Pagina delen

Samenwerking Provincie Gelderland programma Cultuur en Erfgoed 2014 t/m 2016

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Een bedrag van:

 1. € 15.000 beschikbaar te stellen voor een subsidie voor het programma van het Internationaal Cellofestival Zutphen 2015 t/m 2016;
 2. € 67.500 beschikbaar te stellen voor subsidie aan eigenaren van gemeentelijke monumenten in het kader van de hiervoor geldende gemeentelijke verordening in de periode 2015 t/m 2016;
 3. € 100.000 beschikbaar te stellen voor een subsidie voor het programma Netwerk Programma Ouderen (NPO) 2015 t/m 2016 uitgevoerd door de Muzehof;
 4. € 6.200 beschikbaar te stellen voor een subsidie voor restauratie en onderhoud van de Warnsveldse molens in de periode 2015 t/m 2016;

en de begroting dien overeenkomstig te wijzigen.

Inhoud

 

Inleiding/aanleiding

Begin 2013 heeft de provincie Gelderland de Gelderse Gemeenten benaderd met de vraag om te participeren in het nieuwe beleid voor Cultuur en Erfgoed van de provincie voor de periode 2013 t/m 2016. Dit beleid voorziet in een nieuwe aanpak waarin partnerschappen en cultureel ondernemerschap centraal staan. Januari 2013 heeft de gemeente Zutphen zich gemeld als partner en oktober 2013 heeft het college middels een memo 7 projecten waarvan 6 van stadspartners ingediend. Na een inschrijfperiode heeft GS in 2014 een keuze voor de projecten gemaakt.

Uit de voorgestelde projecten is de aanvraag van het Internationaal Cellofestival gehonoreerd. Daarnaast subsidieert de provincie in het kader van de cultuur en erfgoedpacten het project: Netwerk Programma Ouderen (NPO) door Zutphen, Lochem en Brummen uitgevoerd door de Muzehof. De subsidie voor gemeentelijke monumenten en de molens zijn recent gepubliceerd en zijn sluitstukken van de beleidsperiode van de provincie.

Met dit voorstel regelt het college de uitvoering van de geplande programma’s en wordt de subsidie van de provincie beschikbaar gesteld aan de verschillende projecten.

Beoogd effect

Het vrijmaken van de door de provincie toegekende subsidie en het starten met de uitvoering van de projecten.

Argumenten

1. Het internationaal Cellofestival is een onderscheidend evenement in Zutphen

Zutphen moet zich met een onderscheidend aanbod kunnen meten met andere steden in de regio en oost Nederland. We kiezen voor evenementen die een onderscheidend karakter en die goed passen bij de kernkwaliteiten van de stad. De combinatie van optredens in de monumentale binnen- en buitenruimten van Zutphen. De mooie schaal van het evenement en de hoge kwaliteit van het evenement maken het bij uitstek Zutphens. Belangrijk onderdeel van het project is talentontwikkeling, dit sluit aan bij de doelen van de strategische agenda.

 2. De subsidie geeft een impuls aan de uitvoering van de Erfgoedagenda gemeente Zutphen

Het investeren in gemeentelijke monumenten is belangrijk om de belangrijke monumentale kernkwaliteiten van Zutphen te behouden. Het rijk investeert substantieel in het beschermen van de rijksmonumenten in Zutphen door het verlenen van subsidie en laag rentende leningen. Sinds 2009 heeft de gemeente Zutphen geen subsidie meer voor gemeentelijke monumenten verleend. Nu kan voor de periode 2015-2016 wederom een impuls worden gegeven aan kwaliteitsverbeteringen in de binnenstad en bij gemeentelijke monumenten buiten de binnenstad van Zutphen.

 3. Het programma heeft tot doel het welzijn van ouderen te verbeteren door cultuurparticipatie

Het programma gaat vooral om het verbeteren van de cultuurparticipatie door en welzijn van de bewoners waarbij het regionaal erfgoed wordt benut (inhoudelijk speerpunt voor de komende jaren).

De Muzehof heeft de ambitie om, samen met andere partijen, culturele activiteiten voor ouderen vorm te geven. De te ontwikkelen activiteiten behelzen vormen van actieve cultuurparticipatie. Onderzoek, zoals ‘Kunstbeoefening met ambitie’ (Hortulanus)– heeft de positieve effecten op het welzijn van ouderen al aangetoond. Daarnaast draagt het programma bij bij aan de aantrekkelijkheid van de Gelderse regio en zorgt voor een impuls aan het toerisme. Dit project is een voorbeeld van de kanteling zoals beoogd in de bijstellingsnotitie.

4. De molens zijn belangrijke identiteitsdragers van Warnsveld

De overheidsbijdragen voor het behoud van de molens en de inzet van de gemeente mogen rekenen op groot draagvlak bij de bevolking van de gemeente Zutphen. Na de kerntakendiscussie is de inzet voor molens onverminderd gebleven.

Kanttekeningen

Het (voor derden) aanvragen, begeleiden controleren en uitkeren van subsidies kost capaciteit van de beleidsontwikkelaars en staat regelmatig op gespannen voet met de werkplannen. Desondanks is de inzet op de kernkwaliteiten en speerpunten zoals cultuur en erfgoed belangrijk. Een aantal projecten laat daarbij goed zien dat kunst, cultuur en erfgoed te verbinden is met de speerpunten voor welzijn en gezondheid.

De subsidieaanvragen die geen subsidie toegekend gekregen hebben zijn:

 1. Kasteelconcerten in Gelderland en Overijssel, deze stichting heeft in de 3de trance zelfstandig subsidie aangevraagd en toegekend gekregen;
 2. E-participatie en mediawijsheid, het voorstel van Graafschap bibliotheken scoorde onvoldoende op de doelen van de provincie;
 3. Energietransitie "De IJsselstroom", de begroting voldeed niet aan de voorschriften. Het programma is in aangepaste vorm toch succesvol uitgevoerd;
 4. Herbestemming Walburgkerk Topmonument van Gelderland, het voorstel voldeed deels niet aan de voorschriften van de provincie en deels was het budget ontoereikend. In samenwerking met de Protestantse Gemeente werkt monumentenzorg Zutphen nog aan alternatieve aanvragen;
 5. Verduurzaming Ezerman, het budget was niet toereikend, inmiddels heeft monumentenzorg Zutphen bemiddeld in een laag rentende lening via het Nationaal Restauratiefonds;

Risico’s

Met het aanvragen van deze subsidies heeft de gemeente een gedeelde verantwoording voor de juiste besteding hiervan en de controle hierop. In de besluiten voor de besteding worden deze volledig aan de uitvoerders doorgezet. De controle op de besteding is bekend bij de teams Control, PBI en Omgeving.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Communicatie en persaandacht zal in overleg met de subsidiepartners worden ingepland. Voor de gemeentelijke monumenten zal een duidelijke openbare verwijzing naar het programma verplicht worden gesteld.

Tijdens de uitvoering van de programma’s zal hierover worden bericht in de Koerier, Contact en Zutphense Pracht.

Rapportage/evaluatie

In de cultuurnota zal aandacht worden besteed aan de rol van provinciale subsidie. De projecten zijn onderdeel van de provinciale evaluatie. Rapportage van de projecten in het kader van monumenten is onderdeel van het jaarverslag van de erfgoedadviesraad.

Financiën

Bij de provinciale subsidie behoort cofinanciering door de gemeente Zutphen. De cofinanciering voor alle genoemde projecten is al geregeld door andere besluiten van raad en college.

 1. € 6.000 voor het internationaal Cello festival vanuit de reguliere begroting incidentele kunst en cultuursubsidies:
 2. € 90.000 vanuit het restant ISVII subsidie voor gemeentelijke monumenten alsmede het budget wonen boven winkels en budget restauratie gemeentelijke monumenten;
 3. € 10.000 voor het NPO vanuit de reguliere begroting incidentele kunst en cultuursubsidies voor zowel 2014 als 2015 € 5.000.
 4. € 7.800 voor de twee Warnsveldse molens vanuit de reguliere begroting.

Stukken die ter inzage liggen

 1. Provinciale beschikkingen Cellofestival
 2. Provinciale beschikking Gemeentelijke monumenten
 3. Provinciale beschikking Netwerk project Ouderen
 4. Brief Molensubsidie Gelderland

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0086

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 21 mei 2015 met nummer 61417b e s l u i t :

 

Een bedrag van:

 1. € 15.000 beschikbaar te stellen voor een subsidie voor het programma van het Internationaal Cellofestival Zutphen 2015 t/m 2016;
 2. € 67.500 beschikbaar te stellen voor subsidie aan eigenaren van gemeentelijke monumenten in het kader van de hiervoor geldende gemeentelijke verordening in de periode 2015 t/m 2016;
 3. € 100.000 beschikbaar te stellen voor een subsidie voor het programma Netwerk Programma Ouderen (NPO) 2015 t/m 2016 uitgevoerd door de Muzehof;
 4. € 6.200 beschikbaar te stellen voor een subsidie voor restauratie en onderhoud van de Warnsveldse molens in de periode 2015 t/m 2016;

en de begroting dien overeenkomstig te wijzigen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 29 juni 2015 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

Begin 2013 heeft de provincie Gelderland de Gelderse Gemeenten benaderd met de vraag om te participeren in het nieuwe beleid voor Cultuur en Erfgoed van de provincie voor de periode 2013 t/m 2016. Dit beleid voorziet in een nieuwe aanpak waarin partnerschappen en cultureel ondernemerschap centraal staan. De gemeente Zutphen heeft zich gemeld als partner en middels een memo 7 projecten ingediend waaruit het college van Gedeputeerde Staten een keuze heeft gemaakt. Uit de voorgestelde projecten is de aanvraag van het Internationaal Cellofestival gehonoreerd. Daarnaast subsidieert de provincie in het kader van de cultuur en erfgoedpacten het project Netwerk Programma Ouderen (NPO) door Zutphen, Lochem en Brummen uitgevoerd door de Muzehof. De subsidie voor gemeentelijke monumenten en de molens zijn recent gepubliceerd en zijn sluitstukken van de beleidsperiode van de provincie. Bij de provinciale subsidie behoort cofinanciering door de gemeente Zutphen. De cofinanciering voor alle genoemde projecten is al geregeld door andere besluiten van raad en college.Om de binnengekomen provinciale subsidie (in totaal €188.700) te gebruiken, dient de programmabegroting te worden gewijzigd. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 29-06-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Jager
D66H.F. Remmers
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Er zijn geen mededelingen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 29 juni 2015

Er zijn geen vragen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 29 juni 2015

Er zijn geen vragen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Ontslag Forumlid mevr. M.W. Wesselink

Er zijn geen vragen.
 
Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Samenwerking Provincie Gelderland programma Cultuur en Erfgoed 2014 t/m 2016

Er zijn geen vragen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Jaarverslag 2014 en begroting 2016 VNOG

Er zijn geen vragen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Bekrachtigen geheimhouding presentatie vastgoed

De voorzitter licht toe dat dit agendapunt komt te vervallen. In het presidium is besloten dat geheimhouding niet aan de orde is, nu er vanavond in het forum een presentatie wordt gehouden. Daarmee is deze informatie openbaar.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 29 juni 2015

GroenLinks heeft een vraag over een brief van mevrouw Korf over de stadsboomgaard (A6) en hoe dit onderwerp verder wordt behandeld.

Het college antwoordt dat er een rapport is inzake groenmonumenten en dat hierin criteria staan. Het rapport en een voorstel over hoe om te gaan met groenmonumenten komt ook op de agenda van de raad.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 juni 2015

GroenLinks vraagt of collegevoorstel nr. 4 (aanbesteding zonneveld Noordveen) in een forum besproken kan worden.

Het college geeft aan dat dit via het presidium kan worden ingebracht en geeft mee daarbij de laatste stand van zaken te betrekken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 08-06-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 15-06-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 29 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend