Pagina delen

Saldobestemming jaarrekening 2020 gemeente Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1 Een bedrag van € 10.202.400 vanuit het resultaat 2020 toe te voegen aan de algemene reserve.

2a Een bedrag van € 4.097.500 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve coronaeffecten.

2b Een bedrag van € 20.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve cofinanciering Vispoortgracht en vanuit deze reserve €20.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Krachtig Zutphen.

2c Een bedrag van € 330.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Invoering Omgevingswet en vanuit deze reserve €330.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Invoering Omgevingswet.

2d Een bedrag van € 150.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Bestemmingsplan noordrand De Hoven en vanuit deze reserve € 150.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Herziening bestemmingsplannen.

2e Een bedrag van € 15.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het exploitatiebudget toegankelijkheid erfgoed ten behoeve van het onderzoek naar het handelen van de gemeente Zutphen tegenover joodse huiseigenaren tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.           

 

 

 

 

2f Een bedrag van € 245.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Krachtig Zutphen en vanuit deze reserve € 245.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Krachtig Zutphen.

2g Een bedrag van € 36.500 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het exploitatiebudget subsidie verbetering bedrijfsvoering.

2h Een bedrag van € 15.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het exploitatiebudget kinderopvang.

2i Een bedrag van € 60.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het exploitatiebudget Veilig thuis.

2j Een bedrag van € 17.600 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het exploitatiebudget Gezond in de stad.

2k Een bedrag van € 650.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve transformatie sociaal domein en vanuit deze reserve € 650.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget transformatie sociaal domein.

2l Een bedrag van € 15.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het exploitatiebudget huisvestingskosten archief ten behoeve van het huisvestingsonderzoek regionaal archief.

3 Een bedrag van € 109.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve spoorse doorsnijdingen ten gunste van de algemene reserve.

4 De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

 

 

 

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig saldo van € 10.202.400. Conform gemaakte afspraken over de financiële kaders wordt voorgesteld dit bedrag in eerste instantie te storten in de algemene reserve. Vanuit de algemene reserve vindt dan eventueel een herbestemming van middelen plaats. Het jaarrekeningsaldo wordt onder meer beïnvloed door een aantal (incidentele) voordelen. Voorgesteld wordt om die voordelen (gedeeltelijk) beschikbaar te stellen voor 2021. Totaal gaat het om een bedrag van € 5.651.600. Bij de argumenten wordt hier verder op in gegaan.

Daarnaast zijn er in 2020 uitgaven (€ 109.000) geweest ten behoeve van de 2 tunnels onder het spoor aan beide kanten van het station. Voor deze uitgaven is er de bestemmingsreserve spoorse doorsnijdingen. In 2020 is er geen raadsvoorstel geweest om deze kosten uit deze reserve te dekken. Daarom wordt nu alsnog, bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo, voorgesteld de in 2020 gemaakte kosten ter hoogte van € 109.000 voor de twee tunnels te onttrekken uit de bestemmingsreserve spoorse doorsnijdingen.

Rekening houdend met een onttrekking op basis van bovenstaande punten wordt per saldo € 4.659.800 toegevoegd aan de algemene reserve. Hieronder de berekening:

Voordelig jaarrekeningresultaat 2020:                                                                          € 10.202.400

Beschikbaar voor bovenstaande doelen:                                                           -/-        €   5.651.600

Toevoeging aan algemene reserve ten laste van reserve spoorse doorsnijdingen:+          €       109.000  

Toename algemene reserve na bestemming jaarrekening 2020   :                                   €  4.659.800

Beoogd effect

Afwikkeling saldo jaarrekening 2020.

Argumenten

 1. De algemene reserve is de aangewezen reserve voor verrekening van het saldo van de jaarrekening.

Het is gebruikelijk dat het batig saldo van een jaarrekening in eerste instantie wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Vanuit de algemene reserve vindt dan eventueel een herbestemming van middelen plaats naar een aantal (nieuw op te richten) bestemmingsreserves.

 1. In 2020 zijn op een aantal budgetten middelen overgebleven die wij in 2021 willen gebruiken om gewenste resultaten te realiseren.

Voor de volgende doelen willen we in 2021 een deel van de overgebleven middelen in 2020 gebruiken:

-          Het saldo van de voor en nadelen van de coronacrisis                                                   € 4.097.500

-          Cofinanciering Vispoortgracht (vergroening en wandelpad)                                          €     20.000

-          Invoering van de Omgevingswet                                                                                 €   330.000

-          Bestemmingsplan noordrand De Hoven                                                                       €   150.000

-          Onderzoek Gem. Zutphen tegenover joodse huiseigenaren na de Tweede Wereldoorlog€     15.000

-          Krachtig Zutphen                                                                                                           €    245.000

-          Cofinanciering verbetering bedrijfsvoering                                                                  €     36.500

-          Peuteropvang AZC                                                                                                     €     15.000

-          DUVO middelen (Doeluitkering vrouwenopvang)                                                       €     60.000

-          Preventie voorkoming dakloosheid                                                                              €     17.600

-          Investeringsprogramma transformatie sociaal domein                                                   €   650.000

-          Projectplan Regionaal Archief Zutphen                                                                       €     15.000

Totaal                                                                                                                        € 5.651.600

Een korte toelichting per doel:

Coronacrisis € 4.097.500: Wij stellen voor om het positieve saldo van de financiële voor- en nadelen van de coronacrisis in een nieuw te vormen bestemmingsreserve te storten om zo deze middelen de komende jaren nog in te kunnen zetten om de nog komende effecten (positief en negatief) van de coronacrisis op te kunnen vangen. Jaarlijks kunnen de corona effecten verrekend worden met deze reserve.

Cofinanciering vergroenen oeverVispoortgracht en wandelroute naar binnenstad € 20.000: Voor dit project kan een beroep gedaan worden op een Europese subsidie. Wel is een voorwaarde dat de gemeente zelf ook een gedeelte cofinanciering inbrengt. Deels komt de cofinanciering uit de middelen van Krachtig Zutphen en deels wordt een beroep gedaan op stukje van positieve jaarrekeningsaldo 2020.

Omgevingswet € 330.000: De invoeringsdatum van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld en momenteel gepland per 1 januari 2022. De planning is hierop aangepast. De aanpassing van de planning maakt het mogelijk gebruik te maken van de landelijke voorziening voor het digitaal stelsel en landelijke voorbeelden en pilots. Een belangrijk deel van de begroting voor de invoering van de Omgevingswet is bedoeld voor digitalisering van gegevens over bouw- en milieuvergunningen en bodem en de aankoop van een processysteem voor integrale voorbereiding van vergunningverlening met ketenpartners.

Bestemmingsplan noordrand De Hoven € 150.000: Het budget is in 2020 nog niet uitgegeven doordat wij niet toegekomen zijn om voor dit gebied een nadere opdracht te formuleren en daarbij budget te besteden. Het ligt in de bedoeling om dit in 2021 te onderzoeken wanneer het project, en in welke vorm (met welke opdracht) het project vorm kan krijgen. Daarom wordt verzocht het geld van vorig jaar ook dit jaar beschikbaar te houden om te starten op het moment dat wij een bestuursopdracht hebben vastgesteld.

Onderzoek handelen gemeente Zutphen tegenover joodse huiseigenaren tijdens en na de tweede wereldoorlog € 15.000: De gemeente Zutphen gaat samen met de gemeente Deventer en Apeldoorn een onderzoek uitvoeren naar het handelen van de gemeenten tegenover joodse huiseigenaren tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Apeldoorn treedt in dit onderzoek op als penvoerder. Omdat in 2020 de kosten van € 15.000 niet meer aan de penvoerder toe te wijzen waren wordt voorgesteld dit bedrag beschikbaar te stellen in 2021.

Krachtig Zutphen € 245.000: Een groot deel van de projecten die we in 2020 wilden starten is uitgesteld. Dit heeft voor een belangrijk deel met Covid-19 te maken waardoor acties in een ander daglicht werden geplaatst en prioriteiten verschoven. Bovendien is het budget van Krachtig Zutphen bedoeld als co-financiering, en zijn de subsidies van de provincie en de regiodeal nog niet uitgekeerd waardoor ook onze co-financiering doorgeschoven wordt.

Cofinanciering verbetering bedrijfsvoering € 36.500: Van de provincie hebben wij een subsidie gekregen van € 150.000 voor verbetering van de bedrijfsvoering. Voorwaarde is dat de gemeentebestuur daar ook eigen middelen bij doet. Aan eigen middelen hebben we € 284.500 ingebracht. Dit geld is alleen nog niet helemaal uitgegeven. Het project loopt door tot in 2021.

Peuteropvang AZC € 15.000: Smi kinderopvang (sociaal medische indicatie) 15.000 budget overhevelen om in te zetten voor peuteropvang op het AZC. In 2020 is door diverse oorzaken veel geld overgebleven. Yunio heeft aangegeven dat er behoefte is aan kinderopvang voor AZC kinderen. Hier is nu geen geld voor gereserveerd in de begroting 2021.

DUVO (doeluitkering vrouwenopvang) € 60.000: Het ministerie van VWS heeft de DUVO middelen structureel opgehoogd. Er is meer ontvangen dan wij structureel nodig hebben voor de huidige aanpak van huiselijk geweld en de subsidie Veilig thuis. In december 2020 is dit geld ontvangen van de gemeente Apeldoorn (centrumgemeente). Totaal € 132.000. Een deel van dit bedrag willen we in 2021 inzetten binnen de oorspronkelijke doelstelling.

Preventie voorkoming dakloosheid € 17.600: In 2020 is via de septembercirculaire geld ontvangen voor dakloosheid. Zowel lokaal (gemeente) als regionaal (regio) is er geld ontvangen voor dakloosheid. Het lokaal ontvangen geld is in 2020 niet besteed omdat de inzet volgt op het regionale onderzoek. Daarom stellen wij voor deze middelen over te hevelen naar 2021.

Investeringsprogramma transformatie sociaal domein € 650.000: Naar aanleiding van de motie 'investeringen voor omslag in het sociaal domein' is 26 april 2021 het raadsvoorstel behandeld over het investeringsprogramma transformatie sociaal domein. Voor de financiering van dit programma wordt een beroep gedaan op het positieve jaarrekeningsaldo 2020.

Projectplan huisvesting Regionaal Archief Zutphen € 15.000: De raad heeft bij het vaststellen van de begroting 2021 maatregelen benoemd (spoor 2) die mogelijk een bezuiniging op kunnen leveren. Voor het onderzoeken of bezuinigingsmaatregel nummer 48, huisvesting regionaal archief, mogelijk is en een besparing oplevert is een bedrag van maximaal € 30.000 nodig. Deels kan dit gedekt worden uit de bestaande budgetten voor archief en erfgoed. Voor het resterende deel wordt een beroep gedaan op het positieve jaarrekeningsaldo 2020.

 1. In 2020 zijn er kosten geweest voor de twee tunnels onder het spoor bij het station.

In 2020 zijn er nog weer uitgaven (€ 109.000) geweest voor de 2 tunnels onder het spoor aan beide kanten van het station. Voor deze uitgaven is er de bestemmingsreserve spoorse doorsnijdingen. In 2020 is er geen raadsvoorstel geweest om deze kosten uit deze reserve te dekken. Daarom stellen wij nu alsnog, bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo, voor de in 2020 gemaakte kosten ter hoogte van € 109.000 voor de twee tunnels te onttrekken uit de bestemmingsreserve spoorse doorsnijdingen. 

Financiën

Consequentie van dit voorstel is dat de algemene reserve toeneemt. Na de storting van, per saldo € 4.659.800 en de stortingen en onttrekkingen die tot op heden begroot zijn in 2021 is het saldo van de algemene reserve €9.010.000.

Bijlagen

-Begrotingswijziging 2021-13

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0060

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 juni 2021 met nummer 174762b e s l u i t :

Begrotingswijziging 2021-13 Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2020 (pdf)

Raadsvoorstel saldobestemming 2020 (pdf)

Saldobestemming jaarrekening 2020 gemeente Zutphen (pdf)

1 Een bedrag van € 10.202.400 vanuit het resultaat 2020 toe te voegen aan de algemene reserve.

2a Een bedrag van € 4.097.500 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve coronaeffecten.

2b Een bedrag van € 20.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve cofinanciering Vispoortgracht en vanuit deze reserve €20.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Krachtig Zutphen.

2c Een bedrag van € 330.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Invoering Omgevingswet en vanuit deze reserve €330.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Invoering Omgevingswet.

2d Een bedrag van € 150.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Bestemmingsplan noordrand De Hoven en vanuit deze reserve € 150.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Herziening bestemmingsplannen.

2e Een bedrag van € 15.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het exploitatiebudget toegankelijkheid erfgoed ten behoeve van het onderzoek naar het handelen van de gemeente Zutphen tegenover joodse huiseigenaren tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

2f Een bedrag van € 245.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Krachtig Zutphen en vanuit deze reserve € 245.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Krachtig Zutphen.

2g Een bedrag van € 36.500 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het exploitatiebudget subsidie verbetering bedrijfsvoering.

2h Een bedrag van € 15.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het exploitatiebudget kinderopvang.

2i Een bedrag van € 60.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het exploitatiebudget Veilig thuis.

2j Een bedrag van € 17.600 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het exploitatiebudget Gezond in de stad.

2k Een bedrag van € 650.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve transformatie sociaal domein en vanuit deze reserve € 650.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget transformatie sociaal domein.

2l Een bedrag van € 15.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van het exploitatiebudget huisvestingskosten archief ten behoeve van het huisvestingsonderzoek regionaal archief.

3 Een bedrag van € 109.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve spoorse doorsnijdingen ten gunste van de algemene reserve.

4 De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 14 juni 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 14-06-2021 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans en D. Logemann
SPG.J.N. Müller en E. Müller
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangM.G.S. Siemes en E Yildirim
D66Y.J.A. ten Holder en R.G.M. Rutten
VVDJ Lok en G. Peteroff
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen en A. Verwoort
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans en A Menkveld

Verslag van de vergadering

VERSLAG

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij schetst het kader van het Forum: de bespreking van de jaarstukken vormt het sluitstuk van een cyclus, die op 15 juni met de presentatie van de voorjaarsnota weer opnieuw begint. Tijdens het Forum van heden komen de bestedingen in 2020 aan de orde, alsmede hoe resterende middelen moeten worden besteed.

De voorzitter schetst de opzet van de bijeenkomst.

Toelichting bevindingen accountant

De inhoudelijke behandeling start met een toelichting op de bevindingen door de accountant.

De accountant (Wentink) bespreekt de hoofdpunten van het accountantsverslag.

Er is een goedkeurende controleverklaring afgegeven op de jaarstukken 2020 van Zutphen. De goedkeuring betreft de getrouwheid, alsmede de rechtmatigheid. Er zijn geen fouten geconstateerd die groter zijn dan de door de gemeenteraad vastgestelde materialiteit van 1,8 miljoen euro. De goedkeuringstolerantie voor onzekerheden is driemaal zo hoog, namelijk 5,4 miljoen.

Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. Deze wordt marginaal gecontroleerd en mag niet strijdig zijn met de jaarrekening. In deze controle zijn geen afwijkingen vastgesteld. De jaarstukken voldoen aan de verslaggevingseisen voor gemeenten, qua besluit, begroting en verantwoording.

Covid-19 speelt in het boekjaar 2020 een belangrijke rol en dit komt ook terug in de jaarstukken. De gemeente heeft voldaan aan de eisen die de Tozo stelt.

Wat de Tozo betreft, is een formele rechtmatigheidsfout geconstateerd. De Tozo is gebaseerd op de Participatiewet, waarin staat dat een cliënt geïdentificeerd moet worden aan de hand van een ID-bewijs. Echter, de gemeente heeft DigiD gebruikt, waarmee niet is voldaan aan de wettelijke eis van de Participatiewet. Deze formele fout heeft geen gevolgen voor de Tozovergoeding vanuit het Rijk. Cijfermatig zijn er geen fouten in de jaarrekening geconstateerd. Er staan echter wel rechtmatigheidsfouten in. Dit betreft aanbestedingsfouten die een bedrag van 1,2 miljoen vormen. Dit bedrag is lager dan over 2019.

Verder moeten de prestaties waarvoor de gemeente heeft betaald ook daadwerkelijk zijn geleverd. In het sociaal domein is dit lastig meetbaar, vooral wat betreft de Wmo en de Jeugdwet. Dit komt omdat de prestaties worden geleverd aan de cliënten van de gemeente en niet aan de gemeente zelf. Dit wordt gemeten door productieverantwoordingen met controleverklaringen van de zorgleverancier. Dit is alleen verplicht voor zorgaanbieders met een productie van meer dan € 125.000,=. De prestatie van kleinere zorgaanbieders blijft onzeker en betekent een onzekerheid van 1,3 miljoen euro voor de Wmo en voor de Jeugdzorg bedraagt dit 2,4 miljoen euro.

Het beheer van de persoonsgebonden budgetten moet uitbesteed worden aan de Sociale Verzekeringsbank, SVB. De accountant van de SVB heeft na diens controle een niet-goedkeurende verklaring afgegeven. Dit betekent dat van de middelen, die via de SVB aan de persoonsgebonden budgetten zijn toegekend, te weten € 881.000,=, niet zeker is dat daar prestaties tegenover staan.

In de SiSa-bijlage, waarin de geldstromen verantwoord worden aan het Rijk en de provincie, staan geen fouten en onzekerheden, behalve dan de rechtmatigheidsfout in relatie tot de Tozo.

De gemeente voldoet aan de toelichtingseisen in het kader van de Wet Normering Topinkomens, WNT. Alle onderdelen zijn toegelicht en de vermelde bedragen zijn correct.

Toelichting op advies / aanbevelingen van de Auditcommissie

De Auditcommissie bespreekt advies 1 tot en met 7.

 • Advies 1 betreft de tijdigheid van de jaarstukken. De jaarrekening is vorige week pas aangeleverd. De Auditcommissie wil de ruimte en mogelijkheid hebben om de jaarstukken goed door te nemen en wenst in het vervolg een snellere aanlevering in plaats van excuses.
 • Advies 2 betreft verbetering van de communicatie met de inwoners, wat noodzakelijk is voor betere prestaties. “Zutphen in cijfers” vormt een goed begin dat opgevolgd moet worden.
 • Advies 3 betreft het weerstandsvermogen en de algemene reserve. In de afweging moet een onderbouwing opgenomen zijn waaruit blijkt hoe de organisatie tot deze uitkomsten komt.
 • Advies 4 betreft de bezuinigingen. Er moet beoordeeld kunnen worden of bezuinigingen een structureel of incidenteel karakter hebben.
 • Resultaat 2020 (tussen advies 4 en 5) - Alle ingewikkelde berekeningen zijn hier versimpeld. Een uitgebreide berekening is opgenomen op pagina 15 van de jaarstukken. De marge van 2,8 miljoen is niet geheel structureel, omdat niet alle compensaties meegerekend mogen worden. Dit raakt aan het principe dat de overheid de uitgevoerde prestaties van de gemeenten dient te vergoeden.
 • Advies 5 houdt in dat in het verlengde van advies 4 naar de coronarekening gekeken moet worden.
 • Advies 6 betreft het bieden van maximaal inzicht in onderbesteding, aangezien dit gevolgen heeft voor toekomstige uitgaven.
 • Advies 7 betreft het hoofdstuk ‘interne beheersing’. De conclusie van de afgelopen tien jaar is steeds dezelfde: de Auditcommissie vraagt om een helder en meetbaar plan van aanpak. Er zou gestreefd moeten worden naar openheid, zelfbewustzijn en opereren met vertrouwen. Het advies is om de organisatie te verzoeken meerdere keren per jaar open en transparant de interne beheersing met de raad te delen.

Reactie wethouder Werger op bevindingen accountant en advies Auditcommissie (eerste termijn)

Wethouder Werger dankt de accountant voor de samenwerking en spreekt tevredenheid uit met de goedkeurende verklaring. De wethouder reageert op hoofdlijnen op de adviezen van de Auditcommissie.

Betreffende advies 1, geeft de wethouder aan dat het lastig is om de jaarstukken tijdig toe te sturen. Kijkend naar het proces, heeft de raad in maart 2021 de prognosebrief ontvangen en zijn de boeken gesloten. De concept jaarstukken zijn begin april vastgesteld en naar de Auditcommissie en accountant gestuurd. Vervolgens controleert de accountant de stukken en worden mogelijke correcties gedeeld met de Auditcommissie.

De totstandkoming van de definitieve jaarstukken wordt vaak vertraagd door externe partijen, zoals de zorgaanbieders, die hun stukken niet op tijd aanleveren. De raad en de Auditcommissie konden echter al wel voorwerk doen op basis van de aangeleverde conceptstukken.

Verder wil de wethouder ervoor waken dat de gedachte ontstaat – in vervolg op advies 4 – dat er een structureel voordeel behaald is. Dit moet geen eigen leven gaan leiden en uitgegeven worden. Structureel is er geen sprake van een voordeel van 2,7 miljoen euro, maar dit is behoorlijk minder vanwege de meegetelde compensaties.

Afsluitend wil de wethouder de rol en positie van de organisatie in punt 7 aanstippen, waarin het lijkt of de gemeentesecretaris verantwoording moet afleggen aan de raad voor het gevoerde beleid. Dit behoort niet tot de taak van de gemeentesecretaris, maar die van het College.

Reacties fracties in eerste termijn

De SP valt het op, dat de inkomsten van de afvalstoffenheffing worden geschat op 4,5 miljoen euro, terwijl in de jaarrekening een bedrag van 5,1 miljoen is vermeld.

Voor het leerlingenvervoer wordt een positief effect op de begroting vermeld ad € 200.000,=. De fractie vraagt of dit resultaat dankzij de eigen gemeentelijke organisatie is ontstaan, dan wel dat PlusOV dit heeft gerealiseerd.

Het bedrag van miljoen euro is een groot bedrag na alles wat is weggesneden aan extra voorzieningen. Het is de vraag in hoeverre elementen hiervan teruggedraaid kunnen worden.

De VVD verwijst naar het advies van de Auditcommissie. Via een motie is de raad opgeroepen het advies van de Auditcommissie door te leiden naar de raad en vervolgens geeft de raad opdracht aan het College voor uitvoering. De VVD wil dit nuanceren, omdat dit op één op één lijkt te zijn doorgeven. Wat betreft het advies inzake tijdigheid, wijst de VVD op de afspraak in het presidium wat betreft een tijdig traject. Het toesturen van stukken wordt naast de eigen planning gelegd. Deze eigen planning zou veranderd kunnen worden.

In het coalitieakkoord is het weerstandsvermogen gedefinieerd.

Wat betreft advies 7, concludeert de VVD dat de Burap het meest geschikte instrument is voor een jaarrapportage. De gemeentesecretaris rapporteert aan het College.

De Stadspartij legt twee vragen voor over het accountantsrapport. Het bedrag van € 881.000,= dat afkomstig is van de SVB, valt niet te controleren. Er zijn ook geen vervangende werkzaamheden voor uitgevoerd.

Ten aanzien van de jeugd en Wmo-gelden is vermeld, dat niet alle zorgorganisaties een goedkeurende verklaring hebben ontvangen. De vraag is of de gemeente wel zaken moet blijven doen met een dergelijke organisatie.

D66 vraagt aan de accountant of de onzekerheden bij de persoonsgebonden budgetten, Wmo en Jeugd overal zichtbaar zijn, of dit te ondervangen valt en hier iets aan te doen valt.

D66 vraagt een toelichting aan de Auditcommissie vanwege de constatering dat de risicoparagraaf in 2020 is verhoogd naar 1,3 miljoen, hetgeen alleen verklaard wordt door ‘juridische procedures’.

De ChristenUnie verwijst naar de jaarstukken in het dashboard op de gemeentelijke website. Hier vallen vier zaken op:

 • Het aantal huishoudens dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering is 22 procent hoger dan het landelijk gemiddelde;
 • Het aantal Wajong-uitkeringen daalt; spreker vraagt naar de oorzaak hiervan.
 • Het aantal inwoners dat een beroep doet op het sociaal domein loopt op van 5.300 (in 2019) naar 6.300 (in 2020). De ChristenUnie vraagt deze stijging te verklaren.
 • In het dashboard is geen cijfermatige informatie opgenomen over inwoners met problematische schulden. De fractie verzoekt dit toe te voegen.

De PvdA acht de ratio (2,3) van het weerstandsvermogen hoog en wil graag weten hoe de accountant en het College hierover denken.

Verder stelt de PvdA dat veel burgers bezwaar maken over de WOZ-waardenbeschikkingen. Tribuut gaat hier soepel mee om. De fractie vraagt zich af of burgers die geen bezwaar maken hierdoor mogelijk te veel betalen.

Het CDA vraagt ten aanzien van het advies over tijdigheid aan de accountant of dit realiseerbaar is en wat hiervoor nodig zou zijn. Verder kon het CDA de kosten van het Stadsbeheer niet in de jaarrekening vinden.

Burgerbelang stelt dat vier dagen voorbereidingstijd te weinig is voor de vele pagina’s die de jaarrekening telt. Spreker vreest dat hierdoor zaken onbelicht zullen blijven. Burgerbelang stelt een nieuw Forum voor om zaken uitvoeriger te kunnen bespreken.

Advies 7 - Burgerbelang wil weten wat de wethouder ervan vindt als de gemeentesecretaris uitgenodigd wordt om informatie te verstrekken tijdens een Forum.

De voorzitter zegt toe dat dit voorstel aan het slot van het Forum zal worden voorgelegd.

BewustZW stelt dat al vaker vragen zijn gesteld over het indampen van aanbestedingsfouten. Dit betreft met name fouten ten aanzien van Europese aanbestedingen. Zo is bij de Deventerweg het kruispunt Kapellelaan opgenomen, waarvan vorig jaar door BewustZW al werd opgemerkt dat dit niet conform de regelgeving is gebeurd. BewustZW wenst dan ook een toelichting of het dit jaar over vergelijkbare aanbestedingsfouten gaat en wil weten of de rechtmatigheid hierbij in het geding is.

GroenLinks herinnert eraan dat in 2020 is gevraagd om een Forumspecial over reserves en voorzieningen en stelt voor om dit snel een keer te beleggen.

Verder is GroenLinks voorstander van een extra Forum over de jaarrekening en een extra Forum om informatie te verkrijgen van de gemeentesecretaris.

De voorzitter wijst op de suggestie van de ChristenUnie - via de chat - om de komende weken schriftelijk technische vragen te stellen, zodat de voortgang naar raadsbehandeling niet wordt geschaad.

De VVD is onder de indruk van alles wat er is gedaan om van Zutphen een mooie stad te maken en van het batig saldo waarmee de jaarrekening afgesloten wordt. Echter is in 2020 wederom niet voldaan aan de vereisten inzake de informatiebeveiliging, waar de VVD al eerder op heeft gewezen. De VVD is tevreden over de plannen om in 2021 wat betreft het budgetmandaat en het personeel.

D66 vraagt wat de accountant bedoelt met “scherp aan de wind varen” om met sluitende begrotingen te komen. Verder wil D66 weten waarom het sociaal verslag ontbreekt en wanneer dit beschikbaar komt.

D66 wil weten of vanwege corona te weinig is ingezet op bepaalde onderwerpen. Concreet is de vraag wat het Rijk heeft gecompenseerd voor toezicht en handhaving, wat het budget was en hoeveel van dit budget ingezet is voor de uitbreiding van toezicht en handhaving.

Beantwoording van de vragen in eerste termijn

Wethouder Werger geeft aan dat de vraag over de afvalstoffenheffing schriftelijk beantwoord zal worden. De vraag waarom het leerlingenvervoer positief resulteert, heeft twee redenen. Enerzijds is dit een effect van Covid-19 e anderzijds heeft de gemeente op een andere, meer efficiënte wijze ingekocht.

Met elkaar is afgesproken dat het weerstandsvermogen 10 miljoen euro moet bedragen. Bij het vaststellen van het weerstandsvermogen worden risicosystemen meegenomen. Op basis van de risicoanalyse is een weerstandsvermogen van ruim 10 miljoen euro berekend.

Wethouder De Jonge verwijst naar de goedkeurende verklaring van de zorginstanties. Enerzijds is zekerheid op de geleverde prestatie zeer wenselijk; anderzijds zijn er gigantisch veel aanbieders. Om zekerheid van prestaties te kunnen garanderen, moet veel sterker ingezet worden op contractmanagement. Echter, dat zou ook meer investering van geld, controle en bureaucratie betekenen. De wethouder komt erop terug hoe het inkopen - zowel op inhoud, als op beheersing van zorgaanbieders en contracten - het beste aangepakt kan worden.

Wethouder Werger gaat in op de vraag of er - gezien het corona-overschot - niet te weinig is geïnvesteerd. Voor de coronagelden volgt een afzonderlijke verantwoording. Weliswaar kan er momenteel een overschot zijn, maar er moet geld ook zijn voor mogelijke toekomstige, onvoorziene problemen.

Deze week zal worden aangegeven wanneer het sociaal jaarverslag beschikbaar komt.

De stijging van het aantal aanspraken in het sociaal domein heeft waarschijnlijk met de Wmo te maken. De wethouder denkt dat dit met name te maken heeft met het abonnementstarief en deels ook in ambulantisering en vergrijzing zit.

Verder wordt de daling van de Wajong veroorzaakt door een strakkere toegang tot de Wajong.

De problematische schulden zullen in beeld gebracht worden en kunnen vervolgens mogelijk aan het dashboard toegevoegd worden.

Betreffende de WOZ-waardenbeschikkingen staat het vrij om bezwaar te maken.

De openbare werken worden in het PC-portal [00.53.56] opgenomen.

Wat betreft de vraag over advies 7, is het begrijpelijk dat de raad door de gemeentesecretaris geïnformeerd wil worden over de stand van zaken. Er moet echter wel in beeld blijven wat de rollen en taken van de diverse actoren zijn, aangezien de gemeentesecretaris formeel geen verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. Het gaat er niet om of het mogelijk is om de gemeentesecretaris uit te nodigen voor een Forum. De raad kan met de gemeentesecretaris in gesprek gaan, maar op voorhand moet duidelijk zijn wat de raad al dan niet aan de gemeentesecretaris kan vragen.

Betreffende de aanbestedingsprocedurefouten gaat het inderdaad over Europese aanbestedingsfouten. Er wordt gewerkt om een verdere verbetering van de procedures, evenals aan verbetering van de informatiebeveiliging.

De Auditcommissie suggereert af te spreken dat de cijfers eind april binnenkomen, waardoor de raad dan meer tijd zou hebben om zich in te lezen en te discussiëren tijdens het Forum.

BewustZW wijst erop, dat de rol van de Rekenkamer niet wordt genoemd, maar ook een rol speelt in het proces.

De Auditcommissie neemt deze opmerking mee. Verder kan van alles gevonden worden van de adviezen, maar het is aan de raad om deze te bediscussiëren en indien gewenst aan te passen.

Verder betreurt de Auditcommissie dat de discussie over de gemeentesecretaris via de formele band wordt gespeeld. Er moet geen afstand gecreëerd worden.

De controller licht de risicoparagraaf over het verhoogd risico in het sociaal domein toe. Er is een claim neergelegd van een organisatie waar de gemeente in het verleden mee heeft gewerkt. Dit betreft een langlopend conflict, waarbij besloten is om de claim van vier miljoen euro op te nemen in de risicoparagraaf, ondanks dat de kans dat deze moet worden uitbetaald slechts twintig procent is.

De accountant (Bekker) verwijst naar de vraag inzake de persoonsgebonden budgetten, waarbij is opgemerkt dat er geen vervangende werkzaamheden zijn verricht en of er wel andere, controlewerkzaamheden kunnen worden verricht. Dat kan inderdaad, waarbij de gemeente zelf de prestatielevering moet vaststellen. De gemeente moet dan ook een intern beheersingssysteem inrichten waarin achteraf zaken kunnen worden aangetoond. Het advies is om hieraan te werken, aangezien hierdoor zekerheid ontstaat over de prestatieleveringen en er geen afhankelijkheid is van de productieverantwoording van zorgaanbieders.

Een andere vraag was of de onzekerheden in het sociaal domein in vergelijkbare gemeenten ook voorkomen. Dit is in het algemeen wel het geval. Wel kunnen gemeenten onzekerheden steeds beter terugdringen, omdat ze zelfstandig meer interne controles uitvoeren op de prestatielevering.

De vraag of de jaarrekening sneller ontvangen kan worden, sluit hierop aan. Het advies is om zelfstandig meer interne controles uit te voeren, zodat niet gewacht hoeft te worden op de prestatieleveringen van de zorg en de gemeente minder kwetsbaar en afhankelijk is van derden.

Verder was de vraag hoe de accountants aankijken tegen de weerstandsratio van 2,3. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit groter is dan de ingeschatte risico’s. Een waarde > 2 is goed. Aan de andere kant is een ratio een momentopname en er moet voor de financiële gezondheid ook gekeken worden naar de andere ratio’s, zoals solvabiliteit en de grondexploitatie. Ook is het vermogen van de gemeente een belangrijke factor voor een sluitende begroting.

Het meerjarig sluitend houden van de begroting zal een flinke uitdaging zijn vanwege de toekomstige bezuinigingen.

De accountant gaat in op de vraag wat er wordt bedoeld met ‘scherp aan de wind varen’. In meerjarenperspectief zijn veel financiële uitdagingen te verwachten, zoals de bezuinigingen. De raad heeft een controlerende taak en zal zich goed moeten laten informeren over de voortgang en realisering van de bezuinigingen.

De ChristenUnie interrumpeert en vraagt wat voor rapportcijfer de accountant de jaarstukken geeft.

De accountant (Bekker) antwoordt dat het rapportcijfer moet worden gezien in de vorm van de goedkeurende klaring op betrouwbaarheid en rechtvaardigheid. Een jaarrekening is goed of niet goed.

Tweede termijn

De PvdA complimenteert ermee dat nieuwe regelingen - zoals de Tozo – maar ook de digitalisering sinds het uitbreken van de coronacrisis, binnen de gemeente een vlucht hebben genomen.

Verder ziet de scorelijst van de weerstandscapaciteit er positief uit. De PvdA vraagt desondanks een nadere toelichting hierop.

De PvdA steunt het voorstel voor een extra Forum omdat behoefte bestaat van een verdieping van de beantwoording.

De SP wijst op enkele vragen van de fractie in eerste termijn, die nog onbeantwoord zijn gebleven.

Het CDA reageert op wethouder De Jonge dat met veel partijen zakengedaan wordt en vraagt of er in 2020 niet juist op ingezet is om zaken te doen met mìnder partijen.

De ChristenUnie is benieuwd naar de reactie van de wethouder op de suggestie van de accountant om de jaarstukken eerder aan te leveren.

Burgerbelang is voorstander van transparantie. De fractie betreurt dat er ondanks de positieve jaarrekening er toch geen geld beschikbaar is voor ‘leuke dingen’.

Beantwoording in tweede termijn

Wethouder Werger wijst op de incidentele meevallers. Feit is, dat er begin 2020 sprake was van een structureel tekort van 13 miljoen euro. Het heeft veel inspanningen gekost heeft de balans te krijgen. De financiële ruimte bedraagt ongeveer € 400.000,= en de raad moet zich hiermee niet rijk rekenen. Dit betekent in het sociaal domein, aan de voorkant, dat alleen laagdrempelig maatwerk mogelijk is, - als het nodig is - maar dit betekent vooral dat discipline nodig is om de ingezette koers vol te houden, zeker in de aanloop naar de verkiezingen in 2022.

Aangaande het eerder aanleveren van jaarstukken, heeft de accountant de interne controle geschetst. Dit betekent echter dat de gemeente eigenlijk de problemen van de zorgaanbieders oplost. Bovendien kost het inrichten van een dergelijke interne structuur kennis, kunde en capaciteit, maar vooral veel geld; dit is ook nodig om te kunnen controleren. De wethouder benadrukt dat dit kan worden ingericht als dit inderdaad de wens van de raad is, maar vooralsnog kost dit te veel geld.

De controller stelt dat de stand van de algemene reserve 1,5 maal het weerstandsvermogen moet bedragen. De jaarrekeningcijfers zijn gebaseerd op het resultaat van tien miljoen euro, inclusief alle financiële voordelen vanwege corona. Het voorstel is om het coronaresultaat in een specifieke reserve te plaatsen. Daarnaast zijn er enkele resultaatbestemmingen. Daarmee rekening houdend, wordt aan de algemene reserve maar 4,6 miljoen euro toegevoegd. Als dit bedrag opgeteld wordt bij de oude stand van de reserve, dan is de weerstandsratio nét geen 1,5. Als het brutoresultaat opgeteld wordt bij de algemene reserve leidt dit tot 2,3. De controller meent dat dit ook tekstueel is uitgelegd.

Wethouder de Jonge vult wethouder Werger aan wat betreft het opvolgen van de adviezen over de interne beheersing. Voor Jeugd zou dit 3,5 fte zijn voor de administratieve afhandelingen. Als dit opgeteld wordt bij wat de gemeente nu reeds aan de zorgaanbieders vraagt, dan wordt de bureaucratie in de zorg zeer hoog. De wethouder heeft er vertrouwen in dat dit op een ander manier aangepakt kan worden.

Wat betreft het aantal zorgaanbieders, wordt momenteel gekeken naar optimalisatiemogelijkheden aan de hand van acht ‘knoppen’ om aan te draaien. Het resultaat hiervan krijgt de raad binnenkort te zien. Daarnaast zijn budgetplafonds opgelegd bij zorgaanbieders. De bedoeling van de budgetplafonds is niet om tot minder aanbieders te komen, maar om meer grip en beheersing te krijgen. Wel staat in het Beleidsplan Jeugd de ambitie beschreven om te gaan werken met minder aanbieders voor complexe hulpvragen.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en dat besproken zal worden hoe de verdere procedure wordt ingericht. De voorzitter stelt voor om deze week technische vragen in te sturen. Deze zouden uiterlijk op 21 juni ingediend moeten zijn. De vraag aan het College is of dit ook voor politieke vragen haalbaar is.

Wethouder Werger antwoordt dat politieke vragen in de openheid van de politieke arena besproken moeten worden. Technische vragen kunnen schriftelijk worden ingebracht.

Burgerbelang gaat hiermee akkoord als hiertoe een meerderheid blijkt.

D66 concludeert dat de vraag van de fractie inzake toezicht en handhaving niet volledig is beantwoord en steunt het voorstel van Burgerbelang om een extra Forum te wijden aan de jaarrekening.

De VVD acht het verstandig om een Forum te plannen op 28 juni.

Afronding en advies Forum over raadsvoorstel jaarstukken en raadsvoorstel Auditcommissie.

De voorzitter veronderstelt dat de raad een extra Forum wenst voordat de jaarrekening op 2 juli door de raad behandeld wordt. Bij dezen wordt besloten een extra Forum te plannen voor de verdere bespreking van de jaarstukken en het verslag van de accountant en de Auditcommissie.

 

saldobestemming jaarrekening 2020

Vragen en inbreng vanuit fracties

De VVD geeft aan, dat een groot gedeelte van het bedrag na toevoeging aan de algemene reserve weer herbestemd wordt. Dit kan krap zijn volgens de weerstandscapaciteit. Maar worden de coronagelden uitgenomen en de overige gelden zijn zowel getalsmatig, als beleidsmatig summier onderbouwd. Daarnaast vraagt de VVD zich af waarom een aantal van deze posten niet via de voorjaarsnota loopt. Niet alle vragen die de VVD hierover heeft gesteld, zijn beantwoord. De algemene reserve bedraagt na alle mutaties negen miljoen euro, wat een tekort van één miljoen betekent. Dit werpt de vraag op of er wel zo royaal bestemd moet worden.

De ChristenUnie vindt de term ‘onttrekkingen’ een vreemde term en stelt dat er onverklaarbare onttrekkingen bij zitten. Er is nauwelijks uitleg gegeven bij de onttrekking ad € 330.000,= voor de voorziening Krachtig Zutphen. De ChristenUnie wil graag een verklaring waarom de ene voorziening uitgebreid wordt verklaard en de andere niet. Dit vraagt om een meer uitgebreide – schriftelijke - toelichting. De fractie vraagt zich af wat er mis zou gaan als het bedrag van € 330.000,= niet ter beschikking wordt gesteld door de raad.

GroenLinks gaat in op het verschil tussen een reserve en een onttrekking en vraagt of de raad ook moet instemmen met het ter beschikking stellen van een reserve.

Verder begrijpt GroenLinks niet goed waarom het volledige saldo van vier miljoen euro een bestemmingsreserve moet worden. Zo is er bijvoorbeeld € 14.000,= minder uitgegeven aan reiskosten voor medewerkers. Dit zijn posten die in de toekomst weer hoger zullen worden. De hoge algemene uitkering is bestemd voor de nadelen en de vraag is waarom alle voordelen bestemd moeten worden.

Verder wil GroenLinks graag weten hoe het technisch precies in elkaar steekt wat betreft de Tozo-regeling zit en waarom al die voordelen bestemd moeten worden. De vervolgvraag is wie daarover gaat.

De Stadspartij geeft aan, dat veel toevoegingen aan de reserves eigenlijk verkapte opbouwingen zijn die in 2022 weer uitgegeven worden; hiermee ontstaat een verkapte begroting. De Stadspartij wil dergelijke forse bedragen liever apart bespreken.

D66 vindt de onderbouwing te summier om daar nu mee in te stemmen. De noodzaak van alle kosten komt niet overal even duidelijk naar voren.

Het CDA vraagt waar de posten, zoals de vermelding ‘Omgevingswet’, op gebaseerd zijn en wenst meer toelichting hierop.

BewustZW informeert naar uitgaven op de diverse posten zonder dat de raad hieraan goedkeuring hecht gehecht. Dat kan leiden tot onrechtmatige bestedingen.

Beantwoording College

Wethouder Werger zegt een schriftelijke toelichting toe op de motivering van de bedragen en zal in de toegezegde toelichting ook ingaan op de vraag wat het verschil is tussen een bestemming en een reserve en hoe dit precies in elkaar steekt.

Afronding en advies Forum over raadsvoorstel saldobestemming.

De voorzitter hoopt dat de schriftelijke toelichting tijdig wordt gestuurd voordat het nieuwe Forum plaatsvindt. Het bespreken van voorliggende stukken wordt in een volgend Forum vervolgd.

De voorzitter dankt ieder voor diens aanwezigheid en inbreng.

De voorzitter sluit dit deel van het Forum om 20.30 uur.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 28 juni 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 28-06-2021 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Zie het verslag bij de Forumvergadering van 28 juni 2021 over de Jaarstukken 2020.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 2 juli 2021 (09:30 - 17:00) Naar boven

Datum 02-07-2021 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Amendement(en) aangenomen