Pagina delen

Scenario's voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 10 april 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De raad heeft op 27 maart 2017 een besluit genomen over de kaders ten behoeve van de ontwikkeling van de sociale werkvoorziening. Besloten is dat er wordt gekomen tot een doorontwikkeling van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in samenhang met de Participatiewet (PW), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (Pro) en om directer regie te voeren op de uitvoering van de WSW en de PW.

De volgende stap is dat een aantal scenario’s is geschetst voor mogelijke verdere uitwerking, afgezet tegen een toetsingskader. globaal beschreven en afgezet tegen de door u gestelde kaders.

Het Forum wordt gevraagd het college te adviseren over de nader uit te werken scenario's en de genoemde variabelen in het toetsingskader. De fracties worden daarom verzocht om aan te geven welk(e) scenario(s) zij verder uitgewerkt zouden willen zien (en welke niet).

Parallel aan het proces doorontwikkeling WSW loopt het proces over de visie Participatiewet. Tussen beide onderwerpen bestaat samenhang maar onduidelijk is hoe die samenhang zich tot elkaar verhoudt. Op advies van de raadswerkgroep 'Ontwikkeling WSW' wordt voorafgaand aan de bespreking van de uitvoeringsscenario's een toelichting gegeven door het college op die samenhang tussen m.n. de visie PW en de WSW (en daarnaast Plein/Delta) zodat hierdoor een beter inzicht ontstaat.

De bij de stukken geplaatste presentatie bevat dezelfde inhoud als het memo en geldt als naslagwerk. 

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 10-04-2017 Tijd 18:30 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
R Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staan de “Scenario's voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening”. Dit is een adviserend forum. Ik geef het woord eerst aan de wethouder. Zij geeft een presentatie/toelichting over de samenhang tussen het voorstel “doorontwikkeling WSW” (Wet Sociale Werkvoorziening) en de visie op de Participatiewet. Daarna kunnen we met de forumleden van gedachten wisselen.

College: De wethouder geeft de toelichting.

Stadspartij: De wethouder sprak over een backoffice. Wat verstaat de wethouder daaronder en welke invloed heeft dat op de voorliggende scenario’s?

ChristenUnie: Punt van orde. Ik vind het jammer dat we het nu over het laatste deel, de uitvoering, gaan hebben terwijl we het nog over de visie moeten hebben.

Voorzitter: Het probleem is dat die visie nog niet door de raad is vastgesteld. We gaan het nu hebben over de scenario’s. U kunt daar vragen over stellen, uw opmerkingen over maken. U kunt aangeven wat u eventueel mist.

ChristenUnie: Het is lastig om te kiezen voor een scenario. Want je kunt ook kiezen voor een combinatie. Ik wil in ieder geval mijn uitgangspunten meegeven. Je gaat niet samenwerken waar het geen meerwaarde heeft. Ik zou de nieuwe situatie van de grond af opnieuw opbouwen en niet vanuit een bestaande organisatie. En ten derde zou ik de regie heel dichtbij willen houden. Met die drie punten zijn natuurlijk allerlei samenwerkingsverbanden mogelijk. Daar waar maatwerk vereist is ligt samenwerking minder voor de hand.

College: Ik heb hier niet zo veel aan toe te voegen. Eens met de ChristenUnie om niet vanuit de bestaande situatie te redeneren maar meer vanuit de klant, werkgever en onderwijs. Om die op een goede manier bij elkaar te krijgen.

CDA: Ik sluit me ook aan bij de ChristenUnie. Je moet heel goed kijken hoe de doorstroming zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. Het gaat om kwetsbare groepen. Zo min mogelijk bureaucratie en zo veel mogelijk maatwerk.

D66: Wij vinden het belangrijk dat de scheiding tussen werk en inkomen goed in de structuur naar voren komt. En ik vind het belangrijk dat onderwijs een prominente plek krijgt. Het heeft ook onze voorkeur om geen werk te creëren maar om het echte werk naar binnen halen.

SP: Ik wil graag aandacht vragen voor de informatievoorziening naar de medewerkers zelf. Zij lijken niet zo goed op de hoogte en lezen alleen maar dat Delta gaat sluiten. Dat leidt tot onrust.
Het is gebleken lastig te zijn om belangrijke gemeentelijke taken door een GR te laten uitvoeren. Zoals scenario 2 (Integrale Inkoop). Je hebt als gemeente dan weinig invloed. Hoe pakt dat uit? Ik voel daar niet zo veel voor. Ik voel meer voor scenario 1 (Zutphens Werkbedrijf). Daar wil ik graag over doorspreken.

VVD: Ik wil er 1 element aan toevoegen. Het begeleiden van mensen en het bemiddelen ervan is een vak. Ik zou dan ook graag meegenomen zien dat er een structuur gekozen wordt waarbij de professionaliteit van die professionals goed tot zijn recht komt.

Burgerbelang: Ik denk dat het goed is dat bij de uitwerking van de vastgestelde kaders de consequenties goed in beeld worden gebracht. Ook de meerwaarde benoemen vanuit verschillende aspecten. Mij lijkt dat scenario 1 daar het meest aan tegemoet komt.

PvdA: Het heeft mijn voorkeur om de regie dicht bij huis te houden en dan lijkt scenario 1 het meest zinvolle.

GroenLinks: Werk en inkomen zo veel mogelijk scheiden. Het werkdeel gaat over maatwerk. Mensen komen minder tot hun recht in een omgeving waar wetmatigheid de norm is. Scenario 1 sluit hier het best bij aan. Kiezen we nu voor het uitwerken van 1 scenario of misschien wel 2? Onze voorkeur gaat uit naar scenario 1 maar het niet in beeld hebben van de consequenties maakt het wel lastig. Past het scenario ook in de arbeidsmarktregio en sluit het aan bij de vraagstukken die daar liggen?

Stadspartij: Wij vinden scenario 1 interessant. Het nadeel van het scheiden van werk en inkomen is dat werknemers bij twee verschillende instanties moeten melden. En het vraagt een goede samenwerking tussen deze twee partijen. Dit zou in een 5e scenario weergegeven kunnen worden

GroenLinks: Moet dit in een extra scenario of kan het ook een aanscherping zijn van één van de voorliggende scenario’s?

D66: Onze voorkeur is scenario 1 maar we zien ook wel voordelen in scenario 2. Wellicht is een mix van deze 2 nog een optie? In het stuk wordt de samenwerking genoemd met VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) en Pro (Praktijkonderwijs). Ik denk dat er ook een mooie samenwerking met het MBO mogelijk is.

VVD: Scenario 1 en 2 zijn bespreekbaar. Het 4e scenario lijkt ons niets. Belangrijk is het maken van goede resultaatafspraken.

SP: Een vraag aan de wethouder wat het nadeel van scenario 4 is ten opzichte van scenario 1?

College: Mijn voorkeur is om wel directe sturing te organiseren zonder daar de wendbaarheid vanaf te halen. Een gemeentelijke organisatie werkt met andere werkprocessen en verantwoordelijkheden.

ChristenUnie: Mijn voorkeur gaat uit naar het Zutphens Werkbedrijf in combinatie met scenario 2. Waarbij het Zutphense Werkbedrijf niet alleen binnen de Zutphense grenzen moet kijken. Er moet ook regionaal gekeken worden. Hoe ziet u de samenwerking met andere gemeenten?

CDA: Ook onze voorkeur is een combinatie tussen scenario 1 en 2.

College: We zullen inzichtelijk maken wat de voor- en nadelen zijn van het scheiden van werk en inkomen. En hoe je daar op kan anticiperen. In de omgeving zijn voorbeelden. Naast de dingen die al genoemd zijn, maatwerk, weinig bureaucratie, verwacht ik ook dat ze perspectief bieden. Ook wij hebben een afvaardiging vanuit het onderwijs aan tafel. De onrust bij Delta is er. We doen er alles aan om die weg te nemen. We zijn in gesprek met de directie hoe zij de werknemers mee kunnen nemen in dit proces. Vooral de werknemers die gedetacheerd werken zijn lastiger te informeren. De mensen kunnen er zeker van zijn dat het werk wat deze mensen blijft en dat de contracten ook blijven bestaan. We hebben het alleen over de organisatievormen. Maar we hebben nu eenmaal de wettelijke plicht om alles te borgen rond deze doelgroep.
Ik denk dat ieder te kiezen scenario past binnen de arbeidsmarktregio. Omdat iedere gemeente de vrijheid heeft te kiezen voor de uitvoeringsvorm die zij wil.

Lijst van Vliet: Mijn voorkeur gaat uit naar scenario 1 in combinatie met 2.

VVD: Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om iets te zeggen buiten de orde van deze vergadering. Er zijn mensen van Delta hier aanwezig. Ik ben erg geschrokken vanochtend van het bericht van het overlijden van Jan Borgonjen. Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik jullie daar zeer mee condoleer en dat we erg met jullie meeleven.

De voorzitter: Ook in het presidium hebben we stil gestaan bij het overlijden van Jan Borgonjen. Dank voor deze mooie woorden. Dan rond ik nu de vergadering af. Ik denk dat de forumleden goed hebben aangegeven hoe zij over het stuk denkt. Ik sluit deze forumvergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in