje over de huur en de schulden.

De heer Verheijden: De genoemde factuur van 9.500,- is niet ontvangen. Verder zijn er ook geen andere schuldeisers.

D66: Het nieuws kwam als donderslag bij heldere hemel. Wanneer zijn de financiële problemen voor het eerst besproken met de gemeente?

De heer Verheijden: er zijn voortdurend gesprekken geweest met de gemeente. Onder andere vanwege de brand. Half oktober. Na het afhaken van de horeca-exploitant, lag het breekpunt. Als het zo door zou gaan zou het mis gaan. Daarna heeft Atelier3D zich terug getrokken en een nieuwe huurdersvereniging in oprichting naar voren geschoven. Atelier3D wordt één van de huurders.

Burgerbelang: heeft Atelier3D te lang gewacht voor de problemen kenbaar werden gemaakt?

De heer Verheijden: de problemen zijn kenbaar gemaakt. Atelier3D had wel eerder boos moeten

ChristenUnie: In de balans van A3D van december staat schulden groot a 70.000,- euro. Wat is er in de tussentijd gebeurt?

De heer Verheijden: Dit zijn achtergestelde leningen. 54.000,- euro is het enige bedrag dat terugbetaalt moet worden.

ChristenUnie: er staat ook nog een bedrag open van 8.000,- aan leges.

De heer Verheijden: dit klopt. Atelier3D heeft twee keer een bouwplan moeten indienen. Van het eerste bouwplan (voor de brand) staan de leges nog open. Atelier3D vindt dat ze deze leges niet hoeft te betalen. Hierover is nog een dispuut met de gemeente.

De Forumvoorzitter dankt de heer Verheijden voor zijn toelichting en geeft het woord aan het college.

College: De vraag is hoe nu verder? Het college wil verder met de Kaardebol maar op dit moment is er veel onduidelijkheid over de financiën. Het is niet zo dat de gemeente het faillissement heeft aangevraagd. De gemeente wil graag dat A3D een bewindvoerder aanstelt om zo de financiële problemen in kaart te brengen. Daarna kan de gemeente de ruimte in verhuur brengen aan partijen die dit zouden willen. A3D kan daarbij aansluiten. De doelstellingen van A3D veranderen niet maar het beheer van het gebouw moet veiliggesteld worden.

D66: heeft de gemeente een bewindvoerder aangesteld? Is er kans dat A3D onder curatele komt?

College: Nee, er is door de gemeente geen bewindvoerder aangesteld. De vraag aan A3D is juist om dit zelf te doen. Daarna kunnen afspraken gemaakt worden over hoe dit verder opgepakt kan worden.

VVD: het is merkwaardig gegaan. Hoe kan het dat het op 7 december 2015 wordt gezegd dat ‘het goed gaat met de Kas’ en het eind van de maand het faillissement wordt aangevraagd. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Dit is een vreemde gang van zaken. Welke afspraken zijn er gemaakt, waar zijn die op gebaseerd en wanneer is hierover contact geweest? Dit is weer een aanbestedingstraject dat is mislukt. Heeft de gemeente daarvoor wel voldoende expertise?

BewustZW: heeft geen overzicht van het totaalplaatjes. Er spelen verschillende zaken: de miscommunicatie van een collegelid. BewustZW wil daarover duidelijkheid. Het achterhouden van informatie is een kwalijke zaak. BewustZW wil ook inzicht in de genomen en de te nemen stappen en wil graag over 14 dagen verder praten.

Stadspartij: kan niet voorstellen dat het aanbestedingstraject onder de loep wordt genomen. De financiële situatie en het proces moeten wel goed in beeld worden gebracht.

BewustZW: het college wil stappen zetten. Welke stappen worden er de komende weken genomen? Het is goed om het proces tot die tijd stil te leggen.

College: bij de stukken zit een schema. Het gaat bovendien om een besluit van het college. Uitstellen is niet wenselijk. Feitelijk zijn de gebouwen nu onbeheerd. Het college wil doorgaan met het proces.

Stadspartij: het verzoek is niet om alles stil te leggen maar wel om opnieuw rond de tafel te gaan zitten.

ChristenUnie: begrijpt het college en spreekt uit dat het college door kan gaan. De ChristenUnie wil wel duidelijkheid over de stand van zaken bij A3D. Over twee weken een nieuw informerend Forum van een uur.

College: de wethouder kan er over 2 weken niet bij zijn. Stelt voor om het over 4 weken te plannen.

SP: wil dat het college ook serieus kijkt naar de oorzaak van de problemen. Dit kan de SP nu nog nergens terug vinden in de stukken.

ChristenUnie: wil dezelfde wethouder dus over 4 weken is akkoord.

BewustZW: verschillende wethouders is geen probleem. Het gaat om een collegebevoegdheid.

De Forumvoorzitter constateert dat er te weinig tijd is en schorst het Forum.

Advies

Onvoldoende besproken, nogmaals informerend

Behandeld in Forum van 15 februari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In december 2015 heeft het college aan de raad gemeld dat er financiële problemen zijn bij Atelier3D. Er zijn gesprekken gevoerd met coöperatie Atelier3D en de huurders over de actuele situatie en de knelpunten die er zijn ontstaan maar ook over de financiële en juridische afwikkeling en over de toekomst van de coöperatie. Het college heeft tevens gesproken met  een vertegenwoordiging van de huurders over de oprichting van een huurdersvereniging en de mogelijkheden om de huurovereenkomst over te nemen. Doel was om eind januari een totaalbeeld te hebben van financiële zekerheden, kansen en risico's en van de potentie om de Kaardebol/de Kas te behouden en verder te ontwikkelen als duurzaamheidscentrum.

De raad is door het college in december en januari geinformeerd over de ontwikkelingen. Zowel vanuit de raad als door het college is verzocht het onderwerp als informerend te agenderen voor bespreking in het Forum. Bespreking in het Forum heeft plaatsgevonden op 18 januari 2016. Omdat er onvoldoende tijd was om de bespreking van het onderwerp af te ronden, is de behandeling geschorst. Het onderwerp staat nu geagendeerd voor vervolgbespreking.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 15-02-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de situatie bij Atelier3D en De Kaardebol. Dit is een vervolg op de geschorste forumvergadering van vier weken geleden. Ik stel voor om eerst mevrouw Withagen het woord te geven om een soort van terugblik te geven en de communicatie toe te lichten. Daarna krijgt de heer Sueters het woord om een toekomstgericht gesprek te voeren met de forumleden. De schriftelijke vragen van D66 zijn beantwoord. De brief staat op de website van de raad. De antwoorden op de schriftelijke vragen van de Stadspartij en SP komen nog. Dan nu het woord aan wethouder Withagen.

College: Het spijt ons dat het A3D niet is gelukt de exploitatie van De Kaardebol over te nemen. En dat het risico dat de raad en college steeds hebben voorzien zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan. Vanaf eind november gingen de ontwikkelingen snel en vielen deze bovendien samen met het herverdelen van portefeuilles. Er is echter altijd sprake geweest van collegiaal bestuur.

Zowel ambtelijk als bestuurlijk is er regelmatig intensief contact geweest. Die gesprekken waren gericht op het inzichtelijk krijgen van de financiële situatie en het oplossen van knelpunten die zich voordeden. Belangrijke punten van gesprek waren bijvoorbeeld de horeca-exploitant en het failliet gaan van de installateur. Na de mail van A3D van 22 november en het bestuurlijk overleg van 3 december werden de financiële problemen duidelijk. Toch was er nog hoop op een oplossing. Ondanks dat zagen we voldoende redenen om de raad hierover actief te informeren. Dat is gebeurd in het Technisch Blok van 14 december. Het besluit van de ledenraad van A3D om de huurovereenkomst te beëindigen en de omvang van de financiële problemen hebben ons toch verrast.

Enerzijds heeft A3D inhoudelijk veel voor elkaar gekregen op het gebeid van duurzaamheidsbewustwording, ondanks de brand en andere tegenslagen. Anderzijds moeten we ook concluderen dat het niet is gelukt een financieel gezonde business-case te ontwikkelen.

Ondanks alle gebeurtenissen zijn de bezuinigingsdoelstellingen voor 2014 en 2015 wel gehaald. Ook voor 2016 is de verwachting dat deze gehaald zullen worden. Wij vinden het van belang de situatie in deze context te zien, zonder daarbij de situatie te willen bagatelliseren.

Wellicht hadden we alerter moeten zijn in het samen optrekken tussen duurzaamheid en vastgoed. Of we daarmee de ontstane situatie hadden voorkomen is de vraag.

Stadspartij: Ik heb een verduidelijkende vraag. U zegt dat de bezuinigingsdoelstellingen voor 2014 en 2015 zijn gehaald. Kunt u daar iets meer over vertellen?

College: Het grootste deel van de bezuiniging zat in de ambtelijke formatie die er niet meer is. Een deel van de huur is inderdaad niet ontvangen maar we hebben wel een uitkering van de verzekering gekregen na de brand. Dus in het totale plaatje hebben we de bezuinigingsdoelstelling gehaald.

BewustZW: Ik had verwacht dat de wethouder in zou gaan op de situatie die is ontstaan in december waarbij sprake is geweest om informatie niet te delen met de gemeenteraad. Welke informatie had op welk moment wél gecommuniceerd moeten worden aan de raad?

College: De informatie die we beschikbaar hadden is via mail en memo omdat er geen forumvergadering meer waren. Daarna hebben we verzoek ingediend om het onderwerp op de forumvergadering te zetten. Er is dus geen sprake geweest van achterhouden van informatie.

BewustZW: Ik doel op het feit dat er wel informatie op de website van GroenLinks heeft gestaan maar dat de gemeenteraad daar nog niet over was geïnformeerd. Hoe verklaart u dat?

College: Op de site stond een positief verhaal dat later genuanceerd is. Maar dat had zeker niets te maken met het achterhouden van informatie.

VVD: Er is al eerder geconcludeerd dat er risico’s zaten aan deze constructie die is gekozen. Dat hebben we met elkaar geaccepteerd. Maar op welke wijze heeft het college geacteerd en gehandeld om die risico’s zo veel mogelijk in de hand te houden? Het verbaast mij dat pas in het laatste stadium duidelijk werd dat er grote problemen waren.

College: Tijdens de contacten die er waren is steeds bezien of we met elkaar op koers zaten. En rondom de gebeurtenissen van het afhaken van de horeca-exploitant en het failliet gaan van de installateur is er steeds zicht geweest op een oplossing. Daar is ook goed overleg over geweest.

VVD: In september werd dus duidelijk dat er enkele problemen waren of gingen ontstaan. Wij als raad zijn pas geïnformeerd toen het al te laat was. De raad is deelgenoot gemaakt van de risico’s. Hoe komt het dan dat we pas in december hierover geïnformeerd zijn?

College: Omdat er gedurende de gesprekken steeds zicht was op een oplossing.

CDA: Heeft u het gevoel dat u in de gesprekken met A3D verkeerd geïnformeerd bent door hen?

College: Zeker niet moedwillig. Maar als ik terug kijk vraag ik me ook af hoe het heeft kunnen ontstaan. Maar de gesprekken die we gevoerd hebben zijn altijd open en constructief geweest. Dus moedwillig fout informeren? Nee.

PvdA: Heeft de ambtelijke organisatie de risico’s altijd wel goed in beeld gehad? Zijn de cijfers tijdens de gesprekken wel op tafel geweest?

College: De cijfers zijn op verschillende momenten op tafel geweest. Uiteraard bij de aanbesteding en de gunning. Voor de gunning heeft er nog een onafhankelijk financieel adviseur naar gekeken. Ook met het inzetten van het krediet voor de verbouwing, dat was rond juli, is er goed naar de cijfers gekeken.

VVD: Dat begrijp ik, maar in hoeverre zijn de cijfers op tafel gekomen in de periode september / december toen de echte problemen zijn ontstaan? En heeft de wethouder zich laten informeren over de liquiditeitssituatie zoals die zich ontwikkelde?

College: Dat is in die gesprekken niet expliciet op tafel geweest. Omdat er op die momenten geen aanleiding voor leek.

VVD: Dan constateer ik dat we een situatie hebben waarbij we op voorhand financiële risico’s hebben ingeschat, dat er gesproken wordt met A3D in een periode dat het moeilijk gaat en er een behoorlijke vordering openstaat van gemeenschapsgeld. Dan vind ik het zorgelijk dat het college in die periode geen aanleiding heeft gezien om naar de financiële cijfers te kijken.

ChristenUnie: Hoe gaan we hier mee om? Ik kan me voorstellen dat ontwikkelingen snel gaan. Er zijn meer dossiers waar dit soort risico’s kunnen spelen. Wat leren we hiervan?

College: Als ik terugdenk dan kan ik me voorstellen dat op de momenten die eerder genoemd zijn (horeaca en installateur) we de raad hadden kunnen informeren. We hebben toen gesprekken gehad met A3D over hoe deze problemen op te lossen. Op dat moment was er voor ons geen aanleiding om naar de cijfers te kijken en dus ook geen aanleiding om de raad te informeren. Dat is een lastige afweging. Wanneer is het serieus genoeg om de raad te informeren?

VVD: Het college is gewezen op het risicovolle karakter van dit dossier. Ik verwacht dan ook van het college dat zijn daar dan ook op acteert. Dan verwacht ik dat de raad eerder wordt geïnformeerd, los van het feit wat de raad dan nog kan sturen.

BurgerBelang: In de speech van de wethouder op de site van GroenLinks stond dat de verleiding binnen de ambtelijke organisatie kan ontstaan om de boel toch weer over te nemen. Dat vind ik wel een punt waar de raad over geïnformeerd had moet worden.

Stadspartij: Had het uitgemaakt als we dit als raad eerder hadden geweten?

VVD: Tijdens de gesprekken heeft het er steeds op geleken dat er oplossingen in het verschiet lagen. Dat zijn inschattingen geweest. Die zijn niet uitgekomen. Ik heb liever te veel informatie dan te weinig. In het geval van de A3D mis ik de zakelijkheid van het college die er in mijn ogen wel had moeten zijn.

PvdA: We hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Toen het in de krant stond hadden wij ook het college om opheldering kunnen vragen. Dat hebben we niet gedaan.

VVD: Daar maak ik bezwaar tegen. Het is op dat moment niet aan de raad om informatie te halen. Het college heeft toch echt de plicht om ons pro-actief te informeren en niet andersom.

ChristenUnie: Ik herhaal de vraag van de Stadspartij. Wat hadden we kunnen doen met deze informatie?

VVD: Het gaat erom dat als er twijfels komen over de levensvatbaarheid van een organisatie waar wij als raad een krediet voor afgegeven hebben. Dat wij zo snel mogelijk worden geïnformeerd over die twijfels.

College: Voor beide punten geldt dat het beter had gekund en dat we alerter hadden moeten zijn. Maar het heeft zich in een kort tijdsbestek afgespeeld. Ik wil benadrukken dat het college niet heeft zitten slapen.

VVD: Ik constateer twee dingen. Dat we eerder en pro-actiever geïnformeerd hadden moeten worden. En dat er in deze periode beter naar de cijfers gekeken had moeten worden. Ik lees bv in de meest recente memo dat het college een accountant in stelling heeft gebracht om naar de cijfers te kijken. Hoe beoordeelt het college de kwaliteit van de verslaglegging en de financiële informatievoorziening van A3D?

College: We hebben de cijfers gekregen van A3D. Zij waren vrij onduidelijk in of ze financieel gezond waren. Uit de cijfers bleek al snel dat dat niet zo was. Er ontstond een verschil van inzicht over wat zij als maatschappelijk rendement zouden moeten opleveren voor hun investeringen. Toen hebben wij gezegd, wij laten een accountant de baten en lasten vaststellen van de situatie op dit moment. Dat nemen wij als uitgangspunt.

VVD: Ook al had het college afgelopen najaar naar de cijfers van A3D gekeken dan hadden ze daar niet zo veel aan gehad. Kennelijk is het nodig om er alsnog met een accountant naar te kijken. Dat is zorgelijk gezien de risico’s die we aan het begin van het traject hebben ingeschat.

College: We gaan uit van de begroting die A3D indient. Daarin staan de inkomsten die ze denken te genereren en daarin staat de huur die zij aan de gemeente moet afdragen op basis van een huurovereenkomst. Op dat moment hebben wij weinig zich op de inkomsten van hun. Plus dat zij ook nog geen huur betalen voor het gebouw en de huurovereenkomst nog moet ingaan. Ze moeten alleen huur betalen voor de buitenruimte. De huur van het gebouw zou 1 januari 2016 ingaan.

VVD: Er is verbouwd aan het gebouw en er is een krediet verstrekt aan A3D. Wij hebben kosten voorgeschoten die A3D terug zou betalen. Hoe kan het dat we dit soort kredieten verstrekken zonder op de hoogte te blijven van de financiële levensvatbaarheid?

College: Tot half december zijn we ervan uitgegaan dat er een overeenkomst lag waarin zij vanaf 1 januari huur zouden gaan betalen. Dat zij op het laatste moment de sleutels teruggaven was niet te voorzien.

VVD: De wethouder zegt: wij zijn er van uitgegaan dat we een overeenkomst hadden. Hadden we een overeenkomst of hadden we hem niet?

College: Er was een huurovereenkomst. Die is door A3D teruggegeven.

VVD: Is het college van mening dat zij de raad geïnformeerd heeft over deze eenzijdige beëindiging van de overeenkomst?

ChristenUnie: Is hier sprake geweest van een faillissement of het opzeggen van een overeenkomst?

Burgerbelang: Hoe groot is nu dat risico? Ik ben wel benieuwd naar hoe het college de risico’s verder gaat beperken?

College: Die risico’s worden in beeld gebracht. Er ligt nu een opheffingsverklaring van A3D. Dat betekent dat wij de situatie verder kunnen gaan afhandelen. En wat we nu aan het bekijken zijn is wat de (extra) baten eventueel zijn. Voor de toekomst zijn we in gesprek met mensen die er zitten en willen blijven. Daarnaast hebben we ook gesprekken met andere gegadigden. De toekomst ziet er rooskleurig uit. We gaan ook kijken naar een andere opzet met het inbouwen van meer zekerheden, zoals huur vooraf betalen. Daar had ik graag meer over willen vertellen.

De voorzitter schorst de vergadering omdat het onderwerp niet volledig is besproken. In de tussentijd zal het college een memo naar het forum sturen met daarin de toekomstgerichte aanpak zoals zij die voor ogen heeft. De voorzitter dankt alle aanwezigen.

Advies

Onvoldoende besproken, nogmaals informerend

Behandeld in Forum van 29 februari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

De raad is door het college in december en januari geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom Atelier3D/De Kaardebol. Daarnaast is het onderwerp op 18 januari en 15 februari besproken in het Forum. De behandeling in het Forum op 15 februari is geschorst omdat er onvoldoende tijd was om de bespreking af te ronden. Het onderwerp staat voor vervolgbehandeling geagendeerd. 

Het college heeft aangegeven voor 29 februari een memo op te stellen aan de Raad met daarin de toekomstgerichte aanpak zoals zij die voor ogen heeft.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 29-02-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
J.E. Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering en heet iedereen welkom. De portefeuillehouder krijgt het woord.

College: door het college is een memo aangeboden aan het Forum over de toekomst van De Kaardebol. Ook de schriftelijke vragen van de Stadspartij zijn beantwoord.

SP:het memo is vooral van praktische aard en gaat over de vraag: hoe nu verder? Vraag aan het college is wat er dient te veranderen om risico zoals deze in de toekomst te voorkomen. Verder wordt gememoreerd aan de antwoorden op de schriftelijke vragen van de SP over dit onderwerp. SP is niet tevreden over de inhoudelijke beantwoording en ook niet over de wijze van beantwoording. Het is onder de maat hoe is gereageerd op schriftelijke vraag uit de raad.

