Pagina delen

Renovatie sportzaal De Mene

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Een krediet beschikbaar te stellen van € 260.000 (incl. btw) voor de renovatie van de sportzaal behorend bij multifunctioneel centrum De Mene ten laste van de reserve ‘Lokaal huisvestingsbeleid onderwijs’ en hiervoor de begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het multicultureel centrum De Mene is opgeleverd in 2001. Het centrum, bestaat uit verschillende ruimten, bestemd voor onderwijs, sociaal-culturele activiteiten en sport. In het ontwerp is destijds de keuze gemaakt om de sportzaal met de bijbehorende ruimten (kleedruimten, gangen, douches e.d.) verdiept aan te leggen. De sportzaal staat los van het overige complex maar is daarmee wel verbonden via een tunnel.

Reeds enige tijd na de oplevering deden zich bij de sportzaal vochtproblemen voor. Diverse onderzoeken en dito maatregelen hebben tot medio dit jaar niet geleid tot een duurzame verbetering. Soms leken de klachten verholpen maar na verloop van tijd keerden ze toch weer terug. Zeker het afgelopen jaar is de problematiek in ernst toegenomen en ontvingen wij serieuze klachten van gebruikers.

Uit het in augustus gepresenteerd rapport blijkt dat er sprake is van wateroverlast in de spouw en op meerdere plekken in de vloerdelen. Niet alleen de ernst van de klachten werd duidelijk maar na het grondige onderzoek van de oorspronkelijk bouwtekeningen en de aangetroffen situatie (waarbij geveldelen zijn geopend) kon ook worden aangegeven wat de oorzaak is van de klachten. De oorzaak van de wateroverlast voert terug op bouwkundige fouten waardoor er wateroverlast is ontstaan in de gehele vloer. Wij hebben het onderzoeksrapport bijgevoegd.

Nadat het rapport in augustus beschikbaar was heeft een verkenning plaatsgevonden naar de toekomst van het gebouw. Voorliggende keuzes waren: slopen en nieuwbouw (al dan niet in aangepaste vorm) of renovatie. Gelet op het huidige en in de toekomst te verwachten gebruik en de kosten van renovatie versus sloop/nieuwbouw is gekozen voor renovatie.

Het is wenselijk om bij de renovatie tevens een afzonderlijke toiletvoorziening te bouwen. Vooral basketbal vereniging Hanzestars heeft daar op aangedrongen. Bezoekers/toeschouwers van wedstrijden en trainingen moeten in de huidige situatie gebruik maken van de toiletvoorzieningen in de kleedkamers.

Na een tussentijdse inspectie van de vloer moesten wij op 14 november besluiten om de sportzaal voor alle gebruikers te sluiten. De stroefheid van de vloer is door de vochtproblemen onvoldoende om de veiligheid van gebruikers (sporters en scholieren) te waarborgen. De rapportage is eveneens bijgevoegd.

Voor de scholen en verenigingen die daardoor zijn getroffen hebben wij in goed overleg en in constructieve samenwerking vervangende voorzieningen gevonden. Die vervangende voorzieningen hebben in een aantal gevallen wel tot ‘discomfort’ geleid. Wij verkennen uiteraard de mogelijkheden van compensatie en komen indien nodig daarop terug met een nader voorstel. 

Beoogd effect

Een duurzame oplossing voor de vochtproblemen in sportzaal De Mene zodat onderwijs en sportverenigingen veilig gebruik kunnen blijven maken van de sportzaal.

Argumenten

1. Renovatie van de sportzaal bij de Mene is nodig om het gebruik door sport en onderwijs te waarborgen

De sportzaal wordt gebruikt door het onderwijs voor de gymlessen overdag en door sportverenigingen in de avond en het weekend. Uit de prognoses van de leerlingenaantallen van de omliggende scholen en ledenaantallen van de verenigingen blijkt dat de sportzaal de komende jaren zeker nog nodig blijft. Dit geldt voor de sportverenigingen en in het bijzonder voor basketbalvereniging Hanzestars. Voor hun is herstel van belang omdat de sportzaal qua afmetingen voldoet voor de wedstrijden die zij in deze zaal spelen. Renovatie heeft de voorkeur boven complete nieuwbouw. De kosten van renovatie zijn uiteraard lager dan het bouwen van een nieuwe zaal.

2. Bij de renovatie kan ook een toiletvoorziening worden gerealiseerd.

Tijdens de renovatie kan het verzoek van Hanzestars voor de toiletvoorziening worden meegenomen. De basketbalvereniging wil graag een aparte toiletvoorziening. Op dit moment maken bezoekers en sporters gebruik van de toiletvoorzieningen in de kleedkamers. Dat is niet wenselijk wanneer de kleedkamers worden gebruikt door de spelers van de uit en thuis spelende clubs. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn ongeveer € 20.000. Het bespaart kosten door dit in één keer mee te nemen.

3. De begroting 2018 moet worden gewijzigd

Het beschikbaar stellen van een krediet voor de renovatie van de vloer van de sportzaal bij multifunctioneel centrum de Mene betekent dat de begroting voor 2018 dienovereenkomstig gewijzigd moet worden. Een begrotingswijziging is bijgevoegd. De kapitaallasten van deze investering kunnen worden gedekt uit de reserve ‘lokaal huisvestingsbeleid onderwijs’.

 Kanttekeningen

1. De vochtproblemen zijn kennelijk terug te voeren op een bouwkundige omissie. Is het dan niet mogelijk om de kosten te verhalen op de aannemer, de architect of de constructeur?

De bouwer van multifunctioneel centrum De Mene (Bouwbedrijf Bosch BV uit Olst) is in maart 2007 failliet verklaard. De eventuele aansprakelijkheid van architect en constructeur geldt voor een periode van 10 jaar na oplevering en is overigens beperkt qua omvang.

2. De vochtproblemen zijn al langer bekend en nu is kennelijk de oorzaak in beeld. Biedt de renovatie 100% garantie dat de problemen definitief tot het verleden behoren?

Vochtproblemen zijn lastig te detecteren. Via de weg van eliminatie is inmiddels een aantal oorzaken (dak, hemelwaterafvoer etc.) uitgesloten. Het recente dieper gravende onderzoek dat op zich ook weer kritisch is beoordeeld geeft de meest voor de hand liggende verklaring.

3. Is het niet verstandiger om de hele sportzaal te slopen en eventueel een nieuwe terug te bouwen?

De kosten van nieuwbouw wegen niet op tegen renovatie van het bestaande gebouw. Het formaat van de sportzaal (twee afzonderlijke gymlokalen die samengevoegd een adequate sportzaal vormen met voldoende hoogte voor o.a. basketbal) speelt goed in op het huidige en toekomstige gebruik van zowel de nabijgelegen scholen (Arcade en Lea Dasberg) als een aantal sportverenigingen. De capaciteit van de zaal wordt goed uitgenut (hoge bezettingsgraad).

Risico’s

Er is een gering risico dat zich opnieuw vochtproblemen voordoen. Zie hiervoor ook onder 2 bij de kanttekeningen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Over de sluiting van de sportzaal en de vervangende ruimte is uiteraard direct gecommuniceerd met de gebruikers. Ook over de renovatie willen we in een vroeg stadium in overleg treden met de gebruikers. Eén wens (de afzonderlijke toiletruimte) hebben wij al meegenomen in dit voorstel. Het vervolgtraject impliceert dat er een (onderhandse) aanbesteding op basis van meervoudige selectie gaat plaatsvinden. Daarna zal wat ons betreft zo spoedig mogelijk met de renovatie worden begonnen. Het werk moet worden afgerond voor de start van het nieuwe schooljaar en sportseizoen 2018/2019.

Financiën

Met de renovatie is (afgerond) een bedrag gemoeid van € 260.000 (incl. btw). De kapitaallasten van deze investering kunnen gedekt worden uit de reserve ‘Lokaal huisvestingsbeleid onderwijs’.

De hoogte van de kapitaallasten voor de komende jaren is als volgt:

2018, € 10.400 (alleen afschrijving);

2019, € 14.900 (rente en afschrijving);

2020, € 14.700 (rente en afschrijving);

2021, € 14.500 (rente en afschrijving).

Bijlagen

Begrotingswijziging.

Rapport TK Architectuur & Bouwmanagement inzake wateroverlast sportcomplex De Mene.

Bezoekverslag/inspectie vloer De Mene.

 

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0168

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 29 november 2017 met nummer 107493b e s l u i t :

Een krediet beschikbaar te stellen van € 260.000 (incl. btw) voor de renovatie van de sportzaal behorend bij multifunctioneel centrum De Mene en hiervoor de begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 december 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Multicultureel centrum De Mene bestaat uit verschillende ruimten, bestemd voor onderwijs, sociaal-culturele activiteiten en sport. De sportzaal met de bijbehorende ruimten (kleedruimten, gangen, douches e.d.) zijn verdiept aangelegd. De sportzaal staat los van het overige complex maar is daarmee wel verbonden via een tunnel. Reeds enige tijd na de oplevering deden zich bij de sportzaal vochtproblemen voor. Diverse onderzoeken en dito maatregelen hebben tot medio dit jaar niet geleid tot een duurzame verbetering. Zeker het afgelopen jaar is de problematiek in ernst toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van wateroverlast in de spouw en op meerdere plekken in de vloerdelen. De oorzaak van de wateroverlast voert terug op bouwkundige fouten. Er heeft een verkenning plaatsgevonden naar de toekomst van het gebouw. Voorliggende keuzes waren: slopen en nieuwbouw (al dan niet in aangepaste vorm) of renovatie. Gelet op het huidige en in de toekomst te verwachten gebruik en de kosten van renovatie versus sloop/nieuwbouw is gekozen voor renovatie.

De raad wordt voorgesteld hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 260.000.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 18-12-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en H.J.M Verschure
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdA
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 18 december 2017

De Stadspartij verwijst naar toezegging 17-09. Vòòr 1 december zou het college een reactie toesturen naar aanleiding van de uitkomsten van het locatieonderzoek Wilhelminafontein. De Stadspartij heeft deze reactie nog niet gezien en informeert hiernaar. Het College verwijst naar de berichtgeving vorige week dat sprake is van enige vertraging wat deze reactie betreft. In genoemd bericht is tevens aangegeven dat het College hier begin januari 2018 op terug zal komen.

Het CDA heeft in het Presidium meerdere malen gevraagd om een memo over doelbelasting. Dit is enkele keren toegezegd, maar nog niet geëffectueerd. Spreker wil deze toezegging graag toegevoegd zien aan de lijst van toezeggingen. Het College zegt toe dat het memo in januari 2018 aan de raad wordt gestuurd. 

4b. Toezeggingenlijst Raad 18 december 2017

Geen vragen of opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

Er bestaat geen behoefte om op onderstaande voorstellen te reageren. De voorstellen worden als hamerstuk doorgeleid naar de Raad.

5a. Vernieuwing functioneren van de raad - keuzes inzake uit te werken richtingen

5b. Budgetoverheveling focustraject 2017-2018

5c. Renovatie sportzaal De Mene

5d. Bestemmingsplan Keucheniusstraat 26

5e. Wijziging tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003

5f. Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2018

6. Lijst ingekomen stukken Raad 18 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op de lijst ingekomen stukken. 

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op de lijst ter inzage liggende stukken.

8. Forumverslag 04-12-2017

Wordt conform vastgesteld.

9. Sluiting

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Raad 18 december 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-12-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Stemverklaring afgelegd door dhr. Van Vliet.
Geen amendementen ingediend