Pagina delen

Risicoanalyse naar de ruimtelijke en maatschappelijke effecten van het azc Voorsterallee

Inhoud

Behandeld in Forum van 14 maart 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In het tweede kwartaal van 2016 wordt aan de Voorsterallee in Zutphen (wijk Noordveen) een asielzoekerscentrum (azc) gevestigd. Om het azc goed in te bedden in de wijk Noordveen, heeft het college besloten om een aantal randvoorwaarden in te vullen, onder andere:

  • Het inrichten van een omwonendenoverleg;
  • Het uitvoeren van een risicoanalyse ten aanzien van de leefbaarheid en veiligheid;
  • Het opstellen van een beheerplan met daarin beheersmaatregelen die volgen uit de risicoanalyse.

Grondslag voor het omwonendenoverleg is de bestuursovereenkomst tussen COA en de gemeente Zutphen. In de bestuursovereenkomst is verder bepaald dat het omwonendenoverleg een beheerplan opstelt waarvan de risicoanalyse deel uitmaakt.

De risicoanalyse is afgelopen maanden uitgevoerd (door bureau Beke) en het onderzoeksrapport is beschikbaar. Het college wenst de raad te informeren over het proces en de uitkomsten van de risicoanalyse. Dit gebeurt in de vorm van een presentatie (ca. 10 min.) waarna aansluitend gelegenheid is voor de woordvoerders om vragen te stellen.

Aan het eind van de Forumbijeenkomst zal worden geconcludeerd of de fracties voldoende zijn geinformeerd.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 14-03-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDA
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de risicoanalyse naar de ruimtelijke en maatschappelijke effecten van het AZC Voorsterallee. Het woord is aan het college voor een toelichting.

College: De heer Kuppens van bureau Beke geeft een presentatie. Mevrouw Hofman licht het proces toe.

Mevrouw Hofman: Vanuit haar functie als projectleider van het AZC is zij lid van het omwonendenoverleg. In februari 2015 is in de bestuursovereenkomst vastgelegd dat er een omwonendenoverleg wordt opgericht. Tegelijk is gesteld dat er een beheerplan moet komen met een 0-meting en risicoanalyse. Daartoe is door het omwonendenoverleg bureau Beke geselecteerd.

De heer Kuppens geeft een presentatie over de risicoanalyse. De presentatie is als bijlage bijgevoegd.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

D66: De waardering over het rapport wordt geuit. Goed dat de bewoners het uitgangspunt zijn. Vraag is wat de essentie is van de mogelijke overlast.

De heer Kuppens: Verkeersoverlast is mogelijk. Om dat te voorkomen/verminderen wordt een voetpad aangelegd langs de Voorsterallee. Hangplekken zijn mogelijk. Daar wordt op gemonitord door de beheergroep. Parkeeroverlast langs het Kerkpad is mogelijk. Daarnaast kan er drugsoverlast ontstaan.

VVD: Alles is goed in kaart gebracht en gewogen. Dat laatste is een belangrijke factor. Gepleit wordt om het geheel zo normaal mogelijk te laten verlopen. Er wordt gesproken over het verwijderen van lage beplanting. Handhaaf die beplanting en laat de omgeving zo normaal mogelijk blijven. Positief is dat er veel materiaal aanwezig is en dat is ook inzichtelijk gemaakt. Vraag is of bureau Beke betrokken blijft.

SP: Allereerst complimenten. Vraag is wat het mandaat van de beheergroep precies moet zijn. Tevens is er een vraag over de ingangen van het terrein.

De heer Kuppens: De Voorsterallee wordt de hoofdingang. De achterzijde is alleen voor nooddiensten.

Over het exacte mandaat is de invulling nog onduidelijk. Dat moet ook groeien. Centrale vraag is: wat kunnen we aan praktische oplossingen zien?

GroenLinks: Wat is het standpunt van het college over het mandaat?

College: Die vraag is nu onderwerp in het omwonendenoverleg. Daarna komt het pas in het college.

Mevrouw Hofman: De leden van het omwonendenoverleg praten daar over. Er is overigens gevraagd om twee omwonenden in de beheergroep.

PvdA: Positief over het onderzoek. Monitoren van de situatie is belangrijk. Vraag is wel wat de omwonenden er van vinden.

Mevrouw C. Elskamp beantwoord die vraag als lid van het omwonendenoverleg: Omwonenden zijn blij met het rapport. Een beheergroep was een grote wens. Door de lange samenwerking is er veel vertrouwen gegroeid tussen de betrokken partijen.

Stadspartij: Wij zijn positief over het rapport. Hangplekken en verveling hangen samen met mobiliteit. Is er gekeken naar mogelijkheden voor Openbaar Vervoer?

De heer Kuppens: Een andere halte was niet aan de orde.

Mevrouw Hofman: Het crematorium is aanjager bij het verzoek om een extra halte. Er wordt een halte verplaatst.

Burgerbelang: Wij zijn blij met de risicoanalyse. Het is belangrijk om het wederzijdse vertrouwen vast te houden.

ChristenUnie: Wij zijn blij met de risicoanalyse. Vraag is wie de beheergroep gaat coachen. Ligt er een risico in het functioneren van deze groep?

College: Er is geïnvesteerd in vertrouwen van de omgeving. Taak, opdracht en mandaat moeten helder zijn. Waar ga je wel en waar ga je niet over. Dat gesprek moet goed gevoerd worden. Het is ook een taak voor de deelnemers om een groep te blijven. Onderling vertrouwen is belangrijk. Het gaat om een cruciale groep en daar moeten we scherp op zijn.

D66: Wie verleend precies het mandaat?

College: Politie, brandweer, omwonenden, college en COA geven de beheergroep de nodige ruimte. Daarnaast wordt er ook mandaat gegeven om een budget te beheren.

GroenLinks: We hebben de nieuwsbrief ontvangen. Wordt deze breed verspreid en is er al meer bekend over de 0-meting leefbaarheid en veiligheid?

College: Het verspreidingsgebied wordt kleiner. Digitaal is de nieuwsbrief breed voorhanden. Er zijn geen signalen ontvangen over de verspreiding. Uiteraard houden we aanmeldingen voor de nieuwsbrief in de gaten.

Mevrouw Hofman: Aan bureau Beke wordt een offerte gevraagd voor de 0-meting. Hierover wordt in de werkgroep verder gesproken.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties zich voldoende geïnformeerd achten. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in