Stadspartij: er zijn meerdere partijen/organisaties in het land die de afgelopen tijd failliet zijn gegaan.

SP: een analyse waarom het fout is gegaan ontbreekt. Als er niets verandert wordt het niet beter.

Voorzitter: dit Forum is bedoeld om te spreken over de toekomst. Het is niet de bedoeling om het opnieuw over het verleden te hebben nu. 

D66: vraagt aan het college of het bij de horeca gaat om ondersteunende horeca en of het niet te kostbaar wordt om een beheerder aan te stellen.

VVD: dankt het college voor de memo. Vraagt naar de zekerheid dat het in de toekomst wel goed gaat met De Kaardebol en vraagt hoe het dossier 3D (financieel) wordt afgerond. Dringt er verder op aan om het simpel te houden en als college goed de vinger aan de pols te houden.

PvdA: dankt het college voor de memo en spreekt uit er vertrouwen in te zien. Wel wordt een toelichting gevraagd op de zaalhuur. Welke onderbouwing is er voor het huurbedrag van € 60.000 en waarom wordt er geen € 30.000 huur berekend?

College: betreurt de kritiek van de SP over de antwoorden op de schriftelijke vragen. Doet het aanbod aan de SP om langs te komen voor een nadere toelichting want dit moet goed worden opgelost. Wat betreft invulling van De Kaardebol dient binnen een paar weken duidelijkheid te komen. Per partij komt een huurcontract. Er wordt geen totaalbedrag aan huur berekend waarbij partijen zelf moeten uitzoeken hoe dat wordt toegerekend. 

GroenLinks: is er sprake van gedifferentieerde huren?

College: ja. En € 60.000 is een reële huuropbrengst.

CDA: is onderverhuur mogelijk?

College: daar wordt naar gekeken. dat zal dan verlopen via de beheerder of via de horeca. Er is gekozen voor een beheerder omdat die veel werk uit handen neemt. Kosten van de beheerder worden doorberekend in huurprijs.

VVD: vindt de beheerder een extra schakel en heeft twijfels over de noodzaak daarvan.

Stadspartij: ligt het risico voor invulling van de ruimtes bij de gemeente?

College: het risico dat geen huur wordt betaald ligt altijd bij gemeente want het is ons gebouw. Er is bewust voor gekozen om het huurbedrag van € 60.000 en de subsidie van € 30.000 gescheiden te houden.

VVD: hoe wordt subsidie € 30.000 verdeeld?

College: die blijft beschikbaar voor initiatieven op gebied van duurzaamheid? De voorwaarden voor verkrijgen subsidie worden echter scherper in beeld gebracht.

Stadspartij: is de beheerder een externe?

College: ja

Stadspartij: duurzaamheid is een ambitie van deze raad. Hoe wordt geborgd dat de subsidie niet wordt toebedeeld aan een paar kleine projecten maar dat er goede boost komt aan duurzaamheid.

College: er zal goed gekeken worden naar de voorwaarden voor het verstrekken van subsidie.

SP: kunnen er ook huurders komen die niet/minder zijn gerelateerd aan duurzaamheid?

College: verwacht niet dat dit aan de orde is.

Stadspartij: blijft het budget voor subsidie gekoppeld aan De Kaardebol?

College: de verwachting is dat dit zo blijft.

VVD: informeert of aan de toekomstige huurders een businesscase wordt gevraagd?

ChristenUnie: vindt dat geen verantwoordelijkheid van de gemeente.

College: er is vertrouwen in de toekomstige huurders waarmee nu wordt gesproken. Daarnaast wordt binnenkort duidelijkheid verwacht over de financiele afwikkeling van atelier 3D. Dit zal worden teruggekoppeld aan de raad. meldt tot slot dat het duurzaamheidsprincipe blijft bestaan en spreekt de hoop uit dat op dit gebied in de toekomst sprake zal zijn van een synergieeffect bij toekomstige huurders in De Kaardebol.

Voorzitter: concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad