Pagina delen

Richting geven aan nieuw VVE-beleid vanaf 2017

Inhoud

Richting geven aan nieuw VVE-beleid vanaf 2017: discussie over dilemma’s

Thema: Afbakening doelgroep

Dilemma:
Criteria doelgroepkinderen alleen op taalontwikkeling of criteria doelgroepkinderen breder en dus ook op sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het criterium om een peuter VVE te laten volgen is nu gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders. Vanuit Yunio wordt aangegeven dat er kinderen zijn die niet aan deze criteria voldoen maar voor wie het goed zou zijn dat zij wel een plek krijgen. In aanmerking komen kinderen die een taalachterstand hebben. Het vaststellen van criteria op sociaal-emotionele ontwikkeling leidt tot een grotere doelgroep en vraagt dus meer inzet van middelen.

Thema: Apart of door elkaar

Dilemma:
Specifieke groepen voor doelgroepkinderen of algemeen toegankelijke groepen met een mix van doelgroepkinderen en niet-doelgroepkinderen.

Uit onderzoek is gebleken dat groepen met een mix van doelgroepkinderen en niet-doelgroepkinderen beter werkt. Kinderen leren van elkaar en gaan bovendien van jongs af aan met elkaar om. Zeker als gewerkt wordt met kleine groepen met 2 gecertificeerde leidsters kan extra aandacht worden besteed aan de doelgroepkinderen wat betreft taalachterstand. Ook kinderen die geen achterstand hebben, profiteren ervan.

Dilemma:
Speel- en educatieplekken geconcentreerd in wijken waar de meeste doelgroepkinderen wonen of speel- en educatieplekken gekoppeld breed verdeeld over Zutphen en Warnsveld.

Het beeld is dat ouders hun kinderen graag dicht bij huis naar een opvang willen brengen en wanneer er meerdere kinderen in een gezin zijn zij deze kinderen naar dezelfde opvang willen brengen. Dichtbij organiseren maakt de drempel dus zo laag mogelijk voor iedereen. De vraag is of dit voor iedereen even belangrijk is of dat dit voor doelgroepkinderen toch het belangrijkst is.

Thema: ouderparticipatie

Dilemma:
Speel- en educatieplekken primair gericht op de ontwikkeling van de kinderen of speel- en educatieplekken waar ouders actief scholing krijgen.

Ouderbetrokkenheid is hoe dan ook van belang en kan zowel thuis plaatsvinden, als op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de school. Voorbeelden van ouderbetrokkenheid thuis zijn: voorlezen, rijmen, gesprekjes voeren over school. Ouders zijn betrokken bij het kindercentrum. Of zijn betrokken bij de school door ouderavonden en naar activiteiten te gaan. Ook is het gebruikelijk dat ouders gestimuleerd worden om naar de bibliotheek te gaan. Scholing aan ouders, gekoppeld aan de speel- en educatieplekken, gaat een stap verder. Het kan dan gaan om taal- en leesles, maar ook om gedrags- en opvoedingsvaardigheden, of om toeleiding naar werk.

Thema: Financiën

Dilemma:
Speel- en educatieplekken voor alle kinderen (bijna) gratis of speel- en educatieplekken tegen betaling met (bijna) gratis toegang voor ‘doelgroepkinderen’.

Enerzijds is het drempelverlagend om voor iedereen (bijna) gratis speel- en educatieplekken aan te bieden. Anderzijds hangt daar uiteraard een behoorlijk prijskaartje aan. Voor doelgroepkinderen is de laagdrempeligheid het meest van belang. Door met een inkomensafhankelijke ouderbijdrage te werken, kan de laagdrempeligheid redelijk worden geborgd, maar soms toch een drempel blijven. Voor de andere kinderen kunnen reguliere kinderopvang tarieven gehanteerd worden of kan ook overwogen worden met een inkomensafhankelijke bijdrage te werken.

Dilemma:
Alleen middelen inzetten die door het rijk voor VVE zijn toegekend of bereid tot inzetten extra middelen.

Het is nog onduidelijk hoeveel middelen het rijk vanaf 2017 beschikbaar stelt voor VVE. Op voorhand kan er toch voor gekozen dat als kader te stellen, al dan niet aangevuld met het bedrag zoals dat ook nu wordt aangevuld vanuit gemeentelijke middelen. Er kan ook voor gekozen worden om de inhoud leidend te laten zijn, vanuit de overtuiging dat goede, brede VVE een belangrijke schakel is in het (op termijn) tegengaan van de tweedeling in onze samenleving. De consequentie kan dan zijn dat er de keuze uit voortvloeit om hier extra gemeentelijke middelen voor uit te trekken.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 11 april 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Op 4 april 2016 heeft over dit onderwerp een werkbezoek op een VVE-locatie plaatsgevonden. De ervaringen van dit werkbezoek kunnen worden meegenomen bij de behandeling van het bespreekstuk "Richting geven aan nieuw VVE-beleid vanaf 2017: discussie over dilemma's".

 

 

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 11-04-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering. Hij stelt voor dat iedereen in de eerste ronde drie minuten de gelegenheid krijgt om het fractiestandpunt toe te lichten over de zes voorgelegde dilemma’s. Daarna is er ruimte voor discussie. Met de resultaten hiervan zal het college het beleid omtrent de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) nader vorm geven. Hij zal zelf namens zijn fractie het woord voeren, zoals in het presidium is afgesproken.

D66: Alle kinderen zouden moeten meedoen aan de VVE en wel gemixt. De speel- en educatieplekken moeten vooral gesitueerd worden nabij de doelgroep. Zo nodig moet ook de ouderparticipatie worden bevorderd. De financiële drempel moet vooral voor de doelgroep laag worden gehouden, maar het hoeft niet gratis. Ouders met hoge inkomens mogen meer betalen. De middengroep moet echter niet uit het oog worden verloren. De VVE is een eerste stap om mensen uit hun isolement te halen. Tenslotte pleit de fractie voor aandacht voor een “warme” overdracht van de VVE naar de basisschool.

PvdA: De fractie is voor een brede ontwikkeling, dus niet alleen taal, maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling is van belang. Zij pleit voor een mix van doelgroep en niet-doelgroep kinderen. Meer dan de locatie is een goede samenwerking met de scholen van belang. Ook hecht de fractie aan het betrekken van ouders bij de VVE. De financiële drempel moet zeker voor de doelgroep laag zijn; voor de overige groepen moet de VVE zo toegankelijk mogelijk zijn. Of er extra middelen moeten worden toegevoegd aan het door het rijk verstrekte budget, moet worden afgewogen in het kader van de voorjaarsnota (VJN).

VVD: Pleit voor een mix van doelgroep en niet-doelgroep kinderen. Een directe lijn met de scholen is belangrijker dan de afstand tot huis. Overigens vindt de fractie de vrije keuze van ouders ten aanzien van de locatie van belang. Ouderparticipatie is van belang, maar vooral een verantwoordelijkheid van de ouders. Een financiële bijdrage is logisch; dat moet de algemene regel zijn, waarop uitzonderingen gemaakt kunnen worden. De VVE moet worden uitgevoerd binnen de daarvoor door het rijk beschikbaar gestelde middelen. Als dat niet kan moet een bredere afweging plaatsvinden bij de behandeling van de VJN.

SP: Onderwijs is meer dan het klaarstomen voor een baan. Het gaat om een bredere vorming. De VVE is toegesneden op taalachterstand. Dit zou breder moeten. De fractie is voor een mix van doelgroep en niet-doelgroep kinderen. De VVE moet gespreid over de gemeente plaatsvinden. Ouders moeten worden betrokken. Het is niet per se zo dat niet-doelgroep kinderen wel een financiële bijdrage kunnen leveren en niet-doelgroep kinderen niet. De fractie pleit ervoor de financiële bijdragen laag te houden. Desnoods moet de gemeente er geld bij leggen.

Christen Unie: De fractie hecht prioriteit aan de ouders; daar begint het mee. Zij pleit voor een mix. Evenals de VVD wil de fractie geen gedwongen keuze voor een locatie. De rijksbijdrage moet leidend zijn. Als er uit gemeentelijke middelen moet worden bijgepast, dan hoort dat in de afwegingen bij de VJN thuis.

D66: Ter voorkoming van misverstanden: de fractie wil de keuze niet dwingend opleggen, maar de beperkte middelen inzetten op plaatsen waar de meeste doelgroepkinderen wonen.

CDA: De fractie meent dat de VVE criteria breed moeten worden opgevat, ook al kost dat extra geld. Omdat kinderen ook veel van elkaar opsteken moet er gekozen worden voor een mix. De locatiekeuze is vrij. Ouderparticipatie is vanzelfsprekend nodig. Daarvoor kan ook verbinding worden gelegd met het sociaal domein; het hoeft niet allemaal uit het budget van VVE te worden betaald. Er mag een bijdrage worden gevraagd; het is een utopie te denken dat deze geheel inkomensafhankelijk kan zijn. De gemeente zal ook uit eigen middelen moeten bijleggen. Op welke wijze zijn bevolkingskrimp en de komst van asielzoekers van invloed op de financiën?

GroenLinks: Er is een overlap met het sociaal werk. Daarvan moet gebruik gemaakt worden. De VVE moet breed en gemixt zijn. Ouderbetrokkenheid is van belang en ook de vrije locatiekeuze. Op dit moment legt de gemeente al geld bij de rijksuitkering. Als dit meer moet worden is een afweging bij de VJN nodig.

Stadspartij: VVE moet zich niet beperken tot taalachterstand; groepen moeten gemixt. Vrije locatiekeuze is belangrijk. Ouderparticipatie is gewenst, maar er moet wel aandacht zijn voor de éénoudergezinnen: de druk op die ouder mag niet te groot worden. De eigen bijdrage moet zo mogelijk naar draagkracht. In principe moet de VVE worden gefinancierd uit de rijksbijdrage.

Burgerbelang: Niet alleen taalachterstand en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn van belang, maar ook cognitieve en motorische problemen. Een mix zorgt voor een versterking van het kind op diverse gebieden. Inzetten op wijken met de meeste doelgroepen, maar wel een vrije locatiekeuze bieden. Leer- en werkmateriaal moeten aansluiten op de thuissituatie. Een financiële bijdrage is mogelijk, maar de minimaal draagkrachtigen moeten worden ontzien; het kind mag niet de dupe worden. Als de ambities dat vergen is een bijdrage uit gemeentelijke kas mogelijk. Er moet in kinderen worden geïnvesteerd. Dat werpt later zijn vruchten af. Daarbij moet zoveel mogelijk synergie worden gezocht, zoals samenwerking met de bibliotheek. Een goede overdracht van VVE naar basisschool is noodzakelijk.

VVD: Het is goed dat vooral naar het kind gekeken wordt.

D66: Is het geen idee om VVE vooral te situeren op de basisscholen?

College: Het is opvallend dat iedereen kiest voor een brede doelgroep. Dat kan niet binnen de rijksmiddelen. De gemeente doet er nu al geld bij. Spreiding en een mix van doelgroepen kost ook geld. Er is dus spanning. Wat zijn voor de fracties de hoogste prioriteiten, wat weegt het zwaarst? Er is al ouderbetrokkenheid; het gaat echter om een stap verder: scholing aan ouders, zodat zij meedoen in de arbeidsmarkt of taalachterstand inlopen. Daar kan breder naar gekeken worden; het hoeft niet uit het VVE budget te worden betaald. Het gaat om het stimuleren vanuit andere oogpunten.

Christen Unie: De doelgroep weegt het zwaarst en aandacht voor de ouders. Omdat het een overlappende problematiek betreft moet het in een breder perspectief worden geplaatst.

CDA: De drempel voor de doelgroep (en iets breder) moet zo laag mogelijk zijn. Kinderen moeten in zicht blijven.

D66: De doelgroep staat voorop, maar niet alleen taalachterstand is van belang. De VVE moet geconcentreerd worden op plaatsen waar de vraag het grootst is. Andere budgetten kunnen ook worden aangewend voor ouderparticipatie.

GroenLinks: Er wordt nu al voor 112 kinderen gefinancierd. Gekeken moet worden in hoeverre andere budgetten kunnen worden aangewend, zoals de kinderopvangtoeslag, waardoor de financiële drempel laag kan worden gehouden.

PvdA: Pleit voor beter inzicht in de kosten per locatie en de effectiviteit van de VVE.

VVD: In het licht van beperkte financiële middelen gaat de voorkeur primair uit naar de doelgroepkinderen. Creatief moet worden gekeken naar de mogelijkheden tot een mix. Bewaar het goede en wees creatief als het gaat om het aanspreken van andere kanalen en budgetten. Alleen als dat echt noodzakelijk blijkt, aandacht aan ouders besteden.

College: Ter voorkoming van misverstanden: VVE-thuis is geen individuele begeleiding thuis. Het gaat om een groepsgewijze instructie van ouders, zodat zij thuis kunnen voortborduren op de VVE.

SP: Als de VVE opnieuw wordt ingericht zal dat geld kosten. Dat heeft de fractie ervoor over.

Stadspartij: Prioriteit heeft de brede doelgroep en de mix. Daarnaast ook de laagdrempeligheid van de voorziening. De locatie is van minder belang.

GroenLinks: Heeft het college zicht op het aantal kinderen?

PvdA: Kan het college meer inzicht geven in de bereikte resultaten? Is er grote uitval?

D66: Vorig jaar heeft de onderwijsinspectie een niet zo gunstig rapport uitgebracht. Dat is de reden van de motie die de fractie vorig jaar heeft ingediend.

College: Er is al een wachtlijst van 38 kinderen. Dat wordt in de loop van 2016 praktisch opgelost. De doelgroep is nu dus al groter dan waarvoor het rijk middelen beschikbaar stelt. Terecht wordt gevraagd naar de effecten en de trends.

De tweede ronde geeft een beter beeld over de prioriteiten die de fractie willen leggen: namelijk de doelgroep en de lage drempel. Verder moet het college creatief omgaan met de verschillende budgetten.

D66: Vraagt graag ook aandacht voor de “warme” overdracht.

College: gaat het beleid verder uitwerken en komt daarna met een voorstel bij de raad terug. Of dat nog in een volgende adviserende ronde zal zijn of meteen met een voorstel met nog enkele keuzemogelijkheden is nog niet bekend.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in