Saldo afwikkeling jaarrekening 2015

Onderwerp Saldo afwikkeling...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Saldo afwikkeling jaarrekening 2015

Onderwerp Saldo afwikkeling jaarrekening 2015
ProgrammaAlgemene dekkingsmiddelen
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder C. Abbenhues
Inlichtingen bij Ronald Kleine Koerkamp
06 81426103 r.kleinekoerkamp@zutphen.nl
Soort bevoegdheidControlerend
BeleidsvrijheidRuim
Programmabegrotingswijziging2016-32
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :
 1. het nadelig jaarrekeningsaldo 2015 van € 75.440 te onttrekken aan de saldireserve;
 2. een bedrag van € 454.705 te doteren aan de saldireserve ten laste van de reserve WMO.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De jaarrekening 2015 sluit met een nadelig saldo van €75.440. Gebruik is om het jaarrekeningsaldo in eerste instantie toe te voegen of te onttrekken aan de saldireserve.

Het nadelig saldo wordt onder meer beïnvloed door het volgende:

-Een nadeel op het onderdeel Jeugd van €349.705.

-Een niet gerealiseerde bezuinigingstaakstelling op het sociaal domein van €105.000 (koersdocument).

Het voorstel is om beide bovenstaande nadelen te onttrekken aan de reserve WMO en toe te voegen aan de saldireserve. Hieronder volgt de berekening:

Nadeel onderdeel Jeugd dekken uit de reserve WMO:                                                        €349.705

Nadeel niet gerealiseerde bezuinigingstaakstelling sociaal domein dekken uit

de reserve WMO:                                                                                                            €105.000 +

Toe te voegen aan de saldireserve:                                                                                  €454.705

Beoogd effect

Afwikkeling saldo jaarrekening 2015.

Argumenten

1. De Saldireserve is de aangewezen reserve voor verrekening van het saldo van de jaarrekening.

Het gebruik is om een saldo van een jaarrekening in eerste instantie toe te voegen of te onttrekken aan de saldireserve.

2. De reserve WMO is de aangewezen reserve voor verrekening van het nadeel op het onderdeel Jeugd en het nadeel door de niet gerealiseerde taakstelling op het sociaal domein.

Bij de voorjaarsnota 2016 heeft de raad besloten vanaf 2017 voor de onderdelen jeugd, participatie en WMO de reserve sociaal domein als egalisatiereserve te gebruiken.  Vooruitlopend hierop wordt voorgesteld het nadeel op de Jeugd en de niet gerealiseerde taakstelling in het sociaal domein in 2015 al te verrekenen met de reserve WMO. Dit houdt in dat er een bedrag van totaal € 454.705 gedoteerd wordt aan de saldireserve ten laste van de reserve WMO. Vanaf 2017 zal deze reserve op gaan in de reserve sociaal domein.

Financiën

Consequentie van dit voorstel is dat de Saldireserve (onderdeel van de algemene reserve) wordt versterkt. Na de toevoeging, per saldo € 379.265 en de onttrekkingen die tot op heden zijn begroot zijn is het saldo van de saldireserve €4.504.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de begrotingswijziging bij de tweede burap omdat deze ten tijde van het opstellen van dit raadsvoorstel nog niet door de raad is vastgesteld. In de wijziging bij de tweede burap wordt voorgesteld een bedrag van €1.130.000 te onttrekken aan de saldireserve ten gunste van de reserve grondzaken exploitatieresultaten.

Het saldo van de reserve WMO komt door deze mutaties en de onttrekkingen en stortingen die tot op heden zijn begroot op €8.758.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de begrotingswijziging bij de tweede burap omdat deze ten tijde van het opstellen van dit raadsvoorstel nog niet door de raad is vastgesteld. In de wijziging bij de tweede burap wordt voorgesteld om per saldo een bedrag van €2.104.000 toe te voegen aan de reserve WMO.

Bijlagen

81318_Bijlage 1_Begrotingswijziging 2016-32 Verwerken saldo jaarrekening 2015
81318RH Besluit 2016_BW_00655

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0136

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 26 oktober 2016 met nummer 81318;b e s l u i t :

 1. Het nadelig jaarrekeningsaldo 2015 van €75.440 te onttrekken aan de saldireserve;
 2. Een bedrag van €454.705 te doteren aan de saldireserve ten laste van de reserve WMO en de begroting te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Forum van 7 november 2016


Toelichting griffie:

Op 4 juli 2016 heeft de raad de jaarstukken 2015 vastgesteld. Op dat moment was er nog geen controleverklaring van de accountant. Inmiddels is de controleverklaring wel aanwezig en is, n.a.v. de controle, nog een aantal correcties aangebracht in de jaarstukken op o.a. de onderdelen Jeugd, WMO en Participatie. De gewijzigde jaarstukken zijn opnieuw aangeboden aan de raad ter besluitvorming en de zijn op 29 september 2016 vastgesteld door de raad.

Bij de besluitvorming in september is aangegeven dat de raad een apart voorstel zou worden aangeboden over de afwikkeling van het saldo van de jaarrekening 2015. Het voorliggende voorstel voorziet hierin.

De jaarrekening 2015 sluit met een nadelig saldo van ruim €75.000. Dit wordt onttrokken aan de saldireserve. Het nadelig saldo wordt onder meer beïnvloed door:

 • Een nadeel op het onderdeel Jeugd (ca. € 350.000)
 • Een niet gerealiseerde bezuinigingstaakstelling in het sociaal domein (€ 105.000)

Het voorstel is om beide bovenstaande nadelen te onttrekken aan de reserve WMO en toe te voegen aan de saldireserve. Per saldo bedraagt de mutatie (storting) in de saldireserve daarmee ca. € 379.000.

Naar aanleiding van een verzoek uit de raad heeft het presidium besloten het voorstel te agenderen voor bespreking in het Forum.


Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum: 07-11-2016
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Shrewsburykamer
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.W. Hissink
Griffier: J Krijnen

Aanwezig namensNaam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Portefeuillehouder(s): C. Abbenhues
Ondersteuners: R Kleine Koerkamp
Publiek: 2

Verslag van de vergadering

Saldo afwikkeling jaarrekening 2015

1. De voorzitter opent om 20:00uur de vergadering en geeft het woord aan het college.

College: geen opmerkingen

2. Het forum krijgt het woord:

CDA: het voorstel is in orde. Er zijn tekorten op 1. Jeugdzorg en 2. Sociaal Domein. Kan het college uitleggen hoe het tekort is ontstaan?

College: landelijk is sprake van een overschot, maar daar merken we nu nog niet veel van. De tekorten worden in ieder geval gedekt door egalisatie. De bezuinigingen dreigen nog in de markt en er is weinig zicht op de tekorten. Reserves worden gebruikt om de tekorten op te vangen.

D66: wat is het effect voor de toekomst?

College: dat we scherp aan de wind gaan zeilen. En daar zal sterk op gestuurd worden. Heeft ook te maken met een cultuuromslag die nu gaande is. Na de transitie gaan we meer inzetten op preventie in plaats van curatief handelen.

Stadspartij: egalisatie vindt plaats via de saldireserve. Is er een berekening gemaakt?

College: dat is het prettige van een jaarrekening, we zien dat we de financiën op orde hebben. Dat is de korte termijn. Voor de lange termijn wordt gekeken naar de strategieën en de strategische agenda. Het doel is nu om budgettair neutraal te opereren om zorgen voor te zijn.

CDA: er is sprake van een leercurve?

College: dat klopt. Bovendien: we moeten en kunnen financieel aan de slag. Voor de tekorten komt €650.000,- in de taakstelling . Hier komt het college in het voorjaar 2017 op terug.

3. Voorzitter vraagt het forum of het onderwerp voldoende is besproken en klaar is voor de raad.

CDA suggereert het onderwerp dezelfde avond als hamerstuk in de raad te laten behandelen wat ieders instemming krijgt.

4. De voorzitter sluit de vergadering (20:10uur)


Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad


Raad 7 november 2016 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen Raad 07 november 2016

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

 • a
 • a
 • a
 • tekstgrootte

Behandeld in

 • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
 • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
 • Telefoon: 140575
 • Email: info@zutphen.nl