Pagina delen

Richtinggevende uitspraak over omgeving van Vispoortplein 16 - oude meisjesvakschool/ROC

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De locatie naast de oude Meisjesvakschool in te zetten als alternatief voor het parkeren op het ’s Gravenhof en met de eigenaar / ontwikkelaar het gesprek te starten voor mogelijke verwerving van Vispoortplein 16.
  2. Als uitgangspunt te hanteren het behoud van de oude Meisjesvakschool.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2012 heeft een ontwikkelaar de locatie Vispoortplein 16 (oude ROC / oude Meisjesvakschool) verworven. Het plan van de ontwikkelaar is om hier (zorg)appartementen te realiseren. Hierover zijn met de gemeente diverse gesprekken gevoerd en is in de woningbouwprogrammering ruimte gereserveerd. In 2017 zijn deze plannen ingehaald door de gebiedsontwikkeling Poort van Zuid van de gemeente Zutphen.

De ontwikkeling Poort van Zuid is inmiddels verder uitgewerkt, waaronder het voorstel voor de herinrichting van het ’s Gravenhof en het amoveren van de aanwezige parkeerplaatsen. Eerder heeft u hierover ook een motie aangenomen ten behoeve van een autoluw ’s Gravenhof (motie M23, 7 november 2016). Vervangende parkeerruimte kan gevonden worden op de locatie Vispoortplein 16, te weten direct naast de oude Meisjesvakschool.

De gemeente is voornemens om met de ontwikkelaar een gesprek over verwerving te starten. Ten behoeve van de mogelijke verwerving is een taxatie verricht.

Het uiteindelijk beschikbaar stellen van budget voor de verwerving is een bevoegdheid van de raad op grond van het budgetrecht. Gezien het feit dat de verwerving van het perceel en de vervolginvesteringen significant en noodzakelijk zijn om het programma Poort van Zuid te realiseren, vindt het college het van belang u nu alvast om een richtinggevende uitspraak te vragen.

Na succesvolle verwerving kunnen de bijgebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor maaiveld-parkeren.

De verwerving van de locatie is nodig om een goed alternatief te kunnen hebben voor het parkeren op het ’s Gravenhof. Daarnaast betekent verwerving dat de gemeente in het kader van Poort van Zuid actief kan sturen op behoud en herontwikkeling van het beeldbepalende pand, de oude Meisjesvakschool. Voor de Poort van Zuid is er dan ook sprake van belang van verwerving. Voortgang er van is ook nodig om duidelijkheid te geven naar de eigenaar en aan de slag te kunnen gaan met enkele belangrijke stappen voor het gebied Poort van Zuid, waaronder het autovrij kunnen maken van het ‘s Gravenhof.

Beoogd effect

Uitvoering geven aan de raadsmotie voor een autovrij ’s Gravenhof en helderheid geven over de toekomstige invulling van de locatie.

Argumenten

1.1 Met de locatie kan vervangende parkeerlocatie in de nabijheid worden gevonden.

De locatie van de oude Meisjesvakschool ligt op steenworp afstand van het ’s Gravenhof, direct aan de centrumring. Momenteel zijn er twee bijgebouwen op gesitueerd, welke niet behoudenswaardig zijn.

1.2 Het verwijderen van het parkeren op het ’s Gravenhof dient gecompenseerd te worden in de nabijheid.

Het parkeren op het ’s Gravenhof is van belang voor bezoekers aan de binnenstad en de binnenstads-bewoners. De totale omvang van het parkeren is zo’n 100 parkeerplaatsen. Deze plaatsen kunnen niet zonder compensatie worden weggehaald. De locatie kan worden ingezet om het parkeren te compenseren. De locatie is ruimschoots geschikt voor het verplaatsen van het parkeren van het ’s Gravenhof.

1.3 De verwerving betekent dat de gemeente vanuit de ontwikkeling Poort van Zuid actief stuurt op het programma voor de locatie

Er is helderheid nodig voor zowel gemeente als eigenaar/ontwikkelaar. Verwerving biedt die helderheid in die zin dat de gemeente het door haar gewenste behoud van de oude Meisjesvakschool en een volwaardige (tijdelijke) parkeerlocatie kan realiseren.

2.1 De oude Meisjesvakschool is beeldbepalend.

Het gevelbeeld van de oude Meisjesvakschool is vastgelegd in het beschermd stadsgezicht als beeldbepalend. Met herontwikkeling en renovatie van het gebouw en herinrichting van de omgeving kan een markant gebouw in haar oorspronkelijke situering, tegenover de Vispoorthaven hersteld worden.

Kanttekeningen

1. Naast de kosten van verwerving, brengt het bezit van de locatie en de verdere ontwikkeling vervolgkosten met zich mee.

Er dienen bijgebouwen gesloopt te worden om maaiveldparkeren te kunnen realiseren. Het terrein dient opnieuw ingericht te worden en het oude pand aangeheeld. Het behoud van de oude Meisjesvakschool levert eveneens beheer- en onderhoudskosten op.

De verwerving zet een proces van uitvoering en uitgaven in gang voor de ontwikkeling Poort van Zuid en de diverse onderdelen daarin genoemd. De ontwikkeling is langjarig en vergt veel investeringen en afstemming met de omgeving.

Voor de realisatie van het volledige Programma Poort van Zuid is voor de periode 2019-2021 ruim € 5mln in de Meerjarenbegroting opgenomen.

2. Er zit een belangrijk electriciteits- en gasstation in de bijgebouwen.

Met Alliander zullen afspraken gemaakt moeten worden over de verplaatsing hiervan.

Risico’s

Indien er geen alternatieve parkeerlocatie gevonden wordt voor het ’s Gravenhof, zal het traject voor het autovrij maken van het plein langer op zich laten wachten en het autovrij maken van het plein lastiger verlopen.

Geen verwerving door de gemeente betekent eveneens dat het traject van herontwikkeling van de locatie weer opgestart wordt met de discussie daarbij over sloop of behoud van de oude Meisjesvakschool. Voor wat betreft het door de ontwikkelaar beoogde programma, is ruimte gereserveerd in de woningbouwplanningslijst. Dit is echter beperkter dan door de ontwikkelaar wordt beoogd te realiseren.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na het raadsbesluit, volgen officiële gesprekken met de eigenaar / ontwikkelaar over verwerving. Deze gesprekken zullen namens de gemeente worden gevoerd door een verwerver/taxateur van het bedrijf Cushman & Wakefield.

Het kunnen doen van aankopen is een raadsbevoegdheid. Indien de onderhandeling succesvol wordt afgerond, volgt een raadsvoorstel hierover.

Rapportage/evaluatie

Van het resultaat wordt verslag uitgebracht.

Financiën

De aankoop is een strategische verwerving. Indien de verwerving succesvol is, worden de kosten ervan vooralsnog gedekt uit de reeds beschikbaar gestelde middelen voor Poort van Zuid.

Stukken die ter inzage liggen

Vertrouwelijk op schrift ter inzage, na ondertekening geheimhouding: taxatie Vispoortplein 16. Contactpersoon M. van Leeuwen, team Grondzaken.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0047

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 april 2018 met nummer 54026


 

 


b e s l u i t :

  1. De locatie naast de oude Meisjesvakschool in te zetten als alternatief voor het parkeren op het ’s Gravenhof en met de eigenaar / ontwikkelaar het gesprek te starten voor mogelijke verwerving van Vispoortplein 16.
  2. Als uitgangspunt te hanteren het behoud van de oude Meisjesvakschool.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 14 mei 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeente Zutphen werkt aan de versterking van de binnenstad, waaronder het 's Gravenhof en de herinrichting van het zuidelijk entreegebied via het project Poort van Zuid. In dit verband heeft de Raad op 7 november 2016 motie 23 "Innovatief parkeerbeleid ten behoeve van autovrij 's Gravenhof" aangenomen.

In het voorliggende voorstel stelt het college voor de locatie Vispoortplein 16 te verwerven, als vervangende parkeerlocatie voor het 's Gravenhof. Het terrein naast de voormalige Meisjesvakschool kan hiervoor worden gebruikt. Het pand zelf is een beschermd stadsgezicht. De gemeente streeft er naar de voormalige Meisjesvakschool te behouden en kan na verwerving sturen op het behoud en de herontwikkeling van dit pand. 

Wanneer de Raad daarmee instemt, start het college de gesprekken met de huidige eigenaar van de locatie Vispoortplein 16. De taxatiewaarde van Vispoortplein 16 is door het college geheim verklaard. Raadsleden kunnen deze taxatie onder geheimhouding inzien. De Raad wordt in een separaat voorstel gevraagd de geheimhouding van dit onderdeel van het voorstel te bekrachtigen. De aankoop kan volgens het college worden gefinancierd uit het budget voor de realisatie van het Programma Poort van Zuid. Hiervoor is voor de periode 2019-2021 ruim € 5 miljoen euro in de Meerjarenbegroting opgenomen.

De daadwerkelijke aankoop van een locatie is een bevoegdheid van het college. Wanneer het college van de Raad toestemming krijgt om de onderhandelingen te starten en deze succesvol kunnen worden afgerond, volgt hierover een raadsvoorstel.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 14-05-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPG.J.N. Müller
PvdAS de Geus
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorzitter: De vergadering over de "Richtinggevende uitspraak over omgeving van Vispoortplein 16, oude meisjesvakschool/ROC" is geopend. Welkom allemaal. Het woord is aan de inspreker, de heer De Bakker, initiatiefnemer van Proeflokalen.

De heer De Bakker is in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen (zie de bijgevoegde spreektekst).

VVD: Wat is het aantal mensen dat van Proeflokalen gebruik maakt? Gaat het om een antikraakregeling?

De heer De Bakker antwoordt dat het om 35 initiatieven gaat, waarbij 40 mensen zijn betrokken. Met de huidige eigenaar is een contract overeengekomen dat neerkomt op een gebruikersvergunning.

ChristenUnie: Om hoeveel parkeerplaatsen zou het gaan?

De heer Bakker antwoordt dat het zijns inziens gaat om circa 80 parkeerplaatsen.

College: De vraag die het college de raad op dit moment voorlegt, is of de gesprekken met de huidige eigenaar van de locatie over de aankoop van Vispoortplein 16 gestart mogen worden. Wanneer de gesprekken resultaat opleveren, volgt hierover opnieuw een raadsvoorstel.

GroenLinks: Is dit voorstel ook de reactie op de motie over innovatief parkeren?

SP: Er is behoeft aan parkeergelegenheid en tegelijkertijd zou het jammer zijn als Proeflokalen verloren gaat. Kunnen we alleen het deel kopen dat we willen slopen voor de parkeerplaatsen?

VVD: Gaat het om verkeersluw of verkeersvrij maken van de 's Gravenhof? Wat betekent dit initiatief voor het project Poort van Zuid, wat is er nog mogelijk op financieel gebied? Wat zijn de onderhoudskosten?

PvdA: Is de gemeente al in gesprek met bewoners en ondernemers?

BewustZW: Dit project moet integraal worden bekeken. Kan de aankoop straks nog doorgaan, met de aanstaande bezuinigingen?

College: Over een eventuele daadwerkelijke aankoop en de gevolgen daarvan kunnen op dit moment nog geen uitspraken worden gedaan, dat zou de gesprekken met de verkoper te veel beïnvloeden. Op dit moment is geen financiële steun van derden te verwachten. Gelijkvloers op maaiveldhoogte parkeren is de best betaalbare optie. Ondergronds parkeren is op dit moment niet aan de orde. Met bewoners zijn al (eerste) gesprekken gevoerd. Het gaat om het verkeersluw maken van de 's Gravenhof. Onder bepaalde omstandigheden blijft het daar mogelijk gebruik te maken van de auto.  

Stadspartij: Zijn er al ideeën over de bestemming van het pand?

D66: Wordt hiermee gekozen voor een pragmatische oplossing? Is de financiering hierbij leidend? Is de provincie gevraagd subsidie te verstrekken?

CDA: Is er een alternatief voorhanden als deze aankoop niet doorgaat? Wordt hiermee de optie ondergronds parkeren uitgesloten?

College: Er zijn in dit stadium nog geen plannen over de bestemming van het pand. Het klopt dat is gekozen voor een pragmatische oplossing. De gemeente is met de provincie in gesprek om in het kader van het programma SteenGoed benutten of het Cleantech programma bij te dragen. Met de nu gekozen optie wordt ondergronds parkeren niet uitgesloten. De voorliggende optie is echter het snelst te realiseren en er is op dit moment geen alternatief. 

Voorzitter: Op basis van een inventarisatie van de standpunten van de fracties over het vervolg, concludeer ik dat het onderwerp aan de orde kan komen in een volgende raadsvergadering. 

 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 18 juni 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 18-06-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend