Pagina delen

Samen sterk voor onze jeugd! Kadernotitie Jeugd regio Midden IJssel, Oost Veluwe

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. kennis te nemen van bijgaande inspraaknotitie ‘Samen sterk voor onze jeugd!’;
  2. De bijgaande notitie ‘Samen sterk voor onze jeugd! Kadernotitie Jeugd regio Midden IJssel, Oost Veluwe’ vast te stellen, inclusief de beslispunten uit hoofdstuk 7.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Gemeenten krijgen in 2015 de verantwoordelijkheid voor alle vormen van hulp en ondersteuning aan jeugd. De nieuwe Jeugdwet biedt kansen om de zorg dichtbij en integraal te organiseren in het belang van het kind en het gezin. Ter voorbereiding op de nieuwe Jeugdwet heeft de regio Midden IJssel / Oost Veluwe het regionale beleidskader “Samen sterk voor onze jeugd”opgesteld.  De Kadernotitie beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeenten Apeldoorn, Z|utphen, Lochem, Brummen,Voorst, Hattem, Heerde en Epe de bovenlokale vormen van hulp en ondersteuning aan jeugd vorm gaan geven. Tevens wordt beschreven  hoe 2014 wordt benut om dit verder uit te werken. Deze regionale notitie omvat de volgende zorgvormen: jeugdbescherming, jeugdreclassering, advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, specialistische zorg (2e lijn) en spoedeisende zorg.

Op 17 december 2013 hebben wij ingestemd met deze concept regionale kadernotitie “Samen Sterk voor onze jeugd”en besloten de notitie vrij te geven voor inspraak gedurende een periode van vier weken. De inspraakperiode is inmiddels verstreken. Bijgaand vindt u een notitie met de inspraakreacties. De daaruit voortvloeiende wijzigingen zijn in de notitie verwerkt. Het inspraakverslag en de bijgestelde notitie zijn in eerste instantie vastgesteld in het regionale portefeuillehoudersoverleg jeugd Midden-IJssel/Oost-Veluwe van 30 januari 2014.

Met dit raadsvoorstel willen wij het zowel de inspraak notitie (ter kennisname) als de bijgestelde en definitieve kadernotitie “Samen sterk voor onze jeugd” (ter vaststelling) aan u voorleggen.

Momenteel wordt het (lokale) algemeen beleidskader sociaal domein opgesteld. Hierin stellen we: we doen lokaal wat lokaal kan.  We organiseren bovenlokaal waar het moet, slim is en de lokale kracht versterkt. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor de regionale kadernotitie jeugd. Het algemeen beleidskader levert ook uitgangspunten die als input dienen bij verdere onderzoeken en uitwerkingen uit de regionale kadernotitie.

Daarom wordt de definitieve regionale Kadernotitie Jeugd  gelijktijdig met het algemeen beleidskader sociaal domein aan u voorgelegd.

Beoogd effect

- De uitgangspunten die het kader vormen voor regionale samenwerking bij de transitie van de jeugdzorg zijn geformuleerd.

- Betrekken van belanghebbenden bij de ontwikkeling van beleid. Regionale samenwerking is een verlengstuk van de lokale samenwerking. Door samenwerking kunnen schaalvoordelen worden behaald en risico’s worden gespreid. Ook zijn gemeenten samen een krachtige partner voor professionals en maatschappelijke partijen.

Argumenten

1.1 Inspraak is verplicht op basis van de inspraakverordening

Op basis van de inspraak verordening van de gemeente Zutphen is het verplicht om het beleidskader in conceptvorm ter inspraak voor te leggen aan ingezetenen en belanghebbenden. Daarnaast is het een mogelijkheid om burgers en belanghebbenden te betrekken bij beleidsontwikkeling en draagvlak te creëren. In overeenstemming met de regionale afspraak is afgeweken van de inspraakverordening en is de termijn gesteld op vier weken (ipv zes weken)

 

1.2 Met de inspraaknotitie  behorende bij de regionale nota ‘Samen sterk voor onze jeugd’ wordt verantwoording  afgelegd over het inspraakproces en de ontvangen inspraak reacties

Op de regionale notitie zijn 9 inspraakreacties binnen gekomen. De inspraak is kort samengevat in bijgaande notitie (bijlage 1) met daarbij een reactie en zo nodig een voorstel hoe verder met de inspraakreactie om te gaan. Dit kan zijn: geen wijziging in de nota opnemen, voorgestelde wijziging opnemen in de nota of verdere uitwerking volgt in de uitvoeringsnota.

De belangrijkste punten die uit de inspraakreacties naar voren komen zijn:

  • toeleiding in relatie tot de regionale jeugdhulp: om ongelijkheid te voorkomen tussen gemeenten moeten afspraken over toeleiding voor de regionale jeugdhulp eenduidig worden geformuleerd;
  • goed aansluiten van lokale zorg en AWBZ-zorg en specialistische zorg: in het nieuwe stelstel zullen zowel met zorgverzekeraars, zorgkantoren, als lokaal tussen de verschillende beleidsvelden afspraken gemaakt moeten worden over toegang en aansluiting van zorg.
  • lokale verantwoordelijkheid versus regionale samenwerking: De lokale gemeente wordt eindverantwoordelijke voor de financiering. Afhankelijk van de nog te kiezen samenwerkingsstructuur en bijbehorende verantwoordelijkheden dan wel afspraken rond mandatering kan er een verschuiving optreden van gemeenten naar een samenwerkingsstructuur. Eventuele plannen op dit punt zullen ter besluitvorming aan de gemeenteraden moeten worden voorgelegd.
  • zorg wordt uitgesproken of de jeugd in de eigen gemeente wel de zorg krijgt die nodig is: het regionale proces mag niet leiden tot een tekort in de zorg voor jeugd. In dit licht is de regionale projectstructuur verstevigd om vaart te kunnen maken en op 1 januari 2015 het nieuwe stelsel gereed te hebben. Vernieuwing van het stelsel zal langere tijd vragen en zal niet in één jaar zijn gerealiseerd.

2.1 De inspraakreacties zijn waar nodig verwerkt in de kadernotitie‘Samen sterk voor onze jeugd’

De inspraakreacties waren slechts in enkele gevallen aanleiding om een tekstwijziging in de kadernotitie voor te stellen.

2.2 Regionale kaders vormen de basis voor verdere gezamenlijke voorbereiding en uitwerking            

Het beleidskader richt zich op de taken waarbij bovenlokale samenwerking volgens artikel 2.7 van de concept Jeugdwet noodzakelijk is. Samenwerking tussen gemeenten biedt meer expertise in de uitvoering en vergroot de schaalvoordelen in de organisatie, bijvoorbeeld bij de inkoop van diensten. Daarnaast vormen gemeenten samen een krachtige partner voor professionals en matschappelijke organisaties en kunnen risico’s meer gedragen worden.

De belangrijkste inhoudelijk en financiële kaders voor de organisaties van deze taken worden ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Uitgangspunten zijn bijvoorbeeld de afspraak om de toeleiding naar bovenlokale zorgvormen op een eenduidige manier in te richten en de keuze voor een financieringsmodel waarmee op resultaat gestuurd kan worden. In 2014 worden de vraagstukken nader uitgewerkt op basis van het kader. Onderzocht wordt of het ook voor andere taken efficiënt kan zijn om bovenlokaal samen te werken. Het kan bijvoorbeeld gaan om vormen van de Jeugd GGZ en Jeugd LVB.

2.3 De regionale kadernotie gaat uit van het beter, sneller en efficiënter inrichten van het stelsel van zorg voor de jeugd.

De regio Midden IJssel/Oost-Veluwe grijpt de transitie aan om het stelsel van zorg voor de jeugd beter en sneller en efficiënter in te richten. De regio wil dat ieder kind gezond en veilig kan opgroeien en zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij. Als dit niet vanzelf gaat hebben gemeenten een taak om zo snel mogelijk passnede hulp te beiden. Daarbij wil de regio niet problematiseren, maar hulp bieden op maat. Deze hulp gaat uit van de inzet van eigen kracht van het kind, de jeugdige, maar ook van de ouders en het sociale netwerk. De andere decentralisatie binnen het sociale domein maken het mogelijk om in de nabije toekomst integrale hulp op gezinsniveau in te zetten. Het organiseren van een deel van de taken voor jeugd vindt bovenlokaal plaats en om dit efficiënt te doen hebben de acht gemeenten in de regio elkaar nodig.

2.4 De regionale kadernotite is in samenspraak met diverse partijen tot stand gekomen.

Het  regionale beleidskader is het resultaat van regionale bijeenkomsten, provinciale en landelijke kennisbijeenkomsten, adviezen uit de werkgroepen vanuit het platform jeugd, consultatie van cliëntorganisatie, zorgaanbieders en andere geïnteresseerden.

In de uitvoeringsnota zal worden uitgewerkt hoe cliënten zullen worden betrokken vanaf 1 januari 2015.

Kanttekeningen

1.1 De nieuwe Jeugdwet moet nog bekrachtigd worden

De jeugdzorg gaat over naar gemeenten op 1 januari 2015. De Jeugdwet wordt in februari 2014 behandeld in de Eerste Kamer en een aantal algemene maatregelen van bestuur is in voorbereiding. Verder heeft VWS heeft in december 2013 het bijgestelde voorlopige macrobudget voor jeugdzorg bekend gemaakt. Mocht de definitieve wetgeving om herziening vragen van bepaalde beleidskeuzes, dan wordt dat meegenomen in de verdere uitwerking van de nota en de vervolgdocumenten.

Formeel moet de stelselwijziging dus nog bekrachtigd worden. Het is echter nagenoeg ondenkbaar dat de nieuwe Jeugdwet helemaal geen doorgang vindt. De voorbereiding zowel op lokaal als op bovenlokaal niveau gaat op volle kracht door.

1.2 Regionale samenwerking kent ook zijn keerzijde

Besluitvorming kent in iedere gemeente zijn eigen routing en lokale situaties verschillen. Er moet voor worden gewaakt dat deze factoren het proces vertragen. Door versterking van de regionale projectorganisatie door onder andere meer duidelijkheid over aansturing en verantwoordelijkheden, wordt ingezet op beheersing van deze risico’s.

1.3 In de uitvoering moet rekening worden gehouden met de verdeling budget regionaal-lokaal 

Wij hebben bij de behandeling van de concept notitie zorg uitgesproken over de verdeling van budget over ‘zware, regionale jeugdtaken’ en ‘lichtere, preventieve begeleiding en zorg’. In ons eigen Algemeen beleidskader bepleiten we dat we zo veel mogelijk willen gaan schuiven van het eerste naar het tweede. Door het tweede goed en slim voor elkaar te hebben, juist ook in algemene oplossingen over de 3 transities heen, kunnen we ook het zware deel goed blijven financieren.

1.4 In  de uitvoering is het nodig het onderscheid regionaal- lokaal scherp blijven hanteren

Het beleidskader gaat over de 5 taakvelden die we op regionale schaal moeten doen. Voor de andere taken geldt dat we waar zinvol samenwerking zoeken en van elkaars expertise gebruik maken, maar is (zeker vooralsnog) geen sprake van samen uitvoeren. Dat onderscheid willen we goed blijven maken.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De Kadernotitie “Samen Sterk voor onze jeugd”wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden in de regio Midden-IJssel/Oost Veluwe (zie ook inleiding).

Gelijktijdig wordt er gewerkt aan een uitvoeringsnota. Daarin zal ook worden uitgewerkt hoe cliënten zullen worden betrokken vanaf 1 januari 2015. Naar verwachting is de uitvoeringsnota voor de zomer 2014 gereed.

Financiën

Met ingang van 2015 krijgen de gemeenten op basis van de Jeugdwet de beschikking over één budget voor jeugdhulp. In de meicirculaire 2013 is daar een eerste indicatie voor afgegeven. Het uitvoeringsbudget van de gemeente Zutphen bedraagt in 2015 € 13.349.700. In de meicirculaire 2014 wordt het precieze bedrag per gemeente bekend gemaakt.

De middelen voor de transitie jeugd, werk en zorg worden waarschijnlijk samengevoegd tot een deelfonds sociaal domein binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het sociaal deelfonds wordt ingesteld voor een periode van drie jaar om de bestedingen van de afzonderlijke gedecentraliseerde taken te monitoren. In het regionaal transitie arrangement hebben de acht gemeenten in de regio Midden IJssel/Oost Veluwe zich voorgenomen om het jeugdhulpbudget in 2015 te reserveren voor de ondersteuning en hulp voor jeugd (raadsbesluit Zutphen dd 2 december 2013).

Stukken die ter inzage liggen

1. Inspraaknotitie Kadernotitie Jeugd regio Midden IJssel/ Oost Veluwe. Samen sterk voor onze jeugd!

2. Inspraakreacties Kadernotitie Jeugd regio Midden-IJssel/Oost Veluwe Samen sterk voor onze jeugd!

3. Definitieve Kadernotitie Jeugd regio Midden-IJssel/Oost Veluwe Samen sterk voor onze jeugd!

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0028

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 februari 2014 met nummer 17058b e s l u i t :

  1. kennis te nemen van bijgaande inspraaknotitie ‘Samen sterk voor onze jeugd!’;
  2. de bijgaande notitie ‘Samen sterk voor onze jeugd! Kadernotitie Jeugd regio Midden IJssel, Oost Veluwe’ vast te stellen, inclusief de beslispunten uit hoofdstuk 7.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 24 februari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

De Kadernotitie “Samen Sterk voor onze jeugd”wordt, nadat deze ter inzage heeft gelegen, ter vaststelling aangeboden aan alle gemeenteraden in de regio Midden-IJssel/Oost Veluwe. Gelijktijdig wordt er gewerkt aan een uitvoeringsnota. Daarin zal ook worden uitgewerkt hoe cliënten zullen worden betrokken vanaf 1 januari 2015. Naar verwachting is de uitvoeringsnota voor de zomer 2014 gereed.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 24-02-2014 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66C.A. Lammers en W.M. Voorham
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Er zijn geen insprekers. Het college krijgt de gelegenheid voor een inleidend woord.

Het college zegt dat de kader notitie ter inzage  heeft gelegen en dat er een aantal reactie zijn binnengekomen. In de inspraaknotitie is vermeld tot welke wijzigingen de opmerkingen hebben geleid. Alle gemeenten in de regio  gaan nu deze eindnotitie vaststellen.

D66 vraagt hoe de korting van 15% on het budget voor 2017 opgevangen gaat worden en of dit gevolgen gaat krijgen voor de preventieve hulp.

De CristenUnie vraagt of de GR later komt.

Burgerbelang zegt dat met dit voorstel in feite  de beslispunten op pagina 37-38 aan de orde zijn. Dit vraagt nog veel aandacht in de uitwerking. De partij wil weten hoe de samenwerking tussen de gemeenten is geregeld en hoe de kosten worden verdeeld.

De PvdA zegt dat de kaders helder zijn en nu verder in de uitwerking vorm moeten krijgen. Hoe gaat de preventierol vorm krijgen?

De VVD  vraagt een toelichting op de beperkte eigen mogelijkheden bij de punten op pagina 23.

De SP heeft geen sprecifieke vragen.

De Stadspartij zegt dat het stuk helder is en dat de uitwerking met belangstelling tegemoet wordt gezien.

Het CDA is ook blij met dit heldere stuk maar vraagt wel of er nog eigen voorkeuren mogelijk zijn bij de preventie.

GroenLinks wil weten wie de uitvoering van de niet-vrij toegankelijke zorg gaat doen.

Het college zegt dat de korting bekent is, maar dat nog niet precies bekend is hoe daar naar toegewerkt gaat worden. Er is nog geen besluit over de organisatievorm. Er komt nog een uitvoeringsplan voor 1 juli.

Bij CJG en OZC kan specialistische hulp worden ingevlogen als dat nodig mocht zijn, maar dat heeft nog wel tijd nodig.

De PvdA vraagt of we voldoende deskundigheid in eigen huis hebben.

Het college zegt dat er nog niet is gekozen voor het hebben van deskundigheid in eigen huis. Daar moeten nog afwegingen over gemaakt worden.

De VVD vindt beslispunt 9 van hoofdstuk 7 erg vaag. Kan daar meer duidelijkheid over worden gegeven. Kan aangegeven worden wanneer het onderzoek over de eigen bijdrage wordt afgerond.

De PvdA wil graag weten welk deel van het budget bedoeld is voor preventie zorg.

De Stadspartij heeft een vraag over de clientgegevens in de bijlage. er staan geen diensten genoemd.

D66 vraagt zich af af we niet het risico lopen dat kinderen over de schutting worden gegooid.

Het college zegt dat voor de specialistische vraag een aparte werkgroep bestaat. Elke  gemeentre geeft geld en ambtelijk inzet.Over de jeugdzorg+  hebben we als gemeente geen cijfers.

De PvdA interrumpeert dat het gaat om zorg voor jongeren  en dat we het moeten hebben over de plaatselijke aspecten.

De VVD zegt dat er plaatselijk veel informatie beschikbaar is maar bovenregionaal is dat lastiger. Dat maakt het soms moeilijk.

Het college zegt dat het niet de bedoeling is dat kinderen over de schutting worden gegooid. De bezuiniging zullen in de komende jaren uitgewerkt  worden.

De VVD vraagt of er al meer duidelijkheid gegeven kan worden over de uitvoeringskosten . In punt 9 is dat erg vaag geformuleerd.

Geantwoord wordt dat het hier ook gaat om de kosten die de gemeente zelf maakt.

Het college geeft nog aan dat er voor 1 juli uitvoeringsplannen liggen, die weer besproken worden.

De voorzitter vraagt of het onderwerp voldoende is besproken  en ter besluitvorming door kan naar de gemeenteraad. Alle forum leden geven aan dat het voldoende is besproken.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 10 maart 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-03-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend