Pagina delen

Samenwerkingsovereenkomst met provincie Gelderland over basismobiliteit

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

geen wensen en bedenkingen te uiten tegen het voornemen van het college bijgevoegde samenwerkings-overeenkomst aan te gaan met de provincie Gelderland.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Per 2015 zijn de gemeentelijke vervoerstaken toegenomen, zowel op basis van de Jeugdwet als op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bijvoorbeeld vervoer naar dagbesteding. Een regionaal uitgevoerd onderzoek in 2013 naar de regionale vervoersstromen laat zien dat er kansen liggen om de gemeentelijke vervoersstromen efficiënter in te richten. Het regiotaxivervoer wordt op dit moment namens de gemeenten uitgevoerd door de provincie Gelderland.

De provincie Gelderland hevelt Regiotaxi per 1 januari 2017 over naar de samenwerkende gemeenten. Regiotaxi bestaat uit sociaalrecreatief vervoer voor mensen met een beperking (Wmo-vervoer) en kent een openbaar vervoer deel, waarvan iedereen gebruik kan maken tegen een wat hogere ritbijdrage (ook aanvullend of flexibel OV genoemd, dit is ongeveer 10% van het totale Regiotaxivolume).

De provincie Gelderland is bereid bij te dragen aan het nieuw op te zetten regionale systeem onder de voorwaarde dat er vóór 1 april 2015 een samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan door de regio met de provincie. Het gaat voor deze regio om een bedrag van 1,3 miljoen euro per jaar voor de jaren 2017 tot en met 2019.

Beoogd effect

U in de gelegenheid te stellen op grond van artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet wensen en bedenkingen in te dienen voordat wij de overeenkomst aangaan.

Argumenten

1. Door de overeenkomst zal de provincie in ieder geval nog tot en met 2019 fors bijdragen aan basismobiliteit

In de afgelopen jaren heeft de provincie vanwege het belang dat zij aan regiotaxi hecht, (onverplicht) € 0,84 per gereden Wmo-zone bijgedragen. Bovendien draagt zij bij aan de beheerorganisatie. De provincie wil dit vervoer nu weer per 1 januari 2017 overdragen aan de regio, inclusief de 10% OV, onder de voorwaarde dat de samenwerkingsovereenkomst door de regio wordt ondertekend vóór 1 april 2015. Deze datum is gekozen om zo in ieder geval het vertrouwen te hebben dat het de regio lukt om binnen de nog korte tijdspanne die beschikbaar is het nieuwe systeem op te zetten. Mocht de regio die datum niet halen, dan zal de provincie haar financiële bijdrage intrekken. Dit is door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten besloten in december jl.voor de (Gelderse) gemeenten die nu het samenwerkingsverband willen aangaan, betreft het een bijdrage van circa € 1,3 miljoen per jaar van 2017 tot en met 2019.

Kanttekeningen

1. De kaders waarbinnen de basismobiliteit gestalte moet krijgen, zijn nog niet vastgesteld.

De kaders zijn nog niet door u vastgesteld en de organisatie is nog niet gereed, maar wij hebben er vertrouwen in dat de regio tijdig gereed is om de basismobiliteit gestalte te geven op een manier die de provincie accepteert.

2. Er is nog geen regionale juridische entiteit die met de provincie de overeenkomst kan aangaan.

In tegenstelling tot een aantal andere regio’s in de provincie valt het gebied van de Regio Stedendriehoek niet samen met de gemeenten die nu willen samenwerken op het gebied van basismobiliteit. Dit betekent dat de Regio Stedendriehoek niet de overeenkomst kan sluiten met de provincie Gelderland. Daarom wordt nu gekozen voor de figuur dat de portefeuillehouder mobiliteit van de regio Stedendriehoek (de burgemeester van Voorst) namens de gemeenten ondertekent en dat die overeenkomst, te zijner tijd door de juridische entiteit wordt overgenomen. De provincie kan met deze tijdelijke constructie leven.

Risico’s

Indien u niet akkoord kunt gaan met ons voornemen de samenwerkingsovereenkomst te sluiten, kost dat de gemeente voor de jaren 2017-2019 een bedrag van in ieder geval € 92.826 aan provinciale bijdrage aan Wmo-zones. Daarnaast vervalt ook de bijdrage voor het OV-gedeelte van de huidige regiotaxi ter hoogte van € 52.296.

Bijlagen

  1. Collegevoorstel d.d. 4 februari 2015.
  2. Concept-samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0032

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 2 maart 2015 met nummer 55183


gelet op artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van het college om de “Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek” aan te gaan met de provincie Gelderland.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 23 maart 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Regionaal wordt gewerkt aan een kadernota, waarin wordt geschetst op welke wijze de colleges in de regio van plan zijn vanaf 1 januari 2017 vorm te geven aan de zogenaamde ‘basismobiliteit’.
Deze datum houdt verband met het besluit van de provincie Gelderland om de taak op het gebied van regiotaxi die zij nu uitvoert namens de gemeenten, per die datum weer terug te geven aan de regio.
De Provincie is bereid geld beschikbaar te stellen voor de periode 2017 - 2019, maar stelt daarbij als voorwaarde onder andere dat de regio vóór 1 april 2015 besluit tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst.

Het college is van plan om een dergelijke regionale samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, maar wil tevoren de raad in de gelegenheid stellen om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Vanwege de nauwe samenhang staan in het Forum van 23 maart 2015 het memo over de concept-kadernota ‘Op weg, visie en kaders voor regionale samenwerking op basismobiliteit’ en het raadsvoorstel ‘Samenwerkingsovereenkomst met provincie Gelderland over basismobiliteit’ gezamenlijk geagendeerd.

De planning is dat de door de raad vast te stellen kadernota kort voor het zomerreces in zijn definitieve vorm wordt voorgelegd. Op dit moment kunnen –net als in alle overige betrokken gemeenteraden- eventuele op- en aanmerkingen worden gemaakt. Alle in de betrokken raden geuitte op- en aanmerkingen worden gebundeld en voorzien van een reactie en indien mogelijk of wenselijk verwerkt in het definitieve voorstel.

Gelet op de door de Provincie gestelde voorwaarde rond het besluit tot samenwerking is het raadsvoorstel ook opgenomen op de raadsagenda.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 23-03-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

Bij dit onderwerp is gelijktijdig het onderwerp “Kadernota Op weg, visie en kaders voor regionale samenwerking op basismobiliteit” behandeld.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het raadsvoorstel om de “Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek” aan te gaan met de provincie Gelderland wordt vanavond al ter besluitvorming aan de raad voorgelegd vanwege de geboden snelheid. De voorzitter geeft het woord aan het college voor een toelichting.

College: Er worden nu twee samenhangende onderwerpen besproken:

1 De Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek. Het college is bevoegd om te besluiten tot samenwerking, de raad kan daarop haar zienswijze geven. Basismobiliteit wordt samen met een aantal andere gemeente gedaan. Per 2017 wordt deze taak overgenomen van de provincie.

2 De Kadernota. Dit is een stuk dat inhoud geeft aan hoe vorm gegeven moet worden aan basismobiliteit. De kadernota is vanavond voor het eerst in het forum voor een eerste inspraakronde. De gegeven inspraak wordt ingebracht in de regio. De kadernota zal worden aangepast aan de hand van de gegeven inspraakreacties, inclusief de reactie van de platform maatschappelijke ondersteuning. Bedoeling is zo te komen tot een definitieve kadernota en deze voor de zomer door de raad te laten vaststellen.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties.

GroenLinks: Wij vinden het belangrijk dat er gekeken wordt vanuit de cliënt. Uitgangspunt moet zijn dat openbaar vervoer zo makkelijk mogelijk moet zijn. Tevens moet er veel geïnformeerd worden. Hoe wordt er gekeken naar nieuwe ontwikkelingen, zoals “uberpop” in Amsterdam?

Stadspartij: Het is een ambitieus stuk, wat past in de lijn van samenwerken met vervoersstromen. Het is een regionaal gebonden stuk; kunnen degenen die de basismobiliteit invullen het gebied overzien? Hoe is de samenwerking met het achterland (Bronckhorst, Doetinchem) geregeld?

SP: Dat we gaan samenwerken is goed. Jammer dat het zo snel moet. Het belangrijkste van de kadernota is het combineren van vervoersstromen. Niet alle vervoersstromen kun je met elkaar combineren zonder dat er problemen ontstaan. Het succes van basismobiliteit staat of valt met degene die het uitvoert en de belangen van de onderneming die de basismobiliteit uitvoert. Een regiecentrale speelt een grote rol of dit een succes gaat worden. Bij voorkeur wordt niet alle macht bij een grote taxicentrale neergelegd.

VVD: In aansluiting op het laatste wat de SP zei: bij aanbesteding graag kijken naar de kleinere centrales. Bestaat er een mogelijkheid om daarop invloed uit te oefenen?

In aansluiting op wat de Stadspartij zei: we moeten goed kijken hoe de verschillende gebieden op elkaar aansluiten.

Er moet tijd en aandacht worden besteed om het individu te leren zich zelfstandig met het openbaar vervoer te kunnen verplaatsen.

CDA: Welke lering trekken we uit het feit dat de provincie gebruik heeft gemaakt van een machtige taxicentrale? Bronckhorst speelt wel een rol in Delta, waarom niet hier? Zijn er ook voorbeelden waarbij een regiecentrale niet werkt? Kunnen we nu al een keuze maken tussen een publiekrechtelijke centrale en een privaatrechtelijke centrale?

Elke gemeente mag zelf zijn toegang tot het vervoer bepalen. Dit leidt tot ongelijkheid, is dat erg?

D66: Ontvangen wij hiervoor subsidie?

PvdA: Voor wat betreft het aanbesteden moeten we leren van de fouten uit het verleden; we moeten niet “voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten”. Kwaliteit moet een doorslaggevende factor zijn, niet het financiële plaatje.

Hoe wordt de kwaliteit van het leerlingenvervoer geregeld?

ChristenUnie: Voor wat betreft de Financien. De provincie Overijssel betaalt niet mee aan basismobiliteit. Hoe is dat geregeld in de stedendriehoek?

College: Ik zal een aantal vragen beantwoorden. De niet beantwoorde vragen zullen worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de kadernota.

De samenwerking in het kader van basismobiliteit betreft die gemeenten die gelegen zijn in de stedendriehoek plus de gemeenten Hattem en Heerde. Deze samenwerking is vergelijkbaar met de samenwerkingsverbanden op het gebied van jeugdzorg en de WMO. Het systeem van basismobiliteit is gericht op vervoeren waar je naar toe moet, ook al is dat buiten de regio. De samenwerking is regionaal, vervoerstromen kunnen tot buiten de regio plaatsvinden. De samenwerking vindt plaats in logische vervoersregio’s, wel is er onderling contact met de verschillende regio’s. Dat Bronckhorst niet in bij dit samenwerkingsverband betrokken is levert naar verwachting geen grote problemen op. In Flevoland, Zeeland en het buitenland (de Scandinavische landen) is al ervaring opgedaan met regiecentrales. Deze kennis en ervaring wordt gebruikt. Dat elke deelnemende gemeente haar eigen toegang heeft kan leiden tot verschillen. Het is nog niet duidelijk welke consequenties dat met zich meebrengt. Het is belangrijk van elkaar te leren.

VVD: De samenleving is verschillend op verschillende punten. Deze verschillen zullen de invulling van de eigen toegang tot vervoer inkleuren.

College: Dat is zo. Het Valysvervoer zal op termijn opgaan in de regiecentrale. Voor de samenwerkingsovereenkomst geen de provincie Overijssel nog geen financiële bijdrage. De provincie Gelderland geeft voor de Gelderse gemeenten wel een financiële bijdrage. Het financiële plaatje hangt af van het afgenomen volume, er is nog geen verdeelsleutel voor het gezamenlijk deel.

De gegeven aandachtspunten zullen worden meegenomen naar de regio. Bij de aanbesteding zal kwaliteit een zwaarwegende factor zijn. Ook kleine spelers zullen een kans krijgen. Bepaalde ondernemingen uitsluiten kan niet.

VVD: Misschien kan er wel kritisch worden gekeken naar ondernemingen, of een ondernemingsplan haalbaar is. Met kritisch kijken wordt ook bedoeld dat er op andere manieren wordt gekeken dan tot nu toe werd gedaan.

College: Geld zal minder zwaar wegen dan kwaliteit. Het systeem zal vanuit de cliënt zo eenvoudig en herkenbaar mogelijk worden ingericht. Er zal aandacht zijn voor de kennis van de lokale situatie bij de regiecentrale. Er zal goed worden gekeken wanneer vervoersstromen kunnen worden gecombineerd en wanneer dat ongewenst is. Er is aandacht voor de grenzen van de regio: de regio zal goed moeten aansluiten op de aangrenzende regio’s. Ook is er aandacht voor individuen dat zijn zelfstandig leren omgaan met het openbaar vervoer. Niet duidelijk is waar precies de zorg zit voor de toekomst van het leerlingenvervoer?

PvdA: De zorg voor het leerlingenvervoer zit hem in de kwaliteit daarvan en de aandacht daarvoor.

College: Wij willen de kwaliteit op niveau houden. Ik heb weinig gehoord over de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek an sich waarover de raad vanavond gaat besluiten. Zijn tegen de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek geen zienswijzen?

Voorzitter: Iedereen stemt ermee in de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek vanavond ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

CDA: Ik heb nog een opmerking over de regiecentrale: gaat dit via publiekrechtelijke samenwerking of via privaatrechtelijke samenwerking?

VVD: Dit in verband met de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek.

CDA: Wat is een goede vorm in het kader van de kleinere en terugtrekkende overheid, we moeten goed de regie houden als overheid.

Stadspartij: Worden de financiële risico’s van de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek verdeeld over de partners van de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek?

Ambtelijk ondersteuner: De risico’s van de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek betreffen alleen het openbaar vervoersgedeelte. Dat is ongeveer 10%. De provincie Gelderland geeft daarvoor geld als we de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek sluiten. Daarmee zijn de risico’s voldoende afgedekt. Er bestaat wel een theoretisch risico maar die wordt praktisch afgedekt met de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek en het geld vanuit de provincie Gelderland wat daarmee gemoeid is.

College: de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek is een financieel aantrekkelijke regeling omdat bij het afsluiten daarvan de provincie Gelderland een ruim budget overdraagt ten opzichte van wat het openbaar vervoersdeel kost. Daarmee zijn de financiële risico’s nihil.

Stadspartij: De provincie Gelderland draagt wel geld bij, de provincie Deventer niet.

College: Dat is aan de gemeente Deventer zelf om financiële middelen te regelen.

Voorzitter: Alle vragen zijn gesteld. Het raadsvoorstel om de “Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek” aan te gaan met de provincie Gelderland wordt vanavond ter besluitvorming aan de raad voorgelegd vanwege de geboden snelheid. Planning is dat de kadernota kort voor het zomerreces in zijn definitieve vorm ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Hiermee sluit ik de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 23 maart 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 23-03-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend