Pagina delen

Samenhang van ontwikkelingen in het Sociaal Domein 2018 - inclusief financiën

Inhoud

Zie bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 12 februari 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Deze vergadering staat in het teken van alle recente ontwikkelingen in het sociaal domein. De raad wordt integraal geïnformeerd over alle vastgestelde kaders met betrekking tot de huishoudelijke hulp, het Plein, het Zutphens Werkbedrijf en de toegang sociaal domein. Tevens wordt inzicht gegeven in de wijze waarop die in 2018 - in samenhang met elkaar - praktijk worden gemaakt in het Programma Sociaal Domein. Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan de financiën.

De presentatie dient in samenhang te worden gezien met het raadsvoorstel ‘budget voor de ontwikkelingen in het sociaal domein’.

De presentatie staat geagendeerd in hetzelfde Forum als het raadsvoorstel. Het eerste deel van het forum is gereserveerd voor de presentatie (en vragen daarover). Het laatste deel van het Forum kan worden gebruikt om specifieke vragen te stellen over het voorliggende raadsvoorstel. 

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 12-02-2018 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
BewustZWA.W. Jansen
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
D66G.I. Timmer
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers
GroenLinksM.T.E. Westerik
Lijst van Vliet
PvdAJ. Bloem
SPM.J. ten Broeke
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen

Verslag van de vergadering

Verslag forumvergadering 12-2 Samenhang van ontwikkelingen in het Sociaal Domein 2018

Voorzitter opent de vergadering

 presentatie en raadsvoorstel door Henrike Aarnink

 Vragen:

SP: Dank voor de presentatie, het was duidelijk en er zit veel in.

Minder dan 2 jaar geleden hebben we als raad een behoorlijke som geld opzij gezet om Het Plein te verbeteren, namelijk het voorstel van dhr. Noppen om 2,1 miljoen euro te investeren. Dat bestond ook uit een aantal onderdelen. Vooral ook implementatiekosten, de bedrijfsvoering, ICT, HRM. Wat is er met die 2.1 miljoen gebeurd en is daar iets van over gebleven?

 Antwoord Wethouder De Jonge: daar is klein deel van over. Die 2,1 miljoen heeft u vrijgemaakt ten behoeve van de reorganisatie van Het Plein, om daar de zaak op orde te brengen. Uit de analyse van dhr. Noppen bleek dat Het Plein niet op orde was, en daar is die 2,1 miljoen aan besteed, en wel op drie pijlers; 1. het leren kennen van de klant. 2 het op orde brengen van de bedrijfsvoering 3. houding en gedrag, waaronder opleiding intern personeel van Het Plein.

Inzoomend op wat hier gebeurt en ook op de 5,5 miljoen euro van Het Plein zie je dat de bedrijfsvoering op orde is gebracht en dat we goed weten waar we nu aan toe zijn. Om op uw vraag door te gaan, die 950.000 euro die we nu vragen gaat over het inrichten van HRM, financiën, ICT enzovoorts, in de nieuwe vorm dus na de liquidatie van Het Plein. Dat betekent niet dat de investeringen die in Het Plein zijn gedaan weg zijn, daar is het op orde gebracht. Dat betekent wel dat wij nu opnieuw financiën vragen voor het herinrichten van het sociaal domein.

ChristenUnie: Mooi dat er zo’n presentatie is en dat uitgebreid wordt neergezet hoe het onderling zich tot elkaar verhoudt. Dat vind de ChristenUnie een hele stap voorwaarts. Dank daarvoor. Maar tegelijkertijd schrikt de ChristenUnie wel van wat hier vanavond gebeurt. De laatste woorden van de wethouder waren ‘we weten nu precies waar we aan toe zijn’. We zitten hier al jaren en dan is er een miljoen tekort, dan is er twee miljoen tekort en nu is het acht miljoen tekort. We weten helemaal niet waar we aan toe zijn. Alleen dat we nu op de blauwe ogen moeten geloven dat nu het lek boven water is.

Wat ik mis is: wat is het primaire doel waartoe al deze organisaties op aarde zijn? Ik heb het er wel eens met dhr. Noppen over gehad: geef maar eens aan wat nu de primaire taak is van Het Plein? En wat heb je nodig om die organisatie vorm te geven? Als je het niet zo opbouwt, dan krijg je een brij aan ellende, je moet beginnen bij de basis, die moet kloppen. Dat moet je helder hebben. De ChristenUnie heeft het nog niet voorbij zien komen en maakt zich daar grote zorgen over.

 GroenLinks: Ik hoor dhr. Oldekamp zeggen: welk primaire doel hebben die organisaties, ook GroenLinks zou graag die kaders hier met elkaar neerzetten. Waar gaan wij als raad de wethouders op aanspreken over welke beleidskeuzes er staan? Wat GroenLinks echt heel mooi vindt is die ‘Basis op orde’ en de wijkteams die nu worden opgezet. Waar GroenLinks ook heel erg benieuwd naar is, is welke beleidskeuzes de wethouders zien, die er daadwerkelijk gemaakt kunnen gaan worden, en hoe kunnen jullie ons daar meer inzicht in geven als het gaat ten aanzien van kostenbesparing? Die kaders gaan volgens GroenLinks de primaire doelstellingen blootleggen.

 ChristenUnie: voor het maken van beleidskeuzes is die primaire basis zo belangrijk. Waarom: als de primaire taak van Het Plein dat er uitkeringen verstrekt moeten worden. Dan hebben we daar iets voor nodig. Dan kunnen we in deze presentatie heel dapper inzetten op “u kunt bij Zutphen inkopen”, maar de ChristenUnie denkt dat Zutphen misschien ook wel kan inkopen bij een ander. Welke beleidskeuzes heb ik?

 BurgerBelang: Er is een ding wat BurgerBelang een beetje dwars zit. Kijkend naar de presentatie zien wij een verandering in de situatie. We hebben 2 jaar geleden iets afgesproken, maar nu begint het volgende college met een bezuinigingsopdracht. Ik zie een oplopend tekort.

 Antwoord Wethouder De Jonge: Dhr. Siemens heeft voor een deel gelijk, een nieuw college heeft hier wel een opgave en zeker ook een nieuwe raad heeft hier een opgave. Tegelijkertijd is het ook zo geweest dat uw proces rondom werkbedrijf en herijking van toegang voor een belangrijk deel ook ingegeven was vanuit financiële overwegingen. Omdat wij ook zien dat de manier waarop we het hebben ingericht onvoldoende soelaas biedt binnen het financieel kader waarmee we zitten.

 VVD: De reactie die gaf had aanvankelijk het doel om dhr. Oldekamp te ondersteunen, maar ik ben nu de draad kwijt. En om daarmee een reactie te geven op mw Westerink. Wat ik mis in de presentatie zijn succescriteria voor de nieuwe organisatie die we aan het bouwen zijn. Daarmee ook de ontwerpcriteria voor die nieuwe organisatie. In dat opzicht vindt de VVD het een halfbakken en bijna oneerbaar voorstel aan de raad om hier geld voor beschikbaar te stellen. Ik weet genoeg van geld uitgeven en investeren, het is pas een investering op het moment dat je enig zich hebt om het op de een of andere manier terug te verdienen. De VVD schrikt niet van een ton meer of minder of een miljoen meer of minder uitvoeringskosten, als we met elkaar maar zicht kunnen krijgen op het financieel onder controle krijgen van de uitgaven. En dan benader ik het vanuit puur financieel oogpunt, maar er zit iets veel belangrijkers onder. Dat is dat we met elkaar, zeker daar waar het gaat om de Participatiewet, er niet goed in slagen om mensen in deze regio aan het werk te krijgen. Als u de VVD vraagt: Waartoe zijn deze organisaties op aarde? Dan is een van die belangrijke taken natuurlijk mensen aan het werk krijgen. Het knelpunt zit in de uitvoering van de Participatiewet. Daar zijn we onvoldoende effectief in. Wat de VVD constateert is dat dit voorstel wel vraagt om daar geld aan uit te geven maar ons onvoldoende doorkijk geeft in hoe dat gaat veranderen.

D66: De VVD neemt bijna alle woorden uit mijn mond. Wat D66 daarop wil aanvullen, ook naar aanleiding van de opmerking van dhr. Ten Broeke over al het geld dat we recent al ter beschikking hebben gesteld aan Het Plein. Dat was ook die blanco cheque zonder die resultaatafspraken. En nu gaan we dat eigenlijk weer doen. En D66 vraagt zich ook af of er geen dubbelingen in zitten want we hebben ook in onze begroting afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het CJG, de toegang, daar hebben we ook ongeveer vijf ton voor gereserveerd en nou komt dit er nog bovenop. Daarnaast hebben we met zijn allen afgesproken dat we gaan inzetten op onze expertise en op ons strategisch personeel. En nu ziet D66 dat we alleen maar met inhuur gaan werken. Het is de helft van onze begroting en we gaan het alleen maar wegzetten bij mensen die maar tijdelijk zijn en weer weggaan waardoor alle expertise en kennis weer verdwijnt. Dus D66 snapt niet waarom deze keuzes op deze manier worden gemaakt.

ChristenUnie: We kunnen redeneren vanuit financiën Ik ben bereid om te zeggen ik stel het dubbele budget beschikbaar, als daarmee het probleem is opgelost maar dat laatste durft de ChristenUnie niet te zeggen. Dat heeft te maken met die succescriteria en de ontwerpcriteria. Als de uitkeringen overschreden worden, daar kunnen we niks aan doen. Dan moet je gewoon de regels volgen en dat kost je extra geld. Maar alles wat daar gebeurt aan invulling en organisatie, daar kunnen we wel wat aan doen. Maar nu wordt niet duidelijk waar het pijnpunt ligt. Dat moet echt boven tafel komen om te kijken hoe je het anders kunt gaan organiseren. Dat valt of staat met de ontwerpcriteria van de organisatie.

 PvdA: De PvdA heeft de indruk dat ze een ander voorstel heeft gelezen, gezien de kritiek die ik heb gehoord. Ik vind het een duidelijk voorstel wat hier wordt gedaan en het sluit ook aan bij het beleid dat eerder is vastgesteld. In 2014 hebben we beleidskaders sociaal domein vastgesteld, daarin zijn uitgangspunten opgenomen van “Eén gezin één aanpak”, en “hulp dichtbij de klant in de wijk”. Dat zijn allemaal dingen die de PvdA weer terugziet in de presentatie. Waar het in wringt is dat we in het verleden ervoor gekozen hebben om drie verschillende toegangen te organiseren. En op basis van de ervaring die we hebben opgedaan komen we daar nu op terug. Voor de PvdA is het een logisch verhaal, we willen een betere hulpverlening voor de klant en de klant staat daar ook in centraal.

 VVD: Kennelijk is dhr. Bloem wel gecharmeerd van voorstel dat we de toegang anders gaan vormgeven. In dat opzicht kan ik hem nog volgen, maar waar het ons om gaat is dat wij hier kunnen praten over de manieren waarop we gaan werken en structuren en nieuwe manieren van organiseren totdat we blauw zien, maar waar we het echt over moeten hebben is effectiviteit. En een koppeling tussen deze nieuwe werkwijze en een indicatie van effecten wordt in het voorstel niet gedaan. Het enige wat we weten is hoe gaan we het aanpakken en wat gaat het kosten, maar wat het gaat opleveren, daar hebben we met elkaar geen gesprek over.

 D66: Als reactie op het betoog van dhr. Bloem: We willen allemaal één regisseur, één plan voor een gezin, we willen allemaal goede zorg en we willen allemaal dat de mensen die werk zoeken ook werk krijgen. Daar zit de discussie niet. Die zit in het feit dat we tot nu toe op een of andere manier denken dat met elk plan dat we maken dat we kunnen opstapelen zonder dat we goed kijken of we de middelen wel hebben. En als we die middelen hebben en we dingen inzetten hoe gaan we dat terugverdienen of zorgen dat we quitte spelen zodat we ook kunnen zorgen dat andere zorgtaken die we ook als gemeente hebben ook nog kunnen uitvoeren?

 PvdA: Natuurlijk moet je de uitkomsten monitoren, daarvoor hebben we monitor sociaal domein ook opgesteld waar we het al vijf keer over hebben gehad. Ik zou niet de indruk willen wekken dat het helemaal uit de lucht komt vallen. Dit is het resultaat van een proces wat we jarenlang hebben doorlopen, we hebben beleid vastgesteld, we hebben de monitor vastgesteld en dit is een logische uitkomst wat je ook in andere gemeentes ziet.

 D66: Het is mooi dat we monitoren hebben vastgesteld. En als het even niet uitkomt dan leggen we die naast ons neer want we willen toch graag dit plan uitvoeren. Wat dhr.Oldekamp aangaf, je kunt ook, als we hebben gekozen voor een bepaalde richting, het op een andere manier gaan uitvoeren. Waarom moeten wij alles zelf uitvinden, inrichten, operationeel maken als je ook heel veel kunt inkopen bij een andere gemeente naast je? Dan maak je zelf de beleidskeuzes waarin de uitgangspunten geformuleerd zijn en dan blijf je misschien wel binnen het budget.

 PvdA: Het lijkt de PvdA ook goed om te leren van de ervaringen van andere gemeenten, die zijn in feite al veel verder in het organiseren van de toegang op een plek. In zekere zin lopen wij in Zutphen achter om het op drie verschillende plekken te organiseren. Toegang beter organiseren voor de klant. Het uitgangspunt ‘één gezin, één hulpverlener, één aanpak’.

 VVD: Waar haalt dhr Bloem het geloof vandaan dat dit wel gaat werken?

 PvdA: Vanuit de trend dat andere gemeenten al veel verder zijn. Ik geef geen garantie dat dit perfect zal werken maar het lijkt mij wel heel logisch, zeker op basis van de ervaringen op dit moment, hoe het nu werkt.

 De PvdA heeft wel een vraag: De toegang die er ook is via huisartsen en andere verwijzers. Wat deze aanpak wel als risico heeft is dat je toch twee manieren van toegang hebt en dat je een ander hulpaanbod krijgt voor de klant in de manier die wordt geholpen. Dus bepaalde klanten vinden de weg naar de huisarts en krijgen daardoor een ander hulpaanbod dan mensen die via de wijkteams worden geholpen.

 Antwoord Wethouder De Jonge: Ik heb een vraag, ik snap de discussie niet meer zo goed. Met behulp van het raadsvoorstel vraagt het college om geld om de besluiten die u reeds heeft genomen te kunnen uitvoeren. De discussie die hier nu plaatsvindt leidt bij mij tot de vraag: wilt u terugkomen op eerder genomen besluiten waaronder de inrichting van de toegang en het oprichten van een werkbedrijf? Als ik terugga naar dat besluit ten aanzien van het werkbedrijf, de gemeente Zutphen en de gemeente Lochem delen samen een belangrijk principe in Het Plein en dat is het deel werk en inkomen. Op het moment dat de gemeente Zutphen het besluit heeft getroffen om het werkdeel uit Het Plein halen dan geldt dat Zutphen en Lochem uiteen gaan. Dat maakt dat de basis voor de gemeenschappelijke regeling Het Plein wegvalt en dat de gemeente Zutphen iets moet doen met het herbeleggen van de taken die ook bij Het Plein worden uitgevoerd waaronder WMO, jeugd en inkomen. Vervolgens hebben wij u de nieuwe visie op de toegangen aangeboden, namelijk dat we die taken op een ander manier willen vormgeven zonder Het Plein. Die twee belangrijke besluiten die u heeft getroffen moeten we nu in uitvoering brengen en dat is de onderliggende reden voor het raadsvoorstel voor de 950.000 euro. Om dat op een goede manier te doen.

 D66: U legt de bal weer bij ons terug. Deze discussie hebben wij al heel vaak met u gevoerd. U legt telkens een besluitvorm neer, bijvoorbeeld het Werkbedrijf of de huishoudelijke hulp. Wij hebben continu de vraag gesteld: kunnen we dat financieren en is het allemaal nog wel mogelijk met alle kosten die op ons af komen? Het antwoord was telkens ‘dat komt later wel’. Nu komt het plaatje bij elkaar en dan zie je dat het potje leeg is. We vragen een harde toezegging in de manier waarop u ons kan meenemen waarin wij het geloof hebben dat we nu het geld uitgeven en dat het wel goed komt. En niet dat we over een half jaar of over een jaar weer zitten met een miljoen tekort. Dan vind ik het vervelend dat u de bal bij ons neerlegt, terwijl wij die vraag al veel eerder hebben gesteld.

 Wethouder De Jonge: U heeft mij wel geholpen bij wat er in mijn hoofd gebeurde, want ik begrijp nu beter welke vraag er bij u leeft. Als het gaat over de ontwikkeling van de begroting van Het Plein dan kan ik u zeggen dat u daar op 12 maart daar ook de stukken voor heeft en daaruit ziet u dat daar een structurele ontwikkeling zit. Dat dit het resultaat is van het staande beleid.

We zullen als college en raad iets moeten doen aan het beleid. Dat staat los van het raadsvoorstel herinrichting sociaal domein. Met die herinrichting beogen we effectiever en doelmatiger bezig te zijn. Het beleid zoals we dat met elkaar hebben geformuleerd laat zien dat wij hier met elkaar wel een structurele zaak hebben die we niet oplossen door het sociaal domein op een ander manier in te richten. Wij zullen echt een fundamenteel gesprek met elkaar moeten gaan voeren over wat wij mensen gunnen en hoeveel ruimte wij daarvoor hebben in onze eigen begroting. Het college heeft daar morgen ook een intensief gesprek over, hoe wij dat met u gaan bespreken en hoe wij dat met u willen gaan voorbereiden. Mijn verwachting is dat het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad in het eerste jaar in het teken zal staan van, zeker richting voorjaarsnota en daarna de vertaling in de begroting 2019, over welke keuzes maken we in het sociaal domein als het gaat over de financiële houdbaarheid. En een deel daarvan is beïnvloedbaar, en een deel ook niet. In feite bestaat die bij Het Plein en op de uitvoering van taken uit vier delen: een deel beleid, een deel vast en flexibel personeel, een deel kortingen vanuit het rijk waar alle gemeenten mee te maken hebben, en een deel van de kortingen op de WSW waarbij macro budget wordt toegepast die zich niet verhoudt tot de werkelijke ontwikkelingen van de WSW. En die laatste twee zijn lastiger beïnvloedbaar. Voor wat die eerste twee, daar gaan wij voorstellen voor voorbereiden en daarna met u doorspreken.

 VVD: Met dank aan dit laatste stukje is mijn ongenoegen wat teruggelopen. Ik kreeg even de indruk dat de wethouder het mes in de tafel zette en zei dat wij dan maar moesten terugkomen op eerder genomen besluiten. Zij begrijpt nu wel hoe wij hier tegenaan kijken. Wat mij bevreemdt is dat er twee sporen naast elkaar lopen. Het ene is het door laten ontwikkelen van de reeds genomen besluiten. En het andere is de vraag hoe gaan we dan om met die almaar oplopende tekorten en steeds maar weer terugkerende tekorten in dit domein. Dat is precies het gevoel van onbehagen waarmee de VVD aan tafel zit. Hoe kan het dat we die twee sporen dan kennelijk los van elkaar bespreken, wordt het dan niet een keer tijd om dat in samenhang te bezien? We staan nog achter onze besluiten, maar er dienen zich ook nieuwe inzichten aan, wat weerhoudt ons ervan om dat eens in samenhang te bespreken en dan met elkaar te besluiten of het nog steeds een goed idee is?

BurgerBelang: Sluit aan op VVD: Er komen twee negatieve gedachten: Dit roept bijna dat we te maken hebben met een soort Zutphense Brexit dat wij een beslissing hebben genomen die langer door gaat duren en waarvan de gevolgen minder zijn dan dat we hadden gehoopt. Het tweede is dat wij ook twee jaar geleden zijn begonnen met nieuwe kaders en nieuwe invulling van het sociaal domein. BurgerBelang heeft het idee dat dat op losse schroeven staat.

 Antwoord Wethouder De Jonge: Ik heb geprobeerd te schetsen dat het raadsvoorstel gaat om het effectueren van de besluiten die u reeds heeft genomen. De reden dat wij u dat nu voorleggen is dat wij op dit moment de volgende stappen willen zetten in de uitvoering van de besluiten die u heeft getroffen. Ook om het gereed te hebben voor 1 januari 2019 en dat we op een nette manier de taken ook weer kunnen invlechten en we ook de dienstverlening op een goede manier door kunnen laten gaan.

Ik kan u beloven dat het niet laten doorgaan van die besluiten financieel niets gaat opleveren. U kunt de huidige begroting van de verschillende organisaties nemen, het gaat financieel niets opleveren. U heeft er voor gekozen om meer regie te nemen en om meer sturing te geven dan dat u tot nu toe gewend bent. Ik denk dat het belangrijk is, zeker met het oog op de financiën maar ook met wat wij onze inwoners gunnen.

 GroenLinks: GroenLinks dankt dhr. van der Veen van VVD, daar wil GroenLinks ook naartoe. Welke beleidskeuzes gaan we maken en wanneer komen de sporen samen? Dat gaat veel meer inzicht geven in hoe die kosten uiteindelijk zijn gelopen. De gedachtes ‘basis goed op orde in de wijk’, levert dat inderdaad zicht op hoeveel preventie dat levert op duurdere zorg?

De doorstroom WMO en beschut, levert dat een besparing op als dat bij de algemene uitkeringen komt te liggen? Het Plein is op dit moment wel druk bezig om de beschut-regeling te maken, dat levert aanzienlijke kortingen op op de WMO.

GroenLinks had graag daarover wat visiepunten willen zien. Dat geeft een meer algeheel plaatje. Het lijkt of u ons een doemscenario schetst en dat het uiteindelijk meevalt.

 StadsPartij: Er is veel gezegd, ik wil terugkomen op de vraag van de wethouder of de raad terugkomt op eerder genomen besluiten. Wat ons betreft niet voor wat betreft het Werkbedrijf. Daar stond in het voorstel dat het qua uitvoeringsvoorstel een miljoen besparing zou opleveren ten opzichte van wat we nu hebben. Voor wat betreft de backoffice en het expertisecentrum, daar hebben we onze vraagtekens al bij gezet, wat levert dat op aan effectiviteit?

 GroenLinks: wij hopen dat dat terugkomt in een verdere uitwerking daarvan.

Wat GroenLinks miste in deze presentatie zijn met name de backoffice en het expertisecentrum, waar zijn die twee ondergebracht? En we willen meer concreet wat er wordt gedaan met het gevraagde bedrag, wat is uiteindelijk het resultaat op het moment dat we dat investeren en volgens mij is dat ook een beetje wat ik van iedereen proef. We hebben zo ontzettend veel geld uitgegeven de afgelopen jaren. Houden we nog voldoende in het oog wat we ermee bereiken?

Met de strategische raadsagenda hebben we twee miljoen uitgetrokken voor dit jaar als extra reserve voor Het Plein en voor onverwachte omstandigheden. Er is geld uitgegeven voor deskundigheidsbevordering en nu zien wij weer een 60.000 euro wat er in geïnvesteerd moeten worden. Ik begrijp het niet goed, waar al dat geld gebleven is van de afgelopen jaren, en waar dat naartoe gaat. Vandaar ook de vraag voor dit forum, waar zit die samenhang?

 Antwoord Wethouder De Jonge: ik realiseer me dat heel goed dat er nu allerlei verschillende dingen op u afkomen en dat het veel is om in u op te nemen. Het meeste geld dat we uitgeven in het sociaal domein gaat linea recta naar de mensen zelf, dus naar verstrekkingen van uitkeringen, dan wel verstrekking van WMO hulpmiddelen en naar de mensen die dat allemaal mogelijk maken, dus uitvoering daarvan. Daarnaast zit een deel van de financiering in de ondersteunende dienstverlening daaraan zoals ICT enzovoort. De begroting van Het Plein zit echt heel goed in elkaar en dat kunt u op 12 maart ook heel goed volgen. Zo zit dat ook bij Perspectief en bij Delta. Voor een deel hebben we het over structurele middelen voor structurele uitgaven. Tegelijkertijd hebben we het voor een deel ook over incidentele middelen. Het Plein op orde was een incidentele vraag om Het Plein op orde te brengen zodat het ook op een goede manier kan werken en dat geld is ook op die manier ingezet. U heeft enige tijd geleden een tussentijdse evaluatie gehad en die krijgt u ook in oktober weer zodat u ook goed kunt zien wat daarmee is gebeurd.

Met de stap van 3 toegangen teruggaan naar 1 toegang, sociale wijkteams met een expertisecentrum, hebben we wel middelen en kennis nodig om dat mogelijk te maken. Daar lopen de structurele tekorten. Het structurele tekort wat wij hier laten zien begint nu te lopen door de incidentele geldvraag om het op een andere manier mogelijk te maken. Dat is best ingewikkeld. Als het gaat over het raadsvoorstel dan beogen we daarmee mogelijk te maken uw besluiten op een goede manier uit te voeren.

Antwoord op de vraag van GroenLinks over de bedrijfskeuzes: de vragen die u stelt zijn op een wat hoger abstractieniveau. Dat is lastig om aan de orde te stellen. Ik weet dat wij als college en raad met elkaar investeren in preventie en vroegsignalering, dan wil dat niet per definitie zeggen dat ze maatwerkoplossingen gaan afnemen dus duurdere zorg gaan afnemen. Ik herinner me dat Antje van Dijk heeft gezegd: misschien moeten we wel helemaal niet in de vroegsignalering zitten vanwege de vraag die je dan in feite stelt om met een maatwerkoplossing te komen. Als je goed in preventie en vroegsignalering investeert dan hoeft dat niet per definitie ertoe te leiden dat je goedkoper uit bent. Wel leidt het ertoe dat de burger die een zorgvraag of een hulpvraag heeft die op een goede manier beantwoord krijgt. Dat zijn de keuzes die we met elkaar moeten maken, hoe ver willen we daarin gaan? Dat is vanuit onze Zutphense cultuur tussen raad en college best een ingewikkeld gesprek omdat we echt keuzes moeten gaan maken.

 GroenLinks: Hebben jullie ook echt zicht op knelpunten, bijvoorbeeld doelgroepen?

 Antwoord Wethouder De Jonge: ja, dat proberen we nu te krijgen, dat is best een slag om te maken. Multiproblem net zo, op dit moment hebben wij met elkaar geen keuze gemaakt over waar zetten we dan op in als het gaat om multiproblem? Je kan kiezen voor multiproblem ouderen of multiproblem kinderen met gezinnen, en de rest zien wij niet als multiproblem, dat zijn ingewikkelde keuzes die direct mensen raken. Maar dat moeten we wel met elkaar doen. We zijn nog niet zo ver dat we dat helemaal helder zichtbaar hebben. Ik denk dat wij als gevolg van de visie op de Participatiewet een heel eind zijn in inzicht. Bij de WMO voor een deel en woor wat betreft Jeugd vinden wij zelf ook nog lastig, omdat het echt gaat over kinderen.

 D66: reactie op VVD: reden waarom we dat forum hebben belegd is juist om de twee stromen bij elkaar te brengen. Nu heb ik weer het gevoel dat we via de salami techniek eerst het ene gedeelte gaan behandelen en dan gaan we later weer een keer kijken wat het andere gedeelte is. Dus als je keuze maakt om het ene te doen betekent het automatisch dat je andere dingen anders moet inrichten. Moeten het gesprek daarom in zijn geheel gaan voeren.

Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag voor de budgetten. De doorontwikkeling van de toegangen zit in de 950.000 euro maar we hebben ook 5 ton voor de doorontwikkeling van het CJG en en de doorontwikkeling van de toegangen in de begroting weggezet.

 Antwoord Wethouder De Jonge: Geeft het woord aan mw. Ria Meijerink: er is in 2016 en 2017 in de begroting extra middelen gezet voor alle drie toegangen. Dat is als nieuw beleid voor 2018 en 2019 opnieuw opgevoerd omdat de middelen nodig om de complexe casussen van multiproblematiek aan te passen.

Fractie Pepers: twee weken geleden is het raadsbesluit huishoudelijke hulp genomen, op basis hiervan wordt het plan van aanpak nader uitgewerkt, dat hebben we gezien op de sheets: welke eerste stappen zijn gezet en wanneer kunnen we een plan van aanpak verwachten? Deze vraag is eigenlijk voor wethouder Withagen.

Antwoord Henrike Aarnink: Het besluit is twee weken geleden genomen, en we moeten er nog goed over nadenken om met een plan van aanpak te komen. Daar komen we op terug, ik durf er geen termijn aan te geven, maar niet te lang.

 Fractie Pepers: ik zou toch graag iets concreter willen weten, wanneer kunnen we een plan van aanpak verwachten? Dit is een vraag aan de wethouder.

 Antwoord Wethouder De Jonge: voor de raadsvergadering vanavond laat ik het nog aan u weten.

 De voorzitter geeft aan dat het raadsvoorstel niet rijp is voor behandeling in de raad, en sluit bij deze de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in