Pagina delen

Renovatie hockeyvelden

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 54.450 voor de renovatie van 2 semi-watervelden bij hockeyclub MHCZ en de kapitaallasten à € 5.445 te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties.
  2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 108.900 om de sporttechnische laag van twee hockeyvelden vrij te maken van SBR-rubber en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 5.445 te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties.
  3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 54.450 voor de ombouw van één van de velden naar een volwaterveld. Deze kosten worden volledig gedekt door een eigen bijdrage van MHC Zutphen.
  4. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-12).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op sportpark Zuidveen liggen vier hockeyvelden. In 2017 hebben we de renovatie van twee van de velden aanbesteed, de werkzaamheden staan gepland voor de zomer van 2021. Door discussie over de toepassing van gerecyclede autobanden (SBR) en prijsontwikkeling in de bouwwereld blijkt het krediet dat de raad in 2017 heeft gevoteerd onvoldoende.

Beoogd effect

De hockeyvelden zijn duurzaam gerenoveerd.

Argumenten

1.1   De werkzaamheden zijn in overleg met de hockeyvereniging uitgesteld

In 2017 is de renovatie van twee semi-watervelden aanbesteed. De hockeyvereniging wil één van de velden laten ombouwen naar een volwaterveld. Afgesproken is dat de meerkosten hiervoor (geraamd op € 54.450) door de vereniging worden betaald.

Om de vereniging in de gelegenheid te stellen te ‘sparen’ voor hun eigen bijdrage is de renovatie uitgesteld. De kwaliteit van het veld op dat moment maakte dat dit ook mogelijk was, inmiddels zijn de velden dermate versleten dat verder uitstel niet mogelijk is.

1.2   Verder uitstel is niet mogelijk, de KNHB heeft beide velden afgekeurd.

De renovatie stond gepland in 2017. Vanwege het overleg met de vereniging is dit uitgesteld. Inmiddels heeft de hockeybond de velden afgekeurd en is verder uitstel níet mogelijk.

1.3   Door prijsstijgingen in de bouwwereld over de afgelopen 5 jaar en de discussie rond microplastics en SBR is het destijds beschikbaar gestelde krediet van € 370.000 niet meer toereikend.

De prijzen in de bouw zijn de afgelopen jaren explosief gestegen. De aannemer heeft aangegeven dat hij rekent met een stijging van 5% ten opzichte van de in 2017 afgegeven prijs, wat neer komt op € 19.000 exclusief btw.

Sinds een uitzending van Zembla in 2016 over de risico’s van de toepassing van gerecyclede autobanden (SBR-korrels) op en onder kunstgrasvelden is er bovendien zeer veel discussie over SBR. Misstanden bij twee recyclebedrijven hebben ervoor gezorgd dat de regelgeving rond de opslag en verwerking van versleten kunstgrasmatten enorm is verzwaard. De afvoer van kunstgras is daardoor vele malen duurder geworden, de meerkosten bedragen ca. € 26.000 exclusief btw.

2.1De gemeente Zutphen loopt een financieel risico

Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat (verspreiding van) SBR nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Op grond van art. 13 van de WBB is er een zorgplicht die inhoudt dat vervuiling moet worden voorkomen en dat wanneer sprake is van verontreiniging de gevolgen daarvan moeten worden beperkt of ongedaan gemaakt.  

Eind 2019 is door de rechtbank van Rotterdam uitspraak gedaan over de verspreiding van infill-materiaal buiten een kunstgrasveld. De eigenaar/beheerder van kunstgrasvelden met SBR infill is veroordeeld voor milieuvervuiling door rubberkorrels die buiten kunstgrasvelden terecht zijn gekomen. De rechtbank heeft een boete opgelegd van tienduizend euro, waarvan vijfduizend euro voorwaardelijk, en een proeftijd van twee jaar.

Uit het vonnis blijkt dat beheerders (vaak gemeenten en/of verenigingen) binnen redelijke grenzen voldoende maatregelen dienen te treffen om verontreiniging te voorkomen en de gevolgen van eventuele verontreiniging te beperken.

Om te voorkomen dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld voor milieuschade heeft de raad in 2020 budget beschikbaar gesteld om rond de velden kantplanken aan te brengen die er voor zorgen dat de verspreiding van de SBR-infill wordt voorkomen. De planken zijn in 2020 aangebracht.

2.2   De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid

Onlangs hebben wij aanvullend op het aanbrengen van de kantplanken het protocol ‘Onderhoud en renovatie kunstgrasvelden’ vastgesteld. Hierin is opgenomen dat SBR-rubber in de komende periode zo veel mogelijk wordt uit gefaseerd. De meerkosten die dit oplevert worden verwerkt in de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP).

De beide hockeyvelden zijn de eerste velden waar dit van toepassing is. Omdat de renovatie komende zomer plaats moet vinden is aanvullend budget nodig. Het vervangen van beide sporttechnische lagen kost

€ 108.900.

3.1 MHC Zutphen draagt de meerkosten voor het volwaterveld

Watervelden zijn, met name in de top, steeds meer gemeengoed in het hockey. MHCZ heeft, nu er ervaring is opgebouwd met een waterveld, een sterke voorkeur voor een tweede waterveld, zodat álle leden regelmatig ‘op water’ kunnen spelen. Met één waterveld is dit organisatorisch niet mogelijk.

Ombouw van een veld tot waterveld is duurder dan een renovatie van een semi-waterveld. De hockeyclub draagt zelf de meerkosten à € 54.450 uit eigen middelen. 

Kanttekeningen

1.1   Watervelden zijn niet standaard

De gemeente is verantwoordelijk voor de renovatie van de beide bestaande velden. De ombouw van één van de velden tot een waterveld is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente, het betreft geen basisvoorziening. Daarom worden de meerkosten voor de aanleg van een waterveld gedragen door de hockeyvereniging. De meerkosten (€ 54.450) zijn verwerkt in het aangevraagde krediet, maar drukken niet op de gemeentebegroting.

In 2017 was sprake van een eigen bijdrage van € 150.000 voor de aanleg van een waterveld. Dit was echter een raming op basis van de op dat moment bekende gegevens. Zo werd er bijvoorbeeld rekening gehouden met de vervanging van de beregeningsinstallatie, wat niet nodig blijkt. In de afgelopen jaren is het prijsverschil tussen de renovatie van een semi-waterveld of ombouw naar een volwaterveld bovendien aanzienlijk gedaald. Volgens de huidige prijsopgave van de aannemer bedraagt de meerprijs € 54.450.

Risico’s

Indien de raad geen aanvullend krediet beschikbaar stelt kunnen de velden komende zomer niet worden gerenoveerd. Dit betekent dat MHCZ onvoldoende wedstrijdvelden ter beschikking heeft in het seizoen 2021-2022.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na akkoord van de raad geven we opdracht tot uitvoering van de werkzaamheden. Deze worden in de zomerperiode uitgevoerd.

Financiën

Renovatie van 2 semi-watervelden

De gemeente financiert de kosten van de renovatie van de twee semi-watervelden en de ombouw van één van de velden tot volwaterveld. De meerkosten bedragen € 108.900. Conform afspraak betaalt de hockeyvereniging een eigen bijdrage van € 54.450. Hierdoor bedragen de netto kosten voor de gemeente € 54.450.

De rente en afschrijving voor het aanvullend krediet voor deze velden (afschrijving 10 jaar) bedragen in het jaar van aanleg € 5.445 vanaf het tweede jaar bedragen de kapitaallasten € 6.033.

De sporttechnische laag van twee hockeyvelden vrij te maken van SBR-rubber

Onder beide velden wordt de SBR-houdende bodem vervangen, dit kost € 108.900. De rente en afschrijving voor het vrij maken van SBR-rubber van de sporttechnische laag van twee hockeyvelden (afschrijving 20 jaar) bedragen in het jaar van aanleg € 5.445. Vanaf het tweede jaar bedragen de kapitaallasten € 6.687.

Toevalligerwijs hebben beide onderdelen dezelfde kosten. Vanwege de eigen bijdrage van de hockeyvereniging en de afwijkende afschrijvingstermijnen zijn de kapitaallasten vanaf jaar 2 echter niet gelijk.

De kapitaallasten van beide investeringen worden gedekt uit de Reserve vervanging sportaccommodaties.

Door deze investeringen is vanaf 2025 de Reserve vervanging sportaccommodaties niet toereikend om alle kapitaallasten te dekken. Op dit moment wordt het MJOP geactualiseerd, deze wijzigingen en de kosten van het (op termijn) verwijderen van SBR op de overige velden worden eveneens hierin verwerkt. U ontvangt hiervoor een afzonderlijk voorstel. Gezien de noodzaak komende zomer de hockeyvelden te renoveren wordt dit onderdeel nu al aan de raad voorgelegd.

Bijlagen

-          Begrotingswijziging 2021-12

-          Protocol ’Onderhoud en renovatie kunstgrasvelden gemeente Zutphen 2021’

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0051

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 mei 2021 met nummer 178706b e s l u i t :

1)      Een aanvullend krediet van beschikbaar te stellen van € 54.500 voor de renovatie van 2 semi-watervelden bij hockeyclub MHCZ en de kapitaallasten à € 5.445 te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties.

2)      Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 108.900 om de sporttechnische laag van twee hockeyvelden vrij te maken van SBR-rubber en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 5.445 te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties.

3)      Een aanvullend krediet van € 54.500 beschikbaar te stellen voor de ombouw van één van de velden naar een volwaterveld. Deze kosten worden volledig gedekt door een eigen bijdrage van MHC Zutphen.

4)      De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 28 juni 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 28-06-2021 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 12 juli 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-07-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend