Pagina delen

Resultaten van het onafhankelijke externe onderzoek naar de problemen van het zwembad

Inhoud

Zie bijlagen.

Behandeld in Forum van 12 maart 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeenteraad heeft de motie "Extern onafhankelijk onderzoek naar de problemen van het zwembad" (2017-M0031) aangenomen over het uitvoeren van een onafhankelijk extern onderzoek naar de problemen bij het zwembad. De opdracht om betreffend onafhankelijk extern onderzoek uit te voeren is uitgezet bij bureau Treem. De resultaten van dit onderzoek worden in deze Forumvergadering behandeld.

Vanwege de samenhang met de motie "Kosten en mogelijkheden recreatiebad met glijbaan en buitenbad" (2018-M0005) worden beide moties in één Forumvergadering behandeld.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 12-03-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en geeft aan dat het een informatief forum is.

Mark Bennenbroek van buro TREEM geeft een presentatie.

GroenLinks: Dank voor het rapport. Ik mis scherpte in de aanbevelingen. Ik heb twee vragen:

  1. Moet er geld bij?
  2. Welke beheervorm moet er komen? Is het mogelijk om zonder de SSAZ te werken?

Stadspartij: Wat is het vervolgtraject?

SP: Wij hebben twee vragen:

  1. De relaties staan onder hoge druk. Dat was in 2007 ook al zo. Is de financiële druk ook belangrijk?
  2. Moet er geld bij? Zo nee, hoeveel bezoekers extra zijn er nodig?

VVD: Het bestuur moet op afstand gezet worden. Wat betreft de exploitatie: de huur kan problematisch worden. Hoe kijkt het college aan tegen een jaarlijkse huurverhoging met 5%?

D66: Wij hebben twee vragen:

  1. De kosten van de zwemlessen verschillen. Zoek oplossingen daarvoor.
  2. Ik mis aanbevelingen in het rapport over de bestuursvorm.

ChristenUnie: Wij hebben twee vragen:

  1. Er is een manager nodig van een 0,5 fte. Toelichting graag daarop.
  2. Zijn er randvoorwaarden die de raad aan het college kan meegeven?

PvdA: Is het wettelijk mogelijk dat de IJsselmeeuwen vrijwilligers inzet?

College: De afgelopen tijd was er een impasse wat betreft de bestuursvorm. Er komt een bestuur met kennis van zaken. Er is nu een zoektocht naar een sportbedrijf dat ook over andere sportaccommodaties gaat. Procap geeft ons advies daarover.

Buro TREEM: Ik beantwoord de vragen één voor één.

-          Er hoeft niet per sé geld bij. Van financiële druk is geen sprake. Bezuinigingen zetten het zwembad echter wel onder druk.

-          De jaarlijkse 5%-huurverhoging zorgt voor een schok in de begroting van de zwemvereniging. Dat is lastig. Is zo’n stijging jaar na jaar wel te verantwoorden?

-          Als de raad hoge eisen stelt, is echter wel meer geld nodig.

-          Ik beveel het niet aan dat het zwembad namens het college door een manager geëxploiteerd wordt. Dat is ook niet nodig. Het zwembad is een onderneming die speelruimte nodig heeft.

-          Wat betreft de extra bezoekers: de uitgangspunten zijn hanteerbaar.

-          De samenwerking rond de zwemlessen kan beter. Daardoor kunnen de tarieven meer gelijk worden.

-          Er loopt een onderzoek naar de beste bestuursvorm. Daar gaan we nu niet op vooruit lopen.

-          Wat betreft de manager van 0,5 fte: we gaan uit van de lopende organisatie. Zo’n manager moet mogelijk zijn. Het zal wel lastig worden zo’n deskundig iemand te vinden.

-          De raad heeft concrete randvoorwaarden nodig voor de output. De exploitatiebijdrage wordt daaraan gekoppeld.

-          De wet staat de inzet van vrijwilligers toe; de verantwoordelijkheid moet wel geborgd zijn.

CDA: Hoe gaat u met de IJsselmeeuwen in gesprek?

College: Het bestuur en de IJsselmeeuwen hebben elkaar al gesproken. Dat gaat goed. Ze gaan samen aan het werk.

SP: Graag een nadere toelichting op de financiën.

Buro TREEM: Er zijn geen extra bezoekers nodig.

SP: Maar de bezoekersaantallen vallen tegen de laatste jaren.

Buro TREEM: Wij hebben dat niet meegenomen in ons onderzoek.

BewustZW: Die manager van 0,5 fte is een uitdaging.

College: Goed dat dit in de toekomst mogelijk is. In 2015 en 2016 hebben we gezegd: er zijn drie jaren nodig om te kijken hoe het loopt. In april/mei komen we met toekomstplannen.

Voorzitter: We gaan over naar het andere rapport (over het recreatiebad en de glijbaan). Zijn daar vragen over?

SP: Dank voor het rapport. Ombouwen van het zwembad is onlogisch. Is uitbreiding wel haalbaar?

GroenLinks: De discussie in de raad zou moeten gaan over de vraag “vinden wij de uitbreiding verantwoord?”. Wij vinden van niet. Er zijn andere mogelijkheden voorhanden.

Voorzitter: We gaan nu niet discussiëren, het is een informatief forum.

College: Het is niet aan het college om te beoordelen of het haalbaar is. Op de huidige plek vinden wij het in ieder geval niet haalbaar.

SP: Klopt het dat de uitbreiding haalbaar is op de huidige plek?

GroenLinks: Laten we nu in het forum die discussie voeren.

Burgerbelang: Het is goed na 21 maart hierover met elkaar te praten.

Voorzitter: We gaan niet nu inhoudelijk met elkaar in discussie.

SP: We hebben nu een informatief forum.

VVD: Wij vinden het op dit moment onverantwoord om meer dan 2 ton uit te geven.

ChristenUnie: Die € 235.000,-- is aan de voorzichtige kant. Is er een bovengrens?

College: Nee, daar is nader onderzoek naar nodig.

PvdA: De SP heeft volkomen gelijk. Er is geen capaciteitsprobleem op de zonneweide. Daar ligt ’s zomers geen hond. Het rapport zegt: uitbreiding kan.

GroenLinks: Vindt de PvdA het betaalbaar?

PvdA: Er moet eerst nader onderzoek komen. Wij willen graag een glijbaan erbij en een extra buitenbad.

ChristenUnie: Voor welke problemen is dat een oplossing?

PvdA: Het huidige zwembad is voor zwemles en het 50 meter-bad is voor de IJsselmeeuwen. Nu is er meer financieel mogelijk, dus wij zijn voor het upgraden van het zwembad.

D66: Kan het bad wel uitgebreid worden? Het onderzoek zegt: nee. Zijn de technische problemen niet te groot?

De voorzitter sluit daarop het forum.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in