Pagina delen

Renovatie voetbalvelden v.v. Warnsveldse Boys

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

het benodigde budget beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van deze werkzaamheden en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op het sportcomplex ’t Braamveld heeft v.v. de Warnsveldse Boys de beschikking over 2 kunstgrasvelden. Met v.v. de Warnsveldse Boys is afgesproken dat de gemeente de toplaag van één van deze velden (veld 2) in 2014 zal vervangen. Daarnaast zal de oefenhoek van kunstgras worden voorzien.

Beoogd effect

De renovatie van één van de twee kunstgrasvelden en de aanleg van kunstgras op de oefenhoek van het sportcomplex ’t Braamveld. 

Argumenten

1.1  De renovatie van het kunstgrasveld en de aanleg van de oefenhoek is noodzakelijk.

Eén van de twee kunstgrasvelden is in 2004 aangelegd en is door intensieve bespeling (1440 uur per jaar terwijl de norm 1200 uur is) versleten. Omdat de twee kunstgrasvelden van het sportcomplex intensief bespeeld worden, zal ook de oefenhoek van kunstgras worden voorzien. Op deze wijze wordt voorkomen dat de 2 kunstgrasvelden te intensief worden bespeeld.

1.2  Het besluit is vertrouwelijk

Om de aanbesteding niet te beïnvloeden, dient het beschikbaar gestelde budget niet vooraf inzichtelijk te zijn. De bijlage is toegevoegd aan het besluit om bekrachtiging geheimhouding van de bijlage “Kostenbegroting renovatievoetbalvelden v.v. Warnsveldse Boys dat tegelijkertijd met dit voorstel wordt ingediend. 

Kanttekeningen

1.1 Of de werkzaamheden ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden voor de geraamde kosten is afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding.

In een eerder opgesteld vervangingsschema van sportaccommodaties is rekening gehouden met een geraamde investering voor de renovatie van het voetbalveld en de aanleg van de oefenhoek. Door het adviesbureau RAACC is ten behoeve van de aanbesteding een programma van eisen en een kostenraming gemaakt voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Hieruit blijkt dat door de vernieuwde eisen die aan kunstgrasvelden worden gesteld er voor het te renoveren kunstgrasveld niet volstaan kan worden met het vervangen van de toplaag. Het is ook noodzakelijk dat de onderlaag wordt gerenoveerd. De geraamde kosten worden hiermee hoger.

De werkelijke realisatiekosten zijn afhankelijk van de uitkomst van de meervoudig onderhandseaanbesteding. RAACC  heeft een kostenraming gemaakt, dit geeft inzicht in de te verwachte kosten. Daarnaast zullen ook de geraamde advieskosten en kosten directievoering (zijn de kosten voor de toezichthouder van de opdrachtgever) uit de investering betaald moeten worden. Op basis van de kostenramingen die RAACC heeft gemaakt en eerdere ervaringen met dit soort aanbestedingen, is het de verwachting dat de het werk binnen het gestelde budget van uitgevoerd kan worden. Naast het renoveren van de velden is er ook onderhoud nodig voor de renovatie van het hekwerk. Hiervoor zijn nog geen offertes beschikbaar. De verwachting is dat deze kosten gedekt kunnen worden uit het reguliere onderhoudsbudget. Als dit op basis van de offertes niet het geval blijkt te zijn zal dit met een separaat advies aan het college worden voorgelegd. 

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

In overleg met de afdeling Stadbedrijven heeft het bureau RAACC en v.v. de Warnsveldse Boys een renovatieplan opgesteld. Volgens dit plan zullen de werkzaamheden in het zomerreces van 2014 worden uitgevoerd. De oplevering is gepland op 25 augustus 2014.

De kostenbegroting die bij dit besluit hoort is niet openbaar vanwege de aanbesteding. Genoemde bedragen en ramingen mogen niet vooraf bij de aanbestedende partijen bekend zijn. U dient daarom ook de vertrouwelijkheid te bekrachtigen. Hiervoor is een separaat voorstel bijgevoegd met als bijlage de kostenbegroting en een korte toelichting op de geraamde kosten en het beschikbare budget. 

Rapportage/evaluatie

De oplevering van de renovatie zal t.z.t. gemeld worden in uw college. 

Financiën 

In eerste instantie was rekening gehouden met een geraamde investering voor het voetbalveld en de oefenhoek. Door het adviesbureau RAACC is ten behoeve van de aanbesteding een programma van eisen en een kostenraming gemaakt voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Hieruit blijkt dat door de vernieuwde eisen die aan kunstgrasvelden worden gesteld er voor het te renoveren kunstgrasveld niet volstaan kan worden met het vervangen van de toplaag. Het is ook noodzakelijk dat de onderlaag wordt gerenoveerd. De geraamde kosten worden hiermee hoger ten opzichte van het opgestelde vervangingsschema van sportaccommodaties, indien noodzakelijk zal het vervangingsschema hierop worden aangepast. 

Bijlagen 

1. (Niet toegevoegd, is toegevoegd aan separaat besluit bekrachtiging geheimhouding bijlage Kostenbegroting en toelichting renovatie voetbalvelden  v.v. Warnsveldse Boys.)

2. Programma van Eisen, Renovatie kunstgrasveld 2 & aanleg kunstgras trainingsveld v.v. Warnsveldse Boys, 28-04-2014, RAACC adviesbureau.

3. Tijdsplanning uitvoering.

4. Sporttechnische keuring kunstgras voetbalveld, Sportpark ’t Braamseveld Warnsveldse Boys (veld 2) te Warnsveld, september 2004, ISA sport.

5. Situatieschets

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0083

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 mei 2014 met nummer 27122b e s l u i t :

het benodigde budget beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van deze werkzaamheden en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 juni 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 02-06-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangAranka Verwoort
SPEllis Müller en Lenne Giesen
D66Alex Dijk
PvdAHarrij Hissink
GroenLinksLiza Luesink
StadspartijMeike Wesselink
VVDHanneke Siebelink
CDA
ChristenUnie
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Aan de agenda zijn drie onderwerpen toegevoegd:

6d. Zienzswijze begroting GGD

6e. Renovatie voetbalvelden Warnsveldse Boys

6f. Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage kunstgrasvelden Warnsveldse Boys

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de heer Kor Dijkema is aangesteld als nieuwe controller. Hij begint op 23 juni 2014.

Het college geeft aan dat de weg is vrijgemaakt voor een nevenvestiging van een Cluster vierschool (school voor kinderen met gedragsproblematiek) in Zutphen.

Het college meldt dat het COA zijn besluitvorming rond de vestiging van een  Asielzoekerscentrum in  de tweede helft van juni zal afronden. Nog voor de zomer (eind juni) zullen een tweetal informatieavonden voor bewoners en belangstellenden worden georganiseerd.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Forum 2 juni 2014

Geen vragen/opmerkingen.

b. Raad 2 juni 2014

Geen vragen/opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

a. Zienswijze van de raad op de conceptbegroting 2015 van de Regio Stedendriehoek

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

b. Intrekken beleidsnotitie openbare verlichting 2008

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

c. Bekrachtigen geheimhouding onderbouwing Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

d. Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Het CDA brengt in dat Deventer onlangs uit de GGD is gestapt. Is zo’n stap door Zutphen in beginsel ook mogelijk?

Het college antwoordt ontkennend. Het gaat hier om een wettelijke verplichting die dit onmogelijk maakt.

Het CDA verwijst naar de bezuiniging die de GGD is opgelegd van € 50.000,- en vraagt of deze teniet gedaan wordt door de inflatiecorrectie.

Het college antwoordt dat de GGD inflatie oplost binnen haar begroting. Gemeentelijke subsidies kennen een trend waarin inflatie wordt verrekend.

Het CDA vraagt naar de rol en koers van de GGD in verband met de transities binnen het sociale domein.

Het college antwoordt dat de gemeente en GGD samenwerken op dit terrein.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

e. Renovatie voetbalvelden v.v. Warnsveldse Boys

De SP vraagt waarom de rente in Begrotingswijziging 2014-15 is vastgesteld voor een half jaar in plaats van voor 12 maanden.

Het college antwoordt dat het jaar 2014 al voor de helft verstreken is en dat dat de reden vormt.

Het CDA informeert naar de afschrijvingstermijn van 12 jaar.

Het college licht dit toe.

Het CDA vraagt waarom er voor het gebruik van het trainingsveld geen kleine bijdrage wordt gevraagd.

Het college geeft aan dat er in 2011 een discussie heeft gespeeld over het verhogen van de huur.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

f. Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij raadsvoorstel Renovatie voetbalvelden Warnsveldse Boys

Geen vragen/opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken raad 2 juni 2014

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 juni 2014

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

9. Vaststellen Forumverslagen

a. Forumverslag 19 mei 2014

Het verslag wordt vastgesteld met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 2 juni 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-06-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend